Điểm báo

THỐNG kÊ KQ THI 8 TUẦN - HKI NĂM HỌC 2017-2018
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÝ NHÂN
Mẫu 1

TRƯỜNG THCS ĐẠO LÝ
THỐNG KÊ KẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA KỲ I
NĂM HỌC 2017 - 2018

Khối Môn Số HS Số HS dự KT Số học sinh có điểm 0 Tổng số điểm đạt được của học sinh cả khối/môn Đạt điểm BQ/HS dự kiểm tra

6 Ngữ văn 67 67 299 4,462687

Toán 67 319,25 4,764925

Tiếng Anh 67 278,85 4,161940

7 Ngữ văn 88 88 446,25 5,071023

Toán 88 454,75 5,167614

Tiếng Anh 88 309,55 3,517614

8 Ngữ văn 90 90 354 3,933333

Toán 90 3 451,75 5,019444

Tiếng Anh 90 381,37 4,237444

9 Ngữ văn 103 100 253,45 2,534500

Toán 100 4 400 4,000000

Tiếng Anh 99 398,15 4,021717

Đạo Lý, ngày 6 tháng 11 năm 2017


HIỆU TRƯỞNG

Phạm Ngọc Tuấn

Tác giả:

Xem thêm