Điểm báo

Kết quả thi Học kì I- 2016-2017
UBND HUYỆN LÝ NHÂNPHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BẢNG THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG KIỂM TRA

KỲ I NĂM HỌC 2016 - 2017


Stt Trường Khối 6 Khối 7 Khối 8 Khối 9 Tổng Xếp thứ Ghi chú
Ngữ văn Toán Sinh học Tiếng Anh Ngữ văn Toán Lịch sử Tiếng Anh Ngữ văn Toán Tiếng Anh Vật lý Ngữ văn Toán Tiếng Anh GDCD
1 Văn Lý 24 24 18 6 19 10 8 11 24 20 16 14 24 10 17 23 268 22 21
2 Hợp Lý 11 22 11 23 17 15 19 24 18 15 15 15 16 22 18 8 269 23 23
3 Chính Lý 6 6 22 22 9 8 9 8 22 16 22 22 8 8 19 13 220 13 13
4 Công Lý 15 19 8 24 6 24 23 10 7 21 20 23 10 19 9 4 242 18 18
5 Nguyên Lý 25 8 13 18 20 4 15 21 17 6 9 11 25 4 5 18 219 12 12
6 Đức Lý 22 15 9 7 13 25 17 9 21 25 7 7 13 23 7 14 234 15 15
7 Đồng Lý 7 20 21 15 8 20 2 2 11 3 5 21 5 18 1 15 174 7 7
8 Vĩnh Trụ 23 21 15 16 21 23 25 18 15 12 19 19 14 7 8 21 277 24 24
9 Nhân Khang 21 18 17 17 15 19 6 23 2 19 17 20 9 21 15 24 263 21 20
10 Nhân Chính 19 25 12 25 24 21 24 25 10 23 25 8 21 24 25 7 318 25 25
11 Nhân Nghĩa 14 9 4 9 5 17 3 7 16 22 8 9 3 11 14 12 163 4 4
12 Nhân Bình 13 23 3 19 10 9 5 6 13 10 12 3 11 17 11 19 184 8 8
13 Xuân Khê 4 11 25 12 11 22 18 14 3 18 14 25 12 25 21 5 240 16 16
14 Nhân Mỹ 8 12 20 3 4 14 20 12 9 8 6 10 22 20 12 17 197 10 10
15 Tiến Thắng 20 16 10 20 16 11 21 20 14 17 11 17 23 5 24 16 261 20 21
16 Nhân Hậu 16 4 16 10 18 3 22 13 20 4 3 1 15 6 20 1 172 6 6
17 Nhân Hoà 10 3 19 13 22 6 4 19 12 13 4 24 7 16 23 22 217 11 11
18 Phú Phúc 12 14 14 14 23 12 11 15 25 24 23 16 17 13 4 20 257 19 19
19 Nhân Thịnh 3 5 5 11 7 7 12 17 5 9 24 18 2 12 22 10 169 5 5
20 Nhân Hưng 9 10 7 2 25 16 14 16 4 11 18 4 19 14 6 9 184 8 8
21 Nhân Đạo 2 2 2 4 2 2 16 3 6 2 2 12 4 2 2 11 74 2 2
22 Đạo Lý 18 13 24 8 12 13 10 5 23 14 21 5 18 9 10 25 228 14 14
23 Chân Lý 17 17 23 21 14 18 13 22 19 7 10 6 20 15 13 6 241 17 16
24 Bắc Lý 5 7 6 5 3 5 7 4 8 5 13 13 6 3 16 3 109 3 3
25 Nam Cao 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 2 20 1 1
Ghi chú: Xếp thứ tự theo môn của khối 6,7 được tính theo điểm trung mình của các lớp bình thường và VNEN


Lý Nhân, ngày tháng 01 năm 2017

Ví dụ: Môn Văn: Lớp bình thường 50 em với tổng điểm là 250 điểm; lớp VNEN 35 em với số điểm là 200 điểm


KT. TRƯỞNG PHÒNG
thì điểm trung bình của môn Văn được tính bằng: (250+200):(50+35)


PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


Các trường xem xét cho ý kiến phản hồi theo địa chỉ email: natuanpgd.ln@hanam.edu.vn

Nguyễn Thị Thu
Tác giả:

Xem thêm