Điểm báo

BÁO CÁO TRÌNH ĐỘ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN THÁNG 12/2016
PHÒNG GD-ĐT HUYỆN LÝ NHÂN

TRƯỜNG THCS ĐẠO LÝ


BÁO CÁO TRÌNH ĐỘ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG THCS ĐẠO LÝ
TẠI THỜI ĐIỂM 22 THÁNG 12 NĂM 2016TT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Quê quán Trú quán Chức vụ hiện tại Năm vào ngành Năm vào Đảng Trình độ lý luận chính trị Đào tạo chính quy Đào tạo tại chức, liên thông Giáo viên Giỏi cấp Trình độ Tin học BD QL Giáo dục Biên chế, HĐ 68, HĐNH Tháng, năm về trường hiện nay Ghi chú
Trình độ Chuyên ngành Trình độ Chuyên ngành
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1 Phạm Ngọc Tuấn 17-09-1975 Nguyên Lý Nguyên Lý Hiệu trưởng 01/09/1997 18/06/2000 TC CĐSP Toán -Lý ĐHSP Toán H B CC BC 25/08/2012
2 Trương Ngọc Huỳnh 25-06-1980 Đạo Lý Đạo Lý Hiệu phó 01/09/2002 08/04/2008 TC CĐSP Toán Lý ĐHSP Toán Tin H ĐH CC BC 01/09/2004
3 Lương Thị Châm 08-10-1971 Đạo Lý Bắc Lý TT KHTN 01/09/1992 30/10/2005 SC CĐSP Toán ĐHSP Toán B BC 01/09/1999
4 Phạm Thị Thùy Dương 28/08/1979 Nhân Chính Đạo Lý Giáo viên 01/09/2000 CĐSP Toán-Tin ĐHSP Toán Tin H ĐH BC 08/09/2014
5 Nguyễn Thị Bích Duyên 03-10-1976 Nhân Mỹ Bắc Lý Giáo viên 01/09/1997 30/10/2009 SC CĐSP Anh Văn ĐHSP Anh văn H B BC 01/09/1998
6 Cao Văn Đĩnh 17-06-1981 Bắc Lý Bắc Lý Giáo viên 01/09/2002 08/03/2011 SC CĐSP Văn - Địa ĐHSP Văn T B BC 01/09/2006
7 Nguyễn Thị Hà 12-10-1979 Công Lý Đức lý Giáo viên 01/09/2002 07/01/2007 SC CĐSP Văn - Sử ĐHSP Văn H B BC 01/09/2003
8 Nguyễn Thị Thu Hằng 13-11-1976 Đạo Lý Đạo Lý Giáo viên 01/09/1999 10/01/2005 SC CĐSP Anh Văn ĐHSP Tiếng Anh H B BC 01/09/1999
9 Lê Hồng Khanh 13-11-1978 Thanh Liêm Thanh Liêm Giáo viên 01/09/2000 CĐSP Văn - Sử B BC 01/09/2008
10 Trần Thị Xiêm 30-01-1983 Duy Tiên Bắc Lý Giáo viên 01/09/2008 CĐSP Địa - Sử B BC 01/09/2008
11 Vũ Thị Huệ 14-08-1978 Phú Phúc Bắc Lý Giáo viên 01/09/2000 14/08/2004 SC CĐSP Văn - GDCD ĐHSP Văn H B BC 01/09/2007
12 Nguyễn Văn Lai 11-06-1960 Đức Lý Bắc Lý GDTX 01/09/1982 CĐSP Văn - Sử B BC 01/09/2012
13 Vũ Quang Bích 14-04-1981 Đạo Lý Đạo Lý TPCM 01/09/2003 01/10/2010 SC CĐSP Sinh - hoá ĐHSP Sinh T B CC BC 01/09/2003
14 Vũ Tuấn Đạt 20-01-1983 Đạo Lý Đạo Lý Giáo viên 01/09/2005 08/03/2011 SC CĐSP Toán - Lý ĐHSP Toán - Tin ĐH BC 01/09/2005
15 Trương Thị Hiền 01-06-1979 Thanh Hoá Đạo Lý Giáo viên 01/10/2002 18/04/2009 SC CĐSP Hoá - Sinh ĐHSP Hoá H B BC 01/07/2006
16 Trương Thị Nhung 10-10-1968 Đạo Lý Đạo Lý TBTN 01/09/1990 TC Thiết bị TN BC 01/09/2002
17 Trần Thị Thanh Nhàn 22-09-1976 Bắc Lý Đạo Lý Giáo viên 01/09/1999 07/06/2012 SC CĐSP Kỹ Thuật ĐHSP Kỹ Thuật B BC 01/09/2007
18 Bùi Hồng Quân 02-03-1983 Đức Lý Đức Lý Giáo viên 01/09/2004 CĐSP Thể dục BC 01/03/2005
19 Nguyễn Duy Thanh 08-10-1978 Nguyên Lý Nguyên Lý Giáo viên 01/09/2000 25/09/2011 SC CĐSP Toán - Tin ĐHSP Tin ĐH BC 01/09/2000
20 Nguyễn Hồng Thái 25-05-1974 Đức Lý Đức Lý Giáo viên 01/09/1999 12/12/2002 SC CĐSP KTCN ĐHSP Kỹ Thuật H B BC 01/09/1999
21 Đinh Thị Minh Yến 08-02-1985 Thanh nguyên Đạo Lý Giáo viên 01/09/2006 CĐSP Toán - Lý H BC 01/09/2009
22 Phan Đức Cương 27-9-1976 Nhân Đạo Đồng Lý Giáo viên 01/09/2001 07/06/2007 SC CĐSP Văn-Địa ĐHSP Văn H 22/12/2016
23 Nguyễn Thị Yến 21-08-1986 Đức lý Bắc Lý Giáo viên 01/09/2007 15/05/2016 SC CĐSP Sinh - KTNN B BC 01/09/2008
24 Vũ Thị Hằng 01-06-1971 Đạo Lý Đạo Lý Văn Phòng 01/09/1993 TC Văn Thư B BC 01/09/2012
25 Trần Thị Thu Hương 01-06-1983 Nguyên Lý Đức Lý Kế toán 01/11/2004 TC Kế Toán Kế Toán B HĐ 68 01/09/2006
26 Trương Thị Thu Thảo 01-01-1985 Đạo Lý Đạo Lý Nhân viên 01/09/2006 TC Kế Toán Kế Toán B HĐ 68 01/09/2014
27 Nguyễn Thị Lan 27-08-1981 Đạo Lý Đạo Lý Giáo viên 01/09/2004 07/06/2012 SC CĐSP Lý - Đội B HĐNH 01/09/2006
28 Nguyễn Đông Sang 28/11/1990 Đạo Lý Đạo Lý Giáo viên 01/12/2012 ĐHSP GD thể chất HĐNH 01/09/2015
29 Cao Minh Tuấn 21/10/1990 Bắc Lý Bắc Lý Giáo viên 21/12/2014 CĐSP Toán-Lý HĐNH 01/09/2015
30 Trần Thị Thảo 02/12/1988 Vĩnh Trụ Vĩnh Trụ Giáo viên 16/10/2015 CĐSP Nhạc-Đội HĐNH 16/10/2015
31 Vũ Thị Mỹ Lệ 22/08/1993 Phủ Lý Đức Lý Giáo viên 01/09/2007 20/04/2016 SC CĐSP GDCD-Sử ĐHSP Sử H IC3 HĐNH 01/9/22016
32 Nguyễn Thị Hương 21/08/1989 Đức Lý Đức Lý Giáo viên 02/01/2014 ĐHSP Văn-Sử IC3 HĐNH 01/09/2016

Tổng: 32


Đạo Lý, ngày 08 tháng 9 năm 2016
HIỆU TRƯỞNG


(Đã ký)


Phạm Ngọc Tuấn


Tác giả:

Xem thêm