Tin tức/(Trường Tiểu học Nhân Chính)/Hoạt động thư viện/
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN      

 TRƯỜNG TH XÃ NHÂN CHÍNH

                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 95/KH-THNC                                                                                                       Nhân Chính, ngày 07 tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC
NĂM HỌC 2017 - 2018

 

A. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

          Căn cứ Quyết định số 01/2003/BGD ĐT ngày 02/01/2003 của Bộ Giáo dục Đào tạo về việc ban hành quy chế tiêu chuẩn Thư viện trường phổ thông;

          Căn cứ  công văn số 11185/ GDTH ngày 17/12/2004 của Bộ Giáo dục đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn Thư viện trường phổ thông;

Căn cứ Công văn số 703/PGDDT-GDTH ngày 12/9/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Lý Nhân về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học  2017 - 2018 cấp Tiểu học;

Căn cứ công văn số 697/PGDĐT-KHTV ngày 10/9/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác Kế hoạch-Tài chính, Thiết bị, Thư viện và cơ sở vật chất năm học 2017-2018;

Căn cứ  kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017, kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 và tình hình thực tế của địa phương, của nhà trường; Trường Tiểu học Nhân Chính xây dựng kế hoạch hoạt động thư viện năm học 2017 - 2018, cụ thể như sau:

B. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.

1. Lớp - học sinh:

Khối

Số lớp

Số học sinh

Nữ

Bình quân HS/lớp

Khuyết tật

lưu ban

Con gia

đình nghèo

Con TB, BB

1

5

160

82

32

 

7

10

 

2

5

162

82

33

 

1

 3

 

3

6

175

72

29

1

1

11

 

4

5

157

83

31

 

3

5

 

5

5

139

71

35

1

1

2

 

Cộng

25

793

390

32

2

13

31

 

2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên

          * Tổng số cán bộ, giáo viên và nhân viên : 28

          - Cán bộ quản lý : 2

          - Giáo viên trực tiếp đứng lớp: 24

+ Trình độ đào tạo: 100% GV đạt trên chuẩn.

Đại học:       7/24 = 29,2%

Cao đẳng:   17/24 = 70,8%

          + Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

GV Giỏi cấp huyện, tỉnh: 14/24 = 58,3%

GV Giỏi cấp trường:           4/24 = 17,7%

          - Nhân viên hành chính: 2

          - Đảng viên: 13

          - Đoàn viên: 12

3. Cơ sở vật chất

          - Diện tích: Tổng diện tích 8857m2. Chưa được cấp quyền sử dụng đất.

          + Số phòng học: 25 phòng: 25 phòng kiên cố cao tầng. Đảm bảo 1phòng/lớp.

+ Các phòng khác: 11 phòng  (01 phòng Hiệu trưởng, 01 phòng Hiệu phó, 01 phòng văn phòng, 01 phòng HĐSP, 01 phòng Đội, 01 phòng thiết bị, 03 phòng dạy Tiếng Anh, 01 phòng Mĩ thuật, 01 phòng y tế),  đều là phòng kiên cố.

         - Thư viện: 1 phòng

- Bàn ghế:  Số bộ bàn ghế HS: 379 bộ. Trong đó: đạt chuẩn: 277 bộ, chưa đạt chuẩn: 102 bộ.

          - Công trình vệ sinh, nước sạch: 2 khu đủ nhà vệ sinh cho học sinh và 2 nhà vệ sinh cho giáo viên, hệ thống nước sạch, giếng khoan và nước mưa.

            - Diện tích sân chơi, bãi tập: 4960m2. Trong đó: Sân chơi: 4110m2, Bãi tập: 850m2

4. Thuận lợi , khó khăn.

           a) Thuận lợi:

- Nhà trường luôn được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp thường xuyên của Phòng GD & ĐT Huyện Lý Nhân, sự quan tâm của Đảng và chính quyền địa phương, sự phối kết hợp của các ban ngành đoàn thể của xã, sự đóng góp tích cực của Hội cha mẹ học sinh.

- Nhà trường có tập thể Hội đồng sư phạm đoàn kết, trường nhiều năm liên tục đạt tập thể lao động tiên tiến.

- Đội ngũ giáo viên ổn định, trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn cao; cán bộ giáo viên luôn nhiệt tình trách nhiệm, say mê với nghề nghiệp.

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ.

- Học sinh ngoan, chăm học.

    - Nhân viên thư viện đạt trình độ cao đẳng Thư viện,

- Có đầy đủ các loại sách, báo, tài liệu tham khảo được bổ sung, mua sắm qua hàng năm;

- Các loại hồ sơ được lưu trữ qua hàng năm cẩn thận.

- Có máy vi tính ở phòng Thư viện giúp giáo viên và học sinh truy cập tài liệu, phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập.

b) Khó khăn:

- Trường có nhiều khu lẻ (3 khu) làm ảnh hưởng tới công tác quản lý và tổ chức các hoạt động của nhà trường.

- Phòng Thư viện và Thiết bị  diện tích chưa đảm bảo còn dùng chung.

- Số tài liệu tham khảo như sách Kinh điển còn chưa đảm bảo theo số lượng.
          C. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2017 - 2018

I. NHIỆM VỤ CHUNG:

Xây dựng hệ thống thư viện có đủ điều kiện cơ bản: cơ sở vật chất, kế hoạch tổ chức hoạt động.

Nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên về vị trí, vai trò và tác dụng của thư viện trường học trong giảng dạy, học tập, giáo dục toàn diện và nâng cao năng lực chỉ đạo, tổ chức, quản lý thư viện cho cán bộ quản lý giáo dục và cán bộ thư viện.

Quản lý và tổ chức hoạt động thư viện khoa học, hiệu quả, cung ứng kịp thời các loại hình tài liệu của thư viện cho giáo viên và học sinh; chủ động đón đầu, tiếp thu sự phát triển của công nghệ thông tin, đưa trang thiết bị hiện đại, phần mềm thư viện phục vụ cho công tác quản lý thư viện và phục vụ bạn đọc; Thu hút giáo viên và học sinh tham gia các hoạt động thư viện bằng các hình thức sinh động, phong phú, phù hợp.

Triển khai thư viện lớp học, thư viên xanh có hiệu quả.

II. NHỮNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Công tác chỉ đạo và quản lý thư viện:

*Chỉ tiêu:

- Kiện toàn tổ công tác thư viện.

- Có đầy đủ các loại sổ sách theo quy định, ghi chép đảm bảo đầy đủ, chính xác.

- Sử dụng, khai thác phần mềm quản lý thư viện: Nhập đầy đủ thông tin 100% số sách hiện có trong thư viện.

- Bổ sung số sách thư viện đảm bảo yêu cầu tối thiểu theo chuẩn thư viện.

- Bảo quản sách khoa học. Kiểm kê đúng quy định.

*Biện pháp thực hiện:

          - Triển khai thực hiện hoạt động thư viện năm học 2017 - 2018 theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo .

- Nâng cao nhận thức, năng lực chỉ đạo, tổ chức, quản lý thư viện trường học của cán bộ quản lý nhà trường và cán bộ thư viện, sắp xêp, bổ trí và quản lý cán bộ làm công tác thư viện theo đúng chức năng phần hành theo Thông tư 35/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV, nhằm đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, củng cố và phát triển thư viện trường học phục vụ việc nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường.

- Ban giám hiệu nhà trường thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và điều chỉnh kế hoạch hoạt động thư viện; quản lý chặt chẽ, đảm bảo vốn tài liệu và các tài sản thư viện; huy động và sử dụng nguồn kinh phí ngân sách, quỹ thư viện theo đúng nguyên tắc quy định.

- Cán bộ thư viện: Thực hiện nghiêm túc các quy định, quy trình về nghiệp vụ thư viện. Quản lý và bảo quản tốt các tài liệu và tài sản của thư viện, đảm bảo nội quy, quy định về cho mượn sách. Có đầy đủ các loại hồ sơ, sổ sách quản lý thư viện đúng theo quy định; thực hiện đầy đủ và đúng quy trình các khâu kỹ thuật và nghiệp vụ thư viện mỗi khi nhập và xuất sách khỏi thư viện. Bố trí, sắp xếp kho sách khoa học, hợp lý, bảo quản thư viện chặt chẻ; đơn giản hoá các thủ tục cho mượn ... để tổ chức phục vụ bạn đọc nhanh chóng, thuận tiện, phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của giáo viên và học sinh.

2. Xây dựng vốn tài liệu, cơ sở vật chất và kỹ thuật của thư viện:

*Chỉ tiêu:

- Đầu tư kinh phí ngân sách 5 -10 triệu đồng để mua bổ sung sách, tài liệu thư viện:

+ Sách: Đảm bảo mỗi em 1 bản; sách tham khảo (1 GV/Bộ, dự trữ 1 tên sách/ bản/ môn tại Thư viện); tác phẩm Kinh điển; tài liệu phục vụ cho công tác quản lí.

+ Báo, tạp chí: - Đặt đủ các loại báo: Báo Nhân dân, Hà Nam, Khuyến học & Dân trí, Giáo dục thời đại, Thiếu niên; Tạp chí: Cộng sản, Toán tuổi thơ, Văn học tuổi trẻ.

- 100% HS có đủ sách học tập.

- Xây dựng thư viện lớp học: 25 thư viện/25 lớp = 100%

- Xây dựng thư viện xanh đảm bảo lớp 3-5, mỗi lớp được đọc sách ở 1 tủ thư viện xanh.

*Biện pháp:

- Xây dựng kế hoạch huy động các nguồn kinh phí hỗ trợ khác để nâng cấp cơ sở vật chất và trang thiết bị kỹ thuật thư viện như phòng đọc giáo viên, phòng đọc học sinh, kho sách, thiết bị nghe nhìn, máy vi tính nối mạng. Cải tạo hệ thống quạt mát, đèn chiếu sáng và các trang thiết bị kỹ thuật chuyên dụng khác.

- Đảm bảo đủ số lượng sách giáo khoa, sách nghiệp vụ, sách tham khảo theo danh mục do bộ Giáo dục và Đào tạo quy định; ưu tiên xây dựng tủ sách dùng chung cho học sinh con hộ nghèo, học sinh con diện chính sách phải đảm bảo chủ động về cơ số sách; xây dựng tủ sách phục vụ cho đối tượng học sinh giỏi của các bộ môn theo khối lớp; bổ sung hợp lý cả số lượng và chất lượng sách báo trong thư viện;  đặt đủ các loại báo, tạp chí phù hợp với yêu cầu của cấp học, của giáo viên và học sinh.

- Tổ chức phong trào "Góp một cuốn sách nhỏ, đọc ngàn cuốn sách hay" từ giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh với những tiêu chí cụ thể nhằm quyên góp sách có chất lượng tốt, phù hợp với đối tượng bạn đọc thư viện.

3. Tổ chức chỉ đạo hoạt động thư viện:

*Chỉ tiêu:

- 100% giáo viên, 80 % trở lên học sinh thường xuyên sử dụng sách báo thư viện.

- Biên soạn ít nhất 3 thư mục giới thiệu sách.

- 100% học sinh được đọc sách.

- Tổ chức được ít nhất 2 lần kể chuyện theo sách hoặc các hình thức sinh hoạt khác.

- Giới thiệu sách mới theo quy định. Hàng tháng có giới thiệu theo chủ điểm.

*Biện pháp:

- Ngay từ đầu năm học, phải xây dựng kế hoạch hoạt động thư viện phù hợp với mục tiêu đào tạo, nhiệm vụ năm học, chương trình dạy học, chủ đề chủ điểm học tập của từng khối lớp và tâm lý lứa tuổi học sinh.

- Tổ chức hiệu quả hoạt động của tổ cộng tác viên thư viện, chú trọng xây dựng và tổ chức tốt mạng lưới cộng tác viên trong giáo viên, học sinh, kết hợp chặt chẽ với các đoàn thể trong nhà trường và Hội cha mẹ học sinh nhằm huy động nguồn lực xây dựng và tổ chức các hoạt động thư viện.

- Tổ chức cho HS đọc sách thư viện: Ở thư viện, lớp học vào giờ ra chơi, tiết HĐTT chiều thứ sáu.

- Có lịch cụ thể phục vụ các hoạt động đọc sách, mượn sách của giáo viên, học sinh. Do thư viện còn dùng chung với lớp học nên nhà trường đã triển khai thư viện góc lớp. Đối với học sinh học 2 buổi/ngày, bố trí lịch đọc và làm việc với sách tại thư viện theo thời khoá biểu tối thiểu 1 tiết/tuần/học sinh. Tăng cường hình thức cho mượn sách theo lớp hoặc cho cá nhân mượn về nhà, xây dựng tủ sách từng lớp.

- Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, giới thiệu sách cho giáo viên và học sinh; vận động, hướng dẫn GV và HS đọc và làm theo sách bằng nhiều hình thức, cán bộ thư viện thực hiện tuyên truyền giới thiệu sách theo chủ đề, chủ điểm.

- Tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm quản lý cho công tác hoạt động quản lý thư viện.

- Cán bộ thư viện cần chủ động lập kế hoạch, phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trường, cùng tổ công tác thư viện thực hiện tốt các hoạt động bổ sung vốn sách báo, tuyên truyền giới thiệu sách, tổ chức tốt các hoạt động và phát huy hiệu quả của thư viện trong giảng dạy, học tập của giáo viên và học sinh. Chủ động tự học, tự bồi dưỡng và tham gia các hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ Thư viện

- Phát huy vai trò của cộng tác viên của thư viện để làm tốt công tác phục vụ bạn đọc và bảo quản sách báo, tài liệu. Hàng tháng, định kỳ đánh giá về kết quả hoạt động thư viện nhất là công tác đọc sách các lớp và của giáo viên. Có hình thức để khích lệ việc đọc sách của học sinh.

        D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

        Căn cứ vào kế hoạch nhà trường đã xây dựng đồng chí Phó hiệu trưởng phụ trách và nhân viên phụ trách thư viện tổ chức thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ, nếu có những vấn đề thay đổi, vướng mắc, khó khăn cần giải quyết, cần phản ánh với hiệu trưởng nhà trường để chỉ đạo và xử lý kịp thời.

Nơi nhận:                                                                                                          

- Các phó HT, CTCĐ (p/h chỉ đạo);                                              

- Các tổ chuyên môn (để thực hiện);

- Nhân viên phụ trách thư viện (để thực hiện);

- Lưu: VT.                                                                                       

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Trương Thị Ngọc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG TỪNG THÁNG

Tháng/

Năm

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

8

2017

 

 

 

 

- Thư viện chuẩn bị phục vụ năm học 2017 - 2018

- Vệ sinh dọn dẹp kho sách

- Kiểm tra, bổ sung kho sách.

- Bổ sung các loại sổ sách trang thiết bị phục vụ công tác quản lí, nghiệp vụ.

- Sắp xếp ổn định lại kho sách trong thư viện.

- Tiến hành cho giáo viên, học sinh  mượn sách giáo viên, giáo khoa năm học.

- Chuẩn bị tài liệu phục vụ cho tuyên truyền sách nhân kỉ niệm Quốc khánh 2-9.

- Chuẩn bị kế hoạch làm thẻ bạn đọc năm học 2017 - 2018 cho học sinh toàn trường.

 

 

 

9

2017

 

 

 

 

 

- Tuyên truyền, giới thiệu sách nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9.

- Tham gia các hoạt động của nhà trường đầu năm học mới.

- Tiếp tục cho học giáo viên, học sinh mượn sách giáo khoa, sách giáo viên, sách tham khảo.

- Hướng dẫn học sinh sử dụng các loại sách bài tập, sách bổ trợ, tập bản đồ do nhà xuất bản Giáo Dục xuất bản.

- Lập kế hoạch hoạt động thư viện: Học sinh đọc sách theo khối/ tuần.

- Làm phần mềm thư viện

- Phát động phong trào đọc sách trong toàn trường, hình thành văn hóa đọc trong nhà trường.

- Chuẩn bị kế hoạch, chương trình giới thiệu sách chào mừng ngày “Phụ nữ Việt Nam 20/10”.

- Tiến hành làm thẻ bạn đọc cho học sinh toàn trường trong đầu tháng 10.

 

 

 

 

10

2017

 

 

 

- Tiến hành bổ sung sách tham khảo

- Tiến hành cho học sinh toàn trường đọc sách tại thư viện

- Tiến hành giới thiệu sách chào mừng ngày “ Phụ nữ Việt Nam 20/10”.

- Tổ chức cho HS kể chuyện theo sách chào mừng ngày 20/10.

- Làm thư mục giới thiệu sách tham khảo.

- Tiếp tục kế hoạch “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thư viện”. Cập nhật danh mục sách vào phần mềm thư viện.

- Chuẩn bị tài liệu giới thiệu sách chủ đề “ Thầy cô và mái trường thân yêu” nhân dịp kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Tiến hành làm biểu mẫu, hồ sơ nghiệp vụ thư viện.

- Sưu tầm, tổng hợp tài liệu để giới thiệu sách “Sách mới theo chủ đề” sách tham khảo bồi dưỡng nâng cao trong tháng.

- Học sinh tiếp tục mượn, trả sách thư viện theo khối/ tuần

- Hướng dẫn các khâu nghiệp vụ cơ bản cho các em biết cách tra cứu mục lục trong thư viện và tìm sách chính xác, nhanh chóng hơn để các em thực hiện đúng nội quy của thư viện.

 

 

 

11

2017

 

 

 

 

 

- Bổ sung sách cho tủ sách tham khảo theo quyết định của Bộ GD&ĐT.

- Làm phần mềm thư viện.

- Học sinh tiếp tục mượn và trả sách cho thư viện nhà trường.

- Trưng bày giới thiệu sách tại phòng đọc thư viện với chủ đề “Thầy cô và mái trường thân yêu” chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Học sinh tiếp tục mượn và trả sách cho thư viện nhà trường.

- Biên soạn bài giới thiệu sách theo chủ đề “Sách mới”.

- Tăng cường phục vụ sách tham khảo cho đội tuyển học sinh giỏi của trường.

- Tuyên truyền giới thiệu danh mục sách tham khảo.

- Lập kế hoạch và chuẩn bị tài liệu cho phong trào “Đọc sách tìm hiểu về Quân đội nhân dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22-12”.

 

 

 

12

2017

 

 

 

- Tiến hành cho học sinh mượn, trả sách theo khối/tuần

- Xử lí kĩ thuật nghiệp vụ sách mới bổ sung.

- Tuyên truyền giới thiệu sách tham khảo mới bổ sung theo các chủ đề như: KHTN, KHXH, Công nghệ thông tin, Khoa học – đời sống.

- Làm phần mềm thư viện

- Tổ chức cho HS kể chuyện theo sách chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam  22-12.

- Tuyên truyền, giới thiệu và phục vụ học sinh sách tham khảo nhằm chuẩn bị tốt kiểm tra học kì I.

- Kiểm kê thư viện trong học kì I.

- Hướng dẫn phối hợp với tổ cộng tác viên dọn dẹp, vệ sinh kho sách và phòng đọc thư viện.

 

 

 

 

 

 

 

1

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

- Phát động phong trào đọc sách trong toàn trường, hình thành thói quen đọc sách ở học sinh.

- Tiến hành cho học sinh mượn trả sách TV theo đúng thời gian quy định trong tuần.

- Lập kế hoạch & chuẩn bị tài liệu giới thiệu sách chào mừng ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2.

- Tiếp tục xử lí kĩ thuật nghiệp vụ thư viện, đăng kí sổ sách, sắp xếp tài liệu trong thư viện..

- Làm phần mềm thư viện.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2018

 

 

 

 

- Tiếp tục xử lí kĩ thuật nghiệp vụ thư viện.

- Tiếp tục đôn đốc, kiểm tra và phát triển phong trào đọc sách.

- Đề xuất bổ sung tài liệu vào thư viện.

- Giới thiệu sách chào mừng ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2.

- Tiến hành cho học sinh mượn trả sách TV theo đúng thời gian quy định trong tuần

- Lập kế hoạch và chuẩn bị danh mục sách giới thiệu sách kỉ niệm ngày Quốc tế phụ nữ, ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Lập kế hoạch nội dung hướng dẫn học sinh có thói quen đọc sách thư viện.

Làm phần mềm thư viện.

 

 

 

 

3

2018

 

 

 

- Tổ chức giới thiệu sách chủ đề: Quốc tế phụ nữ.

- Tiến hành cho học sinh mượn trả sách TV theo đúng thời gian quy định trong tuần

- Đề xuất nhà trường mua sách mới cho thư viện

- Tiến hành thu hồi sách học sinh và giáo viên mượn trả sách TV theo đúng thời gian quy định trong tuần.

- Làm phần mềm thư viện.

 

 

 

 

 

4

2018

- Chuẩn bị kế hoạch thu hồi sách giáo khoa & sách tham khảo cuối năm 2015 - 2016.

- Kết hợp với tổ cộng tác viên tu bổ, bao bọc, sắp xếp lại thư viện.

- Thu hồi lại sách thư viện cho mượn trong tuần đúng thời gian quy định.

- Làm phần mềm thư viện.

 

 

 

5

2018

 

 

- Chuẩn bị kế hoạch, dự trù bổ sung sách Giáo khoa và Tham khảo năm học 2017 - 2018.

- Trưng bày sách Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 125 năm ngày sinh nhật Bác.

- Tổ chức quyên góp sách giáo khoa cũ để xây dựng Tủ sách dùng chung.

- Tổng kết hoạt động của thư viện năm học 2016-2017.

- Chuẩn bị kế hoạch thu hồi sách giáo khoa & sách tham khảo GV mượn cuối năm.

- Tiến hành thu hồi sách cho mượn.

- Kiểm kê kho sách.

 

 

 

 

6,7

2018

 

 

 

- Tổ chức vệ sinh dọn dẹp kho sách.

- Đề xuất nhà trường bổ sung kho sách.

- Kết hợp với tổ cộng tác viên thư viện sắp xếp lại kho sách.

- Chuẩn bị các điều kiện thực hiện kế hoạch trong năm học 2018 - 2019.

 

 

 

 

 

 

                                                   
 

                

Tác giả: thnhanchinh