Tin tức/(Trường Mầm non Xuân Khê)/Công khai tài chính NSNN 2015/
Công khai NSNN 2015
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Biểu 03_ TT21BTC
TRƯỜNG MẦM NON XUÂN KHÊ    
 
THÔNG BÁO
CÔNG KHAI  QUYẾT TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2015
(Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)
       
Chương 622 loại 490 khoản 491 ĐVT: Đồng  
STT Chỉ tiêu Số liệu quyết toán báo cáo Số liệu quyết toán được duyệt
A Quyết toán thu     1.504.312.500    1.504.312.500
1 Ngân sách nhà nước     1.504.312.500    1.504.312.500
2  Thu phí, lệ phí                         -  
3 Thu sự nghiệp khác                          -  
4 Số thu nộp NSNN                         -  
5 Số được để lại chi theo chế độ                         -  
B Quyết toán chi     1.504.312.500    1.504.312.500
I Chi thanh toán cho cá nhân     1.290.731.700    1.290.731.700
6000          303.163.900       303.163.900
  6001           300.845.500       300.845.500
  6002                         -  
  6003                         -  
  6004                         -  
  6049              2.318.400           2.318.400
6050          724.764.600       724.764.600
  6051           724.764.600       724.764.600
  6099                         -  
6100          160.346.000       160.346.000
  6101            11.730.000         11.730.000
  6106                         -  
  6112           113.953.400       113.953.400
  6113                         -  
  6115            34.662.600         34.662.600
  6116                         -  
  6117                         -  
  6118                         -  
  6149                         -  
6200                           -                         -  
  6201                         -  
  6202                         -  
  6249                         -  
6250                           -                         -  
  6251                         -  
  6257                         -  
  6299                         -  
6300            96.517.200         96.517.200
  6301            72.878.300         72.878.300
  6302            11.852.600         11.852.600
  6303              7.835.200           7.835.200
  6304              3.951.100           3.951.100
  6349                         -  
6400              5.940.000           5.940.000
  6401              2.160.000           2.160.000
  6449              3.780.000           3.780.000
II Chi về nghiệp vụ chuyên môn        141.733.800       141.733.800
6500            11.551.100         11.551.100
  6501            11.051.100         11.051.100
  6502                         -  
  6503                         -  
  6504                 500.000              500.000
  6505                         -  
  6549                         -  
6550            88.783.000         88.783.000
  6551            12.755.000         12.755.000
  6552            63.818.000         63.818.000
  6553                         -  
  6599            12.210.000         12.210.000
6600              1.540.000           1.540.000
  6601                 240.000              240.000
  6602                         -  
  6603                         -  
  6604                         -  
  6606                         -  
  6607                         -  
  6611                         -  
  6612                         -  
  6616                         -  
  6617              1.300.000           1.300.000
  6618                         -  
  6649                         -  
6650                 800.000              800.000
  6651                         -  
  6652                         -  
  6655                         -  
  6699                 800.000              800.000
6700              9.110.000           9.110.000
  6701                         -  
  6702              1.310.000           1.310.000
  6703                         -  
  6704              7.800.000           7.800.000
  6749                         -  
6750                           -                         -  
  6751                         -  
  6754                         -  
  6756                         -  
  6757                         -  
  6758                         -  
  6799                         -  
6900            27.520.000         27.520.000
  6905                         -  
  6907                 595.000              595.000
  6912            15.050.000         15.050.000
  6917              9.000.000           9.000.000
  6921                 595.000              595.000
  6949              2.280.000           2.280.000
7000              2.429.700           2.429.700
  7001                         -  
  7002                         -  
  7003              1.759.700           1.759.700
  7004                         -  
  7005                         -  
  7006                 670.000              670.000
  7049                         -  
7150              1.260.000           1.260.000
  7165              1.260.000           1.260.000
III Các khoản chi khác          18.255.000         18.255.000
7750            18.255.000         18.255.000
  7752                         -  
  7756                         -  
  7758                         -  
  7766              2.585.000           2.585.000
  7799            15.670.000         15.670.000
7850                           -                         -  
  7851                         -  
  7852                         -  
  7853                         -  
  7854                         -  
  7899                         -  
IV Chi mua sắm sửa chữa          53.592.000         53.592.000
9000              3.000.000           3.000.000
  9003              3.000.000           3.000.000
  9049                         -  
9050            50.592.000         50.592.000
  9055                         -  
  9056                         -  
  9057                         -  
  9058                         -  
  9061                         -  
  9062            19.990.000         19.990.000
  9063                         -  
  9064                         -  
  9065                         -  
  9099            30.602.000         30.602.000
9100                           -                         -  
  9105                         -  
  9106                         -  
  9107                         -  
  9108                         -  
  9111                         -  
  9112                         -  
  9113                         -  
  9114                         -  
  9115                         -  
  9116                         -  
  9117                         -  
  9121                         -  
  9149                         -  
       
       
  Xuân Khê, ngày 20 tháng  01  năm 2016
  NGƯỜI LẬP BIỂU                                       THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ  
       
       
       
       
        Đinh Thị Hà Ngô Thị Tâm  
     


 

 

Tác giả: MN Xuân Khê
Cách cài kí hiệu đồng dạng trong Microsoft Word và ứng dụng MathType 6.9 Full Crack
Toán 9 - Các dạng toán hình học hay gặp trong đề thi vào lớp 10 môn Toán tiết 1
Bất đẳng thức côsi Phần 4
Bất đẳng thức côsi Phần 1
Bất đẳng thức côsi Phần 3