26/02/2018

THCS ĐẠO LÝ: Nề nếp tập thể lớp

Tác giả: thcsdaoly

26/02/2018

Khen th­ëng cho c¸c ®ång chÝ gi¸o viªn cã thµnh tÝch cao trong viÖc d¹y båi d­ìng häc sinh giái cấp huyện khối lớp 9. Các đồng chí giáo viên đạt giải cuộc thi viết về tấm gương nhà giáo, cuộc thi viết về qua hệ Việt Lào, các đ/c giáo viên ra đề thi đề xuất

Tác giả: TNH

25/10/2017

THCS ĐẠO LÝ

Tác giả: TNH

17/10/2017

V/v QĐ khen thưởng tập thể, cá nhân ngành GD Hà Nam năm học 2016-2017

Tác giả: TNH

22/03/2017

THCS ĐẠO LÝ

Tác giả: Trương Ngọc Huỳnh

08/02/2017

THCS ĐẠO LÝ

Tác giả: Trường THCS Đạo Lý

25/01/2017

THCS ĐẠO LÝ

Tác giả: Trương Ngọc Huỳnh

25/01/2017

THCS ĐẠO LÝ

Tác giả: Trương Ngọc Huỳnh

Văn bản mới

  • Ba công khai
  • Thông báo

KẾT QUẢ THI HỌC KỲ I_Năm học 2019 -2020

Toàn trường đã nỗ lực trong kỳ thi học kỳ I và đạt kết quả cao: Xếp thứ 7/24 trường.
Xem thêm...