Tin tức : CÔNG VĂN CẤP TRÊN/

Huong dan cong tac tuyen giao 2016 T1-16

 LĐLĐ HUYỆN LÝ NHÂN

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC

 

 
 
 

 

 

Số: 03/CĐGD

Về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm

công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2016

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

            Lý Nhân, ngày 14 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi: Các Công đoàn cơ sở trường Mầm non, Tiểu học, THCS trong toàn huyện; Công đoàn cơ sở Cơ quan phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.

 

Năm 2016 là năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam và nhiều sự kiện quan trọng của đất nước như: kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam (06/01/1946-06/01/2016), kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886- 01/5/2016), kỷ niệm 105 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911-05/6/2016)… Đối với tổ chức Công đoàn Việt Nam là năm sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam; Công đoàn ngành Giáo dục tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XI CĐGD tỉnh, kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

Thực hiện công văn số 01/CĐN-TGNC ngày 04/01/2016 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam; Công văn số 02/LĐLĐ ngày 05/01/2016 của Liên đoàn Lao động tỉnh; Công văn số 03/CĐGD ngày 11/01/2016 về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2016, Công đoàn Giáo dục huyện Lý Nhân hướng dẫn các Công đoàn cơ sở trường Mầm non, Tiểu học, THCS trong toàn huyện; Công đoàn cơ sở Cơ quan phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.một số nội dung trọng tâm sau:

 1. Các cấp công đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ), trọng tâm là tuyên truyền về Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam; triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Chương trình hành động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và của ngành Giáo dục thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; tuyên truyền về thời cơ, thách thức của lao động và công đoàn khi Việt Nam tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP); tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 – 06/01/2016); bầu cử Quốc hội khóa XIV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp.

2. Tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong CBNGNLĐ gắn với triển khai Nghị quyết 4b/NQ-TLĐ, ngày 15/7/2014 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ trong tình hình mới; tổ chức tốt “Ngày pháp luật” và hoạt động tư vấn pháp luật cho NGNLĐ. Phối hợp với chính quyền thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với đội ngũ CBNGNLĐ, đặc biệt nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Thân, Tháng Công nhân, khai giảng năm học mới, ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11…

3. Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong CBNGNLĐ, biểu dương những điển hình tiến tiến trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tổng kết 5 năm tổ chức “Tháng Công nhân” và phát động triển khai “Tháng công nhân” năm 2016 với những nội dung sáng tạo, hình thức phong phú, phù hợp, thiết thực với cơ sở, thu hút đông đảo CBNGNLĐ tham gia, gắn với tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5), với các hoạt động chào mừng kỷ niệm 41 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4); 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5).

4. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho CBNGNLĐ. Xây dựng và củng cố mạng lưới nắm bắt dư luận xã hội, phản ánh kịp thời tình hình tư tưởng của CBNGNLĐ để có những giải pháp và khuyến nghị nhằm giải quyết những vấn đề nảy sinh trong tư tưởng, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong cơ quan, đơn vị, trường học, giữ gìn trật tự, an toàn, an ninh xã hội.

5. Tiếp tục triển khai có hiệu quả 6 chương trình hoạt động toàn khóa của CĐGD Việt Nam, trong đó tập trung thực hiện Chương trình 3 “Nâng cao trình độ, năng lực nghề nghiệp của nhà giáo – người lao động đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam”. Phát động phong trào thi đua học tập nhằm nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp; ý thức chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, trường học; chủ động khắc phục những hạn chế, bất cập của bản thân để đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

6. Triển khai có hiệu quả công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trong CBNGNLĐ gắn với sơ kết việc thực hiện Chương trình 1 “Nâng cao đời sống văn hóa của nhà giáo, người lao động”, tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Chương trình 1 trong thời gian tiếp theo. Làm tốt công tác khen thưởng chuyên đề “Văn hóa, thể thao”, góp phần thúc đấy công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trong CBNGNLĐ.

Tiếp tục triển khai tốt công tác thông tin, tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS, tội phạm, ma túy, mại dâm; phòng, chống tác hại của thuốc lá, xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá; tuyên truyền về an toàn giao thông, văn hóa giao thông trong CBNGNLĐ.

7. Động viên CBNGNLĐ tích cực trong các phong trào thi đua “Hai tốt”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”… và tham gia các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng thành công Đại hội XII của Đảng, chào mừng các ngày lễ lớn trong năm và kỷ niệm 65 năm ngày thành lập CĐGD Việt Nam; tích cực thực hiện chủ trương đổi mới của Ngành, góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm học 2015 - 2016.

Trên đây là định hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo Công đoàn ngành Giáo dục năm 2016, các Công đoàn cơ sở trường Mầm non, Tiểu học, THCS trong toàn huyện; Công đoàn cơ sở Cơ quan phòng Giáo dục và Đào tạo huyện căn cứ nhiệm vụ trọng tâm trên cụ thể hóa nội dung công tác phù hợp với thực tiễn tại cơ quan, đơn vị, trường học. Định kỳ gửi báo cáo về Văn phòng CĐGD huyện và Email: lqdinh65pgd@hanam.edu.vn trước ngày 15/5/2016, báo cáo năm 2016 gửi về trước ngày 05/11/2016 (báo cáo chuyên đề sẽ có công văn riêng)./.

 

Nơi nhận:

- CĐGD tỉnh;

- LĐLĐ huyện;                    (để b/c)

- Cấp uỷ chi bộ PGDĐT;

- BCHCĐGD huyện;

- Như kính gửi; (t/hiện)

- Lưu: VT, CĐGD huyện..

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

Lê Quốc Định

 

 

 

 

 

 

Trương Ngọc huỳnh

Tải tệp đính kèm

Các tin khác

Xem thêm...

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 2

Hôm nay: 102

Tổng lượng truy cập: 413385