tin tức-sự kiện

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM HỌC 2016 - 2017

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG THCS ĐẠO LÝ

Số: / KH-THCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đạo lý, ngày 10 tháng 10 năm 2016

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

NĂM HỌC 2016 - 2017

- Thực hiện Chỉ thị số 3031/CT-BGDĐT ngày 26/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục Mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trong năm học 2016 - 2017;

- Căn cứ Công văn số 4662/BGDĐT-CNTT, ngày 20/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 - 2017;

- Công văn số 1332/SGD&ĐT-GDTrH ngày 08/9/2016 của Sở GD&ĐT Hà Nam Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2016 - 2017;

- Quyết định số 1041/QĐ-UBND ngày 14/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam V/v ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2016 - 2017 của Giáo dục Mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên;

-Thực hiện kế hoạch số 1406/SGDĐT-CNTT ngày 26/9/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam về Công tác công nghệ thông tin năm học 2015 - 2016;

- Thực hiện Hướng dẫn số 649/PGDĐT-THCS ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Phòng GD&ĐT Lý Nhân v/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 cấp THCS;

-Thực hiện kế hoạch số 698/PGDĐT- CNTT ngày 27 tháng 9 năm 2016 của Phòng GD&ĐT huyện Lý Nhân về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016-2017.

Căn cứ vào đặc điểm năm học và tình hình thực tế của đơn vị, trường THCS Đạo Lý xây dựng kế hoạch dạy, học và ứng dụng CNTT năm học 2016-2017 với những nội dung sau:

I.Đặc điểm tình hình

1. Thuận lợi

a) CSVC tương đối đầy đủ để thực hiện cơ bản nhiệm vụ CNTT phục vụ công việc dạy và học, cụ thể:

- Máy vi tính : 05

- Máy chiếu projector: 01

- Máy tính xách tay : 05

- Máy in : 05

- Máy phô tô đa năng : 02

b) Hệ thống máy tính đều nối mạng internet .

c) Cơ bản có đầy đủ các phần mềm quản lý, phần mềm chuyên dụng, phần mềm phục vụ dạy và học.

d) Có website riêng với tên miền:

http://hanam.edu.vn/thcsdaoly

e) Đa số giáo viên có nhiều cố gắng CNTT trong việc ứng dụng CNTT vào công tác dạy học; có tinh thần ham học hỏi.

2. Khó khăn

a) Một số viên chức còn ngại khó trong việc ứng dụng CNTT trong quản lý và giảng dạy; khả năng CNTT chưa cao nên chưa đáp ứng được nhiệm vụ CNTT.

b) Việc quản lý CSVC về CNTT còn gặp nhiều khó khăn do Trung tâm có 4 cơ sở.

II. Mục tiêu, chỉ tiêu

1. Nâng cao nhận thức cho viên chức thấy rõ vai trò quan trọng trong việc sử dụng mạng Internet và các phương tiện nghe-nhìn sẵn có nhằm phục vụ cho công tác giảng dạy và quản lý; nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT trong đơn vị.

2. Nâng cao số lượng và chất lượng trong việc ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành và giảng dạy và thực hiện nhiệm vụ được giao, phấn đấu đạt các chỉ tiêu sau:100% viên chức thường xuyên sử dụng email công vụ trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; 100% viên chức ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành, giảng dạy và thực hiện nhiệm vụ được giao; tất cả các tổ chuyên môn khi tổ chức các hoạt động chung phải có bài đăng lên website đơn vị; 100% viên chức cập nhật thông tin đầy đủ lên cổng thông tin điện tử.

3. Công tác báo cáo số liệu qua các cổng thông tin điện tử chính xác, đúng thời gian.

4. Tham gia các hội thi của cấp trên tổ chức: Thiết kế bài giảng điện tử, thi giáo viên dạy giỏi các cấp,….

III. Một số nhiệm vụ và giải pháp

1. Xây dựng và củng cố kết nối mạng Internet

a)Củng cố hệ thống kết nối Internet các phòng chức năng, phòng Tin học.

b) Lắp đặt lại các hệ thống ti vi có kết nối mạng tại các phòng học phục vụ công tác giảng dạy.

c) Từng bước lắp đặt thêm nhiều nhà mạng khác nhau để đảm bảo chất lượng và sự ổn định dịch vụ Internet.

2. Thiết lập hệ thống Email :

a) Tăng cường sử dụng địa chỉ email công vụ trong làm việc, trong trao đổi thông tin và truy cập hệ thống thông tin trên mạng để phục vụ trong công việc hành chính và giảng dạy.

b) Phân công viên chức khai thác hệ thốngemail@moet.edu.vnnhằm thu thập thông tin

c) BGH trao đổi, bàn bạc công việc chủ yếu qua Email công vụ, giảm hội họp,hạn chế phát hành văn bản bằng giấy trong nội bộ.

3. Khai thác địa chỉ Website của ngành và truy cập Website của các trường

a)Hướng dẫn phổ biến cho viên chức và học sinh khai thác, sử dụng thông tin trên hệ thống website:

- Bộ GD&ĐT: Tại địa chỉwww.moet.gov.vn, www.edu.net.vn

- Sở GD&ĐT: Tại địa chỉhttps://hanam.edu.vn/

- Trường THCS Đạo Lý : Tại địa chỉhttps://thcsdaoly.hanam.edu.vn/

- Cổng thông tin điện tử của ngành:vn

- Báo cáo thống kê:http://thongke.smas.edu.vn

- Hệ thống thông tin quản lý phổ cập giáo dục và chống mù chữ, cung cấp tại:http://pcgd.moet.gov.vn.

c) Hướng dẫn giáo viên, học sinh thường xuyên truy cập Trang thông tin điện tử của Cục CNTT của Bộ GD&ĐT (http://e-ict.gov.vn)để cập nhật thông tin và tài nguyên liên quan đến triển khai ứng dụng CNTT.

d) Phổ biến, hướng dẫn viên chức, học sinh khai thác kho bài giảng E-Learning của Bộ GD&ĐT tại địa chỉhttp://elearning.moet.edu.vnnhằm đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học. Đây là kho bài giảng E-Learning có tính tương tác cao giúp học viên có thể tự học, tự ôn tập nâng cao kiến thức, giúp viên chức tham khảo đổi mới nội dung phương pháp dạy học.

e) Một số địa chỉ khác để khai thác thông tin

- Cơ sở dữ liệu văn bản qui phạm pháp luật và các văn bản điều hành quản lý giáo dục:http//vanban.moet.gov.vn

- Các thủ tục hành chính của ngành giáo dục (Bao gồm thủ tục ở cấp Bộ, Sở):http:// cchc.moet.gov.vn

g) Nâng cao chất lượng thông tin trên Website của trường

- Phân công công việc cụ thể cho các thành viên phụ trách các mảng thông tin trên Website và thường xuyên cập nhật nội dung.

- Mỗi tuần mỗi bộ phận có ít nhất 1bài đăng trên Website của trường

- Khuyến khích viên chức và học viên tham gia viết bài đăng trên Website đơn vị.

- Hướng dẫn và phổ biến rộng rãi cho các viên chức trong đơn vị biết và khai thác các thông tin trên hệ thống Website.

Thông qua các cổng thông tin trên, các viên chức có thể hợp tác, chia sẻ, cung cấp thêm những nguồn thông tin về các mặt giáo dục làm phong phú thêm và đa dạng về các lĩnh vực giáo dục, góp phần làm tăng tính hấp dẫn cho tài liệu dùng chung của ngành.

4. Ứng dụng CNTT trong đổi mới phương pháp dạy học

a)Hướng dẫn cho viên chức tự triển khai tích hợp, lồng ghép việc sử dụng các công cụ CNTT vào quá trình dạy các môn học.

b)100 %viên chức ứng dụng CNTT vào giảng dạy tại trường. Động viên các viên chức ứng dụng CNTT trong giảng dạy trên lớp.

c) Tiếp tục triển khai tư vấn hướng nghiệp cho học sinh học nghề phổ thông trên máy tính.

d) Tăng cường ứng dụng CNTT vào tất cả các hoạt động để đa dạng hoá hình thức tổ chức, tạo sự hấp dẫn, thuyết phục.

e) Phổ biến, hướng dẫn giáo viên, học sinh có thể khai thác kho bài giảng E-Learning của Bộ GD&ĐT tại địa chỉhttp://elearning.moet.edu.vnnhằm đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học. Đây là kho bài giảng e-Learning có tính tương tác cao giúp học sinh có thể tự học, tự ôn tập nâng cao kiến thức, giúp viên chức tham khảo đổi mới nội dung phương pháp dạy học.

g) Khai thác các phần mềm mô phỏng, thí nghiệm ảo, phần mềm dạy học để đổi mới nội dung, phương pháp dạy học trên lớp học.

5. Ứng dụng CNTT trong điều hành và quản lý giáo dục

a) Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ Tin học cho cán bộ quản lý và viên chức văn phòng.

b) Công khai thủ tục hành chính trên website của nhà trường để giáo viên, học sinh và phụ huynh tìm hiểu.

c) Công khaitoàn bộ các kế hoạch công tác và kế hoạch kiểm tra nội bộ của nhà trườngtrên website.

d) Ứng dụng CNTT trong tổ chức các cuộc họp, hội thảo, báo cáo chuyên đề.

e) Ứng dụng CNTT trong việc lưu trữ hồ sơ, sắp xếp hồ sơ,

g) Ứng dụng CNTT trong việc quản lý chuyên môn, quản lý hồ sơ, quản lý các mặt hoạt động mà mình phụ trách. Sử dụnghiệu quảcác phầm mềm quản lí học sinh, học viên, quản lý nhân sự, quản lý thư viện, quản lý tài chínhđáp ứng yêu cầu quản lí chung của ngànhđồng thời cập nhật và báo cáo thường xuyên.

h) Cập nhật thông tin qua cổng thông tin nội bộ.

i) Tất cả các cán bộ chủ chốt của trường đều phải sử dụng hệ thống email công vụ để tiếp nhận công việc và điều hành công việc theo lĩnh vực mình quản lý.

k) Thường xuyên kiểm tra và đánh giá việc ứng dụng CNTT toàn đơn vị.

m) Xử lý văn bản kịp thời từ hệ thống thông tin quản lý điều hành.

n) Tăng cường trao đổi thông tin giưa Nhà trường và giáo viên, nhân viên, giáo viên với học sinh thông qua phần mềm trực tuyến sổ liên lạc điện tử, trang web của nhà trường, sổ điểm điện tử,…

6. Tập huấn, bồi dưỡng về CNTT cho viên chức

a) Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độTin học cho viên chứctrong đơn vịtheo phương thức mới qua mạng giáo dục.

b) Khuyến khích cung cấp tài liệu bồi dưỡng cơ bản về CNTT để viên chức tự nghiên cứu, bồi dưỡng.

c) Tập huấn kỹ năng cài đặt hệ điều hành và các phần mềm ứng dụng cơ bản; kỹ năng sửa chữa, khắc phục những hỏng hóc đơn giản của máy tính và thiết bị CNTT; kỹ năng quản lý, khai thác, sử dụng thiết bị CNTT phục vụ dạy học.

7. Tăng cường đầu tư hạ tầng cơ sở CNTT

a) Tiếp tục đầu tư phương tiện nghe nhìn cho các lớp học, các tổ chuyên môn.

b)Củng cố hệ thống kết nối Internet các máy phòng chức năng.

c) Khuyến khích giáo viên tự trang bị Laptop và hòa mạng phục vụ cho việc dạy học.

d) Thường xuyên cập nhật định kỳ tình trạng hoạt động của hệ thống máy tính và các thiết bị nghe nhìn khác để báo cáo ban giám đốc.

IV. Công tác thi đua và chế độ thông tin báo cáo

a) Xây dựng tiêu chí ứng dụng CNTT của viên chức vào nội dung thi đua của đơn vị.

b) Kịp thời khen thưởng các viên chức có thành tích trong việc ứng dụng CNTT vào quản lý và dạy học. Khen thưởng những viên chức và tổ chuyên môn có nhiều bài chất lượng đăng trên Website của trường.

c) Sử dụng hệ thống email công vụ trong việc điều hành và quản lý giáo dục. Từng bước qui định một số nội dung báo cáo qua email trong đơn vị.

d) Thực hiện tiếp nhận và gửi văn bản đúng qui định qua hệ thống thông tin quản lý điều hành qua gmai : c2daoly@hanam.edu.vn .

e) Nâng cao chất lượng soạn thảo văn bản.

V. Tổ chức thực hiện

1. Các tổ chuyên môn, nghiệp vụ xây dựng kế hoạch hoạt động và xây dựng các chuyên đề về ứng dụng CNTT phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và công việc. Hỗ trợ đồng nghiệp kiến thức và kỹ năng thao tác máy tính nhằm đáp ứng nhu cầu ứng dung công nghệ thông tin đồng bộ trong đơn vị.

2. Bộ phận CNTT nhà trường theo dõi nhắc nhở, hỗ trợ kĩ thuật, chuyên môn các tổ, các viên chức trong việc ứng dụng CNTT vào công tác đổi mới phương pháp giảng dạy và thực hiện nhiệm vụ được giao. Tham mưu với Ban giám hiệu, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Trung tâm để kịp thời khen thưởng những viên chức thực hiện tốt, đồng thời chấn chỉnh những sai sót, khắc phục hạn chế và khuyết điểm.

Trên đây là toàn bộ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT của Trường THCS Đạo Lý năm học 2016 - 2017. Quá trình tổ chức thực hiện, căn cứ sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục & Đào tạo, UBND huyện và căn cứ vào tình hình thực tiễn Nhà trường sẽ điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp nhằm thực hiện tốt mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra.

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng (b/c);

-Các tổ chuyên môn(t/h);

-Lưu VT.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Trương Ngọc Huỳnh

Tác giả: TNH

Xem thêm