tin tức-sự kiện

KQ Xếp lại học lực -Hạnh kiểm HKI-2015-2016
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÝ NHÂN
TRƯỜNG THCS ĐẠO LÝ
Mẫu 1
KẾT QỦA XẾP LOẠI HỌC LỰC, HẠNH KIỂM HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015-2016 CẤP THCS
LỚP Tổng số HS Hạnh kiểm Học lực KIỂM TRA
Tốt Khá TB Yếu Giỏi Khá TB Yếu Kém
SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL
6 90 82 91,11 8 8,89 0 0,00 0 0,00 8 8,89 42 46,67 37 41,11 3 3,33 0 0,00 90 100,00
7 105 87 82,86 16 15,24 2 1,90 0 0,00 12 11,43 34 32,38 55 52,38 4 3,81 0 0,00 105 100,00
8 100 90 90,00 10 10,00 0 0,00 0 0,00 12 12,00 37 37,00 50 50,00 1 1,00 0 0,00 100 100,00
9 94 86 91,49 8 8,51 0 0,00 0 0,00 8 8,51 52 55,32 32 34,04 2 2,13 0 0,00 94 100,00
Tổng 389 345 88,69 42 10,80 2 0,51 0 0,00 40 10,28 165 42,42 174 44,73 10 2,57 0 0,00 389 100,00
Ghi chú:
Số liệu trong cột Kiểm tra (cột U) phải bằng số liệu trong cột TSHS (cột B)
Tỷ lệ trong cột kiểm tra màu xanh luôn bằng 100%
Đạo Lý, ngày 12 tháng 01 năm 2016
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Phạm Ngọc Tuấn
Tác giả: TNH

Xem thêm