tin tức-sự kiện

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN TỪ TUẦN 28-HKII-2016-2017

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN

Trường THCS Đạo Lý

BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2016 - 2017 Tổ khoa học xã hội – Từ tuần 28-HKII( 09/3/2017 - / /2017)

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Đảng viên ( x)

GVG cấp

Trình độ CM đào tạo, môn

Phân công dạy môn, lớp, số tiết/ tuần

S.tiết thực dạy

Ban đầu

Hiện nay

1

Vũ Thị Huệ

14-08-1978

x

Huyện

CĐSP Văn- CD

ĐHSP văn

Văn 8A(4) + Văn 9C(5) + TCV 8A(1) +CD 9C (1)

11

2

Cao Văn Đĩnh

17-06-1981

x

Tỉnh

CĐSP Văn-Địa

ĐHSP Văn

Văn 9B, 7A(9) + TCV 9ABC(3) + Địa 9A(1,5) + Địa 6C(1)

14,5

3

Lê Hồng Khanh

13-11-1978

Trường

CĐSP Văn

CĐSP Văn

Văn 8B,8C(8) + TCVăn 8BC(2) + Sử 9ABC(4,5) + TCV 7A(1)

15,5

4

Nguyễn Thị Hà

12-10-1979

x

Huyện

CĐSP Văn-Sử

ĐHSP Văn

Văn 6A(4) + Văn 9A(5) + Văn7B(4)

13

5

Nguyễn Thị Hương

21-8-1989

CĐSP Văn-Sử

CĐSP Văn- Sử

Văn 7C(4) + TCV 7ABC(3)

7

6

Phan Đức Cương

1978

CĐSP Văn-Địa

ĐHSP Văn

Văn 6BC(8) + TCV 6ABC(3) + Địa 6AB(2) + Địa 8B(1,5)

14,5

7

Nguyễn Thị Mỹ Lệ

22-8-1983

CĐSP

CD- Sử

Sử 7ABC(6) + CD7A(1)+ Sử8ABC(4,5)

11,5

8

Nguyễn Thị Thu Hằng

13-11-1976

x

Huyện

CĐSP T.Anh

ĐHSP T.Anh

T.Anh 7AB(6) + T.Anh 9AC(4) + T.Anh 8B(3);

13

9

Nguyễn Thị Bích Duyên

03-10-1976

x

Huyện

CĐSP T.Anh

ĐHSP T.Anh

T.Anh 6B(3) + T.Anh 9B(2) +T.Anh 8AC(6)

11

10

Trần Thị Xiêm

30-01-1983

Trường

CĐSP Sử -Địa

CĐSP Sử -Địa

Địa 8AC(3) + Sử 6ABC(3) + Địa 7AB(6) + Địa 9BC(3)

15

11

Nguyễn Văn Lai

11-06-1960

CĐSP Sử

CĐSP Sử

Nhạc 6ABC (3) + MT6ABC(3)

6

12

Trần Thị Thảo

02-12-1988

CĐSP Nhạc -Đội

Nhạc7ABC (3) + CD 8ABC(3) + CD6ABC(3)+CD9BC(2) +CD7BC(2)

13

13

Nguyễn Đức Thiện

1970

CĐSP T.Anh

ĐHSP T.Anh

T.Anh 7C(3) + T.Anh 6AC(6)

9

Đạo Lý, ngày 12 tháng 1 năm 2017

TỔ PHÓ

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Hà

Trương Ngọc Huỳnh

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2016- 2017

Trường THCS Đạo Lý Tổ khoa học tự nhiên- Tuần 28 - HKII (06/3/2017 - / /2017)

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Đảng viên ( x)

GVG cấp

Trình độ CM đào tạo, môn

Phân công dạy môn, lớp, số tiết/ tuần

Số tiết thực dạy

Ban đầu

Hiện nay

1

Phạm Ngọc Tuấn

17-09-1975

x

Huyện

CĐSP Toán Lý

ĐH Toán

Hướng nghiệp 9ABC

0,75

2

Trương Ngọc Huỳnh

25-06-1980

x

Huyện

CĐSP Toán Lý

ĐH Toán Tin

Toán (6A)

4

3

Lương Thị Châm

08-10-1971

x

Huyện

CĐSP Toán

ĐHSP Toán

Toán 7AB (8) + TC Toán 7A (1)+ TC Toán7B (1)+ MT7A(1) )+ Nhạc 8B(1)

11

4

Vũ Tuấn Đạt

20-01-1983

x

Trường

CĐSP Toán Lý

ĐH Toán Tin

Toán 6C ,9B (8) + Lý 9B(2) + TCT 9B,6C(2)

12

5

Nguyễn Duy Thanh

08-10-1978

x

Trường

CĐSP Toán Tin

ĐHSP Tin

Toán 7C, 9C(8) + TC Toán 7C(1)+ TC Toán 9C (1)+ MT7BC(2) + MT9C(1)

13

6

Đinh Thị Minh Yến

08-02-1985

Huyện

CĐSP Toán Lý

CĐSP Toán Lý

Toán 9A, 8B(8) + TC Toán 8B(1) + TC Toán 9A(1) + Lý 6C(1) +MT9AB(2)

13

7

Cao Minh Tuấn

21-10-1990

CĐSP Toán Lý

CĐSP Toán Lý

Toán 6B(4) + TCToán 6AB(2) + Lý 6B(1)

7

8

Phạm Thị Thùy Dương

28-08-1979

Huyện

CĐSP Toán Tin

ĐHSP Tin

Toán 8B,8C(8) + TCT 8BC(2)+ Nhạc 8A(1)

11

9

Trương Thị Hiền

30-01-1983

x

Huyện

CĐSP Sinh Hóa

ĐHSP Hóa

Hoá 8A, 8B, 8C(6) + Sinh 6ABC(6) ; Sinh 7A(2)

14

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Đảng viên ( x)

GVG cấp

Trình độ CM đào tạo, môn

Phân công dạy môn, lớp, số tiết/ tuần

Số tiết thực dạy

Ban đầu

Hiện nay

10

Vũ Quang Bích

14-04-1981

x

Tỉnh

CĐSP Sinh Hóa

ĐHSP Sinh

Hoá 9ABC(6) + Sinh 9AC(4 ) + Sinh 7BC(4)

14

11

Nguyễn Thị Yến

21-08-1986

Trường

CĐSP Sinh KTNN

CĐSP Sinh KTNN

Sinh 8A, 8B, 8C, 9B(10)

8

12

Trần Thị Thanh Nhàn

11-06-1976

x

Trường

CĐSP KTCN

CĐHSP KTCN

CNghệ 6BC(4) +CNghệ 7ABC(4,5) +CNghệ 9ABC(3) +MT8ABC(3)

14,5

13

Nguyễn Hồng Thái

25-05-1974

x

Huyện

CĐSP KTCN

ĐHSP KTCN

CNghệ 6A(2), CNghệ 8ABC(4,5)

6,5

14

Nguyễn Thị Lan

27-08-1981

x

Trường

CĐSP Lý CTĐ

CĐSP Lý CTĐ

Lý 8A, 8B, 8C(3) + Lý 9AC(4)+ Lý 7ABC(3)+ Lý 6A(1)

11

15

Bùi Hồng Quân

02-03-1983

Trường

CĐSP KTCN

CĐSP KTCN

Thể dục 7C, 8A, 8B,8C, 9A, 9B, 9C (14).

14

16

Nguyễn Đông Sang

28-11-1990

ĐHSP TDTT

ĐHSP TDTT

Thể 6A, 6B, 6C(6); Thể 7A,7B(4).+ Nhạc 8C(1) .

11

TỔ TRƯỞNG

Đạo Lý, ngày 01 tháng 3 năm 2017

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Trương Ngọc Huỳnh

Tác giả: Trương Ngọc Huỳnh

Xem thêm

Cách cài kí hiệu đồng dạng trong Microsoft Word và ứng dụng MathType 6.9 Full Crack
Toán 9 - Các dạng toán hình học hay gặp trong đề thi vào lớp 10 môn Toán tiết 1
Bất đẳng thức côsi Phần 4
Bất đẳng thức côsi Phần 1
Bất đẳng thức côsi Phần 3