Tin tức : CÔNG VĂN CẤP TRÊN/

Số: 180/GDĐT-TTr V/v đón Đoàn thanh tra chuyên ngành của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam

 

UBND HUYỆN LÝ NHÂN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 
 
 

 

 

Số: 180/GDĐT-TTr

V/v đón Đoàn thanh tra chuyên ngành

của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Lý Nhân, ngày 29 tháng 3 năm 2016

 

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học và THCS.

 

Thực hiện Quyết định số 309/QĐ-SGDĐT ngày 16 tháng 3 năm 2016 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam về việc thanh tra chuyên ngành Phòng Giáo dục và Đào tạo Lý Nhân; Thông báo số 02/TB-ĐTTr ngày 18 tháng 3 năm 2016 của Đoàn thanh tra về việc thông báo kế hoạch thanh tra đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo Lý Nhân,

Phòng Giáo dục-Đào tạo thông báo lịch, nội dung thanh tra của Sở Giáo dục và Đào tạo tại các trường Mầm non, Tiểu học và THCS cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm thanh tra

- Từ 7h30, ngày 29 tháng 03 năm 2016: Công bố Quyết định thanh tra tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện;

- Từ 9h00, ngày 29 tháng 03 năm 2016: Tiến hành thanh tra tại Phòng Giáo dục-Đào tạo và các trường Mầm non, Tiểu học và THCS.

2. Nội dung thanh tra

- Thanh tra chuyên ngành Phòng Giáo dục và Đào tạo Lý Nhân theo Điều 4 Thông tư 39/2013/TT-BGDĐT;

- Thanh tra tại một số trường Mầm non, Tiểu học, THCS (do Sở GD-ĐT lựa chọn, mỗi cấp học thanh tra ít nhất 04 đơn vị). Phòng GD-ĐT sẽ thông báo trực tiếp qua điện thoại cho Hiệu trưởng đơn vị được Sở GD-ĐT lựa chọn thanh tra.

3. Yêu cầu đối với các trường Mầm non, Tiểu học và THCS

- Chuẩn bị địa điểm làm việc cho Đoàn thanh tra.

- Hiệu trưởng bố trí đón và làm việc với Đoàn thanh tra.

- Chuẩn bị báo cáo (theo mẫu gửi kèm).

- Chuẩn bị tốt hồ sơ minh chứng và người phụ trách theo từng nội dung báo cáo.

Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo và yêu cầu Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:                                                                              

- LĐ Phòng, CĐ ngành (phối hợp chỉ đạo);                                 

- Như Kính gửi (để thực hiện);                                    

- Cán bộ, CV Phòng (ph/hợp thực hiện);                                   

- Lưu: VT

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

(Đã ký)

 

 

Đỗ Nguyên Bình

 

Trương Ngọc Huỳnh

Tải tệp đính kèm

Xem thêm...

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 2

Hôm nay: 108

Tổng lượng truy cập: 413391