tin tức-sự kiện

KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị, công tác học sinh, giáo dục thể chất và y tế trường học, năm học 2017-2018

PHÒNG GD - ĐT LÝ NHÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS ĐẠO LÝ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 12/ KH - NGLL Đạo Lý, ngày 03 tháng 10 năm 2017

KẾ HOẠCH

Thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị, công tác học sinh,

giáo dục thể chất và y tế trường học, năm học 2017-2018

A.NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

Công văn số 1281/SGDĐT-CTTT ngày 07/9/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên, giáo dục thể chất và y tế trường học năm học 2017-2018;

Căn cứ Công văn số 727/PGDĐT-NGLL ngày 18/9/2017 của Phòng giáo dục và Đào Tạo huyện Lý Nhân về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên, giáo dục thể chất và y tế trường học năm học 2017-2018;

Căn cứ kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác học sinh, hoạt động ngoài giờ lên lớp và y tế trường học năm học 2016-2017, tình hình thực tế của địa phương và nhà trường; trường THCS Đạo Lý xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác học sinh, giáo dục thể chất và y tế trường học năm học 2017-2018, như sau:

B. ĐẶC ĐIỂM TèNH HèNH.

1. Lớp - học sinh:

Khối

Số lớp

Số học sinh

Nữ

Khuyết tật

Con gia

đình nghốo

Con TB, BB

6

2

67

30

0

10

0

7

3

88

42

0

12

0

8

3

90

45

0

15

1

9

3

103

48

0

7

1

Cộng

11

348

165

0

44

2

2. Cán bộ, giáo viờn, Nhân viờn

* Tổng số cán bộ, giáo viờn và Nhân viờn:

- Cán bộ quản lý: 02.

- Giáo viờn 19 người. Trong đó giáo viên dạy môn Thể dục: 01.

- Nhân viờn hành Chính: 04 người (Biên chế 02 người; hợp đồng 68 có 02 người). Cán bộ kiêm nhiệm công tácy tế: 01; bồi dưỡng nghiệp vụ về y tế trường học: Khụng.

3. Cơ sở vật chất

- Bàn ghế 121 bộ (chuẩn kích thước nhưng cũ và thường xuyên sửa chữa).

- Bảng biểu truyền thông: Có đủ (về Phòng cháy; cấm hút thuốc lỏ;…).

- Cụng trình vệ sinh, nước sạch: Đủ 02 công trình cho GV và HS sinh riờng nam, nữ; dụng cụ chứa rác: Đủ trên các Phònghọc và Phòngchức năng, sân chơi; khu xử lý rỏc: Cú khu riờng nhưng xử lý bằng cách đốt.

- Sân chơi, bói tập: Đủ bói tập. Riêng sân chơi hiện nay bị hạn chế 50% vỡ đang thi công đơn nguyên cao tầng mới.

- Phòngy tế cú 01 phũng; trang thiết bị trong phũng: Đủ theo yêu cầu, tủ thuốc có đủ.

4. Thuận lợi , khó khăn

a) Thuận lợi

- Diện tích khuôn viên của nhà trư­ờng khá rộng rãi thoáng mát (10 000m2), số giáo viên đủ ở các bộ môn nên tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa, ngoài giờ lên lớp.

- Lực l­ượng giáo viên chủ nhiệm trẻ, nhiệt tình, có đồng chí có kinh nghiệm trong việc tổ chức các hoạt động tập thể; đội ngũ giáo viên dạy thể dục tăng cư­ờng về số lư­ợng.

b) Khó khăn

- Bên cạnh những mặt thuận lợi thì công tác quản lý học sinh, các hoạt động ngoại khóa, ngoài giờ lên lớp, y tế tr­ờng học cũng gặp khó khăn như­ một số con em ch­a tích cực tham gia các hoạt động tập thể, số em có năng khiếu trong các hoạt động tập thể ít, phư­ơng tiện còn thiếu thốn, kinh phí chuẩn bị cho các hoạt động còn hạn chế; cán bộ phụ trách công tác y tế còn là kiêm nhiệm, ch­ưa có chuyên môn sâu; giáo viên Tổng phụ trách đội không đ­ược đào tạo cơ bản về chuyên môn; sự quan tâm phối hợp ở một số bộ phận cha mẹ học sinh chư­a đáp ứng yêu cầu giáo dục toàn diện; phong trào tập luyện TDTT và thực hành của học sinh ở các môn thi TDTT tại địa phương chưa phát triển sâu rộng, chủ yếu là tập rèn luyện tại nhà trường, giáo viên dạy học sinh giỏi TDTT toàn trường chỉ có 1 người, chất lượng học sinh giỏi TDTT cũn thấp so với mặt bằng huyện.

- Do thiếu CSVC và Phònghọc nờn nhà trường hiện phải học 2 ca; không có đủ Phòngchức năng … vỡ vậy gặp khú khăn trong việc bố trí địa điểm và tổ chức các hoạt động NGLL cũng như các hoạt động khác.

- Kinh nghiệm trong công tác tư vấn tâm lý, tuyờn truyền,… của một số GVCN cũn hạn chế dẫn đến hiệu quả thấp.

C - KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, CễNG TÁC HỌC SINH, GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÀ Y TẾ TRƯỜNG HỌC, NĂM HỌC 2017 – 2018

I. NHIỆM VỤ CHUNG

- Triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội và Quyết định số 404/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới chương trình, sỏch giáo khoa giáo dục phổ thụng.

- Tăng cường nền nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thõn thiện, Phòngchống bạo lực học đường. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và ý thức chấp hành phỏp luật cho học sinh.

- Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ học sinh trong học tập và rèn luyện. Triển khai có hiệu quả hoạt động câu lạc bộ, tư vấn tâm lý; hướng nghiệp (sau THCS).

II. NHỮNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

* Chỉ tiờu

- 100% CB-GV-NV đăng ký học tập và làm tốt theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khúa XII.

- 100% CB-GV-NV đ­ược quán triệt và thực hiện đúng các chủ tr­ương đường lối, chính sách của Đảng, Nhà n­ước và của ngành về công tác tuyên truyền, giáo dục tư­ t­ưởng, đạo đức; thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua do ngành và địa phư­ơng phát động.

- Thực hiện đúng, đủ nội dung chư­ơng trình giảng dạy chủ đề, chủ điểm môn NGLL hàng tháng (2 tiết/tháng) theo quy định của phân phối chư­ơng trình ở tất cả các lớp học, có đầy đủ kế hoạch, giáo án, hồ sơ đánh giá theo quy định.

* Biện phỏp

- Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khúa XII. Nêu cao trách nhiệm gương mẫu của đảng viên, giáo viên, cán bộ; đề ra những nội dung phự hợp với đối tượng là học sinh. Giới thiệu rộng rói trang thụng tin về Chủ tịch Hồ Chớ Minh (http://www.hochiminh.vn) tới cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh để nghiên cứu, tham khảo học tập và làm theo lời Bác. Tổ chức học tập và tuyờn truyền bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động; gắn với chương trình, kế hoạch công tác của từng cá Nhân, đơn vị.

- Hiệu trưởng ra Quyết định kiện toàn bộ phận tư vấn tâm lý cho học sinh (thành phần gồm: Hiệu trưởng làm trưởng ban, Giáo viên TPT đội làm phó ban, các GVCN lớp và GV dạy môn GDCD là các ủy viên); xây dựng kế hoạch hoạt động hiệu quả trong trường về tư vấn tâm lý học sinh. Tăng cường và vận dụng linh hoạt sáng tạo hiệu quả các hình thức đối thoại, tuyên truyền tư vấn phương pháp, kỹ thuật giao tiếp, ứng xử,….

- Tuyên truyền, khuyến khích cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tích cực tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” lần V – 2018 (Trang Web Cuộc thi http://hocvalamtheobac.vn); cập nhật, theo dừi Thể lệ cuộc thi và thời gian tổ chức thi để đăng ký dự thi kịp thời (http://www.moet.edu.vn).

Ngay từ đầu năm học, thực hiện giảng dạy thiết thực bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học và những bài học về đạo đức lối sống dành cho học sinh” theo Công văn số 889/PGDĐT-NGLL ngày 13/12/2016 của PhòngGD&ĐT huyện.

- Tăng cường công tác nắm bắt tình hìnhChính trị, tư tưởng trong học sinh. Chủ động phát hiện, phối hợp xử lý các vấn đề phức tạp về chính trị, tư tưởng liên quan đến an ninh chính trị xảy ra trong nhà trường. Tổ chức hiệu quả hoạt động đối thoại giữa lónh đạo trường, cán bộ, nhà giáo với học sinh để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và xử lý kịp thời những vấn đề khó khăn, bức xúc trong học sinh.

2. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống

* Chỉ tiờu

- 100% học sinh được giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống theo chương trình quy định và được tích hợp trong các môn học.

- GV tổng phụ trách Đội được đào tạo đúng ban, hưởng đúng đủ chế độ chính sách quy định.

- Duy trỡ tốt 5 nội dung phong trào thi đua “Xây dựng THTT-HSTC”.

- Tổ chức được các hoạt động NGLL hiệu quả và có tác dụng giáo dục ở tất cả các dịp Lễ, ngày kỷ niệm trong năm học.

* Biện phỏp

- Tiếp tục rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân các tỉnh/ thành phố ban hành kế hoạch triển khai Quyết định số 1501/QĐ-TTgngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”; Kế hoạch triển khai Quyết định số 1501/QĐ-TTg của ngành Giáo dục ban hành theo Quyết định số 410/QĐ-BGDĐT ngày 04/0/06 của Bộ GD&ĐT; Kế hoạch số 2539/KH-UBND ngày 26/11/2015 của UBND tỉnh Hà Nam.

-Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số3704/QĐ-BGDĐTngày 10/9/2013 của Bộ GDĐT ban hànhChương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”; Kế hoạch số1082/KH-BGDĐT-TWĐTNngày 27/11/2014 giữa Bộ GDĐT và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về phối hợp tổ chức các hoạt động giáo dục, hướng dẫn cách sử dụng, khai thác thông tin trên Internet cho thanh, thiếu niên trong trường học với những nội dung, hình thức phự hợp, hiệu quả; Chương trình số 642/CTr-BGDĐT-TWĐTN ngày 01/9/2016 về phối hợp công tác giưa ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch phối hợp công tác hai ngành năm học 2017-2018.

Thực hiện đúng chế độ chính sách cho giáo viên Tổng phụ trách đội theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ GD&ĐT; Thông tư Liên tịch số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”; xây dựng THTT-HSTC. Tiếp tục triển khai việc đưa các nội dung về xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực thành các hoạt động thường xuyên trong nhà trường; phấn đấu duy trì tốt 5/5 nội dung của phong trào, tiếp tục nâng cao chất lượng các nội dung để đạt mức tốt hơn.

-Tăng cường công tác giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống cho HSSV theo Thông tư số04/2014/TT-BGDĐTngày 28/2/2014 của Bộ GDĐT về quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa cho thanh, thiếu niên trong trường học với những nội dung, hình thức phự hợp, hiệu quả.

- Tăng cường phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội trong công tácgiáo dục HS (theo Chỉ thị số71/2008/CT-BGDĐTngày 23/12/2008 của Bộ GDĐT). Chủ động phối hợp với các ban ngành đoàn thể (Công an, Mặt trận Tổ quốc, Hội cựu Chiến binh, Hội Khuyến học, Hội Phụ nữ, Ban đại diện CMHS và các tổ chức có liên quan) để giáo dục học sinh ở trong và ngoài nhà trường; chăm sóc bảo vệ sước khỏe, Phòngchống tai nạn, thương tích, bảo đảm an toàn cho trẻ em. Nâng cao trách nhiệm, phát huy tiềm năng giáo dục của các tổ chức, đoàn thể trong trường: Tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Đội thiếu niên trong việc giáo dục đạo đức pháp luật cho học sinh.

- Thực hiện Chương trình 652/CTr-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 25/7/2012 của Bộ GD&ĐT và Bộ LĐTBXH. Phối hợp với BCH Đoàn xã tổ chức chăm sóc, tu bổ nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn xã, tổ chức lao động công ích gắn với chủ đề chào mừng các ngày lễ, ngày kỉ niệm có ý nghĩa. Phối hợp với Ban quản lý di tích Đình làng Thọ Chương tổ chức cho học sinh tỡm hiểu di tớch. Tổ chức các buổi trải nghiệm, thăm quan bảo tàng, di tích về cách mạng, lịch sử địa phương,...

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, hoạt động ngoài giờ lên lớp. Học sinh thực hiện bài múa tập thể, bài thể dục, vừ cổ truyền và cácTròchơi dân gian theo lịch hàng tuần.

- Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa trong trường học theo tinh thần Công văn số282/BGDĐT-CTHSSVngày 25/01/2017 của Bộ GDĐT.

Xây dựng và thực hành Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trên cơ sở Điều lệ nhà trường, tăng cường công tác giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua các hoạt động giáo dục nội ngoại khóa.

-Tăng cường công tác tuyên dương, vinh danh các tấm gương HS tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức, tư tưởng, phong cách Hồ Chớ Minh; HS nghèo vượt khó, tham gia tích cực công tácxã hội, tình nguyện

-Tiếp tục triển khai Đề án “Thông tin, truyền thông về ứng phó với biến đổi khí hậu và phũng, chống thiờn tai trong trường học giai đoạn 2013 - 2020” theo Quyết định số329/QĐ-BGDĐTngày 25/01/2014 của Bộ GDĐT.

-Kịp thời tiếp nhận, cập nhật, khai thác thông tin liên quan đến các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, tin bài về các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống văn hóa; các tấm gương người tốt - việc tốt trong HS trên Cổng Thông tin của Bộ GDĐT, Sở GD&ĐT và PhòngGD&ĐT Lý Nhân.

3. Công tácquản lý học sinh

* Chỉ tiờu

- 100% học sinh được phổ biến, quán triệt thực hiện nghiêm pháp luật của Nhà nước, nội quy của nhà trường và của lớp.

- 100% học sinh lớp 9 được trang bị kiến thức định hướng nghề nghiệp phù hợp với bản thân và có sự lựa chọn đúng đắn sau khi tốt nghiệp THCS.

- 100% học sinh thực hiện đúng quy định đồng phục theo hướng dẫn của PhòngGD&ĐT và Sở GD&ĐT.

* Biện phỏp

- Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 80/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, Phòngchống bạo lực học đường.

Chỉ đạo các tổ chức cá nhân trong trường, phối hợp với đoàn thể địa phương và các cơ quan chức năng đảm bảo an ninh, trật tự trường học, Phòngchống õm mưu kích động, lôi kéo học sinh tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện hiệu quả công tác quản lý, tuyờn truyền giáo dục và phối hợp ngăn chặn hiệu quả tình trạng học sinh đánh nhau ở trong và ngoài trường học; xây dựng trường học an toàn, Phòngchống bạo lực, xõm hoại trẻ em trong trường học.

- Quán triệt và triển khai tốt công tác giáo dục kiến thức an toàn giao thông cho học sinh ngay từ đầu năm học mới theo Chương trình số 235/CTPH/UBATGTQG-BGDĐT ngày 05/8/2013 giữa Ủy ban An toàn giao thông quốc gia với Bộ GD&ĐT về tăng cường công tác giáo dục An toàn giao thông trong trường học giai đoạn 013-2018; Kế hoạch số 604/PGDĐT-NGLL ngày 22/8/2016 về việc triển khai công tác đảm bảo trật tự, ATGT trong ngành giáo dục giai đoạn 2016-2020; Công văn số 708/PGDĐT-NGLL ngày 12/9/2017 về triển khai công tác ATGT năm học 2017-2018 của PhòngGD&ĐT Lý Nhân. Tổ chức ký cam kết với gia đình và học sinh với nhà trường về việc chấp hành quy định an toàn giao thông, phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực cổng trường, không để xảy ra ùn tắc giao thông .

- Nhà trường xây dựng kế hoạch thực hiện công tác quản lý học sinh cụ thể trong năm học 2017-2018 gắn kết với việc thực hiện các vấn đề cơ bản sau đây:

+ Bảo đảm an ninh Chính trị, trật tự an toàn xã hội trong trường học; tăng cường công tác tuyên tuyền, giáo dục pháp luật, nâng cao năng lực, khả năng ứng phó về Phòngcháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn cho cán bộ, giáo viờn và học sinh;

+ Tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường với công an xã, thị trấn trong công tácbảo đảm an ninh, trật tự trường học;

+ Tổ chức các hoạt động giáo dục pháp luật, tuyên truyền Phòngchống tội phạm, tệ nạn ma tuý, mại dõm, đặc biệt thời gian đầu năm học, sau kỳ nghỉ tết và các hoạt động cao điểm hưởng ứng Ngày toàn dân Phòngchống ma tuý (26/6/2018).

+ Phòngchống tỏc hại củaTròchơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh đối với học sinh.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCCC và cứu nạn cứu hộ vào các tiết chào cờ đầu tuần. Cụ thể:

+ Chú trọng công tác kiểm tra định kỳ về PCCC trong trường, xây dựng, niêm yết nội quy PCCC, tiêu lệnh chữa cháy, trang bị bình bọt, hướng dẫn học sinh toàn trường sử dụng an toàn điện trong các lớp và toàn trường.

+ Tổ chức giáo dục ngoại khóa thông qua tuyên truyền 02 tiết/năm. Tập trung vào tuần 01 tháng 10/2017: 01 tiết và tuần 1 tháng 3/2018: 01 tiết. Nội dung tập trung vào việc phổ biến kiến thức cơ bản về PCCC và cứu nạn cứu hộ; nguyên nhân cháy nổ; kỹ năng Phòng và chữa cháy, thoát hiểm; cách sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ,... (có lưu trữ hồ sơ, hành ảnh minh chứng phục vụ công tác kiểm tra).

- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 1537/CT-BGDĐT ngày 05/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 26/2009/TT-BGDĐT ngày 30/9/2009; Công văn số 1325/SGDĐT-CNTT&CTHSSV ngày 13/9/2013 của Sở GD&ĐT về việc tổ chức mặc đồng phục của học sinh; Công văn số 1064/GDĐT-NGLL ngày 17/9/2013 của PhòngGiáo dục và Đào tạo huyện Lý Nhân.

4. Công tácgiáo dục thể chất và thể thao trường học

* Chỉ tiờu

- 100% học sinh được giáo dục ý thức rốn luyện TDTT, tham gia các hoạt động TDTT quần chúng, các Câu lạc bộ TDTT ở nhà trường và ở địa phương, đặc biệt là tham gia tốt các môn thi TDTT cấp huyện.

- Học sinh cú kỹ năng Phòngchống tai nạn đuối nước và thương tích khác có ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của bản thân.

- Chất lượng thi học sinh giỏi TDTT cấp huyện được cải thiện, phấn đấu xếp thứ 16/25, cú học sinh dự thi cấp tỉnh.

* Biện phỏp

- Triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản về công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học: Nghị định số 11/NĐ-CP ngày 31/01/2015 của Chính phủ quy định về giáo dục thể chất và thể thao; Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 17/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025; Quyết định số 51/2012/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên thể dục, thể thao; Quyết định số 14/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 03/5/2001 về việc ban hành Quy chế giáo dục thể chất và y tế trường học; Quyết định số 53/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2008 về việc ban hành Quy định về việc đánh giá, xếp loại thể lực HSSV; Quyết định số 72/2008/QĐ-BGD ngày 23/12/2008 về việc ban hành Quy định tổ chức hoạt động Thể dục, thể thao ngoại khoá cho HSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quyết định số 72/2008/QĐ-BGDĐT ngày 23/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định tổ chức hoạt động thể dục, thể thao ngoại khóa cho HSSV, Công văn số 727/PGDĐT-NGLL ngày 18/9/2017 của PhòngGD&ĐT Lý Nhân.

- Triển khai hiệu quả Quyết định số 234/QĐ-TTg ngày 05/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phũng, chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2016-2020; Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo, thực hiện phũng, chống tai nạn thương tích và đuối nước cho trẻ em, học sinh; Chỉ thị số 1572/CT-BGDĐT ngày 12/5/2016 về tăng cường các giải phỏp phũng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em, học sinh, sinh viên; tiếp tục thực hiện hiệu quả Quyết định số 4458/QĐ-BGDĐT ngày 22/8/2007 quy định về ây dựng trường học an toàn, Phòngchống tai nạn thương tích trong các trường phổ thông.

- Chỉ đạo giáo viên thể dục tích cực tham gia bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tăng cường, phát triển các loại hình Câu lạcbộ thể thao trong nhà trường như: Câu lạc bộ vừ thuật, Câu lạc bộ thể dục nhịp điệu,… tạo điều kiện cho học sinh, cán bộ, giáo viên được tham gia tập luyện và thi đấu các giải thể thao.

- Đặc biệt chú trọng, đẩy mạnh công tác Phòngchống tai nạn đuối nước cho học sinh; tham mưu với địa phương và ngành quan tâm đầu tư và huy động xã hội húa từng bước xây dựng bể bơi phù hợp cho học sinh; giáo viên thể dục tham dự các lớp tập huấn dạy bơi, cứu đuối. Nhà trường tổ chức, quản lý và hướng dẫn học sinh tham gia các lớp học bơi chính khóa, ngoại khóa trong năm học và dịp hè (do PhòngGiáo dục và Đào tạo chỉ đạo hướng dẫn)

- Nhà trường tích cực tuyên truyền, tranh thủ sự đầu tư ủng hộ của cộng đồng, phụ huynh học sinh nhằm tăng cường đầu tư kinh phí, xây dựng, bổ sung, nâng cấp cơ sở vật chất để đảm bảo tốt cho việc dạy học và tập luyện thể dục, thể thao (bể bơi, sân tập, trang thiết bị...). Đẩy mạnh phong trào TDTT quần chỳng tại các đơn vị thôn xãm.

- Khuyến khớch CB-GV-NV-HS tăng cường tham gia các phong trào thể thao quần chúng, phối hợp tạo điều kiện cho các học sinh năng khiếu thể dục thể thao được tuyển chọn của huyện và của tỉnh.

- Tổ chức và tham gia các giải thể dục, thể thao của học sinh trong năm học 2017 - ­2018, cụ thể:

Kế hoạch thi học sinh giỏi thể dục thể thao năm học 2017-2018 các cấp như sau:

+ Hội khỏe phù đổng cấp trường tổ chức trong tháng 12 năm 2017.

+ Cấp huyện, dự kiến tổ chức trong tháng 01 năm 2018 (có Điều lệ hướng dẫn chi tiết), dự kiến gồm các môn: Điền kinh; Cầu lông; Cờ vua; Bóng bàn. Môn bóng đá nam thi cấp huyện tháng 11/2017, thi cấp tỉnh tháng 1/2017.

+ Cấp tỉnh dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 03 năm 2018 (có Điều lệ hướng dẫn chi tiết), dự kiến gồm các môn: Điền kinh; Bóng bàn.

- Trường chủ động xây dựng kế hoạch tập luyện cho học sinh các môn thể thao để đẩy mạnh phong trào và tuyển chọn được học sinh tham dự thi học sinh giỏi thể dục thể thao các cấp đạt thành tích cao.

- Duy trỡ nghiờm tỳc các hoạt động tập luyện bài thể dục buổi sáng (trước khi đến trường hoặc trước tiết học đầu tiên); bài vừ cổ truyền (thứ 6), tập bài thể dục giữa giờ vào ngày thứ 4, múa hát tập thể vào thứ 3,5;Trò chơi dân gian vào thứ 2,7 hàng tuần.

5. Công tác Y tế trường học

* Chỉ tiờu

- Nhà trường có Phòngy tế theo quy định đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh, ánh sáng, thuốc, y cụ...

- Nhân viên phụ trách kiêm nhiệm được tập huấn đạt yêu cầu công tác.

- 100% học sinh được thăm khám định kỳ về các bệnh học đường, tiêm Phòngcác bệnh theo chỉ đạo của ngành y tế và ngành giáo dục.

- 100% học sinh cú ý thức bảo vệ sức khỏe bản thân và giữ gìn sức khỏe cộng đồng, vệ sinh môi trường.

- 100% học sinh mua thẻ BHYT.

- 100% CB-GV-NV-HS gia nhập hội viên Hội chữ thập đỏ; đẩy mạnh hoạt động của hội chữ thập đỏ, nâng cao nhận thức của học sinh về công tác chữ thập đỏ, hình thành trong các em lòng nhân ái.

* Biện phỏp

- Nhà trường tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật về công tác y tế trường học, tập trung vào các nội dung chủ yếu sau:

+ Triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 93/CTr-BYT-BGDĐT ngày 16/11/2012 của Bộ Y tế và Bộ GD&ĐT về bảo vệ, giáo dục và chăm sóc sức khỏe trẻ em, HSSV trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, giai đoạn 2012-2020.

+ Xây dựng kế hoạch công tácy tế trường học, công tác chữ thập đỏ ngay từ đầu năm học theo Quy định về hoạt động y tế trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Quyết định số 73/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quy định về hoạt động y tế trong các cơ sở giáo dục mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 58/2008/QD-BGDDT ngày 17/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

+ Thành lập Ban chấp hành Chi hội Chữ thập đỏ trường học. Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ xã tổ chức hiệu quả, phỏt triển các hình thức hoạt động Chữ thập đỏ trong trường học theo tinh thần Thông tư 07/2014/TT-BGD&ĐT ngày 14/3/2014 của Bộ GD&ĐT và hướng dẫn của Hội Chữ thập đỏ huyện, tỉnh.

+ Phõn cụng, bố trớ 01 Nhân viờn có năng lực kiêm nhiệm công tác tế trường học (ưu tiên những cán bộ đó được bồi dưỡng qua các lớp tập huấn), phõn cụng cán bộ quản lý phụ trách, chịu trách nhiệm Chính trong công tácnày.

+ Tham mưu với địa phương xây dựng, bố trí PhòngY tế riờng cú diện tớch từ 12m2 đến 20m2 ; trang thiết bị, cơ số thuốc tối thiểu; sổ theo dừi sức khoẻ của học sinh, sổ cẩp phỏt thuốc,... theo quy định. Phối hợp tốt với Trạm y tế xã tổ chức khỏm sức khoẻ định kỳ ít nhất 2 lần cho học sinh trong năm học.

+ Thực hiện Thông tư số 14/2007/TT-BTC ngày 08/3/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn sử dụng kinh phí thực hiện công tác y tế trường học: Thực hiện nghiêm túc việc quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh theo quy định. Thực hiện tốt các nội dung theo Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 03/9/2014, ban hành quy chế phối hợp trong công tác thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trờn địa bàn tỉnh Hà Nam.

- Phối hợp tốt với Trạm y tế xã, thị trấn tổ chức các hoạt động phũng, chống các dịch, bệnh, tật trong trường học (cúm A H1N1, cúm A H5N1, cúm AH7N9 và các chủng vi rut cúm gia cầm lây sang người, tay chân miệng, sởi-rubella, AT, sốt xuất huyết, lao, nha học đường, mắt học đường, cong vẹo cột sống, sốt rét giun sán, và các dịch bệnh mới xuất hiện). Tham gia các hội nghị, hội thảo tập huấn các cấp về chuyên môn, nghiệp vụ y tế trường.

- Thực hiện các quy định về vệ sinh trường học, nước sạch và vệ sinh môi trường, đảm bảo dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm.

+ Tổ chức thực hiện các quy định về vệ sinh trường học, nước sạch và vệ sinh môi trường thực hiện việc bảo quản, tiêu hủy hóa chất, chất thải sau thí nghiệm đúng quy trình quy định về vệ sinh môi trường; đảm bảo dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm­.

+ Xây dựng trường học nâng cao sức khỏe, đảm bảo môi trường nhà trường xanh, sạch, đẹp và an toàn.

- Tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khoá; phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức các buổi truyền thông về giáo dục sức khỏe, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, công tác bảo hiểm y tế học sinh bắt buộc; giáo dục dân số, gia đình, giáo dục giới tớnh, sức khoẻ sinh sản vị thành niờn, Phòngchống HIV/AIDS. Tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch, vệ sinh môi trường.

- Tổ chức các hoạt động truyền thông, tư vấn giáo dục sức khỏe, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường; giáo dục dân số, giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phũng, chống bạo lực gia đình, giáo dục giới tớnh, sức khỏe sinh sản vị thành niờn, phũng, chống HIV/AIDS. Tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế Việt nam (01/7/2016); Ngày nước thế giới (22/3); Tuần lễ quốc gia nước sạch, vệ sinh môi trường; Ngày toàn dân hiến máu nhân đạo (7/4); Ngày thế giới không thuốc lá (31/5); Ngày môi trường thế giới (5/6); Ngày vệ sinh yêu nước (2/7); Ngày thế giới Phòng chống HIV/AIDS (1/12); Thỏng hành động vỡ trẻ em (từ 1-30/6); Tuần lễ tiêm chủng (9-15/5); Thỏng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm (15/4-15/5) và các sự kiện khác liên quan đến công tác truyền thông chăm sóc sức khỏe học sinh.

- Nhà trường thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ hằng năm và báo cáo đột xuất về công tác y tế trường học theo sự chỉ đạo.

- Phối hợp với Trạm y tế xã tổ chức thực hiện và kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các nội dung về công tác y tế trường học. Triển khai thực hiện nghiêm túc việc khám sức khỏe định kỳ cho học sinh 2 lần/năm (đợt 1: tháng 9,10/2017; đợt 2: tháng 4,5/2018).

D- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. Hiệu trưởng ra Quyết định thành lập Ban chỉ đạo công tác học sinh, giáo dục thể chất và y tế trường học

* Danh sách Ban chỉ đạo:

1. Ông Phạm Ngọc Tuấn - Hiệu trưởng Trưởng ban

2. Ông Trương Ngọc Huỳnh - Chủ tịch công đoàn Phó ban

3. Bà Nguyễn Thị Hà - Thư ký hội đồng - TPCM tổ KHXH - GVCN lớp 9A Thư ký

4. Ông Cao Văn Đĩnh- Tổng phụ trách Uỷ viên

5. Ông Vũ Quang Bích - GVCN lớp 8A Uỷ viên

6. Bà Trần Thị Xiêm - GVCN lớp 7A Ủy viên

7. Ông Nguyễn Hồng Thái - GVCN lớp 6A Uỷ viên

8. Ông Bùi Hồng Quân - GV thể dục Uỷ viên

9. Bà Trần Thị Thu Hương - Nhân viên y tế học đường Uỷ viên

* Phõn cụng nhiệm vụ các thành viờn:

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

GHI CHÚ

Phạm Ngọc Tuấn

Trưởng ban

Phụ trách chung, quản lý học sinh, Chữ thập đỏ, công tác tư tưởng

Trương Ngọc Huỳnh

Phó ban

Phụ trách hoạt động NGLL

Nguyễn Thị Hà

Thư ký

Thư ký tổng hợp, triển khai nội dung ở khối 9

Cao Văn Đĩnh

Uỷ viên

Phụ trách và triển khai công tác văn hóa, văn nghệ giáo viên, học sinh, đội TNTP HCM, hoạt động ngoại khóa

Trần Thị Xiêm

Uỷ viên

Triển khai nội dung ở khối 7

Vũ Quang Bích

Uỷ viên

Triển khai nội dung ở khối 8

Nguyễn Hồng Thái

Uỷ viên

Triển khai nội dung ở khối 6

Bùi Hồng Quân

Uỷ viên

Phụ trách công tác giáo dục thể chất toàn trường

Trần Thị Thu Hương

Uỷ viên

Phụ trách công tác y tế toàn trường

II. Chế độ báo cáo

1. Báo cáo định kỳ: Báo cáo sơ kết thực hiện công tác học sinh, giáo dục thể chất và y tế trường học kỳ I ngày 09/01/2018 (thứ Ba). Báo cáo tổng kết thực hiện công tác học sinh, giáo dục thể chất và y tế trường năm học 2017-2018 ngày 25/5/2018.

2. Báo cáo đột xuất khi được PhòngGD&ĐT yêu cầu và có vụ việc xảy ra (kể cả khi đó giải quyết).

Nơi nhận:

- PhòngGD-ĐT, (để báo cáo);

- CB phụ trách y tế, thành viên BCH CTĐ,

Giáo viờn dạy TD, TPT, (để thực hiện);

- Trưởng các tổ chuyờn môn, đoàn thể,

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Phạm Ngọc Tuấn

MỘT SỐ CÔNG VIỆC TRỌNG TÂM

NĂM HỌC 2017 – 2018

Tháng/tuần

Nội dung triển khai

Phụ trách thực hiện

Nội dung điều chỉnh,

bổ sung

Tháng 9

Tuần 1

- Chủ điểm giáo dục Truyền thống nhà trường

- Chuẩn bị tổ chức Lễ khai giảng năm học mới, ngày Hội toàn dân đưa trẻ đến trường

- Tổ chức lễ khai giảng năm học mới

- Xây dựng Kế hoạch, ra các QĐ thành lập Tổ tư vấn tâm lý, Ban chỉ đạo công tác,… và công bố QĐ, triển khai kế hoạch.

BGH và GVCN

Tuần 2

- Triển khai các văn bản công tác HS, ngoại khóa, y tế trường học

- Bầu cán bộ lớp, ổn định tổ chức lớp

- Các chi đội xây dựng kế hoạch hoạt động

- Thảo luận về nội qui và nhiệm vụ năm học mới

- Phổ biến lịch thể dục giữa giờ (thứ 4), võ cổ truyền (thứ 6), múa hát tập thể (thứ 3,5), trò chơi dân gian (Thứ 2,7)

- Phát động học sinh tham gia bảo hiểm y tế

- Phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức trại thu

- GVCN và tổng phụ trách

- BGH và tổng phụ trách và giáo viên chủ nhiệm

Tuần 3

- Chỉ đạo liên đội TNTP đưa các hoạt động đi vào nề nếp

- Thực hiện tốt nề nếp đội viên

- Duy trì hoạt động vệ sinh, thể dục giữa giờ, múa hát tập thể, trò chơI dân gian

- Duy trì các nề nếp đội viên và hoạt động của các sao đỏ

- Tổ chứuc đại hội chi đội mẫu, các hi đội tiến hành đại hội (vào thứ 7)

- Phát động thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chớ Minh” lần V - 2018.

Ban giám hiệu + TPT và giáo viên chủ nhiệm

Tuần 4

- Tập hát múa các bài theo qui định

- Đại hội liên đội kiện toàn BCH

- Tổ chức HĐNGLL, đánh giá xếp loại tháng 9

- Ra Quyết định thành lập các Câu lạc bộ: Em yêu khoa học, võ thuật,…

- Sơ kết công tác thu nộp BHYT đợt 1

- Phối hợp với TT y tế xã khám sức khỏe định kỳ đợt 1

BGH + TPT + GVCN

Tháng 10

Tuần 1

- Chủ điểm giáo dục Chăm ngoan học giỏi

- Phát động toàn Liên đội thi đua thực hiện tốt chủ điểm tháng 10 Chăm ngoan học giỏi

- Tổ chức cho học sinh toàn trường nghe giới thiệu thư Bác Hồ gửi học sinh cả nước năm 1968

- Phát động phong trào thi đua hội học hội giảng. Tổ chức lễ đón thư Bác, các lớp đăng ký thi đua “Giờ học tốt, ngày học tốt, tuần học tốt, phiếu điểm tốt”

- Đẩy mạnh hoạt động CLB “Em yêu khoa học”

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và cứu nạn cứu hộ trong tiết giáo dục ngoại khóa (1 tiết)

GVCN

BGH, TPT,BTĐ,

GVCN các lớp

Tuần 2

- Giữ gìn vệ sinh môi trường cảnh quan nhà trường

- Xây dựng quĩ “Vì bạn nghèo” để giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách

- Các khối 6,7,8,9 cho học sinh trao đổi thảo luận nội dung ý nghĩa thư Bác Hồ

GVCN

BGH, TPT

Tuần 3

- Các tổ trao đổi viết đăng ký thi đua trong tổ

- Kỷ niệm 20/10

GVCN

BGH, TPT

Tuần 4

- Tập các bài thể dục buổi sỏng, vừ cổ truyền

- Tổ chức hội vui học tập

- Sơ kết phong trào thi đua hội học

- Phát động phong trào nữ học sinh phấn đấu vươn lên Đoàn nhân ngày kỷ niệm 20/10

- Phối hợp với TT y tế xã khám sức khỏe định kỳ đợt 1

BGH, TPT

Tháng 11

Tuần 1

- Chủ điểm Tôn sư trọng đạo

- Phát động toàn liên đội đẩy mạnh các hoạt động theo chủ điểm

- Thi đua lập thành tích chào mừng ngày 20/11

- Các chi đội tổ chức Lễ đăng ký thi đua “Tuần học tốt, tháng học tốt”

GVCN

BGH, TPT

GVCN

Tuần 2

- Tổ chức cho học sinh nghe giới thiệu về đội ngũ các thầy cô giáo trong trường

- Thi đua chào mừng ngày 20/11

- Làm báo tường ở các chi đội

- Đẩy mạnh các hoạt động văn nghệ, TDTT, trò chơi dân gian

GVCN

BGH, TPT

Tuần 3

- Thi báo tường, vở sạch chữ đẹp, văn nghệ, kể chuyện, TDTT

- Sơ kết đợt thi đua chào mừng 20/11

- Tổ chức kỷ niệm 20/11

- Tổ chức kết nạp đoàn nhân dịp 20-11

- Rà soát các nội dung “Xây dựng trường học thân thiện”

- Đẩy mạnh hoạt động CLB “Em yêu khoa học”, “Võ thuật cổ truyền”.

GVCN

BGH, TPT

Tuần 4

- Duy trì nề nếp lao động, vệ sinh, làm đẹp cảnh quan nhà trường

- Tổng kết thi đua “Tuần học tốt, tháng học tốt”

- Nâng cao chất lượng các nội dung trường học thân thiện

GVCN

BGH, TPT

Tháng 12

Tuần 1

- Chủ điểm Uống nước nhớ nguồn

- Đẩy mạnh hoạt động theo chủ điểm về truyền thống cách mạng, về anh bộ đội, truyền thống địa phương

- Tổ chức cho học sinh tìm hiểu về truyền thống cách mạng, về bộ đội, truyền thống địa phương.

- Thi đua làm tốt công tác Trần Quốc Toản

- Phát động thi đua Noi gương anh bộ đội làm báo ảnh về bộ đội

- Truyền thông Ngày thế giới phòng, chống HIV/AIDS (1/12)

GVCN

BGH, TPT

GVCN

Tuần 2

- Tìm hiểu truyền thống cách mạng của địa phương

- Hát về quê hương và quân đội anh hùng

- Làm vệ sinh trường lớp, hàng xãm

- Chăm sóc di tích lịch sử nghĩa trang

GVCN

BGH, TPT

GVCN

Tuần 3

- Tổ chức thi văn nghệ khôí 6

- Khối 7, 8 thi kể chuyện

- Khối 9 thi báo ảnh về anh bộ đội

- Tổ chức thăm hỏi giúp đỡ các gia đình thương binh liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng.

GVCN

BGH, TPT

GVCN

Tuần 4

- Tổ chức cho học sinh nghe nói chuyện về ngày thành lập QĐND Việt Nam và ngày Quốc phòng toàn dân

- Tổ chức kỷ niệm ngày 22/12

- Sơ kết đợt thi đua “Noi gương anh bộ đội”

GVCN

BGH, TPT

GVCN

Tháng 1

Tuần 1

- Chủ điểm Mừng Đảng, mừng xuân

- Đẩy mạnh hoạt động theo chủ điểm

- Duy trì nề nếp truy bài đầu giờ, TDTT, múa hát tập thể, trò chơi dân gian, võ cổ truyền

- Đẩy mạnh các hoạt động trường học thân thiện vào trong các hoạt động

- Tìm hiểu về nội dung ý nghĩa của chủ điểm

- Đẩy mạnh hoạt động các CLB TDTT

- Tuyên truyền về an toàn trước, trong, sau tết Âm lịch (an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, phòng chống pháo nổ, cháy, tai tệ nạn XH,…)

GVCN

BGH, TPT

Tuần 2

- Hướng dẫn học sinh tìm hiểu sưu tầm tài liệu tranh ảnh về Đảng quang vinh

- Tìm hiểu gương Đảng viên ở địa phương

- Tổ chức các trò chơi dân gian

- Sơ kết công tác HS, ngoại khóa và y tế học kỳ I nộp PGD

GVCN

BGH, TPT

Tuần 3

- Sinh hoạt mừng Đảng mừng xuân

- Tìm hiểu truyền thống địa phương, sự thay đổi của quê hương

- Dọn vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ xã trước khi nghỉ Tết âm lịch

- Tập múa hát các bài hát dân gian ở địa phương

GVCN

BGH, TPT

Tuần 4

- Tổ chức sơ kết công tác đội học kỳ I ở các chi đội

- Thảo luận, xây dựng kế hoạch rèn luyện học kỳ II

- Trình bày kết quả tìm hiểu nét đẹp truyền thống quê hương

- Thi HSG TDTT

GVCN

BGH, TPT

Tháng 2

Tuần 1

- Chủ điểm mừng Đảng, mừng xuân

- Tổ chức kỷ niệm 3/2

- Sinh hoạt giao lưu văn nghệ mừng Đảng mừng xuân

- Sinh hoạt chi đoàn học sinh theo chủ điểm tháng 2

- Đẩy mạnh hoạt động CLB “Em yêu khoa học”

GVCN

BGH, TPT

Tuần 2

- Thảo luận biện pháp thực hiện kế hoạch rèn luyện kỳ II

- Giao lưu văn nghệ mùng Đảng mừng xuân

- Trồng cây, chăm sóc cây mùa xuân

- Tìm hiểu các lễ hội ở địa phương

GVCN

BGH, TPT

Tuần 3

- Phát động phong trào đôi bạn cùng tiến, giúp đỡ nhau trong học tập

- Duy trì các nề nếp đội

- Đẩy mạnh đoạt động chữ thập đỏ

- Sơ kết phong trào tìm hiểu gương sáng Đảng viên ở quê em

- Duy trì TDTT và múa hát tập thể

GVCN

BGH, TPT

Tuần 4

- Tổng vệ sinh làm đẹp cảnh quan trường lớp

- Giúp bạn có hoàn cảnh khó khăn

- Tổ chức cho học sinh xuống xãm làm vệ sinh thôn xãm

- Bồi dưỡng học sinh vươn lên Đoàn

GVCN

BGH, TPT

Tháng 3

Tuần 1

- Chủ điểm “Tiến bước lên Đoàn”

- Đẩy mạnh các hoạt động theo chủ điểm

- Phát động phong trào “Tiến bước lên đoàn”, “Đoàn viên giúp đỡ đội viên”

- Thi văn nghệ biễu diễn các bài hát dân gian ở địa phương

- Tổ chức các trò chơi dân gian

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và cứu nạn cứu hộ trong tiết giáo dục ngoại khóa (1 tiết)

GVCN

BGH, TPT,BTĐ

Tuần 2

- Tổ chức cho học sinh tìm hiểu về đoàn

- Kỷ niệm ngày 8/3, hát về mẹ và cô giáo

- Chăm sóc tu dưỡng vườn hoa cây cảnh, vườn trường, lớp học.

- Tìm hiểu gương các anh chị đoàn viên tiêu biểu

GVCN

BGH, TPT

Tuần 3

- Toàn trường chuẩn bị cho các tiết mục văn nghệ về đoàn

- Tổ chức thi báo tường, văn nghệ, TDTT chào mừng ngày 26/3

- Tổ chức kết nạp Đoàn đợt 1, chuẩn bị kỷ niệm ngày 26/3

- Tìm hiểu gương sáng Đoàn viên

- Truyền thông về Ngày nước thế giới (22/3)

GVCN

BGH, TPT

Tuần 4

- Kỷ niệm ngày thành lập Đoàn 26/3

- Tăng cường hoạt động của chi đoàn giáo viên và học sinh

- Đẩy mạnh hoạt động của các đôi bạn cùng tiến

- Tổ chức hoạt động “ Rèn luyện theo gương sáng đoàn viên”

- Đánh giá kết quả học tập theo chủ điểm

GVCN

BGH, TPT

Tháng 4

Tuần 1

- Chủ điểm “Hoà bình và hữu nghị”

- Tổ chức các hoạt động theo chủ điểm

- Tổ chức các hoạt động sưu tầm tìm hiểu về đất nước, con người Việt Nam và các nước trong khu vực và quốc tế

- Chăm sóc công trình công cộng của xã

- Truyền thông về Ngày toàn dân hiến máu nhân đạo (7/4)

GVCN

BGH, TPT

Tuần 2

- Tổ chức cho Đoàn viên xuống xãm kiểm tra việc học tập của học sinh ở nhà

- Tổ chức trò chơi dân gian cho học sinh vào giờ ra chơi

- Thảo luận về chủ đề “Tình đoàn kết hữu nghị”

- Truyền thông về Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm (từ 15/4-15/5)

GVCN

BGH, TPT

Tuần 3

- Tổ chức hội vui học tập

- Tổ chức cho học sinh nghe nói chuyện về ý nghĩa ngày giải phóng miền Nam 30/4

- Tìm hiểu tấm gương cựu chiến binh ở địa phương

GVCN

BGH, TPT

Tuần 4

- Chi đoàn học sinh tổ chức trao đổi “Đoàn viên với nhiệm vụ giúp đỡ bạn nâng cao chất lượng ôn tập”

- Tổ chức kỷ niệm ngày 30/4

- Tổ chức kỷ niệm ngày 30/4

- Kết nạp đoàn đợt 30/4

- Đánh giá kết quả hoạt động theo chủ điểm

- Phối hợp với TT y tế xã khám sức khỏe định kỳ đợt 2

GVCN

BGH, TPT

Tháng 5

Tuần 1

- Chủ điểmBác Hồ kính yêu”

- Tổ chức các hoạt động theo chủ điểm

- Toàn liên đội sưu tầm, tìm hiểu tài liệu liên quan đến thời niên thiếu của Bác Hồ

- Thi hát về Bác Hồ, sưu tầm tranh ảnh về Bác

- Truyền thông về Ngày thế giới không hút thuốc lá (31/5); Tuần lễ tiêm chủng (9-15/5)

GVCN

BGH, TPT

Tuần 2

- Phát động phong trào tìm hiểu truyền thống Đội- Những trang sử vẻ vang của Đội

- Liên hoan ca hát về Đội, về Bác Hồ kính yêu

- Thi tìm hiểu 5 điều Bác Hồ dạy

- Tổ chức kỷ niệm ngày 19-5

GVCN

BGH, TPT

Tuần 3

- Chuẩn bị việc tổng kết công tác đội và phong trào thi đua năm học, đánh giá khen thưởng các hoạt động.

- Tổ chức kỷ niệm sinh nhật Bác

- Tổ chức kết nạp đoàn nhân dịp 19-5

- Phối hợp với TT y tế xã khám sức khỏe định kỳ đợt 2

GVCN

BGH, TPT

Tuần 4

- Đánh giá kết quả hoạt động của chủ điểm

- Tổng kết công tác HS, ngoại khóa và y tế năm học nộp PGD

- Tổng kết năm học, bàn giao học sinh về địa phương

- Đoàn thanh niên và tổng phụ trách cùng với Đoàn xã, bí thư Đoàn ở thôn xãm lên kế hoạch hoạt động hè của học sinh ở thôn xãm

GVCN

BGH, TPT

Đoàn xã

Tác giả: TNH

Xem thêm