Tin tức : CÁC LOẠI KẾ HOẠCH NHÀ TRƯỜNG/

KẾ HỌC TẬP TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HCM NĂM 2016

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG THCS ĐẠO LÝ

 

 
 
 

 

 

Số 11 /KH-THCS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

            Đạo Lý, ngày 22  tháng 02  năm 2016

 

KẾ HOẠCH

Học tập chuyên đề năm 2016 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm”

 

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;

Thực hiện Hướng dẫn số 02-HD/HU, ngày 28/01/2016 của Ban Thường vụ huyện ủy huyện Lý Nhân; Hướng dẫn số 03-HD/ĐU, ngày 17/02/2016 của Đảng Ủy xã Đạo Lý về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị trong thời gian từ sau Đại hội XII của Đảng đến khi có Quyết định mới,

Nhà trường - CĐCS trường THCS Đạo Lý xây dựng kế hoạch học tập chuyên đề năm 2016 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm”  như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

- Tiếp tục nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tiếp nối và liên hệ chặt chẽ với chuyên đề đã học trong thời gian qua; cụ thể hóa nội dung

- Đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trở thành nền nếp, gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức Đảng và mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

- Đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về: “nêu cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm”, góp phần cùng cố niềm tin của nhân dân với Đảng. Kịp thời phát hiện, biểu dương những điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Gắn việc tuyên truyền với kỷ niệm những ngày lễ lớn trong năm, các sự kiện lịch sử, chính trị của đất nước, địa phương trong năm 2016.

- Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trở thành nền nếp, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhà trường, tổ chức đoàn thể và mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC TỔ CHỨC HỌC TẬP VÀ LIÊN HỆ

1. Đối tượng

Toàn thể mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

2. Hình thức:

Bí thư - Hiệu trưởng, phó bí thư - Phó hiệu trưởng nhà trường tổ chức một buổi chuyên đề cho các thành viên trong đơn vị với hình thức phù hợp, hấp dẫn, hiệu quả.

3. Nội dung:

3.1. Tiếp tục thực hiện tốt nội dung chủ đề năm 2015 và các năm trước đây trong sinh hoạt chuyên đề ở chi bộ, đơn vị nhà trường. Tổ chức trao đổi, toạ đàm về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI “Về xây dựng và phát triển nền văn hoá con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

3.2- Tổ chức thảo luận: Từng cá nhân liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu gắn với thực hiện nhiệm vụ được giao. Tập thể lựa chọn vấn đề còn tồn tại, hạn chế có liên quan đến nội dung của chuyên đề để có biện pháp tập trung giải quyết, khắc phục.

3.3- Đăng ký nội dung “Làm theo”:

Tập thể, cá nhân đăng ký “làm theo” một hoặc hai nội dung “nêu cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm”.

Bản đăng ký phải ghi rõ nội dung đăng ký, biện pháp thực hiện, thời gian hoàn thành và gửi về cấp ủy chi bộ, lãnh đạo đơn vị để theo dõi, giám sát quá trình thực hiện.

Nội dung liên hệ và phương hướng phấn đấu phải phù hợp với tình hình thực tế địa phương, đơn vị; gắn với thực hiện quy định chuẩn mực đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của cán bộ, của nhà giáo.

4. Tài liệu:

Do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn và phát hành, gồm:

 “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao trách nhiệm, nói đi đôi với làm”.

 “Giới thiệu một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với Chi bộ, Lãnh đạo, BCH CĐCS nhà trường:

 - Dự hội nghị triển khai chuyên đề của Đảng uỷ xã để tập huấn về nội dung, cách thức triển khai học tập chuyên đề.

- Triển khai học tập, thảo luận chuyên đề tại đơn vị đạt kết quả tốt và đăng ký nội dung “làm theo” phù hợp.

- Tiếp tục củng cố Ban chỉ đạo cuộc vận động, xây dựng, bổ sung và nâng cao vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể trong nhà trường.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, làm cho tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, đoàn viên nhận thức đúng đắn về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, nội dung và tầm quan trọng của cuộc vận động, xây dựng tự giác học tập, rèn luyện tu dưỡng đạo đức theo tấm gương Hồ Chí Minh.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả học tập, đăng ký “làm theo”, báo cáo về Đảng ủy trước ngày 08/03/2016.

- Thực hiện việc bình xét điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của đơn vị.

- Tiếp tục chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên của chi bộ, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên, công nhân viên; thường xuyên kiểm điểm kết quả thực hiện nội dung đã đăng ký phấn đấu làm theo tập thể và cá nhân trong kỳ sinh hoạt chi bộ, đơn vị hàng tháng.

2. Đối với các tổ chuyên môn nhà trường:

-  Thực hiện lồng ghép nội dung cuộc vận động vào các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ.

- Nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ; thực hiện tốt cuộc vận động " Hai không" và cuộc vận động " Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo".

3. Đối với tổ chức Công đoàn nhà trường:

-  Tổ chức cho Cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường ký cam kết thực hiện cuộc vận động đồng thời triển khai cuộc vận động dưới nhiều hình thức, gắn liền đẩy mạnh việc " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" gắn với phong trào thi đua " Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực", phong trào thi đua " Hai tốt ".

-  Xây dựng nếp sống văn hóa trường học, nâng cao đạo đức, trách nhiệm của Cán bộ giáo viên, công nhân viên với các tiêu chí:

+  Có ý thức tổ chức, kỷ luật, trách nhiệm thực hiện pháp luật, quy chế đơn vị, tinh thần phục vụ nhân dân trong các hoạt động giáo dục, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và tiêu cực trong giáo dục.

+  Yêu ngành, yêu nghề, yên tâm công tác, mô phạm với nhân dân, phụ huynh, học sinh và đồng nghiệp, thương yêu học sinh.

+  Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ, đấu tranh ngăn chặn đồng nghiệp vi phạm pháp luật và các quy định nghề nghiệp.

+  Tổ chức các hoạt động thể thao cho các bộ giáo viên, công nhân viên

trong nhà trường nhằm rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ...

4. Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo

STT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ được giao

Ghi chú

1

Phạm Ngọc Tuấn

Hiệu trưởng

Phụ trách chung

 

2

Trương Ngọc Huỳnh

P.Hiệu trưởng

Phụ trách triển khai, phổ biến các văn bản hướng dẫn, đôn đóc theo dõi.

 

3

Nguyễn Thị Ngọc Hà

TT tổ KHXH

Phụ trách tổ KHXH

 

4

Lương Thị Châm

TT tổ KHTN

Phụ trách tổ KHTN

 

5

Vũ Quang Bích

TP tổ KHTN

Phụ trách tổ Văn phòng - Hành chính

 

6

Nguyễn Thị Lan

TPT

Phụ trách các hoạt động của Đội

 

7

Nguyễn Đông Sang

Bí thư Đoàn-TKHĐSP

Phụ trách các hoạt động của Đoàn thanh niên -Thư kí BCĐ

 

          5. Thời gian thực hiện:

- Tháng 02/2016: Triển khai học tập tại chi bộ, đơn vị và thảo luận, liên hệ, đăng ký nội dung “học tậplàm theo”

- Từ tháng 3/2016 - 11/2016: Hằng tháng, trong sinh hoạt chi bộ, đơn vị cần dành thời gian thích hợp để kiểm điểm, đánh giá nội dung “học tập làm theo” của tập thể, cá nhân đã đăng ký.

- Tháng 12/2016: Cá nhân tự đánh giá kết quả thực hiện nội dung “làm theo” đã đăng ký (theo mức: Tốt, khá, trung bình, yếu) để tập thể cho ý kiến. Kết quả đánh giá của chi bộ, đơn vị là một tiêu chí trong xếp loại đảng viên, cán bộ, giáo viên, nhân viên cuối năm.

Trên đây là Kế hoạch học tập chuyên đề năm 2016 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm,phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm” của Nhà trường - CĐCS trường THCS Đạo Lý. Trong quá trình thực hiện, các cá nhân, tổ chức đoàn thể, chính quyền đơn vị phát huy tính chủ động sáng tạo, lựa chọn cách làm phù hợp để đạt hiệu quả thiết thực và thường xuyên báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Đảng ủy./.

 

Nơi gửi:

- Phòng GD& ĐT Huyện;

- CĐGD Huyện;

- Đảng ủy xã Đạo Lý;

- BCHCĐCS;

- TT KHTN, TPKHXH;

-VP.

CHỦ TỊCH CĐCS

 

 

 

 

 Trương Ngọc Huỳnh

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Phạm Ngọc Tuấn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thời gian thực hiện:

Thời gian

Nội dung triển khai

Ghi chú

Tháng 2

2016

- Triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên về việc đẩy mạnh “Học tập và làm theotấm gương đạo đức Hồ chí Minh” chuyên đề năm 2016.

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (theo mẫu của Đảng ủy xã).

 

Tháng 3

2016

 Cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện theo đăng ký “Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

 

Tháng 4

2016

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện theo nội dung đã đăng ký “Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

 

Tháng 5

2016

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên tiếp tục thực hiện theo đăng ký “Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

 

Tháng 6

2016 đến tháng 11/2016

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên tiếp tục thảo luận, thực hiện việc tu dưỡng, rèn luyện làm theo bằng hành động cụ thể lối sống đạo đức cho bản thân.

- Kiểm điểm đánh giá nội dung “Làm theo” đã đăng ký

 

Tháng 12/2016

- Cá nhân tự đánh giá kết quả thực hiện nội dung “Làm theo” đã đăng ký (Tốt, khá, TB, Yếu) để tập thể cho ý kiến.

- Tổng hợp kết quả gửi về Đảng ủy xã Đạo Lý.

 

 

CHỦ TỊCH CĐCS

 

 

 

 

 Trương Ngọc Huỳnh

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Phạm Ngọc Tuấn

 

 

 

 

 

Trương Ngọc Huỳnh

Tải tệp đính kèm

Các tin khác

Xem thêm...

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 5

Hôm nay: 89

Tổng lượng truy cập: 410481