Tin tức : CÔNG VĂN CẤP TRÊN/

HƯỚNG DẪN Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021

LĐLĐ HUYỆN LÝ NHÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 11/HD-CĐGD

               Lý Nhân, ngày 21 tháng 4 năm 2016

 

HƯỚNG DẪN

Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV

và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021

 

 
 

 

 

 

          Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-LĐLĐ ngày 10/3/2016 của Ban thường vụ LĐLĐ huyện Lý Nhân về việc tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, Ban thường vụ Công đoàn Giáo dục huyện Lý Nhân hướng dẫn các CĐCS trường Mầm non, Tiểu học, THCS, Cơ quan phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện một số nội dung sau:

I/ Mục đích, yêu cầu

          1. Làm cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ nhận thức rõ mục đích, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của sự kiện chính trị bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 là tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân năm 2016.

          2. Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bầu cử; tạo sự thống nhất trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, bảo đảm thực hiện thành công cuộc bầu cử; chủ động đấu tranh có hiệu quả với những âm mưu, hoạt động chống phá bầu cử, chống phá chế độ, cản trở sự nghiệp đổi mới của đất nước của nhân dân ta.

          3. Công tác tuyên truyền về bầu cử cần được tiến hành song song với lộ trình, bước đi của cuộc bầu cử, hỗ trợ đắc lực cho công tác triển khai bầu cử. Làm cho cán bộ, CNVCLĐ nắm vững quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm trong việc xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh, có hiệu lực, hiệu quả, tham gia đầy đủ, tự giác, tích cực, chủ động để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của CNVCLĐ. Tạo không khí thi đua sôi nổi trong CNVCLĐ nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

II/ Nội dung tuyên truyền

          1. Tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; phân tích làm rõ bối cảnh, tình hình đất nước thời điểm diễn ra cuộc bầu cử như: toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang tiếp tục thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung và phát triển năm 2011); Hiến pháp năm 2013 và các luật về tổ chức bộ máy nhà nước được thực thi; công cuộc đổi mới đạt được nhiều thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; những thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đặt ra khi chúng ta hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; đặc biệt là toàn Đảng bước vào thực hiện học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

          2. Giới thiệu các nội dung văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, tỉnh, huyện như: Chỉ thị số 51-CT/TW ngày 04/01/2016 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 13/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Các văn bản chỉ đạo của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử Quốc gia; Kế hoạch, hướng dẫn tổ chức triển khai công tác bầu cử của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan chức năng; Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 29/02/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Các văn bản pháp luật như: Hiến pháp năm 2013; Luật tổ chức Quốc hội, Luật tổ chức chính quyền địa phương; Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân...

          Tiếp tục khẳng định quan điểm chỉ đạo của Đảng về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp ở các kỳ bầu cử trước và tại Hội nghị lần thứ 12 của Ban chấp hành Trung ương khoá XI. Đặc biệt làm rõ một số điểm mới trong Chỉ thị số 51-CT/TW về tiêu chuẩn, chất lượng, cơ cấu đại biểu...

          3. Tuyên truyền đặc trưng cơ bản của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc xây dựng bộ máy Nhà nước nói chung và Quốc hội, Hội đồng nhân dân nói riêng; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp. Thành tựu của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp qua các thời kỳ, đặc biệt là những đổi mới của Quốc hội trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, của Hội đồng nhân dân trong việc thực hiện trách nhiệm của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương. Vai trò trách nhiệm của Quốc hội khoá XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 trong việc thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 – 2021 và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020.

          4. Giới thiệu những điểm mới trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân lần này như: Những điều chỉnh, bổ sung cụ thể về bộ máy thực hiện công tác bầu cử từ Trung ương đến địa phương; quy định chặt chẽ hơn về trách nhiệm, quyền hạn và sự phối hợp của các cơ quan đơn vị phụ trách bầu cử; quy trình đề cử, ứng cử, phân bổ người ứng cử đại biểu Quốc hội do Trung ương giới thiệu; thẩm định hồ sơ người tự ứng cử; tuyên truyền vận động bầu cử, giải quyết khiếu nại tố cáo...

          5. Giới thiệu nội dung của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015; làm rõ những điểm mới được bổ sung cho phù hợp với Hiến pháp năm 2013 và tình hình mới: quyền quyết định ngày bầu cử, quyền hạn trách nhiệm của Hội đồng bầu cử quốc gia; quyền hạn của Hội đồng dân tộc Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong giới thiệu đại biểu là người dân tộc thiểu số, phụ nữ; quyền bầu cử của các đối tượng bị tạm giam hoặc đang được giáo dục, cai nghiện bắt buộc...

          6. Tuyên truyền tiêu chuẩn người ứng cử đại biểu Quốc hội quy định tại Luật tổ chức Quốc hội, tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân quy định tại Luật Tổ chức Chính quyền địa phương; tiêu chuẩn cán bộ được quy định trong Chiến lược công tác cán bộ của Đảng. Khi tuyên truyền về quá trình chuẩn bị và tiến hành bầu cử, phải quán triệt thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng về bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ trong cơ quan Nhà nước ở Trung ương và địa phương, gắn với kết quả nhân sự đại hội Đảng các cấp và quy hoạch cán bộ với công tác chuẩn bị nhân sự để giới thiệu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

          7. Tuyên truyền quyền bầu cử và ứng cử của công dân, nghĩa vụ, trách nhiệm của cử tri trong công tác bầu cử; các hoạt động trong quá trình tiếp xúc cử tri; các quy định về trình tự, thể thức bầu cử...

          8. Tuyên truyền về công tác chuẩn bị đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, điều kiện vật chất, kỹ thuật, tài chính đảm bảo thành công cho cuộc bầu cử; các phương án chủ động ứng phó với những tình huống thiên tai diễn ra trong thời gian tiến hành bầu cử. Kết quả giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân, ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật về bầu cử. Đấu tranh chống mọi luận điệu xuyên tạc, những âm mưu, hành động phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ nội bộ ta của các thế lực thù địch.

          9. Phản ánh sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ và chính quyền các cấp về công tác bầu cử; quá trình diễn ra và kết quả bầu cử.

          10. Tuyên truyền về sự tham gia tích cực, chủ động của CNVCLĐ đối với cuộc bầu cử; kết quả phong trào thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử, biểu dương kịp thời những cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử.

          11. Phản ánh không khí dân chủ, minh bạch, đúng pháp luật các hoạt động tự giác của cử tri và CNVCLĐ tham gia bầu cử và sự quan tâm, dư luận tích cực đối với sự kiện này trên địa bàn.

III/ Tổ chức thực hiện

          Các CĐCS trường Mầm non, Tiểu học, THCS, Cơ quan phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể cán bộ, đoàn viên và lao động của đơn vị thông qua các buổi sinh hoạt Công đoàn, tổ Công đoàn, treo pa nô, khẩu hiệu...

          Đợt 1: Trước bầu cử (trước ngày 22/5/2016)

          Tập trung tuyên truyền Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Chỉ thị số 51-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XI), các quy định của pháp luật về bầu cử; tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND; quy định về giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử; về quyền bầu cử của công dân; các bước hiệp thương của Mặt trận Tổ quốc các cấp; các văn bản của tỉnh, huyện liên quan đến cuộc bầu cử...

          Tuyên truyền về không khí của cử tri trong toàn tỉnh, cử tri ngành Giáo dục và Đào tạo trong tỉnh, huyện tham gia bầu cử; công tác đảm bảo an toàn, an ninh cho cuộc bầu cử.

          Đợt 2: Sau bầu cử (từ 22/5/2016 đến giữa tháng 6 năm 2016)

          Tuyên truyền kết quả bầu cử và các hoạt động chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 gắn với kết quả việc thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm ở địa phương.

IV/ Khẩu hiệu tuyên truyền

          Các đơn vị lựa chọn một số khẩu hiệu theo công văn số 29-CV/BTG ngày 29/3/2016 của Ban tuyên giáo Huyện uỷ Lý Nhân đã gửi các trường.

          1. Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021!

2. Ngày 22/5/2016, cử tri các nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021!

3. Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân!

Trên đây là hướng dẫn tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, Công đoàn Giáo dục huyện đề nghị các CĐCS trường Mầm non, Tiểu học, THCS, Cơ quan phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả và gửi báo cáo bằng văn bản về CĐGD huyện trước ngày 25/5/2016.

Nơi nhận:

 

(để báo cáo)

 

- LĐLĐ huyện;

 

- Ban chi uỷ Chi bộ PGDĐT;

- Các CĐCS trường MN, TH, THCS, PGDDT (để th/h);

- Lưu: VT, CĐGD huyện.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

 CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

 

Lê Quốc Định

 

 

 

 

 

Trương Ngọc Huỳnh

Tải tệp đính kèm

Xem thêm...

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 4

Hôm nay: 114

Tổng lượng truy cập: 413397