tin tức-sự kiện

TKB TỪ TUẦN 10- NĂM HỌC 2017-2018
TRƯỜNG THCS ĐẠO LÝ Thời khóa biểu năm học 2017-2018
HỌC KÌ : I
Áp dụng từ tuần 10( 23/10/2017 ) đến hết tuần 15 ( 30/11/2017)
Thứ Tiết Buổi Sáng Buổi Chiều GV nghỉ GV đi, đến BP
9A 9B 9C 8A 8B 8C 7A 7B 7C 6A 6B
Thứ 2 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
2 VĂN - Hà TD - Quân VĂN - Huệ ANH - Duyên VĂN - Đĩnh SỬ - Khanh ANH - Hằng VĂN - Cương TOÁN - Châm CD - Huệ CNg - Thái
3 TOÁN - Thanh ĐỊA - Xiêm VĂN - Huệ TOÁN - Đ.Yến VĂN - Đĩnh TOÁN - Dương LÝ - Châm ANH - Hằng ĐỊA - Xiêm TD - Thái VĂN - Cương
4 SỬ - Xiêm VĂN - Đĩnh TCT - Thanh HÓA - Bích HÓA - N.Yến ANH - Duyên ĐỊA - Xiêm TOÁN - Châm ANH - Hằng ANH - Duyên VĂN - Cương
5 ANH - Duyên TOÁN - Đ.Yến ĐỊA - Xiêm SINH - N.Yến TOÁN - Dương HÓA - Bích TCV - Cương LÝ - Châm TD - Quân CNg - Thái ANH - Duyên
Thứ 3 1 VĂN - Hà TD - Quân LÝ - Đ.Yến NHẠC - Thắng TOÁN - Dương HÓA - Bích TOÁN - Huỳnh SỬ - Khanh ĐỌC SÁCH - ThảoVP TOÁN - Dương TCV - Hà Xiêm; Duyên; Nhàn; Huệ Đĩnh, Cương, Hằng; Thắng,Thái
2 HÓA - Bích MT - Thanh TCV - Hà TOÁN - Đ.Yến SINH - N.Yến TD - Quân ĐỌC SÁCH - ThảoVP SINH - N.Yến TOÁN - Châm TCT - Dương TOÁN - Thanh
3 SINH - N.Yến LÝ - Đ.Yến TOÁN - Thanh TD - Quân NHẠC - Thắng TCT - Dương SỬ - Khanh TOÁN - Châm SINH - N.Yến VĂN - Hà TOÁN - Thanh
4 MT - Thanh HÓA - Bích SINH - N.Yến VĂN - Khanh TD - Quân NHẠC - Thắng TCT - Châm TD - Quân VĂN - Khanh VĂN - Hà ĐỌC SÁCH - ThảoVP
5 TOÁN - Thanh SINH - N.Yến HÓA - Bích SỬ - Khanh TCT - Dương LÝ - Đ.Yến TD - Quân ĐỌC SÁCH - ThảoVP VĂN - Khanh
Thứ 4 1 TD - Quân ANH - Duyên VĂN - Huệ MT - Đ.Yến VĂN - Đĩnh SỬ - Khanh TOÁN - Huỳnh NHẠC - Thắng TCV - Cương SỬ-Khanh TOÁN - Thanh Hà; Châm; Dương; Hằng, Bích; Thắng, Thái
2 TOÁN - Thanh TOÁN - Đ.Yến ANH - Duyên TD - Quân VĂN - Đĩnh SINH - N.Yến SINH - Nhàn ĐỊA - Xiêm SỬ - Khanh NHẠC - Thắng ANH - Duyên
3 SINH - N.Yến VĂN - Đĩnh TD - Quân SỬ - Khanh ANH - Duyên VĂN - Huệ NHẠC - Thắng SỬ - Khanh CNg - Nhàn SINH - Thanh VĂN - Cương
4 LÝ - Đ.Yến VĂN - Đĩnh SINH - N.Yến VĂN - Khanh TD - Quân VĂN - Huệ CNg - Nhàn TCV - Cương NHẠC - Thắng ANH - Duyên SINH - Thanh
5 CD - Huệ SINH - N.Yến TOÁN - Thanh VĂN - Khanh LÝ - Đ.Yến ANH - Duyên VĂN - Cương CNg - Nhàn VĂN - Khanh ĐỌC SÁCH - ThảoVP NHẠC - Thắng
Thứ 5 1 TCT - Thanh HÓA - Bích ANH - Duyên VĂN - Khanh TOÁN - Dương CD - Huệ ANH - Hằng TOÁN - Châm VĂN - Khanh VĂN - Hà MT - Nhàn Đ.Yến, N.Yến; Quân. Cương, Đĩnh
2 HÓA - Bích CD - Huệ TOÁN - Thanh TCT - Dương ĐỊA - Xiêm ANH - Duyên SINH - Nhàn TCT - Châm ANH - Hằng LÝ - Thái SỬ-Khanh
3 CNg - Thái ANH - Duyên MT - Thanh ĐỊA - Xiêm CD - Huệ TOÁN - Dương SỬ - Khanh ANH - Hằng TOÁN - Châm MT - Nhàn CNg - Thái
4 ANH - Duyên ĐỊA - Xiêm CNg - Thái HÓA - Bích SỬ - Khanh TOÁN - Dương TOÁN - Huỳnh ANH - Hằng SỬ - Khanh TOÁN - Dương TD - Thái
5 ĐỊA - Xiêm CNg - Thái HÓA - Bích NGLL-Bích NGLL- Dương NGLL- Nhàn NGLL - Xiêm NGLL - Châm NGLL - Quân NGLL - Thái NGLL - Thanh
Thứ 6 1 VĂN - Hà LÝ - Đ.Yến TD - Quân ANH - Duyên SỬ - Khanh VĂN - Huệ TOÁN - Huỳnh TOÁN - Châm CD - Huệ VĂN - Hà VĂN - Cương Đĩnh; Thái; Thanh; Bích, Hằng
2 ANH - Duyên TOÁN - Đ.Yến SỬ - Hà TCV - Khanh HÓA - N.Yến ĐỊA - Xiêm CD - Huệ VĂN - Cương TOÁN - Châm TCV - Hà ĐỊA - Xiêm
3 TCV - Hà SỬ - Xiêm ANH - Duyên SINH - N.Yến TCV - Khanh VĂN - Huệ ĐỊA - Xiêm VĂN - Cương ANH - Hằng ANH - Duyên TCT - Dương
4 LÝ - Đ.Yến TCV - Hà ĐỊA - Xiêm CD - Huệ ANH - Duyên SINH - N.Yến VĂN - Cương MT - Châm ĐỊA - Xiêm TOÁN - Dương CD - Huệ
5 ĐỊA - Xiêm TCT - Huỳnh VĂN - Huệ TOÁN - Đ.Yến SINH - N.Yến TCV - Khanh ANH - Hằng CD - Huệ LÝ - Châm TOÁN - Dương ANH - Duyên
Thứ 7 1 VĂN - Hà ANH - Duyên TOÁN - Thanh TOÁN - Đ.Yến CNg - Nhàn TOÁN - Dương VĂN - Cương ĐỊA - Xiêm MT - Châm CNg - Thái TOÁN - Thanh Hằng; Cương; Bích: Khanh
2 VĂN - Hà VĂN - Đĩnh CD - Huệ LÝ - Đ.Yến ANH - Duyên MT - Dương VĂN - Cương TD - Quân SINH - N.Yến ĐỊA - Xiêm LÝ - Thái
3 TOÁN - Thanh TOÁN - Đ.Yến VĂN - Huệ CNg - Nhàn MT - Dương TD - Quân TD - Quân SINH - N.Yến TCT - Châm TD - Thái SINH - Thanh
4 TD - Quân VĂN - Đĩnh LÝ - Đ.Yến ANH - Duyên TOÁN - Dương CNg - Nhàn MT - Châm VĂN - Cương TD - Quân SINH - Thanh TD - Thái
5 SH - Hà SH- Đ.Yến SH - Huệ SH- Bích SH-Dương SH- Nhàn SH - Xiêm SH - Châm SH - Quân SH- Thái SH-Thanh
Đạo Lý, ngày 19/10/2017
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Trương Ngọc Huỳnh
Tác giả: TNH

Xem thêm

Cách cài kí hiệu đồng dạng trong Microsoft Word và ứng dụng MathType 6.9 Full Crack
Toán 9 - Các dạng toán hình học hay gặp trong đề thi vào lớp 10 môn Toán tiết 1
Bất đẳng thức côsi Phần 4
Bất đẳng thức côsi Phần 1
Bất đẳng thức côsi Phần 3