tin tức-sự kiện

TKB HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015 - 2016 TỪ Tuần 1-2015-2016
Học kì I (Áp dụng từ tuần 2: từ ngày 07/9 )
Ngày Tiết 6A 6B 6C 7A 7B 7C 8A 8B 8C 9A 9B 9C GV Nghỉ
Thứ 2 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
2 VĂN - X LÝ - Lan VĂN - T.Hà VĂN - Khanh SỬ - Lai ANH- Duyên ANH - Hằng TOÁN-Dương VĂN - N.Hà TOÁN - Đ.Yến TD - Quân SINH - N.Yến
3 ANH - Hằng CNg - Nhàn TOÁN - Thuỳ TOÁN - Châm MT- Thanh ĐỊA - Xiêm TOÁN - Đ.Yến LÝ- Lan TOÁN - Đạt SINH - Bích ANH - Duyên VĂN - Huệ
4 ĐỊA - X TOÁN-Dương ANH - Hằng SINH - Hiền TD - Quân SỬ - Lai TCT -Đ.Yến CNg - Thái SỬ - Khanh VĂN - T.Hà VĂN - Đĩnh TOÁN-Thanh
5 CNg - Nhàn SINH - Hiền NHẠC - Thuỳ SỬ - Lai VĂN - X TOÁN - Thanh CNg - Thái SỬ - Khanh HOÁ - Bích ĐỊA -Đĩnh TOÁN - Đạt ĐỊA - Xiêm
Thứ 3 1 TOÁN-Huỳnh TCV-Đĩnh TD - Duy CNg - Nhàn ĐỊA - Xiêm TOÁN - Thanh SỬ - Xiêm TOÁN-Dương TD - Quân VĂN - T.Hà TOÁN - Đạt ANH - Duyên Thùy; Lan; Huệ, Khanh; HàA
2 TD - Duy ANH - Hằng VĂN - T.Hà ANH - Duyên SINH - Hiền GDCD - X TD - Quân HOÁ - Bích SINH - N.Yến ĐỊA -Đĩnh LÝ - Đạt TOÁN-Thanh
3 ANH - Hằng TD - Duy ĐỊA -X TD - Quân Toán -Châm LÝ - Đ.Yến HOÁ - Bích NHẠC-Dương TOÁN - Đạt CNg - Nhàn VĂN - Đĩnh HOÁ - Hiền
4 VĂN - X TOÁN-Dương ANH - Hằng LÝ- Đ.Yến CNg- Nhàn TD - Duy SINH - N.Yến ĐỊA - Xiêm TOÁN - Đạt TCV- T.Hà HOÁ - Hiền TD - Quân
5 TCT -Huỳnh TCT-Dương GDCD - X TOÁN - Châm ANH - Duyên SINH - Hiền TOÁN - Đ.Yến SINH - N.Yến ANH - Hằng SINH - Bích ĐỊA - Đĩnh MT - Thanh
Thứ 4 1 TOÁN-Huỳnh VĂN - Đĩnh LÝ -Lan VĂN - Khanh VĂN - X MT - Thanh ANH - Hằng TCV - N.Hà HOÁ - Bích GDCD-Huệ SỬ - Xiêm TD - Quân Hà B; Hiền; Nhàn; Đạt ; Châm
2 GDCD - N.Hà VĂN - Đĩnh TOÁN - Thuỳ VĂN - Khanh VĂN - X ĐỊA - Xiêm TD - Quân ANH - Duyên ANH - Hằng TOÁN - Đ.Yến MT-Thanh VĂN - Huệ
3 SỬ- Khanh MT - Thuỳ ANH - Hằng SINH - Hiền ANH - Duyên TOÁN - Thanh SINH - N.Yến VĂN - N.Hà LÝ-Lan TD - Quân VĂN - Đĩnh ĐỊA - Xiêm
4 SINH - N.Yến TOÁN-Dương SỬ - Khanh GDCD- X ĐỊA - Xiêm TOÁN - Thanh VĂN - Huệ TD - Quân GDCD- N.Hà ANH - Hằng VĂN - Đĩnh ANH - Duyên
5 ANH - Duyên GDCD - X VĂN - Khanh VĂN - Huệ TCT-Dương MT-Thùy TCT- Đ.Yến SINH - Bích SINH - N.Yến
Thứ 5 1 SINH - N.Yến SỬ- Khanh TOÁN - Thuỳ ANH - Duyên TD - Quân VĂN - Khanh ĐỊA-Xiêm CNg - Thái VĂN - N.Hà HOÁ - Hiền CNg - Nhàn TOÁN-Thanh
2 ANH - Hằng VĂN - Đĩnh VĂN - T.Hà ĐỊA - Xiêm VĂN - X VĂN - Khanh VĂN - Huệ SINH - N.Yến VĂN - N.Hà TOÁN - Đ.Yến TOÁN - Đạt LÝ - Lan
3 VĂN - X ANH - Hằng SINH - N.Yến NHẠC - Nhàn TOÁN - Châm ANH- Duyên MT- Thùy TD - Quân CNg - Thái LÝ - Đạt VĂN - Đĩnh VĂN - Huệ
4 VĂN - X SINH - Hiền CNg - Thái TCT - Châm ANH - Duyên CNg - Nhàn ANH - Hằng TOÁN-Dương TD - Quân SỬ - Khanh GDCD - Huệ TCT-Thanh
5 HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL NHẠC-Dương ANH - Duyên ANH - Hằng HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL
Thứ 6 1 TOÁN-Huỳnh ĐỊA - X TD - Duy SỬ - Lai TOÁN - Châm VĂN - Khanh LÝ - Lan MT-Thùy TOÁN - Đạt TD - Quân ANH - Duyên GDCD- Huệ Hằng; Thái; Bích; Đ.Yến; Dương; Thanh;
2 TCV - X TD - Duy SINH - N.Yến ĐỊA - Xiêm SỬ - Lai ANH- Duyên VĂN - Huệ VĂN - N.Hà ĐỊA - Đĩnh LÝ - Đạt TD - Quân HOÁ - Hiền
3 TOÁN-Huỳnh GDCD - X MT- Thùy TOÁN - Châm NHẠC - Nhàn TD - Duy GDCD-N.Hà ANH - Duyên SỬ - Khanh HOÁ - Hiền ĐỊA - Đĩnh TCV - Huệ
4 TD - Duy VĂN - Đĩnh TCT - Thuỳ TD - Quân VĂN - X SỬ - Lai TCV - Huệ SỬ - Khanh NHẠC - Nhàn VĂN - T.Hà TOÁN - Đạt SỬ- Xiêm
5 SỬ - Xiêm GDCD - N.Hà SINH - N.Yến VĂN - T.Hà TCV- Đĩnh CNg- Nhàn
Thứ 7 1 MT -Thùy CNg - Nhàn VĂN - T.Hà VĂN - Khanh Toán -Châm SINH - Hiền TOÁN - Đ.Yến VĂN - N.Hà TCT-Đạt MT- Thanh SINH - Bích LÝ - Lan X; YếnA; Đĩnh; Quân ;Duyên ; Xiêm
2 NHẠC - Thuỳ ANH - Hằng VĂN - T.Hà VĂN - Khanh TCT - Châm NHẠC - Nhàn HOÁ - Bích VĂN - N.Hà CNg - Thái TOÁN - Đ.Yến TOÁN - Đạt VĂN - Huệ
3 LÝ- Lan TOÁN-Dương TOÁN - Thuỳ TOÁN - Châm LÝ - Đ.Yến TOÁN - Thanh CNg - Thái HOÁ - Bích VĂN - N.Hà ANH - Hằng HOÁ - Hiền VĂN - Huệ
4 CNg - Nhàn NHẠC - Thuỳ CNg - Thái MT- Châm SINH - Hiền VĂN - Khanh TOÁN - Đ.Yến TOÁN-Dương TCV - N.Hà VĂN - T.Hà LÝ - Đạt TOÁN-Thanh
5 SH - N.Yến SH - Nhàn SH - Thái SH - Châm SH - Hiền SH - Thanh SH - Đ.Yến SH - Dương SH - Bích SH - T.Hà SH - Đạt SH - Huệ
Chú ý: Đạo Lý, ngày 04/9/2015
KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Trương Ngọc Huỳnh
Tác giả: TNH

Xem thêm

Cách cài kí hiệu đồng dạng trong Microsoft Word và ứng dụng MathType 6.9 Full Crack
Toán 9 - Các dạng toán hình học hay gặp trong đề thi vào lớp 10 môn Toán tiết 1
Bất đẳng thức côsi Phần 4
Bất đẳng thức côsi Phần 1
Bất đẳng thức côsi Phần 3