Tin tức : CÁC LOẠI KẾ HOẠCH NHÀ TRƯỜNG/

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2016-2017

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN

 TRƯỜNG THCS ĐẠO LÝ

   Số:       / KH-THCS

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                  Đạo lý, ngày 10 tháng 10 năm 2016

                   

 

 

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI

NĂM HỌC 2016-2017

----------------

I.CÁC CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

      - Thực hiện Chỉ thị số 3031/CT-BGDĐT ngày 26/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục Mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trong năm học 2016 - 2017;

       - Công văn số 1332/SGD&ĐT-GDTrH ngày 08/9/2016 của Sở GD&ĐT Hà Nam Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2016 - 2017;

       - Quyết định số 1041/QĐ-UBND ngày 14/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam V/v ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2016 - 2017 của Giáo dục Mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên;

       - Thực hiện Hướng dẫn số 649/PGDĐT-THCS ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Phòng GD&ĐT Lý Nhân v/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 cấp THCS;

         Căn cứ vào những kết quả đạt được trong năm học 2015-2016, kế hoạch  năm học 2016-2017 và tình hình thực tế của đơn vị, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được phân công, nhà trường xây dựng kế hoạch phụ đạo học sinh yếu kém

 sau:

 

II. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

   - Tuyển chọn được đội tuyển học sinh giỏi có chất lượng và từng bước nâng cao kết quả kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh.

   - Nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho học sinh giỏi, phát huy tinh thần sáng tạo, tự học, tự rèn luyện của học sinh.

2. Yêu cầu

- Các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch, giao nhiệm vụ cho giáo viên được phân công chọn đội tuyển bồi dưỡng ngay từ đầu năm.

   - Giáo viên được phân công giảng dạy nhiệt tình có trách nhiệm, học sinh nghiêm túc học tập, cố gắng phấn đấu để nâng cao tỷ lệ học sinh giỏi của trường.

   - Việc bồi dưỡng học sinh giỏi trong nhà trường cần phải mang tính lâu dài, tính kế thừa để đạt kết quả cao.

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2015 – 2016.

1. Đạt được

           Năm học 2015-2016: Học sinh giỏi cấp Huyện đạt 26 giải, chia ra:

         

STT

Môn

Số giải

Loại giải

 1.  

Địa 8

03

02Nhất + 01 Nhì

 1.  

Văn7

01

Khuyến khích

 1.  

Văn 6

01

Nhì

 1.  

Anh 7

02

Khuyến khích

 1.  

Sử 8

01

Khuyến khích

 1.  

Sử 9

01

Khuyến khích

 1.  

Anh 6

03

1Ba + 02 KK

 1.  

Sinh9

02

Khuyến khích

 1.  

THTT Khối8

01

Khuyến khích

 1.  

Toán 6

01

Khuyến khích

 1.  

Anh 9

02

Khuyến khích

 1.  

Địa 9

01

Ba

 1.  

Sử 9

02

Khuyến khích

 1.  

Văn 9

01

Khuyến khích

 1.  

TDTT

01

 Giỏi

 1.  

KHKT

Huyện

03

02 Nhất; 01 Ba

Tỉnh

02

Ba

QG

01

Nhất

 1.  

IOE 9

Huyện

01

Khuyến khích

Tỉnh

01

Khuyến khích

 1.  

IOE 6

Huyện

02

Khuyến khích

Tổng

26

 

 

  2. Hạn chế

  -Chưa phát huy hết vai trò của tổ chuyên môn trong bồi dưỡng học sinh giỏi, chưa xây dựng được kế hoạch bồi dưỡng lâu dài, mang tính kế thừa

  - Chất lượng đội tuyển ở một số môn chưa cao.

  -Công tác xã hội hóa giáo dục đối với hoạt động bồi dưỡng HSG chưa phát huy hết khả năng, một số giáo viên bồi dưỡng còn chưa nhiệt tình hoặc kinh nghiệm còn hạn chế..

IV. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI 2016- 2017

1. Tuyển chọn đội tuyển

-Trong suốt quá trình năm học và đặc biệt cuối mỗi năm học các tổ chuyên môn tiến hành tuyển chọn các em có năng khiếu và thành lập đội tuyển chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi của năm học tiếp theo.

-Việc tuyển chọn đội tuyển cần quan tâm đến các học sinh giỏi lớp dưới (khối 6,7) để đảm bảo tính tính kế thừa lâu dài.

- Điều kiện vào đội tuyển: Có học lực khá, giỏi, hạnh kiểm khá, tốt.

2. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi

     -Họp Hội đồng chuyên môn, giáo viên tham gia dạy bồi dưỡng ở các khối lớp của nhà trường để thảo luận về công tác này.

     -Xây dựng kế hoạch cụ thể về công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, triển khai, hướng dẫn trước hội đồng sư phạm của nhà trường.Phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên trong bảng phân công chuyên môn của các tổ chuyên môn.

     -Giáo viên bồi dưỡng phải có kế hoạch về chương trình dạy, nội dung dạy và kế hoạch kiểm tra, chọn lọc đội tuyển của bộ môn . Khi có sự điều chỉnh về nội dung, chương trình, số lượng học sinh tham gia cần báo cho Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng phụ trách.

    -BGH có kế hoạch theo dõi, giám sát việc bồi dưỡng học sinh giỏi,  có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, thi thử nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi bộ môn và TDTT.

    -Hàng tuần, hàng tháng họp rút kinh nghiệm về các vấn đề liên quan.

V. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Ban giám hiệu

1.1.  Ông: Phạm Ngọc Tuấn- Hiệu trưởng nhà trường.

- Chỉ đạo chung hoạt động bồi dưỡng HSG.

- Chỉ đạo bộ phận tài vụ chi trả kinh phí đúng theo quy chế chi tiêu nội bộ.    

1.2. Ông: Trương Ngọc Huỳnh - Phó Hiệu trưởng

- Trực tiếp chỉ đạo công tác bồi dưỡng HSG.

- Tổ chức thực hiện kế hoạch BDHSG, ký duyệt các giáo án của giáo viên dạy.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác bồi dưỡng của tổ chuyên môn, giáo viên dạy.

 - Chỉ đạo phân công giáo viên dạy, công tác quản lý các hoạt động và đảm bảo chất lượng dạy học như cơ sở vật chất, thư viện, thiết bị.

- Lập phương án tuyển chọn, quyết định đội tuyển trên cơ sở đề xuất của giáo viên.

- Cùng với tổ chuyên môn tham dự các buổi chuyên đề liên quan đến công tác bồi dưỡng HSG.

- Chỉ đạo thư viện cung cấp sách cần thiết cho giáo viên bồi dưỡng.

- Trực tiếp tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác BDHSG và thực hiện một số công tác khác do Hiệu trưởng phân công.

    2. Tổ chuyên môn

- Đề xuất giáo viên dạy bồi dưỡng theo năng lực và khả năng của mỗi người.

- Tổ chuyên môn có trách nhiệm phụ trách các môn học liên quan đến tổ mình phụ trách.

- Chỉ đạo giáo viên xây dựng chương trình bồi dưỡng từng bộ môn của tổ và theo dõi tiến độ chương trình bồi dưỡng.

- Theo dõi chất lượng các lớp bồi dưỡng nhằm đảm bảo chất lượng đội tuyển, đánh giá đề xuất lựa chọn, bổ sung học sinh.

- Chủ trì các chuyên đề do tổ phụ trách và dự giờ giáo viên dạy bồi dưỡng.

- Thực hiện các công việc khác do BGH phân công.

- Cùng với Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn lập hồ sơ dự thi HSG.

3. Đối với giáo viên BDHSG

- Có giáo án dạy bồi dưỡng.

- Đảm bảo đúng tiến độ theo yêu cầu của BGH.

- Trang bị kiến thức cơ bản chính xác, khoa học.

- Dạy đúng theo kế hoạch, sát với chương trình.

- Thực hiện đúng theo thời gian đã thống nhất.

VI. PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN BỒI DƯỠNG, THỜI GIAN, LỊCH DẠY NĂM HỌC 2015-2016

1. Phân công giáo viên bồi dưỡng:

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

PHỤ TRÁCH

 1.  

Vũ Quang Bích

Tổ phó CM

Môn Hóa 9

 1.  

Vũ Thị Huệ

GV

Môn Ngữ văn8

 1.  

Nguyễn Duy Thanh

GV

Môn Toán9

 1.  

Nguyễn Thị Thu Hằng

GV

Môn Anh 7,9; IOE 9

 1.  

Nguyễn Thị Hương

GV

Ngữ Văn 7

 1.  

Nguyễn Thị Bích Duyên

GV

Môn Anh 6,8;IOE 6

 1.  

Nguyễn Thị Yến

GV

Môn sinh8,9

 1.  

Nguyễn Thị Lan

GV

Môn Lý 8

 1.  

Trương Thị Hiền

GV

Môn Hóa 8

 1.  

Lương Thị Châm

TTCM

Môn Toán 7

 1.  

Nguyễn Thị Hà

Tổ phó CM

Môn Văn 6, Sử 9

 1.  

Cao Văn Đĩnh

GV

Môn Địa 9

 1.  

Vũ Tuấn Đạt

GV

Môn Lý 9

 1.  

Nguyễn Thùy Dương

GV

Môn Toán 8, Toán mạng T.A8

 1.  

Bùi Hồng Quân

GV

Môn TDTT

 1.  

Nguyễn Đông Sang

GV

Môn TDTT

 1.  

Đinh Thị Minh Yến

GV

Môn Toán mạng 9

 1.  

Cao Minh Tuấn

GV

Môn Toán 6

 

*Học sinh giỏi lớp 9 xếp chung từ  8 -> 10/25, cụ thể:

TT

M«n thi

XÕp thø tù

HS ®¹t gi¶i

Ghi chó

1

To¸n 9

17

 

 

2

VËt lý 9

8

2

 

3

Ho¸ häc 9

17

 

 

4

Sinh häc 9

10

1

 

5

Ng÷ v¨n 9

8

2

 

6

TiÕng Anh 9

5

2

 

7

§Þa lý 9

8

2

 

8

LÞch sö 9

12

1

 

9

Toán trên mạng

10

1

 

10

Anh trên mạng (IOE)

12

1

 

 • Học sinh giỏi lớp 8:

TT

M«n thi

XÕp thø tù

HS ®¹t gi¶i

Ghi chó

1

To¸n 8

13

 

 

2

VËt lý 8

12

1

 

3

Ho¸ häc 8

12

1

 

4

Sinh häc 8

12

1

 

5

Ng÷ v¨n 8

9

 

 

6

TiÕng Anh 8

17

2

 

7

§Þa lý 8

12

1

 

8

LÞch sö 8

12

1

 

9

Toán tuổi thơ

12

1

 

 • Học sinh giỏi lớp 6,7:

TT

M«n thi

XÕp thø tù

HS ®¹t gii

Ghi chó

1

To¸n 6

12

1

 

2

To¸n 7

11

2

 

3

Ng÷ v¨n 6

12

1

 

4

Ng÷ v¨n 7

5

3

 

5

TiÕng Anh 6

12

1

 

6

TiÕng Anh 7

8

3

 

7

Tiếng Anh mạng lớp 6

12

1

 

8

Tiếng Anh tài năng lớp 6 (OTE)

 

 

Chỉ thi cấp trường,

không thi cấp huyện

 

2. Thời gian thực hiện:

  a)Khối 9 : từ tháng 9/2016 đến tháng 1/2017

  Tổng 20 buổi, mỗi tuần trung bình tối thiểu 1 buổi, bắt đầu từ tháng 09, mỗi buổi 3 tiết.

b)Khối 6,7,8 : từ tháng 9/2016 đến tháng 4/2017

  Tổng 25 buổi, từ tháng 10/2016 - 1/2017: tối thiểu 0,5 buổi /1 tuần,từ tháng 2/2017 - 4/2017: 1 buổi /1 tuần, mỗi buổi 3 tiết.

- Giáo viên tự bố trí thời gian bồi dưỡng tại trường và báo lại cho đồng chí Huỳnh để theo dõi thực hiện.

- Nhà trường có thể dựa vào tình hình công việc trông tuần để bố trí số buổi của từng môn, từng khối cho phù hợp.

   Trên đây là kế hoạch Bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2016-2017 của trường THPT Đạo Lý. Các tổ, bộ phận, giáo viên được phân công căn cứ xây dựng kế hoạch thực hiện để đạt hiệu quả cao nhất.

                                                                  

                                                                       ĐạLý, ngày 25 tháng10 năm 2016  

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng (b/c).

-Các tổ chuyên môn(t/h)

-Lưu VT.

       PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                 Trương Ngọc Huỳnh

 

TNH

Tải tệp đính kèm

Các tin khác

Xem thêm...

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 3

Hôm nay: 83

Tổng lượng truy cập: 410475