tin tức-sự kiện

Kế hoạch CNTT Năm học 2017-2018

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG THCS ĐẠO LÝ

Số: 10 / KH-THCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đạo lý, ngày 23 tháng 09 năm 2017

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
NĂM HỌC 2017- 2018

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CNTT NĂM HỌC 2016-2017
Năm học 2016-2017, trường THCS Đạo Lý tiến hành dạy học theo chương trình đổi mới tư duy, đầu tư theo công nghệ mới. Cố gắng tối đa áp dụng CNTT vào quản lý, giảng dạy cà các hoạt động khác của nhà trường.

Triển khai, quán triệt, thực hiện đầy đủ các văn bản về CNTT của Chính phủ, Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT về CNTT tới mọi cán bộ giáo viên, CNV nhà trường.

Thực hiện nghiêm túc, hoàn thành tốt các nội dung trong kế hoạch thực hiện vụ công nghệ thông tin (CNTT) năm học 2016-2017, tham gia đầy đủ cac cuộc thị, kiểm tra về lĩnh vực CNTT do phòng tổ chức, xếp loại chung về lĩnh vực CNTT thứ: 9/25 toàn huyện.

Các hoạt động thuộc lĩnh vực CNTT đã hỗ trợ tích cực cho các hoạt động khác của nhà trường trong công tác quản lý, giảng dạy, giáo dục của cán bộ, giáo viên , công nhân viên nhà trường.

Thành lập bộ phận phụ trách CNTT do 01 phó hiệu trưởng phụ trách chung.

B. NHIỆM VỤ CNTT NĂM HỌC 2017-2018.

I. NHỮNG CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2017-2018

1. Các văn bản hướng dẫn

- Thực hiện Chỉ thị số 2696/CT-BGDĐT ngày 08/8/2017của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục Mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trong năm học 2017 - 2018;

- Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và Quyết định số 1090/QĐ-UBND ngày 19/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2017 - 2018 của Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

- Công văn số 3718/BGDĐT-GDTrH ngày 15/8/2017 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017-2018;

- Công văn số 1223/SGD&ĐT-GDTrH ngày 29/8/2017 của Sở GD&ĐT Hà Nam Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017 - 2018;

-Thực hiện kế hoạch số 1293/SGDĐT-CNTT ngày 11/9/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam về Công tác công nghệ thông tin năm học 2017 - 2018;

- Căn cứ Công văn số 686/PGDĐT-THCS ngày 30/8/2017 của Phòng GD&ĐT Lý Nhân v/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2017 - 2018;

-Thực hiện kế hoạch số 737/PGDĐT-CNTT ngày 21 tháng 9 năm 2017 của Phòng GD&ĐT huyện Lý Nhân về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2017-2018.

Căn cứ vào đặc điểm năm học và tình hình thực tế của đơn vị, trường THCS Đạo Lý xây dựng kế hoạch dạy, học và ứng dụng CNTT năm học 2017-2018 đến toàn bộ giáo viên, nhân viên nhà trường.

2.Tình hình đặc điểm nhà trường

2.1. Thuận lợi

a. Tổng số cán bộ - giáo viên - nhân viên: 25

- Trong đó số giáo viên:19

-Tổng số học sinh : 348

-Tổng số lớp: 11

b. Thiết bị phục vụ giảng dạy

CSVC tương đối đầy đủ để thực hiện cơ bản nhiệm vụ CNTT phục vụ công việc dạy và học, cụ thể: Toµn tr­êng cã 4 m¸y tÝnh ®Ó bµn, 5 m¸y in, c¸c m¸y tÝnh ®Òu ®­îc nèi m¹ng Wifi, 6 laptop, 3 m¸y tr×nh chiÕu, 2 bé thiÕt bÞ d¹y häc phßng TiÕng Anh theo ®Ò ¸n ngo¹i ng÷ 2008 – 2020; 1 b¶ng t­¬ng t¸c th«ng minh. Các bộ thiết bị dạy học từ lớp 6 đến lớp 9 hàng năm được sửa chữa và mua sắm bổ sung.

c. Đời sống giáo viên có phát triển nên đã đầu tư được máy tính nối mạng Internet.
d. Tất cả giáo viên đều biết sử dụng được CNTT, đáp ứng được yêu cầu của nghành nghề, hỗ trợ tốt cho công tác giảng dạy và quản lý giáo dục

e.Được sự quan tâm của lãnh đạo nhà trường, Phòng giáo dục và Đào tạo trong công tác dạy học nói chung và sử dụng CNTT nói riêng.

2.2.Khó khăn

- Hiện nay vẫn có giáo viên chưa có máy tính, còn ngại khó trong việc ứng dụng CNTT trong quản lý và giảng dạy. Trình độ CNTT của mỗi người còn chưa cao, sự tiếp cận với các phần mềm còn hạn chế chưa thể cập nhật hết các phần mềm dạy học, chưa đáp ứng được nhiệm vụ CNTT.

- CSVC của nhà trường vẫn còn ít, chưa đồng bộ, chưa có phòng tin theo đúng qui định.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC CNTT CỦA NĂM HỌC 2017 - 2018

1. Tập huấn, bồi dưỡng về CNTT cho viên chức

a) Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độTin học cho viên chứctrong đơn vịtheo phương thức mới qua mạng giáo dục.

b) Khuyến khích, cung cấp tài liệu bồi dưỡng cơ bản về CNTT để viên chức tự nghiên cứu, bồi dưỡng.

c) Tập huấn kỹ năng cài đặt hệ điều hành và các phần mềm ứng dụng cơ bản; kỹ năng sửa chữa, khắc phục những hỏng hóc đơn giản của máy tính và thiết bị CNTT; kỹ năng quản lý, khai thác, sử dụng thiết bị CNTT phục vụ dạy học.

d) Tổ chức tập huấn giáo viên trong năm học:

-Tập huấn sử dụng thư điện tử, kỹ năng soạn thảo văn bản.

-Tập huấn các phần mềm EMIS, PMIS, VEMIS, ESSM, phổ cậpGD-XMC; Sổ điểm điện tử; thư viện; sổ liên lạc điện tử, thống kê, trường học kết nối, họp trực tuyến, …)

- Tập huấn khai thác, sử dụng thông tin trên hệ thống website của Bộ GD&ĐT, Sở Giáo dục &Đào tạo, Phòng Giáo dục &Đào tạo.

2. Khai thác địa chỉ Website của ngành và truy cập Website của các trường

a)Hướng dẫn phổ biến cho viên chức và học sinh khai thác, sử dụng thông tin trên hệ thống website:

- Bộ GD&ĐT: Tại địa chỉwww.moet.gov.vn, www.edu.net.vn

- Sở GD&ĐT: Tại địa chỉhttps://hanam.edu.vn/

- Trường THCS Đạo Lý : Tại địa chỉhttps://thcsdaoly.hanam.edu.vn/

- Cổng thông tin điện tử của ngành:vn

- Báo cáo thống kê:http://thongke.smas.edu.vn

- Hệ thống thông tin quản lý phổ cập giáo dục và chống mù chữ, cung cấp tại:http://pcgd.moet.gov.vn.

c) Hướng dẫn giáo viên, học sinh thường xuyên truy cập Trang thông tin điện tử của Cục CNTT của Bộ GD&ĐT (http://e-ict.gov.vn)để cập nhật thông tin và tài nguyên liên quan đến triển khai ứng dụng CNTT.

d) Phổ biến, hướng dẫn viên chức, học sinh khai thác kho bài giảng E-Learning của Bộ GD&ĐT tại địa chỉhttp://elearning.moet.edu.vnnhằm đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học. Đây là kho bài giảng E-Learning có tính tương tác cao giúp học viên có thể tự học, tự ôn tập nâng cao kiến thức, giúp viên chức tham khảo đổi mới nội dung phương pháp dạy học.

e) Một số địa chỉ khác để khai thác thông tin

- Cơ sở dữ liệu văn bản qui phạm pháp luật và các văn bản điều hành quản lý giáo dục:http//vanban.moet.gov.vn

- Các thủ tục hành chính của ngành giáo dục (Bao gồm thủ tục ở cấp Bộ, Sở):http:// cchc.moet.gov.vn

g) Nâng cao chất lượng thông tin trên Website của trường

- Phân công công việc cụ thể cho các thành viên phụ trách các mảng thông tin trên Website và thường xuyên cập nhật nội dung.

- Mỗi tuần mỗi bộ phận có ít nhất 1bài đăng trên Website của trường

- Khuyến khích viên chức và học viên tham gia viết bài đăng trên Website đơn vị.

- Hướng dẫn và phổ biến rộng rãi cho các viên chức trong đơn vị biết và khai thác các thông tin trên hệ thống Website.

Thông qua các cổng thông tin trên, các viên chức có thể hợp tác, chia sẻ, cung cấp thêm những nguồn thông tin về các mặt giáo dục làm phong phú thêm và đa dạng về các lĩnh vực giáo dục, góp phần làm tăng tính hấp dẫn cho tài liệu dùng chung của ngành.

3. Triển khai ứng dụng CNTT trong dạy và học:

-Tăng cường ứng dụng CNTT trong giảng dạy và soạn giảng.

-Thi giờ dạy có ứng dụng CNTT kết hợp với hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.
- Tiến hành soạn giáo án để giảng dạy trên lớp bằng máy Projector. Kết hợp trình chiếu bằng Powerpiont hay Violet.

- Thực hiện việc ứng dụng CNTT trên tinh thần hiệu quả, tránh trùng lặp và phù hợp với điều kiện thực tế.

- Mỗi giáo viên dạy 20 tiết trình chiếu/năm học. Thao giảng có ít nhất 1 tiết ứng dụng CNTT/ năm học. TTCM,TPCM dạy 02 tiết/ năm có sử dụng bảng tương tác.

-Tham gia các cuộc thi thiết kế giáo án điện tử elearning, Giáo viên dáng tạo trên nền tảng CNTT,...

-Tổ chuyên môn thực hiện ít nhất 01chuyên đề ứng dụng CNTT.

4. Ứng dụng CNTT trong đổi mới phương pháp dạy học

-Hướng dẫn cho viên chức tự triển khai tích hợp, lồng ghép việc sử dụng các công cụ CNTT vào quá trình dạy các môn học.

-100 %viên chức ứng dụng CNTT vào giảng dạy tại Trung tâm. Động viên các viên chức ứng dụng CNTT trong giảng dạy tại các cơ sở vệ tinh.

- Tiếp tục triển khai tư vấn hướng nghiệp cho học sinh học nghề phổ thông trên máy tính.

- Tăng cường ứng dụng CNTT vào tất cả các hoạt động để đa dạng hoá hình thức tổ chức, tạo sự hấp dẫn, thuyết phục.

- Phổ biến, hướng dẫn viên chức, giáo viên khai thác kho bài giảng E-Learning của Bộ GD&ĐT tại địa chỉhttp://elearning.moet.edu.vnnhằm đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học. Đây là kho bài giảng e-Learning có tính tương tác cao giúp học viên có thể tự học, tự ôn tập nâng cao kiến thức, giúp viên chức tham khảo đổi mới nội dung phương pháp dạy học. Tiếp tục triển khai, chỉ đạo giáo viên tham gia cuộc thi: “Thiết kế hồ sơ bài giảng e-Learning” do Bộ GDĐT tổ chức.

g)Khai thác các phần mềm mô phỏng, thí nghiệm ảo, phần mềm dạy học để đổi mới nội dung, phương pháp dạy học trên lớp học.

5. Chỉ đạo và sử dụng sổ sách điện tử trong nhà trường

- Chỉ đạo CBGV, NV học tập các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo cấp trên thông qua cập nhật trên các trang mạng của nhà trường, phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT, Bộ GD&ĐT, ….

- Bộ phận văn thư thường xuyên cập nhật thông tin, lưu trữ, in ấn, gửi các báo báo, công văn của nhà trường theo đường email tới cấp trên.

- BGH phổ biến các công văn mạng của cấp trên cho tổ chuyên môn, giáo viên, nhân viên, trao đổi thông tin, triển khai các nhiệm vụ thông qua gửi mail tới mọi cán bộ, giáo viên, nhân viên.

6. Ứng dụng CNTT trong điều hành và quản lý giáo dục

-Website của trường hoạt động hiệu quả phản ánh được các hoạt động của đơn vị.

-Sử dụng và khai thác hộp thư hiệu quả, cập nhật thường xuyên theo quy định.

- Sử dụng và khai thác hộp thư hiệu quả sổ điểm điện tử, cập nhật thường xuyên theo quy định.

-Yêu cầu 100% cán bộ, giáo viên của đơn vị biết khai thác thông tin trên website của đơn vị, của ngành, trên Internet, sử dụng thành thạo hộp thư điện tử cá nhân phục vụ cho nhiệm vụ chuyên môn của cá nhân và nhà trường.

-Thực hiện công tác sơ kết cuối học kỳ, cuối năm học để đánh giá về tình hình ứng dụng CNTT

-Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo, tự chấm điểm công tác CNTT đảm bảo đúng thời gian quy định.

-Học tập, nghiên cứu các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của các cơ quan quản lý giáo dục về đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành.

-Triển khai hệ thống thông tin quản lý về phổ cập giáo dục – chống mù chữ do Bộ GDĐT cung cấp.

-Triển khai các phần mềm quản lý trong toàn ngành giáo dục (phần mềm EMIS, PMIS, VEMIS, ESSM, quản lý trong trường học, kế toán, thư viện, thống kê, sổ điểm điện tử ; sổ liên lạc điện tử, trường học kết nối, họp trực tuyến …)

- Duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của website nhà trường .Triển khai đánh giá website nhà trường Thông tư 53/2012/TT-BGDĐT.

- Triển khai gửi nhận văn bản điện tử (qua website, email) của nhà trường.

- Khai thác và tích cực sử dụng phần mềm quả lý thư viện phục vụ công tác làm thư viện chuẩn và điều hành các hoạt động của thư viện nhà trường.

- Triển khai các dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt lad các dịch vụ công phục vụ phụ huynh học sinh, học sinh:

+ Dịch vụ tuyển sinh đầu cấp

+ Công khai kết quả học tập, rèn luyện của học sinh, chăm sóc giáo dục học sinh qua website của trường.

7. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn cụm, hội thảo, giảng dạy, tập huấn vàliên kết đào tạo từ xa qua mạng giáo dục “trường học kết nối ”:

- Nhà trường tham gia hệ thống hội nghị truyền hình, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ qua mạng tại 3 điểm cầu truyền hình : Phòng giáo dục, THCS Bắc Lý, TH Nhân Mĩ qua địa chỉ : http://hop.moet.edu.vn;

http://hop.moet.edu.vn/hanam; http://hop.moet.edu.vn/pgdlynhan theo chỉ đạo của Phòng GD& ĐT.

-Tiếp tục triển khai, chỉ đạo giáo viên tham giáo viên, tổ chuyên môn vào sinh hoạt chuyên môn, trao đổi chuyên môn trên phần mềm “Trường học kết nối ”, gửi các đề tài khoa học lên, nghiên cứu, tải các tài liệu chuyên môn xuống để phục vụ cho công tác giảng dạy.

8. Tăng cường đầu tư hạ tầng cơ sở, thiết bị CNTT

- Tiếp tục đầu tư phương tiện nghe nhìn cho các lớp học, các tổ chuyên môn.

-Củng cố hệ thống kết nối Internet các máy phòng chức năng.

- Khuyến khích giáo viên tự trang bị Laptop và hòa mạng phục vụ cho việc dạy học.

-Thường xuyên cập nhật định kỳ tình trạng hoạt động của hệ thống máy tính và các thiết bị nghe nhìn khác để báo cáo ban giám hiệu.

- Tham mưu với chính quyền địa phương, huy động các nguồn lực để mua sắm trang thiết bị CNTT phục vụ quản lý,dạy học theo qui định của Bộ giáo dục và Đào tạo.

- Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh đối với các hệ thống CNTT. Thường xuyên rà soát, khắc phục các nguy cơ mất an toàn, an ninh thông tin.

9. Công tác thi đua và chế độ thông tin báo cáo

- Xây dựng tiêu chí ứng dụng CNTT của viên chức vào nội dung thi đua của đơn vị.

- Kịp thời khen thưởng các viên chức có thành tích trong việc ứng dụng CNTT vào quản lý và dạy học. Khen thưởng những viên chức và tổ chuyên môn có nhiều bài chất lượng đăng trên Website Trung tâm.

- Sử dụng hệ thống email công vụ trong việc điều hành và quản lý giáo dục. Từng bước qui định một số nội dung báo cáo qua email trong đơn vị.

- Thực hiện tiếp nhận và gửi văn bản đúng qui định qua hệ thống thông tin quản lý điều hành.

- Nâng cao chất lượng soạn thảo văn bản

III.BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

  • Phân công cho 02 giáo viên bảo quản phòng máy, quản lý và sử dụng tốt việc khai thác Internet phục vụ cho công tác giảng dạy

-Phân công trong bộ phận văn phòng và BGH việc sử dụng nhận và gửi văn bản qua đường truyền của Bộ GD-ĐT, thực hiện mỗi ngày truy cập 4 lần theo quy định.

-Thành lập tổ Công nghệ thông tin trong đơn vị .

-Có kế họach triển khai việc sử dụng Công nghệ thông tin trong toàn trường nhằm giúp giáo viên thực sự sử dụng được máy vi tính trong việc sọan giáo án, sử dụng các phần mềm tiện ích và khai thác đường truyền Internet. Song song đó, từng CB,CC trong đơn vị phải không ngừng nghiên cứu, tự học, tự trao đổi kinh nghiệm để nâng cao trình độ, nhận thức của bản thân mình trong việc ứng dụng có hiệu quả Công nghệ thông tin.

-Phân công các thành viên trong đơn vị quản lý và sử dụng tốt các phần mềm do ngành trang bị.

-Tích cực tham mưu ngành đầu tư tăng cường về CSVC cho việc ứng dụng CNTT.

-Xây dựng tiêu chíứng dụngCNTT của CB, GV, NV vào nội dung thi đua của trường trong năm học 2016 - 2017.

- Mỗi giáo viên tham gia soạn và sử dụng ít nhất10bài giảng điện tử để chia sẻ dùng chung trong năm học 2016 - 2017.

- Thực hiện tiếp nhận và gửi văn bản đúng qui định qua hệ thống thông tin quản lý điều hành.

- Trong công tác kiểm tra, đánh giá cán bộ, giáo viên cần kiểm tra kiến thức và kỹ năng về CNTT bằng khả năng đáp ứng được yêu cầu công việc thực tế; không áp dụng theo hình thức kiểm tra có hay không có chứng chỉ Tin học.

- Động viên, khen thưởng kịp thời các cán bộ, giáo viên có những sáng kiến, giải pháp hiệu quả và thành tích nổi bật trong công tácứng dụngCNTT.

- Phân công 02 giáo viên quản trị Website và mạng VNPT của nhà trường

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1.Ban giám hiệu:

- Lập kế hoạch cụ thể.

- Chỉ đạo học tập các văn bản hướng dẫn.

- Kiểm tra việc thực hiện ứng dụng CNTT.

- Phân công đồng chí Hiệu phó phụ trách CNTT, 02 đồng chí giáo viên kiêm nhiệm CNTT làm đầu mối theo dõi phụ trách.

2.Giáo viên, nhân viên và các tổ chức:

- CBGV, NV toàn trường thực hiện nghiêm túc theo tinh thần kế hoạch số Kế hoạch số 1293/SGDĐT-CNTT ngày 11/9/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam về Công tác công nghệ thông tin năm học 2017 - 2018; Kế hoạch số 737/PGDĐT- CNTT ngày 21 tháng 9 năm 2017 của Phòng GD&ĐT huyện Lý Nhân về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2017-2018và Kế hoạch của nhà trường.

Các tổ chuyên môn, nghiệp vụ xây dựng kế hoạch hoạt động và xây dựng các chuyên đề về ứng dụng CNTT phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và công việc. Hỗ trợ đồng nghiệp kiến thức và kỹ năng thao tác máy tính, máy chiếu, bảng tương tác thông minhnhằm đáp ứng nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin đồng bộ trong đơn vị.

- Bộ phận chuyên môn trường thường xuyên theo dõi nhắc nhở các tổ, các giáo viên trong việc ứng dụng CNTT vào công tác đổi mới phương pháp giảng dạy. Tham mưu với BGH, Hội đồng thi đua trường để kịp thời khen thưởng những thầy cô giáo thực hiện tốt và nhắc nhở những thầy cô giáo thực hiệnchưa tốt việc ứng dụng CNTT.

- Tập huấn cho giáo viên việc ứng dụng CNTT trong đầu năm học.

3.Kế hoạch thực hiện:

Tháng 8,9/2017:

-Rà soát lại CSVC -Thiết bị hiện có,

-Lắp đặt bổ sung, sửa chữa các thiết bị dạy học cố định (máy chiếu, màn chiếu…) tại phòng học, phòng máy, hệ thống mạng internet, wifi.

-Kiểm tra việc sử dụng CNTT của nhân viên Thư viện, thiết bị.

-Kiểm tra định kỳ và giải quyết các vấn đề phát sinh về CNTT.

-Trực báo Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT.

-Đưa tin bài lên Website trường.

-Triển khai, tập huấn sổ điểm điện tử, sổ liên lạcđến toàn bộ GV.

- Sinh hoạt chuyên môn trên trường học kết nối.

-Nộp kế hoạch ứng dụng CNTT chậm nhất ngày 30/9/2017.

Tháng 10/2017:

-Kiểm tra định kỳ và giải quyết các vấn đề phát sinh.

-Tập huấn cho CBGV phần mềm ESSM….

-Kiểm tra việc sử dụng phần mềm của nhân viên TB, TV.

-Đưa tin bài lên Website trường.

-Hoàn thiện, bổ xung sổ điểm điện tửđến toàn bộ GV.

- Sinh hoạt chuyên môn, đưa chuyên đề lên trường học kết nối.

-Nộp kế hoạch ứng dụng CNTT chậm nhất ngày 39/9/2017.

Tháng 11/2017:

-Kiểm tra định kỳ và giải quyết các vấn đề phát sinh.

-Trực báo Sở.

-Tập huấn cho CBGV phần mềm eSSM.

-Tổ chức Hội giảng có ứng dụng CNTT chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam.

-Kiểm tra toàn diện 07 GV.

-Đưa tin bài lên Website trường.

-Hoàn thiện, bổ xung sổ điểm điện tửđến toàn bộ GV.

- Sinh hoạt chuyên môn, đưa chuyên đề lên trường học kết nối.

Tháng 12/2017:

-Kiểm tra việc ứng dụng CNTT của GV.

-Đưa tin bài lên Website trường.

-Chuẩn bị sơ kết HKI.

-Hoàn thiện, bổ xung sổ điểm điện tửđến toàn bộ GV.

- Sinh hoạt chuyên môn, đưa chuyên đề lên trường học kết nối.

Tháng 01/2018:

-Giải quyết các vấn đề phát sinh.

-Kiểm tra việc ứng dụng CNTT của GV.

-Tổ chức thi GV Dạy giỏi cấp trường.

-Đưa tin bài lên Website trường.

-Hoàn thiện, bổ xung, tổng kết điểm, đánh giá xếp loại học lực, hạnh kiểm học sinh trong sổ điểm điện tửđến toàn bộ GV.

-Sơ kết HKI công tác CNTT năm học.

-Báo cáo tổng kết công tác CNTT năm học về Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT.

- Sinh hoạt chuyên môn, đưa chuyên đề lên trường học kết nối.

Tháng 02/2018:

-Kiểm tra định kỳ và giải quyết các vấn đề phát sinh.

-Kiểm ta chuyên đề.

-Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ CNTT của TCM.

-Đưa tin bài lên Website trường.

-Hoàn thiện, bổ xung học sinh trong sổ điểm điện tửđến toàn bộ GV.

- Sinh hoạt chuyên môn, đưa chuyên đề lên trường học kết nối.

Tháng 3/2018:

-Kiểm tra việc ứng dụng CNTT của GV.

-Đưa tin bài lên Website trường.

-Lập danh sách các đội tuyển thi HSG cấp Tỉnh các môn văn hóa lớp 9.

-Hoàn thiện, bổ xung học sinh trong sổ điểm điện tửđến toàn bộ GV.

- Sinh hoạt chuyên môn, đưa chuyên để lên trường học kết nối.

Tháng 4/2018:

-Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ CNTT của TCM.

-Giải quyết các vấn đề phát sinh.

-Kiểm tra việc ứng dụng CNTT của GV.

-Đưa tin bài lên Website trường.

-Chuẩn bị tổng kết công tác CNTT năm học.

-Hoàn thiện,bổ xung học sinh trong sổ điểm điện tửđến toàn bộ GV.

- Sinh hoạt chuyên môn, đưa chuyên đề lên trường học kết nối.

Tháng 5/2018:

-Kiểm tra việc ứng dụng CNTT của GV.

-Tổng kết sau một năm thực hiện nhiệm vụ CNTT. Rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ CNTT. So sánh với mục tiêu đề ra để đánh giá những kết quả đạt được. Nếu kết quả thực hiện tốt tiếp tục duy trì kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng Giáo dục của trường.

-Báo cáo tổng kết công tác CNTT năm học về Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT.

-Đưa tin bài lên Website trường.

-Hoàn thiện, bổ xung, tổng kết điểm, đánh giá xếp loại học lực, hạnh kiểm học sinh trong sổ điểm điện tửđến toàn bộ GV.

- Sinh hoạt chuyên môn, đưa chuyên đề lên trường học kết nối.

4. Chế độ báo cáo.(báo cáo cho đồng chí Huỳnh)

Tổ trưởng chuyên môn lập kế hoạch ứng dụng CNTT, báo cáo kết quả thực hiện,

cụ thể:

-Nộp kế hoạch ứng dụng CNTT chậm nhất ngày 30/9/2017.

-Báo cáo sơ kết học kỳ I: trước ngày 07/01/2018.

-Báo cáo kết quả năm học: trước ngày 20/5/2018.

Trên đây là kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CNTT của trường trong năm học 2017-2018, đề nghị tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện tốt kế hoạch đề ra nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT( để b/c)

- Hiệu trưởng (b/c);

- Các tổ chuyên môn, bộ phận CNTT (t/h);

- Lưu: VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Trương Ngọc Huỳnh

Tác giả: TNH

Xem thêm