Tin tức : CÔNG VĂN CẤP TRÊN/

Số: 45 /GDĐT-THCS: Hướng dẫn tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS, năm học 2015-2016

UBND HUYỆN LÝ NHÂN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

Số: 45 /GDĐT-THCS

V/v Hướng dẫn tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS, năm học 2015-2016

 

                 Lý Nhân, ngày 18  tháng 01 năm 2016

 

 

 

Kính gửi: Ông( bà) Hiệu trưởng các trường THCS trong huyện.

 

Căn cứ Thông tư số 21/2010/TT-BGD&ĐT ngày 20/7/2010 của Bộ GD&ĐT về việc Ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Thực hiện kế hoạch năm học 2015-2016, Phòng GD&ĐT Lý Nhân hướng dẫn các trường THCS về việc tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS, năm học 2015-2016 (sau đây gọi chung là Hội thi) như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

- Hội thi là hoạt động chuyên môn để ghi nhận sự nỗ lực của các tập thể, cá nhân và là một trong những cơ sở đánh giá việc thực hiện chủ trương “Mỗi giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục thực hiện một đổi mới trong phương pháp dạy học và quản lý”.

         - Nâng cao chất lượng đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra
đánh giá theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh; phát
huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và khả năng tự học của học sinh.

         - Hội thi góp phần đánh giá thực trạng trình độ chuyên môn của giáo viên,
từ đó định hướng xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ
giáo viên, đổi mới sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn trong nhà trường nhằm đáp
ưng với yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục trong giai đoạn tiếp theo.

- Thông qua Hội thi cấp huyện để lựa chọn những giáo viên tiêu biểu của cấp THCS ở các môn học chuẩn bị điều kiện để tham gia Hội thi cấp tỉnh.

- Kết quả Hội thi là một chỉ số quan trọng để đánh giá, xếp loại các đơn vị và cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học, là căn cứ để xét công nhận danh hiệu thi đua của các đơn vị và cá nhân.

2. Yêu cầu

- 100% các trường THCS trong huyện nghiêm túc tham gia Hội thi cấp huyện.

- Để thực hiện được yêu cầu trên, giáo viên cần làm tốt một số nội dung công việc sau:

+ Việc tổ chức các giờ dạy tại Hội thi cần bám sát yêu cầu về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo công văn số 5555/BGD&ĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GD&ĐT; công văn số 945/SGD&ĐT-GDTrH ngày 03/8/2015 của Sở GD&ĐT Hà Nam và Chuẩn kiến thức, kỹ năng, tạo điều kiện để học sinh được hoạt động nhiều hơn, thực hành nhiều hơn, thảo luận nhiều hơn và suy nghĩ nhiều hơn trên con đường lĩnh hội kiến thức.

+ Thiết kế bài giảng khoa học;

+ Tổ chức, sắp xếp hoạt động của thầy và trò một cách hợp lý;

+ Thiết kế hệ thống câu hỏi hợp lý, tập trung vào trọng tâm, tránh nặng nề quá tải (nhất là đối với các bài dài, bài khó, nhiều kiến thức mới);

+ Bồi dưỡng năng lực độc lập suy nghĩ, vận dụng sáng tạo kiến thức đã học;

+ Giáo viên sử dụng ngôn ngữ chuẩn xác, trong sáng, sinh động, dễ hiểu, tác phong thân thiện, khuyến khích động viên học sinh học tập; chú trọng tổ chức hợp lý cho học sinh làm việc cá nhân và theo nhóm; rèn kỹ năng tự học;

+ Sử dụng thành thạo các phương tiện dạy học, sử dụng có hiệu quả trang thiết bị, đồ dùng dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin một cách hợp lý góp phần nâng cao chất lượng giờ dạy;

+ Xử lý tốt các tình huống sư phạm.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tổ chức Hội thi giáo viên giỏi cấp huyện

Thực hiện theo quy định tại Thông tư 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ GD&ĐT. Cụ thể như sau:

* Chủ đề của Hội thi Giáo viên giỏi: “Đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra đánh giá”.

1.1. Đối tượng và điều kiện tham dự Hội thi:

- Là giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại các trường THCS và được lựa chọn từ Hội thi GVDG cấp trường, có Giấy chứng nhận đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường trong 2 năm học liền trước hoặc 2 lần được công nhận đạt giờ dạy giỏi trong 4 năm học liền kề ( tính cả trong năm học 2015-2016).

- Các trường đăng ký danh sách giáo viên tham dự Hội thi GVDG cấp huyện năm học 2015-2016; số lượng 01 giáo viên/ môn.

1.2. Môn thi: 09 môn gồm Âm nhạc, Hóa học (khối 8,9); Mĩ thuật, Tin học (khối 6,7); Lịch sử, GDCD, Vật lí, Công nghệ, Thể dục của các khối 6,7,8,9.

1.3. Địa điểm tổ chức Hội thi (dự kiến)

Cụm I: đặt tại THCS Công Lý.

Cụm II: đặt tại THCS Nhân Thịnh.

Nếu có giáo viên đăng ký dạy học theo mô hình trường học mới (VNEN) sẽ bố trí các giờ dạy tại THCS Nhân Nghĩa (tiết bốc thăm thực hiện theo chương trình hiện hành).

1.4. Thời gian tổ chức Hội thi

Dự kiến: Từ 19-29/02/2016.

1.5. Một số quy định chung

a. Nội dung thi giáo viên dạy giỏi

Mỗi giáo viên tham dự Hội thi phải đảm bảo đầy đủ các nội dung sau:

+ Có sáng kiến kinh nghiệm hoặc báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng được nhà trường công nhận và xếp loại (nếu Ban tổ chức phát hiện sáng kiến kinh nghiệm hoặc báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng  copy trên mạng hoặc giống nhau sẽ bị xử lý).

+ Có bài thi kiểm tra năng lực hiểu biết về kiến thức chuyên môn hoặc nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm liên quan đến chương trình cấp học, những hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và nội dung chỉ đạo của ngành. Hình thức thi viết, kết hợp trắc nghiệm và tự luận.

+ Thực hành giảng dạy 02 tiết trong chương trình giảng dạy tại thời điểm diễn ra Hội thi, trong đó có 01 tiết giáo viên tự chọn và 01 tiết do Ban tổ chức xác định bằng hình thức bốc thăm.

* Lưu ý: một số tài liệu tham khảo chính phục vụ cho giáo viên làm bài kiểm tra năng lực gồm: Luật giáo dục; Điều lệ trường Trung học; Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS, THPT; Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS, THPT ( Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT); Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư V/v xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục… và các văn bản chỉ đạo của ngành về nhiệm vụ năm học 2015-2016, đổi mới PPDH và đổi mới kiểm tra đánh giá…   

b. Chương trình tổ chức Hội thi GVG cấp huyện năm học 2015-2016: Thực hiện theo PPCT của  Sở GD&ĐT tại thời điểm diễn ra Hội thi (bài tự chọn thực hiện ở tuần 22, 23 bài bốc thăm thực hiện ở tuần 24, 25 theo PPCT).

c. Ban giám khảo:

- Thành viên của Ban GK huyện do Phòng GD&ĐT ra quyết định thành lập: thực hiện theo điều 15, mục c- Thông tư 21/2010 ngày 20/7/2010 của Bộ GD&ĐT và phù hợp với điều kiện thực tế của ngành.

- Thành viên của Ban GK huyện phải đảm bảo một số quy định sau:

+ Không được bỏ phiếu cho điểm các nội dung thi của giáo viên trường mình.

+ Phải bỏ phiếu đánh giá tiết dạy ngay khi kết thúc phần dự thi của giáo viên; ký và ghi rõ họ, tên vào phiếu chấm; nếu có sửa chữa phải ký xác nhận sửa sau khi viết bằng chữ điểm số của giờ dạy.

+ Tổ trưởng giám khảo thu phiếu đánh giá, đóng bì và ký niêm phong, nộp các bì đựng phiếu đánh giá cho thư ký ngay sau mỗi buổi dạy.

+ Phiếu đánh giá các tiết dạy được Ban tổ chức, Ban GK các bộ môn mở niêm phong bì đựng sau khi toàn bộ GV tham gia Hội thi GVG cấp huyện đã hoàn thành hết các nội dung thi.

+ Việc phân công các nhóm giám khảo đánh giá các nội dung dự thi của giáo viên do Ban tổ chức phân công hoặc tổ chức bốc thăm, song phải đảm bảo ít nhất có 03 giám khảo/giờ dạy; ít nhất 02 giám khảo/SKKN.

+ Điểm của giờ dạy là TBC điểm của các phiếu đánh giá giờ dạy, điểm của SKKN, bài thi năng lực là TBC điểm của các phiếu đánh giá SKKN và các phiếu đánh giá bài thi năng lực; điểm giám khảo cho chênh quá 1,5 điểm so với TBC sẽ bị loại và tính lại TBC. Điểm TBC lấy đến 02 chữ số thập phân và không làm tròn.

d. Giáo viên tham gia Hội thi cấp huyện không được mang học sinh của trường mình đến trường đăng cai tổ chức Hội thi, lịch gặp học sinh do BTC quy định.

e. Trang phục của giáo viên tham gia Hội thi GVG cấp huyện:

Trang phục đẹp: nam mặc áo sơ vin- ca vát, nữ mặc áo dài truyền thống.

g. Đối với các trường THCS:

- Hiệu trưởng các trường THCS chỉ đạo các tổ chuyên môn và giáo viên tích cực chuẩn bị cho Hội thi cấp huyện.

- Các đơn vị đăng cai tổ chức Hội thi cấp huyện chuẩn bị chu đáo các điều kiện cho Hội thi của Ngành.

h. Kinh phí chi Hội thi:

Kinh phí phục vụ tổ chức Hội thi trích từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của đơn vị.

2. Công tác thông tin báo cáo

Các đơn vị báo cáo kết quả Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường và đăng ký danh sách giáo viên dự thi cấp huyện của đơn vị về Phòng GD&ĐT qua thư điện tử nnanhpgd.ln@hanam.edu.vn (báo cáo các mẫu bằng Microsoft Office Excel 2003) và bằng văn bản vào ngày 25/01/2016 (đ/c Nam Anh nhận).

 

Trên đây là những nội dung cơ bản hướng dẫn tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS năm học 2015-2016, Phòng GD&ĐT yêu cầu ông (bà) Hiệu trưởng các trường THCS nghiên cứu, triển khai thực hiện nghiêm túc ./.

 

Nơi nhận:                                                                  

 - Trưởng phòng  ( để báo cáo);                                           

 - Lãnh đạo PGD, CĐN (để p/hợp chỉ đạo);

 - Các trường THCS (để t/hiện); 

 - GDTHCS và Trưởng các bộ phận liên quan (để p/hợp thực hiện);                                                                  

 - Lưu: VT.

 

KT.TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

 

 

Nguyễn Thị Thu

 

 

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN LÝ NHÂN                                                                          Mẫu 1

       Trường THCS…………………………..

 

 
 
 

 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ

HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG

Năm học 2015-2016

 

TT

Họ và tên

Năm sinh

Trình độ chuyên môn đào tạo

Năm vào ngành

Môn  dự thi

Kết quả hội thi

Giáo viên tham gia cấp huyện

CĐSP, TCSP (môn)

Đại học (môn)

Giờ dạy

Điểm SKKN

Điểm KTNL

Đạt GVG

Tiết 1

Tiết 2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Số giờ đạt giờ giỏi các môn:............giờ/.......tổng số giờ.

- Số SKKN đạt 6,5 điểm trở lên:..............sáng kiến/.......tổng số sáng kiến.

- Số bài kiểm tra năng lực đạt 8,0 điểm trở lên:...........bài/.........tổng số bài.

- Số giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường:............giáo viên/.........tổng số giáo viên dự thi:

+ Môn Ngữ văn:...........giáo viên/.........giáo viên dự thi.

+ Môn Toán:................ giáo viên/.........giáo viên dự thi.

........................................................

Ngày        tháng      năm                                                                                       Hiệu trưởng                                                                                                                         ( Ký, ghi rõ họ tên)

 

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN LÝ NHÂN                                                                          Mẫu 2

       Trường THCS…………………………..

 

 
 
 

 

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ

HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG

Năm học 2015-2016

TT

Môn

Số giáo viên

Kết quả Hội thi GVDG

Số GV đạt GVDG cấp trường

Giờ dạy

Điểm TB SKKN

Điểm TB KTNL

Giỏi

Khá

TB

Dưới 6,5 điểm

6,5 điểm trở lên

Dưới 8,0 điểm

8,0 điểm trở lên

1

Ngữ văn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Lịch sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Địa lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

GDCD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Tiếng Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Toán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Vật lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Hóa học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Sinh học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Công nghệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Thể dục

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Âm nhạc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Mĩ thuật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Tin học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày        tháng      năm 2016

            Hiệu trưởng

           ( Ký, ghi rõ họ tên)

 

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN LÝ NHÂN                                                                                                                                                     Mẫu 3

       Trường THCS…………………………..

 

 
 

 

 

 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN THAM DỰ

HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP THCS HUYỆN LÝ NHÂN

Năm học 2015-2016

 

 

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Trình độ chuyên môn đào tạo

Môn  dự thi

Kết quả thi GV dạy giỏi cấp trường

Xếp loại chuẩn nghề nghiệp

Đăng ký bài tự chọn

(lớp, tiết, tên bài)

 

Chữ ký của giáo viên

CĐSP (môn)

Đại học (môn)

Điểm SKKN

Điểm KTNL

Điểm giờ dạy

Tiết 1

Tiết 2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Danh sách này gồm có ………… người

 

                                                                                                                                       Ngày        tháng      năm 2016  

                                                                                                                                                                     Hiệu trưởng

                                                                                                                                                                 ( Ký, ghi rõ họ tên)                                                                                   

 

Trương Ngọc Huỳnh

Tải tệp đính kèm

Xem thêm...

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 2

Hôm nay: 109

Tổng lượng truy cập: 413392