tin tức-sự kiện

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 29-HKII- 2017-2018
TRƯỜNG THCS ĐẠO LÝ Thời khóa biểu năm học 2017-2018
HỌC KÌ : II
Áp dụng từ tuần 29 (12/3/2018 ) đến hết tuần ....( .../.../2018)
Thứ Tiết Buổi sáng Buổi chiều GV nghỉ
9A 9B 9C 8A 8B 8C 7A 7B 7C 6A 6B
Thứ 2 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
2 VĂN - Hà VĂN - Đĩnh VĂN - Huệ ANH - Duyên TOÁN - Dương TOÁN- Đạt ANH - Hằng NHẠC- Đĩnh TOÁN - Châm TOÁN - Dương NHẠC-Hương
3 TOÁN - Thanh TD - Quân VĂN - Huệ TOÁN - Đ.Yến HÓA- Hiền ANH - Duyên SINH -Hương ANH - Hằng ĐỊA - Xiêm TD - Thái SINH - Thanh
4 SỬ - Khanh ANH - Hằng HÓA - Bích HÓA - Hiền TD - Quân TOÁN- Đạt VĂN - Đĩnh TOÁN - Châm ANH - Hằng CNg- Thanh TOÁN-Hương
5 ANH - Duyên HÓA - Bích TOÁN- Đạt VĂN- Khanh VĂN- Huệ HÓA- Hiền ĐỊA - Xiêm CNg-Hương TCV - Đĩnh ANH - Hằng CNg - Thanh
Thứ 3 1 VĂN - Hà TD - Quân SỬ- Khanh TOÁN - Đ.Yến TCT - Dương SINH- Bích ĐỌC SÁCH - ThảoVP TOÁN - Châm VĂN - Khanh VĂN - Hà ANH - Hằng Duyên; Hiền; Huệ; Đạt
2 HÓA - Bích VĂN- Đĩnh LÝ - Đ.Yến VĂN- Khanh ĐỊA - Xiêm TD - Quân ANH - Hằng TCT- Châm VĂN - Khanh ĐỌC SÁCH - ThảoVP TD- Quân
3 ĐỊA-Đĩnh TOÁN- Đ.Yến CD- Thủy TD - Quân CNg-Thái ĐỊA-Xiêm CD - Thủy TD - Quân TOÁN - Châm ANH - Hằng MT-Khanh
4 TOÁN - Thanh SỬ-Khanh ĐỊA - Đĩnh ĐỊA - Xiêm SỬ- Thủy TCT-Dương TD - Quân ĐỌC SÁCH - ThảoVP SỬ - Thủy TOÁN - Dương TCV-Khanh
5 NHẠC - Thanh ĐỊA- Đĩnh CNg-Thái NHẠC-Xiêm SINH- Bích CD-Thủy TOÁN - Huỳnh SỬ - Thủy TD - Quân SINH - Dương ĐỌC SÁCH - ThảoVP
Thứ 4 1 TD - Quân TCV - Đĩnh ANH - Duyên CNg-Thái VĂN - Huệ SINH- Bích CNg- Hương TCV - Đĩnh VĂN - Khanh VĂN - Hà VĂN - Cương Xiêm; Châm; Dương;
2 CD-Thủy TOÁN- Đ.Yến HÓA - Bích TD - Quân VĂN - Huệ CNg-Thái NHẠC-Đĩnh CD-Duyên CNg- Hương VĂN - Hà VĂN - Cương
3 LÝ - Đ.Yến VĂN - Đĩnh NHẠC-Thanh SỬ- Thủy TD - Quân VĂN - Huệ CD - Duyên VĂN - Cương SINH -Hương MT - Khanh LÝ-Đạt
4 TOÁN - Thanh SINH-Hiền TD - Quân MT-Đ.Yến ANH - Duyên TOÁN- Đạt VĂN - Đĩnh VĂN - Cương ĐỌC SÁCH - ThảoVP LÝ-Đạt TOÁN-Hương
5 SINH- Hiền TCT- Thanh TOÁN- Đạt CD-Thủy NHẠC-Huệ ANH - Duyên VĂN - Đĩnh SINH- Bích CD-Duyên
Thứ 5 1 SỬ - Khanh SINH-Hiền ANH - Duyên LÝ-Đạt CD- Thủy TCV-Huệ TOÁN - Huỳnh SỬ - Thủy TOÁN - Châm TCT-Hương ANH - Hằng Hà; Đ.Yến;
2 TCT - Thanh CD-Thủy TCV- Huệ HÓA - Hiền TCV-Khanh ANH - Duyên VĂN - Đĩnh TOÁN - Châm ANH - Hằng TOÁN - Dương TOÁN-Hương
3 CNg - Thái ANH - Hằng VĂN - Huệ TCV-Khanh ANH - Duyên SỬ-Thủy TD - Quân ANH - Hằng TCT - Châm CD- Thủy TCT-Hương
4 ANH - Duyên CNg-Thái SINH- Hiền SINH- Bích LÝ-Đạt MT-Thanh TCV-Đĩnh CNg-Hương TD - Quân ANH - Hằng CD - Thủy
5 HÓA - Bích ANH - Hằng TCT-Thanh NGLL- Bích NGLL- Dương NGLL- Đạt CNg- Hương SINH- Bích NHẠC-Đĩnh NGLL - Thái NGLL - Thanh
Thứ 6 1 VĂN - Hà SỬ-Khanh VĂN - Huệ TOÁN - Đ.Yến TOÁN- Dương NHẠC- Duyên ĐỊA - Xiêm VĂN - Cương ANH - Hằng VĂN - Hà SỬ-Thủy Đĩnh; Quân; Thanh; Bích; Hương; Thái
2 ANH - Duyên TOÁN- Đ.Yến SỬ- Khanh ĐỊA - Xiêm VĂN- Huệ ĐỊA-Xiêm TOÁN - Huỳnh VĂN - Cương MT - Khanh TCV - Hà ANH - Hằng
3 TCV - Hà VĂN - Đĩnh SINH- Hiền ANH - Duyên TOÁN- Dương TOÁN- Đạt SỬ - Thủy ANH - Hằng VĂN - Khanh SINH - Dương ĐỊA-Xiêm
4 LÝ - Đ.Yến VĂN - Đĩnh ANH - Duyên VĂN- Khanh HÓA- Hiền VĂN - Huệ ANH -Hằng ĐỊA - Xiêm TOÁN - Châm SỬ- Thủy VĂN - Cương
5 SINH- Hiền LÝ - Đ.Yến TOÁN- Đạt VĂN- Khanh ĐỊA - Xiêm VĂN - Huệ MT-Khanh TOÁN - Châm SỬ - Thủy TOÁN - Dương VĂN - Cương
Thứ 7 1 VĂN - Hà HÓA - Bích TD - Quân TOÁN - Đ.Yến ANH - Duyên VĂN - Huệ TOÁN - Huỳnh LÝ-Đạt SINH -Hương NHẠC-Thái SINH - Thanh Thủy; Khanh; Hằng
2 VĂN - Hà NHẠC-Thanh LÝ - Đ.Yến SINH- Bích MT-Dương LÝ-Đạt SINH -Hương MT - Châm ĐỊA-Xiêm TD - Thái CNg-Thanh
3 TOÁN - Thanh TOÁN- Đ.Yến VĂN - Huệ TCT- Dương SINH- Bích TD - Quân LÝ-Đạt ĐỊA - Xiêm CNg- Hương CNg- Thanh TD- Quân
4 TD - Quân LÝ - Đ.Yến TOÁN- Đạt ANH - Duyên TOÁN - Dương HÓA- Hiền TCT-Châm TD - Quân LÝ-Đạt ĐỊA - Xiêm TOÁN-Hương
5 SH -Hà SH - Đ. Yến SH - Huệ SH - Bích SH - Dương SH -Đạt SH - Xiêm SH - Châm SH - Hương SH- Thái SH - Thanh
Đạo Lý, Ngày 07 tháng 3 năm 2018
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Trương Ngọc Huỳnh
Tác giả: TNH

Xem thêm

Cách cài kí hiệu đồng dạng trong Microsoft Word và ứng dụng MathType 6.9 Full Crack
Toán 9 - Các dạng toán hình học hay gặp trong đề thi vào lớp 10 môn Toán tiết 1
Bất đẳng thức côsi Phần 4
Bất đẳng thức côsi Phần 1
Bất đẳng thức côsi Phần 3