tin tức-sự kiện

KẾ HOẠCH Triển khai Đề án ngoại ngữ Quốc gia 2020 năm 2017

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS ĐẠO LÝ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 18 /KH-THCS

Đạo Lý, ngày 25 tháng 8 năm 2017

KẾ HOẠCH

Triển khai Đề án ngoại ngữ Quốc gia 2020 năm 2017

I. Căn cứ xây dựng kế hoạch

- Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 – 2020";

- Kế hoạch số 1338/KH-UBND ngày 23 tháng 09 năm 2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam về việc triển khai thực hiện Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” tại tỉnh Hà Nam.

- Công văn số 45/CV-ĐANN ngày 17/03/2016 của Ban quản lý Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia (NNQG) 2020;

- Kế hoạch sổ 1338/KH-UBND ngày 23/9/2011 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc triển khai thực hiện Đê án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo đục quốc dân giai đoạn 2008-2020" tại tỉnh Hà Nam;

- Công văn số 2400/BGDĐT-ĐANN ngày 05/6/2017 cùa Ban quản lý Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Xây dựng Kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của ĐANN;

- Công văn 564/BGDĐT-KHTC ngày 16/02/2017 của Bộ GDĐT về việc Hướng dẫn nội dung chi, định mức chi kinh phí ngân sách nhà nuớc câp năm 2016;

- Công văn số 966/VPUB-KGVX ngày 29/6/2017 của Văn phòng UBND tỉnh Hà Nam về việc xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí năm 2017 thực hiện Đê án NNQG 2020 trên địa bàn tỉnh;

- Kế hoạch số 596 /KH- PGD&ĐT ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Phòng GD-ĐT Lý Nhân triển khai Đề án ngoại ngữ Quốc gia 2020, năm 2017 .

Thực trạng đội ngũ, tình hình dạy và học ngoại ngữ trường THCS THCS Đạo Lý.

II. Mục đích, yêu cầu

Triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ Đề án NNQG 2020 năm 2017 theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ GD-ĐT và Sở GD-ĐT Hà Nam, Phòng GD&ĐT Lý Nhân và phù hợp với điều kiện thực tế của trường. Cụ thể:

-Tiếp tục mở rộng quy mô dạy học chương trình Tiếng Anh 10 năm theo Đề án NNQG 2020, đảm bảo đúng lộ trình theo Kế hoạch 1338/KH-UBND ngày 23/9/2011 của UBND tỉnh;

-Triển khai đánh giá năng lực ngoại ngữ theo chuẩn đầu ra đối với học sinh lớp 9 thí điểm sau khi học sinh hoàn thành chương trình Tiếng Anh 10 năm;

-Tăng cường năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý tham gia triển khai Đề án tại các đơn vị. Thực hiện hiệu quả công tác bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn cho giáo viên Tiếng Anh trong trường, nhằm xây dựng đội ngũ giáo viên Tiếng Anh đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ trong nhà trường.

-Đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chuyên môn Tiếng Anh của giáo viên và học sinh trong nhà trường đáp ứng yêu cầu về nội dung, phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá môn Tiếng Anh theo Đề án;

-Tiếp tục quản lý, sử dụng hiệu quả hệ thống tài liệu, trang thiết bị dạy học ngoại ngữ ở trong nhà trường;

-Tích cực xây dựng ở mỗi cấp học ít nhất một trường điển hình về đổi mới dạy và học ngoại ngữ theo hướng dẫn của Bộ và Sở GD-ĐT, Phòng GD-ĐT với các hoạt động chuyên môn thiết thực, bổ ích;

-Tăng cường công tác quản lý, giám sát tình hình triển khai Đề án tại địa phương;

-Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí được cấp (nếu có).

III. Các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp

1. Tiếp tục mở rộng quy mô trường lớp triển khai dạy học chương trình Tiếng Anh 10 năm theo Đề án NNQG 2020 ở các cấp học; tăng cường rút kinh nghiệm và áp dụng các biện pháp tích cực đảm bảo nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ trong trường THCS

Mục tiêu: Triển khai dạy đại trà chương trình Tiếng Anh mới cho 100% học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 trong năm học 2017-2018.

Giải pháp: Tích cực chỉ đạo, hướng dẫn các giáo viên Tiếng Anh nhà trường quan tâm công tác dạy và học ngoại ngữ, đảm bảo yêu cầu cơ bản về nội dung, phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá và chất lượng dạy học đối với chương trình Tiếng Anh mới; đảm bảo yêu cầu về năng lực ngoại ngữ cuối năm và cuối cấp học.

  • Thực hiện dạy học chương trình Tiếng Anh 10 năm cấp THCS đảm bảo đúng quy định chuyên môn, áp đụng các giải pháp tích cực, hiệu quả nhằm cải tiến chất lượng dạy học ngoại ngữ trong mỗi cơ sở giáo dục trong toàn trường. Thường xuyên khảo sát đánh giá chất lượng dạy học ngoại ngữ ở tất cả các lớp 6 đến lớp 9 thông qua hệ thống đề khảo sát học kỳ I, học kỳ II do Sở GDĐT và phòng GDĐT biên soạn. Khảo sát đánh giá năng lực Tiếng Anh bậc 2 đối với học sinh lớp 9 - khóa học sinh đầu tiên hoàn thành chương trình Tiếng Anh THCS hệ 10 năm trước khi kết thúc năm học 2017-2018.
  • Nhà trường chỉ đạo, hướng dẫn các trường phổ thông chú trọng rút kinh nghiệm, cải tiến công tác dạy học ngoại ngữ tại đơn vị, đảm bảo các yêu cầu cơ bản về nội dung, phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá và chất lượng dạy học đối với chương trình Tiếng Anh mới; đảm bảo yêu cầu về năng lực ngoại ngữ cuối năm và cuối cấp của học sinh phổ thông. Thực hiện nghiêm túc quy định kiểm tra, đánh giá đầy đủ cả 4 kỹ năng ngôn ngữ và kiên thức ngôn ngữ trong quá trình dạy học Tiếng Anh ờ các nhà trường đáp ứng yêu càu đầu ra ngoại ngữ của từng cấp học theo đúng yêu cầu và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Xây dựng nguồn đê kiểm tra, đề thi tham khảo đổi với các khối lớp đang triển khai dạy học chương trình Tiếng Anh theo Đề án NNQG 2020.

2. Tiếp tục bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nâng cao năng lực Tiếng Anh và nghiệp vụ sư phạm, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân trong giai đoạn mới

  1. Mục tiêu: Tiếp tục củng cố, trang bị cho GV Tiếng Anh trong nhà trường về kiến thức, kỹ năng chuyên môn cần thiết để đăm bảo triển khai hiệu quả việc dạy học đại trà chương trình tiếng Anh 10 năm theo Đề án NNQG 2020 trong năm học 2017-2018 theo đúng, yêu cầu. quy định của Bộ GD-ĐT; cải tiến chất lượng dạy học chương trình Tiếng Anh mới ở các nhà trường THCS: triển khai các hoạt động thực hiện Đề án hiệu quả; đội ngũ giáo viên Tiếng Anh có năng lực chuyên môn và phương pháp sư phạm vững vàng đế triển khai giảng dạy hiệu quả chương trình Tiếng Anh mới.
  2. Giải pháp:

- Tham gia các lớp tập huấn phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá chương trình Tiếng Anh lớp 9 hệ 10 năm theo Đc án NNQG 2020; tập huấn biên soạn đề khảo sát năng lực ngoại ngừ bậc 2 dành cho học sinh cuối cấp THCS; bồi dường/tập huấn dạy học luyện phát âm Tiếng Anh chuẩn ngữ âm và ngữ điệu; sử dụng Tiếng Anh trên lớp học; tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin trong, dạy học và kiểm tra đánh giá môn Tiếng Anh THCS;... do Sở GD-ĐT tổ chức và mở các lớp tập huấn do Phòng GD-ĐT tổ chức;

-Tổ chức và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm đối với 100% cán bộ quản lý và giáo viên ngoại ngữ của trường qua các hội nghị, hội thảo rút kinh nghiệm và chia sẻ kinh nghiệm trong mỗi cấp học về các công tác: quản lý, triển khai các hoạt dộng dạy học ngoại ngữ chính khóa và ngoại khóa; quản lý, sử dụng hệ thống phòng học bộ môn ngoại ngừ và trang thiết bị dạy học ngoại ngữ,...Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do Sở GD-DI tố chức.

-Tạo điều kiện cho giáo viên của các đơn vị tham gia nghiêm túc các lớp tập huân, bồi dưỡng, sinh hoạt chuvên môn dành cho giáo viên Tiếng, Anh do Sở GD-ĐT và Phòng GD-ĐT tổ chức trong hè 2017 và trong năm học 2017-2018. Phòng GD-ĐT và Lãnh đạo các trường TH, THCS chỉ đạo và kiểm tra nhóm giáo viên Tiếng Anh thực hiện lịch sinh hoạt chuyên môn liên trường định kỳ đảm bảo yêu cầu đối mới nội dung và hình thức, thiết thực và hiệu quả.

Kinh phí bồi dưỡng tập huấn do nhà trường thanh toán, được trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục đã cấp cho các đơn vị năm 2017, 2018 và các nguồn huy động hợp pháp khác.

3. Triển khai đổi mới hình thức, phương pháp thi, kiểm tra, đánh giá năng lực ngoại ngữ của học sinh THCS

Tăng cường bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ về đổi mới kiểm tra đánh giá môn Tiếng Anh cấp THCS. Chỉ đạo, kiểm tra việc tiến hành kiểm tra, đánh giá đầy đủ 4 kỹ năng ngôn ngữ trong quá trình dạy học Tiếng Anh ở các nhà trường đáp ứng yêu cầu đầu ra ngoại ngữ của từng cấp học theo đúng yêu cầu và hướng dẫn của Bộ GDĐT. Xây dựng nguồn đề kiểm tra, đề thi tham khảo đối với các khối lớp đang triển khai dạy học chương trình Tiếng Anh theo Đề án NNQG 2020.

Triển khai đánh giá năng lực ngoại ngữ của học sinh lớp 9 theo hướng dẫn chuẩn đầu ra cuối cấp của Bộ GDĐT.

4. Đầu tư hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học thiết yếu, tài liệu, phần mềm học liệu, ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới học liệu dạy học ngoại ngữ

Tham mưu UBND xã, Phòng GD-ĐT tiếp tục đầu tư bổ sung các bộ thiết bị dạy học ngoại ngữ, thiết bị chuyên dụng, học liệu và các phần mềm hỗ trợ dạy học và kiểm tra đánh giá môn ngoại ngữ cho trường đang triển khai dạy học chương trình Tiếng Anh mới theo Đề án NNQG 2020.

Khuyến khích và huy động giáo viên Tiếng Anh ở các đơn vị xây dựng nguồn học liệu mở, tài liệu dạy học Tiếng Anh tham khảo cho giáo viên và học sinh.

Tăng cường công tác quản lý, sử dụng hiệu quả các trang thiết bị, tài liệu, phần mềm học liệu Tiếng Anh và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ngoại ngữ ở các nhà trường. Triển khai bồi dưỡng thường xuyên, định kỳ về công tác sử dụng thiết bị dạy học ngoại ngữ, đảm bảo tính thiết thực và hiệu quả.

Nhà trường ưu tiên bố trí tối đa thiết bị dạy học và phòng học ngoại ngữ chất lượng tốt cho các lớp học chương trình Tiếng Anh mới, Hiệu trưởng ban hành văn bản quy định cụ thể về số tiết dạy học ngoại ngữ có giáo án trình chiếu tối thiểu hằng tuần tại phòng học bộ môn đối với mỗi giáo viên Tiếng Anh của đon vị. Thường xuyên kiểm tra, quản lý tình hình sử dụng ữang thiết bị dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ngoại ngữ tại đơn vị.

5. Xây dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ việc dạy và học ngoại ngữ, tạo điều kiện xã hội hóa việc dạy học ngoại ngữ, tạo động cơ học tập ngoại ngữ của thế hệ trẻ

*Mục tiêu: tạo môi trường học tập, sinh hoạt bằng tiếng Anh sôi nổi, giúp học sinh và giáo viên tích cực, hào hứng phấn đấu học tập, thì đua nâng cao năng lực ngoại ngữ, đặc biệt khả năng nghe, nói; thúc đầy phòng trào và chât lượng dạy học ngoại ngữ trong mỗi cơ sở.

* Giải pháp:

5.1. Xây dựng các đơn vị điển hình về đồi mới dạy và học ngoại ngữ ở các cấp học

Cải tiến và nhân rộng mô hình đơn vị điển hình về đổi mới dạy và học ngoại ngữ ở các trường phô thông, đảm bảo phù họp với điều kiện thực tế cùa đơn vị và của địa phương, góp phần hình thành mạng lưới các trường học điển hình với mục đích liên kết, hỗ trợ phát triển đạy và học ngoại ngữ giữa các trường trong và ngoài tỉnh. Cụ thể:

- Tích cực tham gia hội nghị cấp huyện với nội dung đánh giá kết quả triển khai xây dựng đơn vị điển hình về đổi mới dạy và học ngoại ngữ ở các cấp học trong các năm 2014, 2015 và đề xuất những giải pháp cải tiến, nhân rộng kết quả xây dựng trường điển hình giữa các trường đã và sẽ triển khai kế hoạch xây dựng đơn vị điển hình trong năm 2016 và các năm tiếp theo do Phòng GD-ĐT tổ chức. Xây dựng tối thiểu 5 đơn vị điển hình về đổi mới dạy và học ngoại ngữ trong năm học 2017-2018 thông qua các giải pháp đầu tư nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Anh, tích cực triển khai hiệu quả các chương trình ngoại khóa, hội thảo, sinh hoạt chuyên môn Tiếng Anh dành cho giáo viên và học sinh, tăng cường hợp tác bổ trợ dạy học ngoại ngữ với giáo viên người nước ngoài. Nhà trường nộp báo cáo về phòng GDĐT huyện trong tháng 8 năm 2017.

Nhà trường chủ động huy động kinh phí xây dựng đơn vị điển hình từ các nguồn ngân sách chi các hoạt động thường xuyên của đơn vị và các nguồn hỗ ữợ, đóng góp, đâu tư xã hội hóa giáo dục hợp pháp khác.

5.2. Tổ chức các cuộc thi, giao lưu, hội nghị, hội thảo và các hoạt động hỗ trợ dạy học tiếng Anh

a) Thi Hùng biện Tiếng Anh và thi viết luận bằng Tiếng Anh các cấp dành cho học sinh phổ thông từ lớp 6 đến lớp 9 (tháng 8/2017 - 5/2018). Nhà trường trường xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức cuộc thi trên lồng ghép với kế hoạch giáo dục NGLL hằng tháng tại đơn vị.

b) Thi Olympic Tài năng Tiếng Anh các cấp dành cho học sinh lớp 9 (tháng 8-12/2017)

c) Tổ chức khảo sát năng lực ngoại ngữ của học sinh theo học chương trình tiếng Anh hệ 10 năm và kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh cuối cấp học.

Tổ chức khảo sát trình độ Tiếng Anh đầu năm học 2017-2018 đối với học sinh lớp 6 (bậc 1);

f) Tổ chức thăm quan, học hỏi kinh nghiệm các đơn vị điển hình về dạy học ngoại ngữ trong và ngoài tỉnh. Thời gian thực hiện: tháng 5-12/2017. Kinh phí: từ nguồn kinh phí của đơn vị và chương trình mục tiêu quốc gia.

g) Tổ chức Hội nghị, Hội thảo, tập huấn, kiểm tra, giám sát, đánh giá, báo cáo sơ kết, tổng kết về việc thực hiện các nhiệm vụ của Đề án; tạo điều kiện cho chuyên viên và giáo viên Tiếng Anh tham gia hội thảo, tập huấn chuyên môn trong và ngoài nước theo kế hoạch của Sở GD-ĐT.

h)Thi giáo viên dạy giỏi bằng tiếng Anh dành cho giáo viên Tiếng Anh và giáo viên giảng dạy các môn KHTN bằng Tiếng Anh (từ tháng 9/2017 đến tháng 5/2018).

5.3. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về đổi mới dạy và học ngoại ngữ

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin - truyền thông ở địa phương giới thiệu và phổ biến rộng rãi chủ chương, chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực dạy và học ngoại ngữ, các chương trình, tài liệu, phần mềm và các nguồn tài liệu thiết thực, phù hợp với các đối tượng người học. Lưu ý công tác tuyên dương và giới thiệu các đơn vị/cá nhân điển hình về đổi mới dạy học ngoại ngữ, các cuộc thi, các câu lạc bộ ngoại ngữ, các chương trình ngoại khóa Tiếng Anh trong huyện và tỉnh.

6. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát tại đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án

Thành lập đoàn kiểm tra tình hình triển khai Đề án NNQG 2020 tại nhà trường . Đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đột xuất hoặc định kỳ tại nhà trường để kịp thời tư vấn, rút kinh nghiệm cho tại nhà trường và báo cáo cấp trên về tình hình triển khai nhiệm vụ của Đề án tại địa phương.

Tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ quản lý các cấp, chuyên viên và giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực kiểm tra, giám sát và tự kiểm tra, giám sát, báo cáo do Ban quản lý Đề án NNQG 2020 và Sở GD-ĐT Hà Nam, Phòng GD&ĐT huyện Lý Nhân tổ chức.

IV. Tổ chức thực hiện:

1. Lãnh đạo nhà trường :

Căn cứ kế hoạch, các văn bản hướng dẫn của Phòng GD-ĐT và Sở Gd-ĐT, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tại đơn vị mình và triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch.

Chủ động tham mưu Cấp ủy, Chính quyền địa phương tăng cường CSVC, trước hết là bổ sung, bố trí phòng học Tiếng đáp ứng yêu cầu thực hiện kế hoạch.

Kiểm tra đánh giá các giờ dạy ngoại ngữ, kiểm tra đôn đốc việc sử dụng thiết bị dạy học, phòng học bộ môn và ứng dụng CNTT trong dạy học ngoại ngữ của giáo viên Tiếng Anh. Tổ chức tốt việc kiểm tra đánh giá chất lượng học tập của học sinh, tạo môi trường học Tiếng Anh cho học sinh.

Tổ chức các cuộc thi, chương trình ngoại khóa Tiếng Anh bổ ích, hiệu quả dành cho học sinh và giáo viên Tiếng Anh THCS.

Tổ chức tốt việc sinh hoạt chuyên môn trong trường, liên trường cho giáo viên Tiếng Anh theo đúng quy định của Phòng GD-ĐT.

Quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên Tiếng Anh tự học, tự bồi dưỡng và đi học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

2. Tổ khoa học xã hội:

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo viên Tiếng Anh của tổ KHXH về chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng CNTT, sử dụng trang thiết bị dạy học ngoại ngữ nhằm đáp ứng yêu cầu cơ bản triển khai đại trà chương trình ngoại ngữ 10 năm.

- Chỉ đạo, đôn đốc giáo viên Tiếng Anh tham dự các lớp tập huấn, kiểm tra đánh giá việc thực hiện đổi mới sinh hoạt chuyên môn trong trường, liên trường.

- Chủ trì việc kiểm tra, đánh giá các giờ dạy ngoại ngữ, kiểm tra việc sử dụng thiết bị phòng học ngoại ngữ và ứng dụng CNTT trong dạy và học ngoại ngữ tại nhà trường.

- Thường xuyên chỉ đạo đôn đốc, giám sát việc thực hiện nề nếp chuyên môn của giáo viên Tiếng Anh: giáo án, việc sử dụng và hiệu quả việc sử dụng trang thiết bị phòng học Tiếng Anh, chất lượng giờ dạy phòng học Tiếng Anh.

- Tham mưu với lãnh đạo nhà trường trong việc tổ chức cuộc thi OTE các cấp; tham mưu việc tổ chức, tham gia các cuộc hội thảo, các lớp tập huấn hoặc các chương trình ngoại khóa Tiếng Anh dành cho giáo viên Tiếng Anh cấp THCS. Báo cáo kịp thời và thường xuyền về Nhà trường để có biện pháp điều chỉnh và xử lí kịp thời.

3. Giáo viên dạy môn Tiếng Anh

- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch và sự chỉ đạo của Phòng GD& ĐT huyện, của nhà trường, của tổ chuyên môn.

- Thực hiện nghiêm túc qui chế chuyên môn về soạn giảng, hồ sơ sổ sách, nội qui phòng học tiếng Anh, tăng cường phát huy hiệu quả sử dụng CNTT, trang thiết bị Tiếng Anh. Thực hiên nghiêm túc phân phối chương trình, sách giáo khoa, đổi mới kiểm tra, chấm trả cho học sinh.

- Tăng cường dự giờ, thăm lớp đồng nghiệp trong trường, trong cụm SHCM Tiếng Anh liên trường, dự các buổi SHCM liên trường, các buổi tập huấn, hội thảo mônTiếng Anh nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện Đề án.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020 năm 2017 của Phòng GD-ĐT Lý Nhân. Yêu cầu các Tổ trưởng tổ Khoa học xã hội, các giáo viên Tiếng Anh trong trường căn cứ vào tình hình thực tế nhà trường và cá nhân mình, chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết và triển khai thực hiện tốt các nội dung đã đề ra. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, cần báo cáo Lãnh đạo nhà trường để nghiên cứu, chỉ đạo giải quyết./.

Nơi nhận:

KT. HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD& ĐT(thay báo cáo);

- Hiệu trương (thay báo cáo);

- TTCM,TPCM (T.mưu thực hiện);

- Lưu: VT.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Trương Ngọc Huỳnh

Tác giả: TNH

Xem thêm