tin tức-sự kiện

KẾ HOẠCH PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾU KẾM Năm học 2017-2018

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG THCS ĐẠO LÝ

Số: 15 / KH-THCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đạo lý, ngày 09 tháng 10 năm 2017

KẾ HOẠCH

PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾU KẾM

Năm học 2017-2018

- Thực hiện Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm chủ yếu của ngành giáo dục năm học 2017 - 2018;

- Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và Quyết định số 1090/QĐ-UBND ngày 19/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2017 - 2018 của Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

- Công văn số 3718/BGDĐT-GDTrH ngày 15/8/2017 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017-2018;

- Công văn số 1223/SGD&ĐT-GDTrH ngày 29/8/2017 của Sở GD&ĐT Hà Nam Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017 - 2018;

- Căn cứ Công văn số 686/PGDĐT-THCS ngày 30/8/2017 của Phòng GD&ĐT Lý Nhân v/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2017 - 2018;

- Căn cứ Kế hoạch số 07/KH-THCS ngày 09/9/2017 v/v Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 của trường THCS Đạo Lý;

Căn cứ vào những kết quả đạt được trong năm học 2016-2017 và tình hình thực tế của đơn vị, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được phân công, nhà trường xây dựng kế hoạch phụ đạo học sinh yếu kém như sau:

I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Nhằm củng cố, bổ sung, hệ thống kiến thức bị “hổng” cho một số học sinh có nhận thức chậm và lực học Yếu, Kém ở một số môn.

- Nâng cao chất lượng giáo dục học sinh, giảm tỷ lệ học sinh yếu kém ở các bộ môn,ở các khối lớp.

2. Yêu cầu:

- Giáo viên được phân công phụ đạo học sinh Yếu, Kém cần xây dựng bài soạn đầy đủ với kiến thức cơ bản, cần thiết theo nhu cầu của học sinh. Các chủ đề phụ đạo cần thống nhất theo bộ môn, đảm bảo yêu cầu và phù hợp với nhận thức của học sinh.

- Các tổ chuyên môn có môn phụ đạo cần lập kế hoạch và triển khai thực hiện theo kế hoạch căn cứ vào kế hoạch chung của nhà trường.

- Các giáo viên trong quá trình phụ đạo cần đảm bảo tính hệ thống, chú trọng phát triển tư duy và kỹ năng học tập, phương pháp nhận thức của môn học.

- Phụ đạo bình thường thực hiện song song vừa bổ xung kiến thức cơ sở dùng để phục vụ ngay bài học của chương trình.

-Giáo viên nghiên cứu tài liệu,có giáo án đầy đủ khi lên lớp,có sổ theo dõi học sinh học tập; kiểm tra đánh giá học tập của học sinh trong quá trình phụ đạo.

-Học sinh tham gia đầy đủ các buổi ôn tập phụ đạo, tích cực học tập .

II.ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHỤ ĐẠO NĂM HỌC 2016-2017

1.Ưu điểm

- Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện công tác phụ đạo học sinh yếu kém với thời lượng 2 buổi/tuần.

- Chất lượng đại trà có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

- Số học sinh trong diện phụ đạo có điểm thi các môn Văn, Toán, Tiếng Anh ở các kì thì học kì I, cuối năm được nâng lên rõ rệt, góp phần nâng cao chất lượng thi đại trà ở 2 kì thi HKI và cuối năm.

2. Nhược điểm:

- Chất lượng học sinh đại trà chưa thực sự bền vững học sinh học yếu còn chiếm tỉ lệ khá cao (10/286 = 3,49%)

- Tỉ lệ học sinh trúng tuyển vào các trường THPT (62/68=91%) còn thấp hơn khá nhiều so với tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THCS của trường.

III.TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.Hình thức tổ chức:Phụ đạo từng theo môn ,từng khối lớp.

2. Số môn tổ chức phụ đạo

- Thời gian tổ chức phụ đạo : trong cả năm học (HKI: từ tháng 12/2017 đến tháng 1/2018; HKII: từ tháng 02/2017 đến tháng 5/2017)

- Tập trung vào các môn : Toán, Văn, Tiếng Anh

- Các tổ chuyên môn và cá nhân phải có kế hoạch phụ đạo học sinh yếu kém: Gồm nội dung, thời lượng, mức độ kiến thức và yêu cầu đạt được,…
- Trong quá trình tổ chức cần kết hợp với phụ huynh học sinh, bằng cách thông qua hội nghị phụ huynh học sinh đầu năm học.

- Số tiết ở các môn và Thời gian cụ thể: Thực hiện theo TKB buổi chiều
3. Nội dung phụ đạo

- Nội dung ôn tập, phụ đạo chủ yếu tập trung vào việc bù lấp những kiến thức còn thiếu hụt, những kỹ năng còn yếu của học sinh từ những học kỳ, năm học trước. Củng cố, ôn tập, hệ thống hoá, khắc sâu những kiến thức đã học để học sinh nắm vững kiến thức cơ bản theo chuẩn kiến thức, kỹ năng môn học đã quy định.

- Chương trình phụ đạo thực hiện theo kế hoạch phụ đạo đã được tổ, nhóm chuyên môn thống nhất xây dựng cho từng khối lớp. Trong quá trình phụ đạo, có thể điều chỉnh kế hoạch, nội dung và phương pháp cho phù hợp với đối tượng học sinh.

4. Ban giám hiệu

- Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phụ đạo học sinh Yếu, Kém.
- Quản lý, chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch, điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp.
2. Tổ trưởng chuyên môn

-Chịu trách nhiệm trước BGH nhà trường về việc về công tác quản lý tổ viên về công tác phụ đạo.

- Xây dựng kế hoạch phụ đạo bộ môn, phân công giảng dạy và quản lý, theo dõi việc thực hiện kế hoạch của giáo viên; điều chỉnh kế hoạch giảng dạy phù hợp với đối tượng học sinh.

- Tổ chức rút kinh nghiệm việc phụ đạo và báo cáo tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ với nhà trường.

3.Giáo viên bộ môn

- Thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch phụ đạo đã được thống nhất ở tổ chuyên môn và kế hoạch của nhà trường. Có tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình giúp đỡ học sinh yếu kém tiến bộ, giúp các em đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng môn học.

- Trong quá trình phụ đạo cần lưu ý nắm bắt được đối tượng, năng lực nhận thức, phát hiện hổng về kiến thức, chưa có phương pháp nhận thức môn học, thống nhất về nội dung giảng dạy giữa chính khóa, phụ đạo, và tự học, sử dụng các hình thức tổ chức học tập, phát huy ưu thế học nhóm trong đó chú trọng sự tương trợ giữa học sinh học khá dành cho học sinh học yếu nhằm nâng cao hiệu quả tiết học, không khí học tập sôi nổi, học sinh học tập tích cực.

- Thông báo thường xuyên về tình hình phấn đấu, học tập của học sinh cho GVCN để có biện pháp giáo dục, duy trì sĩ số học phụ đạo.

- Nghiêm cấm việc dạy thiếu trách nhiệm gây tốn kém thời gian, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, thanh danh nhà giáo, làm mất lòng tin của học sinh và phụ huynh đến nhà trường và giáo viên.

- Những học sinh có kết quả kiểm tra Yếu, Kém giáo viên sắp xếp thời gian bồi dưỡng kịp thời ngoài số tiết đã phân công theo quy định ngay sau thời điểm có kết quả kiểm tra, bố trí kiểm định lại kết quả học tập của học sinh nhằm giảm tỉ lệ lưu ban, và bỏ học.

4.Giáo viên chủ nhiệm

- Phối hợp với giáo viên bộ môn quản lý, đôn đốc học sinh tham gia đầy đủ các buổi học phụ đạo theo lịch của nhà trường.

- Thường xuyên liên lạc với gia đình học sinh để phối hợp, động viên các em tham gia học tập đầy đủ.

- Thu nhận thông tin phản hồi từ học sinh về quá trình giảng dạy, bồi dưỡng của giáo viên bộ môn với lớp, nhằm ngăn chặn thái độ, hành vi tiêu cực gây tổn hại đến quyền lợi của người học, mục tiêu, uy tín nhà trường.

III. NỘI DUNG CỤ THỂ:

1.Môn Ngữ văn

STT

LỚP

GV

HS PHỤ ĐẠO

9A

Nguyễn Thị Hà ( 1 tiết/tuần)

12

9B

Cao Văn Đĩnh ( 1 tiết/tuần)

10

9C

Vũ Thị Huệ( 1 tiết/tuần)

11

7A

Phan Văn Cương ( 1 tiết/tuần)

10

7B

Lê Hồng Khanh ( 1 tiết/tuần)

13

7C

Phan Văn Cương ( 1 tiết/ tuần)

11

8B

Cao Văn Đĩnh ( 1 tiết/tuần)

11

8A

Lê Hồng Khanh ( 1 tiết/tuần)

11

8C

Vũ Thị Huệ( 1 tiết/tuần)

11

6A

Nguyễn Thị Hà ( 1 tiết/tuần)

10

9.

6B

Phan Văn Cương ( 1 tiết/tuần)

10

2. Môn Tiếng Anh

STT

LỚP

GV

HS PHỤ ĐẠO

1

6AB

Nguyễn Thị Thu Hằng ( 1 tiết/ tuần)

24

2

7ABC

Nguyễn Bích Duyên ( 1 tiết/ tuần)

25

3

8C

Nguyễn Thị Bích Duyên ( 1 tiết/ tuần)

12

4

8AB

Nguyễn Thị Thu Hằng ( 1 tiết/ tuần)

21

5

9B

Nguyễn Thị Thu Hằng( 1 tiết/ tuần)

11

6

9AC

Nguyễn Thị Bích Duyên ( 1 tiết/ tuần)

23

3. Môn Toán

STT

LỚP

GV

HS PHỤ ĐẠO

8A

Đinh Thị Minh Yến (1tiết/tuần)

12

8B

Phạm Thị Thùy Dương ( 1 tiết/ tuần)

11

8C

Vũ Tuấn Đạt ( 1 tiết/tuần)

10

6A

Phạm Thị Thùy Dương ( 1 tiết/ tuần)

8

6B

Phạm Thị Thùy Dương ( 1 tiết/ tuần)

11

7B

Lương Thị Châm (1tiết/tuần)

19

7A

Trương Ngọc Huỳnh(1tiết/tuần)

7

7C

Lương Thị Châm (1tiết/tuần)

6

9A

Nguyễn Duy Thanh ( 1 tiết/ tuần)

6

9B

Đinh Thị Minh Yến (1tiết/tuần)

6

9C

Nguyễn Duy Thanh ( 1 tiết/ tuần)

5

*Tiết 1,2,3 chiều thứ 2,4 và thứ 6 hàng tuần : Phụ đạo khối 8,9

*Tiết 1,2,3 sáng thứ 3,5 và thứ 7 hàng tuần : Phụ đạo khối 6,7

V. KẾ HOẠCH CỤ THỂ

Thời gian

Nội dung

Biện pháp

Thực hiện

Tháng 12/2017

- Khảo sát, phân loại học sinh yếu 3 môn : Toán + Văn+ Anh (Lưu giữ bài kiểm tra), lập danh sách HS cần phụ đạo, xây dựng kế hoạch phụ đạo HS yếu kém

- GV bộ môn khảo sát tại lớp các học sinh yếu.

- Nhà trường, tổ chuyên môn, xây dựng kế hoạch, phân công cho GVMB phụ đạo HS yếu kém, GVBM xây dựng kế hoạch, nội dung phụ đạo

BGH, TTCM,

GVBM

Tháng 1/2018

- Tiếp tục khảo sát học sinh yếu 2 môn : Toán + Văn+ Anh (Lưu giữ bài kiểm tra)

-Tổ chức các phong trào học tập. Giúp bạn còn khó khăn về đồ dùng học tập…

- GV bộ môn khảo sát tại lớp các học sinh yếu.

-GV chủ nhiệm phân công các “đôi bạn cùng tiến”. “nhóm học tốt” để các em giúp đỡ lẫn nhau.

BGH, TTCM,

GVBM

Tháng 2/2018

Tổ chức kiểm tra định kì cuối học kì I. Đối chiếu HS yếu giữa học kì I so với cuối kì I

- Báo cáo chất lượng học lực, lập lại danh sách học sinh yếu.

- Phụ đạo học sinh yếu

Tiến hành Khảo sát nghiêm túc để xác định lại học sinh yếu kém. Báo cáo chuyên môn. Tổ khối họp đưa ra phương pháp phụ đạo học sinh. Thống nhất nội dung

-GVCN kết hợp GVBM lập nội dung ôn tập, phụ đạo học sinh từng lớp.

BGH, TTCM,

GVBM

Tháng 3/2018

Khảo sát học sinh yếu 2 môn : Toán + Tiếng Việt (Lưu giữ bài kiểm tra)

- Tổ chức kiểm tra định kì giữa học kì 2 xác định chất lượng học sinh yếu.

- Tiếp tục phụ đạo HS yếu

Khảo sát một cách nghiêm tục, GV chú ý chất lượng HS yếu, đánh giá sự tiến bộ của học sinh, có kế học phụ đạo hợp lí.

- GVBM lên nội dung ôn tập, phụ đạo học sinh từng lớp.

BGH, TTCM,

GVBM

Tháng 4/2018

- Tiếp tục phụ đạo HS yếu

- Báo cáo chất lượng học lực, danh sách học sinh yếu. Đối chiếu HS yếu cuối kì 1 so với giữa kì 2.

- KS học sinh yếu 3 môn : Toán + Văn+ Anh ( Lưu giữ bài kiểm tra)

- GVBM lên nội dung ôn tập, phụ đạo học sinh từng lớp.

BGH, TTCM,

GVBM

Tháng 5/2018

Tiếp tục phụ đạo yếu.

- Tổ chức kiểm tra định kì cuối học kì 2

- Báo cáo chất lượng học lực, danh sách học sinh yếu.

- Đối chiếu HS yếu giữa kì 2 so với cuối kì 2

- Nếu còn HS yếu thì lập kế hoạch RL trong hè.

- Xác định lại danh sách học sinh yếu theo từng bộ môn. Có kế hoạch ôn tập cho các em học thêm trong hè.

BGH, TTCM,

GVBM

Trên đây là kế hoạch tổ chức dạy học phụ đạo học sinh Yếu, Kém năm học 2017-2018 của trường THCS Đạo Lý. Các tổ chuyên môn căn cứ thực hiện theo nhiệm vụ được phân công và kế hoạch của nhà trường .

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT ( b/c);

Hiệu trưởng (b/c);

-Các tổ chuyên môn(t/h);

-Lưu VT.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Trương Ngọc Huỳnh

Tác giả: TNH

Xem thêm