Tin tức : CÁC LOẠI KẾ HOẠCH NHÀ TRƯỜNG/

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện các hoạt động xây dựng môi trường văn hóa trong trường học

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS ĐẠO LÝ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

               Số: 02/KH-NGLL

Đạo Lý, ngày 10 tháng 3 năm 2017

 

 

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện các hoạt động xây dựng môi trường văn hóa trong trường học

 

Thực hiện Kế hoạch số 184/KH-PGDĐT-NGLL ngày 08/3/2017 của Phòng GD&ĐT Lý Nhân triển khai thực hiện các hoạt động xây dựng môi trường văn hóa trong trường học,

Trường THCS Đạo Lý xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động xây dựng môi trường văn hóa trong trường học cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tăng cường tổ chức có hiệu quả các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao để tập hợp thu hút và giáo dục toàn diện về trí tuệ, thể chất, hình thành phẩm chất năng lực, phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu đối với học sinh, góp phần xây dựng môi trường học an toàn, lành mạnh, thân thiện.

          - Từng bước xây dựng, hoàn thiện và triển khai bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học (thầy - thầy, thầy - trò, thầy - cha mẹ học sinh, trò - trò, trò - cha mẹ học sinh, …) theo thuần phong mỹ tục; tạo môi trường làm việc học tập thân thiện, hợp tác, trách nhiệm, cởi mở, trung thực, văn minh trong nhà trường.

          - Xây dựng và hoàn thiện hệ thống các khẩu hiệu trong nhà trường phù hợp với cấp học THCS đảm bảo tính truyền thống và hội nhập, tính thẩm mỹ nhằm phát huy hiệu quả trong công tác tuyên truyền và giáo dục.

2. Yêu cầu

          Việc xây dựng môi trường văn hóa trong trường học được triển khai thực hiện từ học kỳ II, năm  học 2016 – 2017, cụ thể:

          - Đẩy mạnh việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao trong trường học dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú; tăng cường hiệu quả hoạt động của các loại hình câu lạc bộ, các sân chơi, các cuộc giao lưu… đảm bảo an toàn và tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả và mang tính giáo dục cao.

          - Việc xây dựng bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học được thực hiện đúng các quy định và thống nhất chung trong nhà trường đảm báo dân chủ, công khai và phù hợp; quan hệ ứng xử giữa các thành viên trong nhà trường đảm bảo chuẩn mực và thể hiện đúng tinh thần “Tôn sư trọng đạo”.

          - Hệ thống các khẩu hiệu trong khuôn viên nhà trường có nội dung phù hợp với đặc điểm lứa tuổi học sinh và các yêu cầu nhiệm vụ của nhà trường. Thiết kế đảm báo tính khoa học, thẩm mỹ, phù hợp với không gian; nội dung, hình thức, vị trí treo khẩu hiệu đúng với quy định theo từng cấp học.

II. NỘI DUNG, CHỈ TIÊU VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa

1.1. Nội dung

          - Tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ bằng nội dung và hình thức phù hợp với điều kiện thực tế.

          - Xây dựng và tổ chức hoạt động các câu lạc bộ văn nghệ, thể thảo để tập hợp thu hút và giáo dục toàn diện đối với người học, góp phần xây dựng môi trường học được an toàn, lành mạnh, thân thiện.

          - Phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục và xây dựng môi trường văn hóa trường học. Tăng cường kiểm tra đôn đốc; kịp thời biểu dương, khen thưởng đối với những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.

1.2. Chỉ tiêu

100% cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia thực hiện có chất lượng hiệu quả các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể thao trong trường học phù hợp quy mô tổ chức của nhà trường với các hình thức đa dạng, phong phú.

1.3 Giải pháp

- Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao trong trường học cho CB, CC, VC, NLĐ và học sinh nhân các ngày lễ lớn của đất nước như: Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt nam 03/2; Ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh 19/5; Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4; Ngày Quốc tế lao động 01/5; Ngày Cách mạng tháng Tám thành công 19/8 và ngày Quốc Khánh 02/9 lồng ghép với các hoạt động của ngày toàn dân đưa trẻ đến trường; …Các ngày kỷ niệm như: Ngày thành lập Đoàn 26/3; Ngày thành lập Đội 15/5; Ngày Quốc tế phụ nữ 08/3; Tết Trung thu cho thiếu nhi; Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11; Ngày thế giới phòng chống AIDS 01/12; Ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22/12,….

- Phân công cán bộ quản lý phụ trách hoạt động ngoài giờ lên lớp, giao cho giáo viên tổng phụ trách đội trực tiếp thực hiện; chỉ đạo các đoàn thể, giáo viên phối hợp để tổ chức thực hiện các hoạt động cho học sinh.

- Căn cứ điều kiện thực tiễn của nhà trường, của phong trào và tình hình thực tế địa phương, nhà trường xây dựng quy mô hoạt động và tổ chức bằng các hình thức đa dạng, phong phú như: Nói chuyện chuyên đề; thi báo tường, báo ảnh; giao lưu tìm hiểu kiến thức theo chủ đề, giao lưu văn nghệ, thể thao;…

- Duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả họat động của các loại hình câu lạc bộ thể dục nhịp điệu, câu lạc bộ võ thuật,…để tập hợp thu hút và giáo dục toàn diện đối với người học, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn lành mạnh, thân thiện.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy định hát Quốc ca và các bài hát truyền thống của Đội trong các Lễ chào cờ và sinh hoạt Đội; các bài tập thể dục và múa hát giữa giờ, bài võ cổ truyền Việt Nam và hô các khẩu ngữ sau khi tập thể dục thể thao thao đúng quy định.

- Phát hiện, bồi dưỡng nhằm phát triển năng khiếu văn nghệ, TDTT cho học sinh.

- Thời gian thực hiện từ học kỳ II năm học 2016-2017 và các năm học tiếp theo.

2. Xây dựng và triển khai thực hiện bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học

2.1. Nội dung

Quy tắc ứng xử trong trường học là những chuẩn mực, giá trị và hành vi ứng xử văn hóa thông qua các hoạt động giao tiếp, sinh hoạt, làm việc, học tập…, nhằm điều chỉnh các ứng xử của mọi thành viên trong nhà trường theo thuần phong mỹ tục; tạo môi trường làm việc, học tập thân thiện, hợp tác, trách nhiệm, cởi mở, trung thực, văn minh trong nhà trường. Khi xây dựng bộ quy tắc ứng xử văn hóa cần lưu ý một số vấn đề sau:

* Nguyên tắc xây dựng bộ quy tắc ứng xử

- Bảo đảm định hướng giáo dục đạo đức, lối sống và hoàn thiện nhân cách học sinh.

- Phù hợp với chuẩn mực đạo đức đã được xã hội thừa nhận.

- Phù hợp với mục tiêu, đặc điểm của nhà trường, ngành Giáo dục; đảm bảo tính thực tiễn và tính khả thi.

- Bảo đảm tính dân chủ và nhân văn.

* Yêu cầu đối với bộ quy tắc ứng xử

- Phải rõ ràng, cụ thể, dễ hiểu, dễ thực hiện, dễ kiểm tra.

- Nội dung phải được thảo luận dân chủ và đồng thuận của các thành viên trong nhà trường.

- Thể hiện được mối quan hệ nhân văn và thân thiện giữa con người với con người (thầy - thầy, thầy - trò, thầy - cha mẹ học sinh, trò - trò, trò - cha mẹ học sinh) và quan hệ giữa con người với thiên nhiên, cảnh quan.

- Phải được theo dõi, kiểm tra đánh giá  trong quá trình triển khai; kịp thời điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện cho phù hợp với tình hình thực tế.

Nội dung quy định xây dựng bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học (theo phụ lục I của Bộ GDDT đính kèm Kế hoạch 184/KH-PGDĐT-NGLL ngày 08/3/2017 của Phòng GD&ĐT Lý Nhân).

2.2. Chỉ tiêu

100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện nghiêm túc việc triển khai bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học đảm bảo đúng nội dung, nguyên tắc và yêu cầu theo quy định.

2.3. Giải pháp

- Phải bám sát nội dung, nguyên tắc, yêu cầu và định hướng của Bộ Giáo dục và đào tạo để xây dựng dự thảo bộ quy tắc ứng xử văn hóa của nhà trường.

- Nhà trường thành lập tổ tư vấn xây dựng bộ quy tắc ứng xử trong trường học (Hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn, Giáo viên Tổng phụ trách Đội, và những giáo viên có am hiểu, kinh nghiệm và trong giảng dạy và giáo dục học sinh) để tham gia trong quá trình xây dựng dự thảo bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học.

- Tổ chức lấy ý kiến của CB, CC, VC, NLĐ trong trường để tham gia góp ý kiến bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn nhằm tạo sự đồng thuận chung, đề cao ý thức tự giác chấp hành, trên cơ sở đó hoàn chỉnh, bổ sung, ban hành và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả.

- Hàng năm, phải được theo dõi, kiểm tra, đánh giá trong quá trình triển khai thực hiện; kịp thời điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện cho phù hợp với tình hình thực tiễn nhằm phát huy tác dụng, hiệu quả.

- Thời gian xây dựng và hoàn thiện bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học thực hiện xong trước ngày 20/4/2017.

3. Xây dựng sử dụng khẩu hiệu phù hợp trong khuôn viên trường học

3.1. Nội dung

* Nguyên tắc xây dựng khẩu hiệu

- Hệ thống khẩu hiệu có nội dung, hình thức phù hợp với cấp học THCS, điều kiện cụ thể của địa phương.

- Hệ thống khẩu hiệu vừa chuyển tải được các giá trị cần lưu truyền đến thế hệ sau, đồng thời cũng là lời hiệu triệu để mọi thành viên trong nhà trường suy ngẫm và cố gắng phấn đấu trong học tập và công tác để góp phần hoàn thiện bản thân và phát triển nhà trường.

- Khẩu hiệu trong nhà trường có nội dung ngắn gọn, thể hiện mục đích, ý nghĩa giáo dục, định hướng hành động cho các đối tượng trong nhà trường.

- Nội dung khẩu hiệu đảm bảo tính giáo dục, tính thực tiễn, rõ ràng, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, thiết thực, ấn tượng; tính truyền thống và hội nhập; tính thẩm mỹ.

* Yêu câu xây dựng và sử dụng khẩu hiệu

- Khi xây dựng nội dung khẩu hiệu cần được phân loại theo cấp quản lý với tính bền vững tương ứng.

- Ngôn ngữ trình bày là ngôn ngữ chính thông dụng trong nhà trường, không sử dụng từ địa phương, từ lóng; có thể sử dụng song ngữ trong một số trường hợp cụ thể nhưng tiếng Việt phải đặt trước các ngôn ngữ khác.

- Nhà trường có những khẩu hiệu riêng phù hợp với từng giai đoạn phát triển nhà trường, của người học.

- Hình thức thiết kế khẩu hiệu tùy vào vị trí treo khẩu hiệu hoặc trang trí mỹ thuật phù hợp với cấp học. Vị trí đặt khẩu hiệu cần dễ quan sát, dễ đọc, không bị che khuất và phù hợp với nội dung tuyên truyền.

- Khẩu hiệu thể hiện thông điệp chính của nhà trưởng: Treo ở vị trí trung tâm trong khuôn viên nhà trường, ở phía trước bên ngoài.

- Khẩu hiệu dành cho giáo viên: Treo ở bên ngoài hoặc trong phòng hội đồng, trong lớp học (phía cuối lớp). 

- Khẩu hiệu dành cho học sinh: Treo ở trong lớp (phía trên bục giảng) và ngoài lớp học.

- Những khẩu hiệu khác cần phù hợp với các khu vực hoạt động và không gian của nhà trường.

Định hướng xây dựng và sử dụng khẩu hiệu trong trường học (theo phụ lục II của Bộ GDDT đính kèm Kế hoạch 184/KH-PGDĐT-NGLL ngày 08/3/2017 của Phòng GD&ĐT Lý Nhân).

1.2. Chỉ tiêu

100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện nghiêm túc việc triển khai xây dựng, hoàn thiện hệ thống và thực hiện theo các khẩu hiệu trong nhà trường.

1.3. Giải pháp

- Hiệu trưởng chỉ đạo tổ tư vấn tiến hành rà soát, đánh giá các khẩu hiệu hiện có trong trường, đối chiếu với hướng dẫn về nguyên tắc, yêu cầu và định hướng của Bộ Giáo dục và Đào tạo để đề xuất việc thay thế các khẩu hiệu không còn phù hợp theo quy định đối với cấp học; thiết kế hệ thống khẩu hiệu mới và lập kế hoạch, lộ trình tiến hành xây dựng, thực hiện                    

* Lưu ý:

- Cần bám sát, sử dụng các khẩu hiệu và vị trí theo định hướng của Bộ GD&ĐT.

- Đối với những khẩu hiệu mà việc thay thế dễ dàng thì cần tiến hành ngay trước ngày 20/4/2017.

- Những khẩu hiệu lớn, tốn nhiều kinh phí cần thực hiện trong thời gian lâu dài thì xây dựng lộ trình để tiến hành thực hiện, nhưng phải hoàn thiện trước khi bước vào năm học mới 2017 – 2018 (ngày 20/8/2017).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          - Hiệu trưởng tổ chức phổ biến, quán triệt Công văn số 282/BGDĐT-CTHSSV của Bộ GD&ĐT và Công văn số 228/SGDĐT-CTTT ngày 24/02/2017 của Sở GD&ĐT về việc đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa trong trường học tới cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh và học sinh trong nhà trường.

          - Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai theo hướng dẫn tại Kế hoạch của Phòng GD&ĐT và các văn bản khác có liên quan.

          - Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo:

          + Lần 1: Báo cáo “Kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động xây dựng môi trường văn hóa trong trường học” (ngày 15/3/2017).

          + Lần 2: Báo cáo kết quả tiến độ triển khai (ngày 26/5/2017).

          + Báo cáo định kỳ: Hàng năm báo cáo Phòng GD&ĐT kết quả triển khai thực hiện xây dựng môi trường văn hóa trong trường học vào ngày 26/5.

Trường THCS Đạo Lý đề nghị người đứng đầu các tổ chức trong nhà trường và mọi CB, GV, NV thực hiện nghiêm túc kế hoạch này.

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (để b/c);

- Các tổ chuyên môn (để thực hiện);

- Các đoàn thể, Ban đại diện CMHS (để phối hợp);

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

         (Đã ký)

 

  

 

             Phạm Ngọc Tuấn

 

 

TNH

Tải tệp đính kèm

Các tin khác

Xem thêm...

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 3

Hôm nay: 82

Tổng lượng truy cập: 410474