tin tức-sự kiện

TKB TUẦN 4 - NĂM HỌC 2017-2018
TRƯỜNG THCS ĐẠO LÝ Thời khóa biểu năm học 2017-2018
HỌC KÌ : I
Áp dụng từ tuần 04( 11 /9/2017 ) đến hết tuần 15 ( 30/11/2017)
Thứ Tiết Buổi Sáng Buổi Chiều GV nghỉ GV đi, đến BP
9A 9B 9C 8A 8B 8C 7A 7B 7C 6A 6B
Thứ 2 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
2 TOÁN - Thanh ĐỊA - Xiêm SỬ - Hà ANH - Duyên SỬ - Khanh MT - Dương ANH - Hằng VĂN - Cương TOÁN - Châm CD - Huệ CNg - Thái
3 SỬ - Xiêm VĂN - Đĩnh VĂN - Huệ TOÁN - Đ.Yến HÓA - N.Yến TOÁN - Dương CD - Huệ ANH - Hằng ĐỊA - Xiêm TD - Thái VĂN - Cương
4 VĂN - Hà TOÁN - Đ.Yến ĐỊA - Xiêm HÓA - Bích TCV - Khanh ANH - Duyên ĐỊA - Xiêm TOÁN - Châm ANH - Hằng ANH - Duyên VĂN - Cương
5 ANH - Duyên SỬ - Xiêm TCT - Thanh SINH - N.Yến TOÁN - Dương HÓA - Bích TCV - Cương LÝ - Châm TD - Quân CNg - Thái ANH - Duyên
Thứ 3 1 VĂN - Hà TD - Quân LÝ - Đ.Yến NHẠC - Thắng TOÁN - Dương SỬ - Khanh ĐỌC SÁCH - ThảoVP TOÁN - Châm VĂN - Khanh TOÁN - Dương TCV - Hà Xiêm; Duyên; Nhàn; Huệ Đĩnh, Cương, Hằng; Thắng,Thái
2 SINH - N.Yến MT - Thanh TCV - Hà TOÁN - Đ.Yến NHẠC - Thắng HÓA - Bích TCT - Châm SINH - N.Yến VĂN - Khanh TCT - Dương ĐỌC SÁCH - ThảoVP
3 HÓA - Bích LÝ - Đ.Yến TOÁN - Thanh TD - Quân SINH - N.Yến TOÁN - Dương SỬ - Khanh ĐỌC SÁCH - ThảoVP TOÁN - Châm VĂN - Hà TOÁN - Thanh
4 MT - Thanh HÓA - Bích SINH - N.Yến VĂN - Khanh TD - Quân NHẠC - Thắng TOÁN - Huỳnh TD - Quân ĐỌC SÁCH - ThảoVP VĂN - Hà TOÁN - Thanh
5 TOÁN - Thanh SINH - N.Yến HÓA - Bích SỬ - Khanh TCT - Dương LÝ - Đ.Yến TD - Quân SỬ - Khanh SINH - N.Yến
Thứ 4 1 TD - Quân ANH - Duyên VĂN - Huệ MT - Đ.Yến VĂN - Đĩnh SỬ - Khanh VĂN - Cương NHẠC - Thắng SỬ - Khanh VĂN - Hà ĐỊA - Xiêm Châm; Dương; Hằng, Bích; Thắng, Thái
2 TOÁN - Thanh TOÁN - Đ.Yến ANH - Duyên TD - Quân VĂN - Đĩnh SINH - N.Yến SINH - Nhàn ĐỊA - Xiêm TCV - Cương NHẠC - Thắng TOÁN - Thanh
3 SINH - N.Yến VĂN - Đĩnh TD - Quân SỬ - Khanh ANH - Duyên VĂN - Huệ NHẠC - Thắng SỬ - Khanh CNg - Nhàn SINH - Thanh VĂN - Cương
4 LÝ - Đ.Yến VĂN - Đĩnh SINH - N.Yến VĂN - Khanh TD - Quân VĂN - Huệ CNg - Nhàn TCV - Cương NHẠC - Thắng SỬ - Khanh SINH - Thanh
5 CD - Huệ SINH - N.Yến TOÁN - Thanh VĂN - Khanh LÝ - Đ.Yến ANH - Duyên TOÁN - Huỳnh CNg - Nhàn VĂN - Khanh ĐỌC SÁCH - ThảoVP NHẠC - Thắng
Thứ 5 1 TCT - Thanh HÓA - Bích ANH - Duyên VĂN - Khanh SINH - N.Yến CD - Huệ ANH - Hằng TOÁN - Châm VĂN - Khanh LÝ - Thái ANH - Duyên Đ.Yến, Hà, Nhàn, Cương, Đĩnh
2 HÓA - Bích CD - Huệ TD - Quân SINH - N.Yến ĐỊA - Xiêm TCV - Khanh SỬ - Khanh TCT - Châm ANH - Hằng TOÁN - Dương TD - Thái
3 CNg - Thái ANH - Duyên HÓA - Bích ĐỊA - Xiêm CD - Huệ TD - Quân ĐỊA - Xiêm ANH - Hằng TOÁN - Châm ANH - Duyên SỬ - Khanh
4 ANH - Duyên ĐỊA - Xiêm CNg - Thái HÓA - Bích SỬ - Khanh SINH - N.Yến TOÁN - Huỳnh ĐỊA - Xiêm SỬ - Khanh TOÁN - Dương CNg - Thái
5 ĐỊA - Xiêm CNg - Thái MT - Thanh TCV - Khanh HÓA - N.Yến ANH - Duyên NGLL - Xiêm NGLL - Châm NGLL - Quân NGLL - Thái NGLL - Thanh
Thứ 6 1 VĂN - Hà VĂN - Đĩnh LÝ - Đ.Yến ANH - Duyên TOÁN - Dương CNg - Nhàn TOÁN - Huỳnh TOÁN - Châm CD - Huệ VĂN - Hà VĂN - Cương Thái; Quân; Khanh; Thanh Bích, Hằng
2 ANH - Duyên TOÁN - Đ.Yến VĂN - Huệ TCT - Dương CNg - Nhàn ĐỊA - Xiêm SINH - Nhàn VĂN - Cương ANH - Hằng ANH - Duyên MT-Nhàn
3 TCV - Hà VĂN - Đĩnh ĐỊA - Xiêm TOÁN - Đ.Yến ANH - Duyên VĂN - Huệ ANH - Hằng SINH - N.Yến TOÁN - Châm TCV - Hà TCT - Dương
4 LÝ - Đ.Yến TCV - Hà ANH - Duyên CD - Huệ VĂN - Đĩnh TOÁN - Dương VĂN - Cương ANH - Hằng LÝ - Châm MT - Nhàn CD - Huệ
5 ĐỊA - Xiêm TCT - Huỳnh CD - Huệ CNg - Nhàn VĂN - Đĩnh TCT - Dương LÝ - Châm CD - Huệ SINH - N.Yến TOÁN - Dương ANH - Duyên
Thứ 7 1 VĂN - Hà ANH - Duyên TOÁN - Thanh TOÁN - Đ.Yến CNg - Nhàn TD - Quân VĂN - Cương MT - Châm ĐỊA - Xiêm CNg - Thái TOÁN - Thanh Đĩnh; Hằng; Cương; N.Yến; Bích: Khanh
2 VĂN - Hà TD - Quân TOÁN - Thanh LÝ - Đ.Yến MT - Dương VĂN - Huệ VĂN - Cương TD - Quân MT - Châm ĐỊA - Xiêm LÝ - Thái
3 TOÁN - Thanh TOÁN - Đ.Yến VĂN - Huệ CNg - Nhàn ANH - Duyên TOÁN - Dương TD - Quân VĂN - Cương TCT - Châm TD - Thái SINH - Thanh
4 TD - Quân LÝ - Đ.Yến VĂN - Huệ ANH - Duyên TOÁN - Dương CNg - Nhàn MT - Châm VĂN - Cương TD - Quân SINH - Thanh TD - Thái
5 SH - Hà SH- Đ.Yến SH - Huệ SH- Bích SH-Dương SH- Nhàn SH - Xiêm SH - Châm SH - Quân SH- Thái SH-Thanh
Đ/C : Đĩnh - Phụ trách Đội khối 8,9 Đạo Lý, ngày 08/9/2017
KT. HIỆU TRƯỞNG
Đ/C : N.Yến- Phụ trách Đội khối 6,7 PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Trương Ngọc Huỳnh

Tác giả: TNH

Xem thêm

Cách cài kí hiệu đồng dạng trong Microsoft Word và ứng dụng MathType 6.9 Full Crack
Toán 9 - Các dạng toán hình học hay gặp trong đề thi vào lớp 10 môn Toán tiết 1
Bất đẳng thức côsi Phần 4
Bất đẳng thức côsi Phần 1
Bất đẳng thức côsi Phần 3