tin tức-sự kiện

TKB HKII- Từ TUẦN 21- 2017-2018
TRƯỜNG THCS ĐẠO LÝ Thời khóa biểu năm học 2017-2018
HỌC KÌ : II
Áp dụng từ tuần 21 (08/1/2018 ) đến hết tuần ....( .../.../2018)
Thứ Tiết Buổi sáng Buổi chiều GV nghỉ
9A 9B 9C 8A 8B 8C 7A 7B 7C 6A 6B
Thứ 2 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
2 VĂN - Hà VĂN - Đĩnh VĂN - Huệ ANH - Duyên TOÁN - Dương TOÁN- Đạt ANH - Hằng NHẠC- Đĩnh TOÁN - Châm CNg- Thanh NHẠC-Hương
3 TOÁN - Thanh TD - Quân VĂN - Huệ TOÁN - Đ.Yến HÓA- Hiền ANH - Duyên SINH -Hương ANH - Hằng ĐỊA - Xiêm TD - Thái SINH - Thanh
4 SỬ - Khanh ANH - Hằng HÓA - Bích HÓA - Hiền SỬ- Thủy TOÁN- Đạt VĂN - Đĩnh TOÁN - Châm ANH - Hằng SỬ- Khanh TOÁN-Hương
5 ANH - Duyên HÓA - Bích TOÁN- Đạt VĂN- Khanh VĂN- Huệ HÓA- Hiền ĐỊA - Xiêm CNg-Hương TCV - Đĩnh ANH - Hằng CNg - Thanh
Thứ 3 1 VĂN - Hà TD - Quân SỬ- Khanh TOÁN - Đ.Yến TCT - Dương SINH- Bích ĐỌC SÁCH - ThảoVP TOÁN - Châm VĂN - Khanh VĂN - Hà ANH - Hằng Duyên; Hiền; Huệ; Đạt
2 HÓA - Bích ĐỊA - Đĩnh LÝ - Đ.Yến VĂN- Khanh ĐỊA - Xiêm TD - Quân ANH - Hằng TCT- Châm VĂN - Khanh ĐỌC SÁCH - ThảoVP TD- Quân
3 ĐỊA- Đĩnh TOÁN- Đ.Yến CD- Thủy TD - Quân CNg-Thái ĐỊA-Xiêm SỬ - Thủy TD - Quân TOÁN - Châm ANH - Hằng MT-Khanh
4 TOÁN - Thanh VĂN - Đĩnh CNg-Thái ĐỊA - Xiêm TD - Quân TCT-Dương TD - Quân ĐỌC SÁCH - ThảoVP SỬ - Thủy TOÁN - Dương TCV-Khanh
5 NHẠC - Thanh CNg - Thái ĐỊA - Đĩnh NHẠC-Xiêm SINH- Bích CD-Thủy TOÁN - Huỳnh SỬ - Thủy TD - Quân SINH - Dương ĐỌC SÁCH - ThảoVP
Thứ 4 1 TD - Quân TCT- Thanh ANH - Duyên CNg-Thái VĂN - Huệ SINH- Bích CNg- Hương TCV - Đĩnh VĂN - Khanh VĂN - Hà VĂN - Cương Xiêm; Châm; Dương;
2 TOÁN - Thanh TOÁN- Đ.Yến HÓA - Bích TD - Quân VĂN - Huệ CNg-Thái NHẠC-Đĩnh CD-Duyên CNg- Hương VĂN - Hà VĂN - Cương
3 LÝ - Đ.Yến VĂN - Đĩnh NHẠC-Thanh SỬ- Thủy TD - Quân VĂN - Huệ CD - Duyên VĂN - Cương SINH -Hương MT - Khanh LÝ-Đạt
4 CD-Thủy SINH-Hiền TD - Quân MT-Đ.Yến ANH - Duyên TOÁN- Đạt VĂN - Đĩnh VĂN - Cương ĐỌC SÁCH - ThảoVP LÝ-Đạt TOÁN-Hương
5 SINH- Hiền TCV - Đĩnh TOÁN- Đạt CD-Thủy NHẠC-Huệ ANH - Duyên VĂN - Đĩnh SINH- Bích CD-Duyên
Thứ 5 1 TCT - Thanh VĂN - Đĩnh ANH - Duyên SINH- Bích LÝ-Đạt TCV -Huệ TOÁN - Huỳnh SỬ - Thủy TOÁN - Châm TCT-Hương ANH - Hằng Hà; Đ.Yến;
2 HÓA - Bích VĂN - Đĩnh TCV- Huệ TCV-Khanh CNg-Thái LÝ- Đạt VĂN - Đĩnh TOÁN - Châm ANH - Hằng TOÁN - Dương TOÁN-Hương
3 CNg - Thanh ANH - Hằng VĂN - Huệ HÓA - Hiền TCV-Khanh ANH - Duyên TD - Quân ANH - Hằng TCT - Châm CD- Thủy TCT-Hương
4 ANH - Duyên SỬ-Khanh TCT-Thanh LÝ-Đạt HÓA- Hiền CNg-Thái TCV-Đĩnh CNg-Hương TD - Quân ANH - Hằng CD - Thủy
5 SỬ - Khanh ANH - Hằng SINH- Hiền CNg-Thái ANH - Duyên MT-Thanh CNg- Hương SINH- Bích NHẠC-Đĩnh NGLL - Thái NGLL - Thanh
Thứ 6 1 VĂN - Hà SỬ-Khanh VĂN - Huệ TOÁN - Đ.Yến TOÁN- Dương NHẠC- Duyên ĐỊA - Xiêm VĂN - Cương ANH - Hằng VĂN - Hà SỬ-Khanh Quân; Thanh; Bích; Hương; Thái
2 TCV - Hà TOÁN- Đ.Yến SỬ- Khanh ĐỊA - Xiêm CD- Thủy VĂN - Huệ TOÁN - Huỳnh VĂN - Cương MT - Khanh TCV - Hà ANH - Hằng
3 ANH - Duyên CD-Thủy SINH- Hiền VĂN- Khanh TOÁN- Dương TOÁN- Đạt SỬ - Thủy ANH - Hằng VĂN - Khanh SINH - Dương ĐỊA-Xiêm
4 LÝ - Đ.Yến SINH-Hiền ANH - Duyên VĂN- Khanh VĂN- Huệ ĐỊA-Xiêm ANH -Hằng ĐỊA - Xiêm TOÁN - Châm TOÁN - Dương VĂN - Cương
5 SINH- Hiền LÝ - Đ.Yến TOÁN- Đạt ANH - Duyên ĐỊA - Xiêm SỬ-Thủy MT-Khanh TOÁN - Châm SỬ - Thủy TOÁN - Dương VĂN - Cương
Thứ 7 1 VĂN - Hà HÓA - Bích TD - Quân TOÁN - Đ.Yến ANH - Duyên VĂN - Huệ TOÁN - Huỳnh LÝ-Đạt SINH -Hương NHẠC-Thái SINH - Thanh Đĩnh;Thủy; Khanh; Hằng
2 VĂN - Hà NHẠC-Thanh LÝ - Đ.Yến SINH- Bích MT-Dương VĂN - Huệ SINH -Hương MT - Châm ĐỊA-Xiêm TD - Thái CNg-Thanh
3 TOÁN - Thanh TOÁN- Đ.Yến VĂN - Huệ TCT- Dương SINH- Bích TD - Quân LÝ-Đạt ĐỊA - Xiêm CNg- Hương CNg- Thanh TD- Quân
4 TD - Quân LÝ - Đ.Yến TOÁN- Đạt ANH - Duyên TOÁN - Dương HÓA- Hiền TCT-Châm TD - Quân LÝ-Đạt ĐỊA - Xiêm TOÁN-Hương
5 SH -Hà SH - Đ. Yến SH - Huệ SH - Bích SH - Dương SH -Đạt SH - Xiêm SH - Châm SH - Hương SH- Thái SH - Thanh
Đạo Lý, Ngày 05 tháng 1 năm 2018
Chú ý: Đ/c GV nào bị trùng giờ, thiếu tiết dạy, thừa tiết dạy, thiếu ngày nghỉ phải báo ngay cho Đ/c Huỳnh kịp thời giải quyết. Những trường hợp khác sẽ giải quyết ở các tuần tiếp theo. KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Trương Ngọc Huỳnh
Tác giả: TNH

Xem thêm