Tin tức : SÁNG TẠO KHKT- TDTT/

THẨM ĐỊNH VÀ TƯ VẤN SẢN PHẨM KHKT CỦA TRƯỜNG THCS ĐẠO LÝ

UBND TỈNH HÀ NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 81/QĐ-SGDĐT

Hà Nam, ngày 17  tháng 01 năm 2017

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Hội đồng khoa học thẩm định, tư vấn cho các dự án tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp quốc gia năm 2016

 

 
 

 

 

GIÁM ĐÔC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NAM

- Căn cứ Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Căn cứ Công văn số 3162/BGDĐT-GDTrH ngày 24 tháng 6 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học, kỹ thuật (KHKT) và tổ chức Cuộc thi KHKT cấp quốc gia năm 2016;

- Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Giáo dục trung học (GDTrH),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng đánh giá tư vấn cho các dự án tham dự Cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học năm 2016 gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Nguyễn Văn Diện - Phó Giám đốc Sở GDĐT.

2. Phó chủ tich Hội đồng:

- Ông Hoàng Văn Sử - Trưởng phòng GDTrH

- Ông Lê Minh Thuấn - Phó trưởng phòng GDTrH

3. Thư ký:

- Bà Đào Quốc Huy, chuyên viên phòng GDTrH - Thư ký

- Bà Lê Thị Kim Dung, chuyên viên phòng GDTrH - Thư ký

4. Danh sách ban tư vấn: (Có danh sách kèm theo)

Điều 2. Hội đồng tư vấn có nhiệm vụ phân tích, đánh giá, tư vấn góp ý khoa học, hướng dẫn nộp hồ sơ dự thi trên mạng cho các đề tài tham dự Cuộc thi KHKT cấp quốc gia năm 2017.

Thời gian: 14 giờ, ngày 20/01/2017 đến khi hoàn thành nhiệm vụ.

Địa điểm: Tại tầng 4, Sở Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng GDTrH, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận

- Như Điều 3 (để th/h);

- Lưu VT, GDTrH.

 GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

 

 

Đinh Thị Lụa

 

 

 

 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH, TƯ VẤN CÁC DỰ ÁN THAM DỰ CUỘC THI KHOA HỌC KỸ THUẬT CẤP QUỐC GIA NĂM 2017

(Danh sách có 09 người kèm theo Quyết định số 81 /QĐ-SGDĐT ngày 17 tháng 01 năm 2017 của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nam)

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

  1.  

Hoàng Thị Thanh Tâm

Chuyên viên phòng GDTrH

  1.  

Lê Minh Thuấn

Sở GD ĐT Hà Nam

  1.  

Trần Như Quỳnh

PHT trường THPT Lý Nhân

  1.  

Nguyễn Minh Đạo

Giáo viên trường THPT A Kim Bảng

  1.  

Nguyễn Hữu Khánh

Giáo viên trường THPT C Kim Bảng

  1.  

Thái Thị Hồng Ánh

Hiệu trưởng trường THPT Lý Thường Kiệt

  1.  

Lại Vân Tiến

Giáo viên trường THPT A Duy Tiên

  1.  

Vũ Quang Bích

Giáo viên trường THCS Đạo Lý

  1.  

Trương Thị Thúy Lan

Giáo viên trường THPT chuyên Biên Hòa

 

 

PHÂN CÔNG CÁC THẦY CÔ GIÁO TƯ VẤN KHOA HỌC CHO 06 DỰ ÁN THAM DỰ THI CUỘC THI KHOA HỌC KỸ THUẬT DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CẤP QUỐC GIA NĂM 2017

 

 

 

 

 

TT

Tên dự án

Lĩnh vực

Đơn vị

 

Người tư vấn khoa học

1

Máy nhiệt tích hợp thân thiện với môi trường

Kỹ thuật cơ khí

THPT Chuyên Biên Hòa

Lại Văn Tiến (0125.283.2035)
Vũ Quang Bích (0982.900137)

Nguyễn Hữu Khánh (0983.491.249)

2

Nghiên cứu tách chiết tanin từ vỏ quả măng cụt, ứng dụng làm chất bảo quản hoa quả và thực phẩm

Hóa - Sinh

THPT Lý Nhân

Hoàng Thị Thanh Tâm
Trần Như Quỳnh

Lê Minh Thuấn (0982.850570)

3

Mô hình lớp học tiện ích

Kỹ thuật điện và cơ khí

PGD Lý Nhân
THCS Nhân Thịnh

Vũ Quang Bích (0982.900137)
Nguyễn Hữu Khánh (0983.491.249)

4

Tàu vớt và xử lý bèo làm nguyên liệu sản xuất phân hữu cơ

Kỹ thuật điện và cơ khí

PGD Lý Nhân
THCS Đạo Lý

Thái Thị Hồng Ánh (0976.440825)
Vũ Quang Bích (0982.900137)

Nguyễn Hữu Khánh (0983.491.249)

5

Cải tiến, nâng cấp hệ thống thí nghiệm điện xoay chiều theo hướng nghiên cứu khoa học. Khảo sát các linh kiện, các nguồn điện, một số thiết bị điện để sử dụng hợp lý

Vật lý và thiên văn học

THPT B Phủ Lý

Thái Thị Hồng Ánh (0976.440825)

Nguyễn Minh Đạo (0912.301970)

6

Phần mềm tự kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh THPT

Phần mềm hệ thống

THPT Chuyên Biên Hòa

Trương Thị Thúy Lan- Chuyên Biên Hòa
Nguyễn Minh Đạo (0912.301970)

Lại Văn Tiến (0125.283.2035)
 

             
                           
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
25                                    
                     
                     
                                     
                           
                                     
                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                   

 

Trương Ngọc Huỳnh

Tải tệp đính kèm

Các tin khác

Xem thêm...

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 3

Hôm nay: 117

Tổng lượng truy cập: 413525