tin tức-sự kiện

THỜI KHÓA BIỂU TỪ TUẦN 28-HKII-2016-2017
Trường THCS Đạo Lý Thời khóa biểu năm học 2016-2017 - Học Kì II Chỉnh sửa lần 4 lúc 11h ngày 04/3/2017
(Áp dụng từ tuần 28: từ ngày 06/ 3/ 2017 - / / 2017 )
Ngày Tiết 6A 6B 6C 7A 7B 7C 8A 8B 8C 9A 9B 9C GV Nghỉ
Thứ 2 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
2 MT - Lai VĂN - Cương CNg- Nhàn VĂN - Đĩnh ĐỊA - Xiêm SINH- Hiền ANH- Duyên SINH- N.Yến NHẠC -Sang VĂN - Hà SỬ- Khanh TD - Quân
3 SINH-Hiền TOÁN - C.Tuấn TD - Sang SỬ - Lệ VĂN- Hà VĂN - Hương VĂN - Huệ VĂN - Khanh ĐỊA - Xiêm LÝ- Lan VĂN - Đĩnh HÓA - Bích
4 Địa -Cương MT- Lai TOÁN - Đạt TOÁN- Châm ANH- Hằng CD-Thảo TOÁN -Dương TOÁN - Đ.Yến CNg-Thái TD - Quân HÓA - Bích TOÁN - Thanh
5 TCV- Cương LÝ - C.Tuấn SINH- Hiền MT - Châm TCV-Hương TOÁN - Thanh CNg-Thái Anh - Hằng SỬ - Lệ TOÁN - Đ.Yến TOÁN- Đạt VĂN - Huệ
Thứ 3 1 TOÁN - Huỳnh VĂN- Cương ANH- Thiện ANH- Hằng TD - Sang TOÁN - Thanh LÝ-Lan MT- Nhàn ANH- Duyên VĂN - Hà TD - Quân SINH- Bích Huệ, Xiêm,
2 ANH- Thiện VĂN- Cương TD - Sang CNg- Nhàn LÝ- Lan Sử - Lệ TOÁN -Dương TOÁN - Đ.Yến TD - Quân VĂN - Hà VĂN - Đĩnh TOÁN - Thanh Hiền Hương đi NC
3 VĂN - Hà ANH- Duyên VĂN- Cương TD - Sang ANH- Hằng ANH- Thiện MT-Nhàn TD - Quân LÝ- Lan TOÁN - Đ.Yến SINH - N.Yến TCV - Đĩnh Đạt,
4 VĂN- Hà TD - Sang LÝ- Đ.Yến TOÁN- Châm SỬ - Lệ TD - Quân SINH- N.Yến Anh - Hằng TOÁN -Dương SINH - Bích TCV - Đĩnh TOÁN - Thanh Khanh Tuấn đi Nhân Đạo
5 LÝ - Lan CNg- Nhàn TCV- Cương CD - Lệ TOÁN - Châm MT - Thanh TOÁN -Dương TCT- Đ.Yến SINH- N.Yến ĐỊA - Đĩnh HÓA - Bích Anh - Hằng Thảo Thiện
Thứ 4 1 TOÁN - Huỳnh TCT - C.Tuấn VĂN- Cương SINH- Bích ANH- Hằng ANH- Thiện ĐỊA-Xiêm HÓA-Hiền VĂN - Khanh TOÁN - Đ.Yến TOÁN- Đạt TD - Quân Hà, Nhàn,
2 ANH- Thiện TOÁN - C.Tuấn VĂN - Cương ANH- Hằng NHẠC - Thảo ĐỊA - Xiêm HÓA-Hiền LÝ - Lan VĂN -Khanh HÓA - Bích VĂN - Đĩnh TOÁN - Thanh Châm, Hương đi NC
3 CD - Thảo VĂN- Cương TOÁN - Đạt SỬ - Lệ SINH - Bích TCT - Thanh TD - Quân TOÁN - Đ.Yến ĐỊA - Xiêm Anh - Hằng VĂN - Đĩnh LÝ - Lan Sang, Yến A đi Chân Lý
4 TCT-Tuấn ANH- Duyên ANH- Thiện ĐỊA - Xiêm SỬ - Lệ NHẠC - Thảo VĂN - Huệ ĐỊA- Cương HÓA-Hiền TCV - Đĩnh SỬ- Khanh SINH- Bích Dương, Thiện
5 VĂN - Đĩnh CD - Thảo LÝ-Lan VĂN - Huệ SỬ - Lệ ANH- Duyên NHẠC - Đ.Yến TCT- Đạt Nhạc- Thanh
Thứ 5 1 NHẠC-Lai VĂN- Cương TOÁN - Đạt LÝ - Lan VĂN - Hà TOÁN - Thanh CNg-Thái VĂN - Khanh HÓA-Hiền SINH - Bích VĂN - Đĩnh ĐỊA-Xiêm
2 Cng- Thái ANH- Duyên MT - Lai TCV-Hương VĂN- Hà CNg- Nhàn NHẠC- Dương Anh - Hằng SINH- N.Yến CD -Thảo LÝ- Đạt TOÁN - Thanh Tuấn đi Nhân Đạo
3 TD - Sang SỬ- Xiêm NHẠC-Lai ANH- Hằng TOÁN - Châm VĂN - Hương TD - Quân ĐỊA- Cương TOÁN -Dương CNg - Nhàn SINH - N.Yến SỬ - Khanh
4 SỬ-Xiêm NHẠC - Lai CD-Thảo TOÁN- Châm CNg-Nhàn TCV - Hương SINH- N.Yến CNg-Thái TD - Quân TOÁN - Đ.Yến ANH-Duyên VĂN - Huệ
5 HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL ANH- Duyên SINH- N.Yến VĂN- Khanh HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL
Thứ 6 1 TOÁN - Huỳnh TD - Sang SINH- Hiền VĂN - Đĩnh SINH - Bích ANH- Thiện ANH- Duyên TD - Quân TCV - Khanh VĂN - Hà ĐỊA - Xiêm CNg- Nhàn Hằng,
2 VĂN- Hà TOÁN - C.Tuấn TOÁN - Đạt VĂN - Đĩnh ĐỊA - Xiêm TD - Quân HÓA-Hiền NHẠC-Châm TOÁN -Dương HÓA - Bích ANH-Duyên VĂN - Huệ Thanh; Hương đi NC
3 TD - Sang SINH- Hiền ANH- Thiện TCT-Châm CNg-Nhàn ĐỊA - Xiêm VĂN - Huệ CD - Thảo ANH- Duyên SỬ - Khanh TD - Quân LÝ - Lan Thái,Cương Thiện
4 ANH- Thiện TOÁN - C.Tuấn ĐỊA-Đĩnh TD - Sang TOÁN - Châm SINH- Hiền TOÁN -Dương VĂN - Khanh CD - Thảo TD - Quân CNg- Nhàn HÓA - Bích Đ.Yến Yến A đi Chân Lý
5 SINH- Bích TCT- Châm CNg- Nhàn CD -Thảo VĂN - Khanh TOÁN -Dương LÝ- Lan TOÁN- Đạt CD-Huệ Lệ; C.Tuấn
Thứ 7 1 CNg- Thái SINH- Hiền Văn- Cương CNg- Nhàn MT-Thanh VĂN - Hương SỬ - Lệ TOÁN - Đ.Yến TOÁN -Dương VĂN - Hà LÝ- Đạt SỬ - Khanh N.Yến,
2 TOÁN - Huỳnh CNg- Nhàn SỬ- Xiêm NHẠC-Thảo TOÁN - Châm VĂN - Hương TCV- Huệ CNg-Thái VĂN- Khanh TOÁN - Đ.Yến TOÁN - Đạt Anh - Hằng Đĩnh; Tuấn đi Nhân Đạo
3 SINH-Hiền Địa -Cương TOÁN - Đạt TOÁN- Châm VĂN- Hà TOÁN - Thanh ĐỊA-Xiêm VĂN - Khanh MT-Nhàn Anh - Hằng CD -Thảo VĂN - Huệ Duyên
4 VĂN- Hà CD-Thảo CNg- Nhàn ĐỊA - Xiêm TD - Sang SỬ - Lệ TOÁN -Dương HÓA-Hiền CNg-Thái SỬ - Khanh NHẠC - Đ.Yến VĂN - Huệ Lan, Bích
5 SH- Thái SH- Sang SH- Nhàn SH- Lệ SH- Bích SH- Thanh SH- Dương SH- Đ.Yến SH- Hiền SH- Hà SH- Đạt SH- Huệ
Không chấp nhận đổi giờ cho GV khác để được nghỉ quá 01 ngày. Đạo Lý, Ngày 04 / 3/2017
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Hương GV đi Nam Cao thứ 3,4,6;
Cao Tuấn đi Nhân Đạo thứ 3,5,7; Thái đi Bắc Lý thứ 3, thứ 4;
N.Yến đi Chân Lý thứ 4, thứ 6. Trương Ngọc Huỳnh
Tác giả: thcsdaoly

Xem thêm