tin tức-sự kiện

Tkb từ tuần 18 năm học 2017-2018
TRƯỜNG THCS ĐẠO LÝ Thời khóa biểu năm học 2017-2018
HỌC KÌ : I
Áp dụng từ tuần 18 (18/12/2017 ) đến hết tuần 20( 06/1/2018)
Thứ Tiết Buổi sáng Buổi chiều GV nghỉ
9A 9B 9C 8A 8B 8C 7A 7B 7C 6A 6B
Thứ 2 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
2 VĂN - Hà VĂN - Đĩnh VĂN - Huệ ANH - Duyên TOÁN - Dương TOÁN- Đạt ANH - Hằng NHẠC- Đĩnh TOÁN - Châm CNg- Thái TCV-Khanh
3 TOÁN - Thanh TD - Quân VĂN - Huệ TOÁN - Đ.Yến HÓA- Hiền TOÁN- Đạt SINH -Hương ANH - Hằng ĐỊA - Xiêm TD - Thái SINH - Thanh
4 SỬ - Khanh HÓA - Bích TOÁN- Đạt HÓA - Hiền SỬ- Thủy ANH - Duyên VĂN - Đĩnh TOÁN - Châm ANH - Hằng SỬ- Khanh TOÁN-Hương
5 ANH - Duyên TOÁN- Đ.Yến HÓA - Bích VĂN- Khanh VĂN- Huệ HÓA- Hiền ĐỊA - Xiêm CNg-Hương TCV - Khanh ANH - Hằng CNg - Thanh
Thứ 3 1 VĂN - Hà TD - Quân CD- Thủy VĂN- Khanh TCT - Dương SINH- Bích ĐỌC SÁCH - ThảoVP TOÁN - Châm VĂN - Khanh VĂN - Hà ANH - Hằng Duyên; Hiền; Huệ; Đạt
2 HÓA - Bích MT-Thanh LÝ - Đ.Yến VĂN- Khanh CD - Thủy TD - Quân TD - Quân TCT- Châm VĂN - Khanh TOÁN - Dương NHẠC - Hằng
3 TOÁN - Thanh LÝ - Đ.Yến SỬ - Khanh TD - Quân TCV - Đĩnh TCT-Dương SỬ - Thủy TD - Quân TOÁN - Châm ANH - Hằng MT-Khanh
4 ĐỊA- Xiêm HÓA - Bích TCT - Thanh TCV- Đĩnh TD - Quân SỬ- Thủy ANH - Hằng TCV - Khanh SỬ - Thủy ĐỌC SÁCH - ThảoVP TD- Quân
5 MT - Thanh ĐỊA - Đĩnh ĐỊA - Xiêm TOÁN - Đ.Yến SINH- Bích CD-Thủy TOÁN - Huỳnh SỬ - Thủy TD - Quân SiNH - Dương ĐỌC SÁCH - ThảoVP
Thứ 4 1 TD - Quân ANH - Duyên MT - Thanh CD- Thủy VĂN - Huệ TOÁN- Đạt CNg- Hương ĐỌC SÁCH - ThảoVP VĂN - Khanh VĂN - Hà VĂN - Cương Xiêm; Châm; Dương;
2 SINH- Hiền TOÁN- Đ.Yến ANH - Duyên TD - Quân VĂN - Huệ SINH- Bích TCV-Khanh CD-Hằng CNg- Hương VĂN - Hà VĂN - Cương
3 TOÁN - Thanh VĂN - Đĩnh HÓA - Bích SỬ- Thủy TD - Quân VĂN - Huệ TOÁN - Huỳnh VĂN - Cương SINH -Hương MT - Khanh ANH - Hằng
4 CD-Thủy TCT- Thanh TD - Quân LÝ- Đạt ANH - Duyên CNg-Thái VĂN - Đĩnh VĂN - Cương ĐỌC SÁCH - ThảoVP NHẠC - Hằng TOÁN-Hương
5 LÝ - Đ.Yến TCV - Đĩnh TOÁN- Đạt CNg-Thái HÓA- Hiền ANH - Duyên VĂN - Đĩnh SINH- Bích CD-Hằng
Thứ 5 1 TCT - Thanh VĂN - Đĩnh ANH - Duyên MT-Hương NHẠC-Dương TCV - Huệ CD - Hằng TOÁN - Châm LÝ-Đạt TCT-Dương TOÁN-Hương Hà; Đ.Yến; Lan;Quân
2 HÓA - Bích VĂN - Đĩnh CNg-Thái HÓA - Hiền ĐỊA - Xiêm ANH - Duyên VĂN - Đĩnh SỬ - Thủy ANH - Hằng TOÁN - Dương LÝ-Đạt
3 CNg - Thanh ANH - Duyên VĂN - Huệ ĐỊA - Xiêm MT-Hương LÝ- Đạt NHẠC- Đĩnh ANH - Hằng TOÁN - Châm CD- Thủy TCT-Hương
4 ANH - Duyên SINH-Hiền TCV- Huệ SINH- Bích CNg-Thái MT-Hương TD - Quân LÝ-Đạt NHẠC - Đĩnh ANH - Hằng CD - Thủy
5 ĐỊA- Xiêm CNg - Thái SINH- Hiền NGLL - Bích NGLL-Dương NGLL - Đạt NGLL - Hiền NGLL - Châm NGLL - Lan NGLL - Thái NGLL - Thanh
Thứ 6 1 VĂN - Hà SỬ-Khanh VĂN - Huệ TOÁN - Đ.Yến LÝ-Đạt SỬ- Thủy TOÁN - Huỳnh VĂN - Cương ANH - Hằng VĂN - Hà ĐỊA-Xiêm Thanh; Bích; Hương; ;Đĩnh; Thái
2 TCV - Hà TOÁN- Đ.Yến ANH - Duyên VĂN- Khanh SỬ- Thủy VĂN - Huệ MT-Châm ANH - Hằng ĐỊA - Xiêm TCV - Hà VĂN - Cương
3 ANH - Duyên LÝ - Đ.Yến SINH- Hiền SỬ-Thủy VĂN - Huệ TOÁN- Đạt SỬ - Thủy TOÁN - Châm VĂN - Khanh SINH - Dương ANH - Hằng
4 LÝ - Đ.Yến SINH-Hiền ĐỊA - Xiêm NHẠC- Huệ ANH - Duyên NHẠC- Dương ANH -Hằng ĐỊA - Xiêm TOÁN - Châm TOÁN - Dương VĂN - Cương
5 SINH- Hiền CD-Thủy TOÁN- Đạt ANH - Duyên TOÁN- Dương ĐỊA-Xiêm TCT - Châm VĂN - Cương SỬ - Thủy TOÁN - Dương SỬ-Khanh
Thứ 7 1 VĂN - Hà ĐỊA - Đĩnh TD - Quân TOÁN - Đ.Yến ANH - Duyên VĂN - Huệ TOÁN - Huỳnh ĐỊA - Xiêm SINH -Hương LÝ-Đạt SINH - Thanh Thủy; Khanh; Hằng
2 VĂN - Hà ANH - Duyên LÝ - Đ.Yến SINH- Bích TOÁN- Dương VĂN - Huệ LÝ-Đạt TD - Quân MT - Châm ĐỊA - Xiêm CNg-Thanh
3 TOÁN - Thanh VĂN - Đĩnh VĂN - Huệ TCT- Dương SINH- Bích TD - Quân SINH -Hương SINH- Bích TCT - Châm CNg- Thái TD- Quân
4 TD - Quân TOÁN- Đ.Yến TOÁN- Đạt ANH - Duyên TOÁN - Dương HÓA- Hiền ĐỊA - Xiêm MT - Châm TD - Quân TD - Thái TOÁN-Hương
5 SH -Hà SH - Đ. Yến SH - Huệ SH - Bích SH - Dương SH -Đạt SH - Xiêm SH - Châm SH - Hương SH- Thái SH - Thanh
Đạo Lý, Ngày 17 tháng 12 năm 2017
TKB từ tuần 18 có điều chỉnh của các lớp 7A, 7B, 7C, 6B KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Trương Ngọc Huỳnh
Tác giả: TNH

Xem thêm