tin tức-sự kiện

TKB HỌC KÌ II NĂM HỌC 2015 - 2016
Trường : THCS Đạo Lý Thời khóa biểu ( Áp dụng từ 12/1/2015- Tuần 21)
Học kỳ : 2
Năm học : 2014-2015
Ngày Tiết 6A 6B 6C 7A 7B 7C 8A 8B 8C 9A 9B GV Nghỉ
Thứ 2 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
2 Địa - Đĩnh ANH - Duyên VĂN-Tỉnh SỬ - Lai ANH - Thiện VĂN - Khanh VĂN - N.Hà CNg - Thái VĂN - Huệ VĂN - T.Hà TD - Quân Tổ TN SHCM
3 GDCD - Tỉnh MT - Thuỳ ANH - Duyên Địa -Huệ SỬ - Lai ANH - Thiện SỬ- Khanh VĂN - N.Hà ĐỊA - Đĩnh TCV-Hà TOAN -Thanh
4 LÝ- Lan CNg- Nhàn TOÁN- Thuỳ SINH - N.Yến TOAN - Châm TOAN -Thanh TOAN - Đ.Yến TOAN -Dương TD - Quân LÝ - Đạt SỬ - T.Hà Tổ XH SHCM
5 MT- Thùy TOAN - Đạt CNg - Nhàn TOAN - Châm SINH - N.Yến SỬ - Lai CNg - Thái TCT -Dương TOAN - Đ.Yến CNg - Nhàn HOÁ - Bích
Thứ 3 1 TOAN -Huỳnh TOAN - Đạt VĂN-Tỉnh TOAN - Châm LÝ - Đ.Yến ANH - Thiện LÝ- Lan HOÁ - Bích ANH - Duyên TD - Quân SINH - N.Yến Thùy
2 VĂN - T.Hà TCT- Đạt VĂN-Tỉnh LÝ - Đ.Yến VĂN - Khanh ĐỊA - Huệ TD - Quân TCT -Dương LÝ - Lan HOÁ - Bích ANH - Duyên Yến A,
3 ANH - Duyên VĂN - Đĩnh SỬ - T.Hà TD - Quân TOAN - Châm LÝ - Đ.Yến ANH - Thiện LÝ- Lan Nhạc - Dương TOAN - Đạt VĂN - Huệ ;Hà A
4 SỬ - T.Hà VĂN - Đĩnh ANH - Duyên VĂN - Tỉnh TD - Quân TCV-Khanh HOÁ - Bích ANH - Thiện VĂN - Huệ SINH - N.Yến LÝ - Lan Thanh
5 TOAN -Huỳnh ANH - Duyên GDCD- Tỉnh ANH - Thiện VĂN - Khanh SINH - Dương SINH - N.Yến ĐỊA -Đĩnh HOÁ - Bích VĂN - T.Hà TCV - Huệ Nhàn;
Thứ 4 1 TOAN -Huỳnh TD - Duy MT - Thuỳ SINH - N.Yến VĂN - Khanh SỬ - Lai SINH - N.Yến VĂN - N.Hà TOAN - Đ.Yến VĂN - T.Hà ANH - Duyên Đạt ,Châm
2 VĂN - T.Hà VĂN - Đĩnh SINH -Thùy TD - Quân ĐỊA - Huệ TD - Duy TOAN - Đ.Yến VĂN - N.Hà HOÁ - Bích SINH - N.Yến TOAN -Thanh Dương
3 VĂN - T.Hà SINH - Bích TD - Duy CNg - Nhàn SỬ - Lai TOAN -Thanh ĐỊA - Đĩnh TD - Quân TCT - Đ.Yến ANH - Duyên VĂN - Huệ Thiện,Lan
4 TD - Duy ĐỊA - Đĩnh ANH - Duyên NHẠC -Nhàn MT - Đ.Yến VĂN - Khanh VĂN - N.Hà SINH - N.Yến VĂN - Huệ SỬ - T.Hà TOAN -Thanh Tỉnh
5 SỬ - Lai CN-Nhàn VĂN - Khanh VĂN- N.Hà HOÁ - Bích ĐỊA - Đĩnh MT -Thanh GDCD- Huệ ,Hiền
Thứ 5 1 CNg - Thái LÝ - Lan SINH -Thùy Địa -Huệ TOAN - Châm GDCD-Tỉnh TD - Quân Địa - Đĩnh Sử -Khanh HOÁ - Bích SỬ - T.Hà
2 VĂN - T.Hà VĂN - Đĩnh VĂN-Tỉnh TOAN - Châm SINH - N.Yến ĐỊA - Huệ GDCD-N.Hà TOAN -Dương TOAN - Đ.Yến ANH - Duyên TOAN -Thanh
3 SINH - Bích SỬ - T.Hà TOÁN- Thuỳ VĂN - Tỉnh TCT - Châm ANH - Thiện TCT-Đ.Yến MT -Nhàn CNg - Thái TOAN - Đạt VĂN - Huệ
4 ANH - Duyên SINH - Bích Địa - Đĩnh VĂN - Tỉnh ĐỊA - Huệ CNg- Nhàn ANH - Thiện Sử -Khanh SINH - N.Yến VĂN - T.Hà TD - Quân
5 HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL TOAN - Đ.Yến GDCD- N.Hà ANH - Duyên HĐNGLL HĐNGLL
Thứ 6 1 CNg - Thái TOAN - Đạt TOÁN- Thuỳ TOAN - Châm TD - Quân TD - Duy NHẠC-Dương ANH - Thiện VĂN - Huệ Địa - Đĩnh VĂN - Huệ Duyên
2 NHẠC-Dương CNg- Nhàn TD - Duy ANH - Thiện TOAN - Châm MT- Đạt ĐỊA - Đĩnh VĂN - N.Hà TD - Quân LÝ - Đạt VĂN - Huệ Khanh
3 TOAN -Huỳnh TCV - Đĩnh TOÁN- Thuỳ GDCD- Tỉnh ANH - Thiện TOAN -Thanh VĂN - N.Hà TD - Quân CNg - Thái TCT-Đạt CNg - Nhàn HàB,YếnA
4 TD - Duy TD - Duy LÝ -Lan CNg - Nhàn GDCD-Tỉnh NHẠC - Thanh CNg - Thái NHẠC-Dương TCV - Huệ TD - Quân Địa -Đĩnh Bích,
5 VĂN - Tỉnh NHẠC - Thanh CNg- Nhàn ANH - Thiện CNg - Thái GDCD-N.Hà TOAN - Đạt LÝ - Lan YếnB,
Thứ 7 1 TCT-Dương GDCD-Tỉnh CNg - Nhàn MT- Châm VĂN - Khanh TOAN -Thanh TCV - N.Hà ANH - Thiện SINH - N.Yến SỬ - T.Hà HOÁ - Bích Huệ;
2 TCV- T.Hà ANH - Duyên VĂN-Tỉnh ANH - Thiện VĂN - Khanh TCT-Thanh TOÁN -Đ.Yến TOAN -Dương MT- Nhàn TOAN - Đạt SINH - N.Yến Thái
3 SINH - Bích TOAN - Đạt VĂN -Tỉnh TOAN - Châm ANH - Thiện SINH - Dương MT -Nhàn VĂN - N.Hà ANH - Duyên VĂN - T.Hà TOAN -Thanh Đĩnh,
4 ANH - Duyên LÝ - Lan TOÁN- Thuỳ VĂN - Tỉnh CN-Nhàn VĂN - Khanh HOÁ - Bích SINH - N.Yến TOAN - Đ.Yến VĂN - T.Hà MT -Thanh Quân
5 SH - Thái SH - Nhàn SH - Thuỳ SH - Châm SH - Khanh SH - Thanh SH - Bích SH -Dương SH - Đ.Yến SH - Đạt SH - N.Yến
Đạo Lý,Ngày 01/01/2015
TKB tuần 21 chỉnh sửa lần 4 30/12
Tác giả: TNH

Xem thêm