tin tức-sự kiện

Giáo án HDNGLL 8 năm học 2017 - 2018

CHỦ ĐIỂM THÁNG 9

TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG

Bầu cán bộ lớp

Trao đổi về vị trí, nhiệm vụ người học sinh lớp 8

 1. Yêu cầu giáo dục:
 • Học sinh hiểu được vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ lớp trong quá trình học tập và rèn luyện đạo đức của cả tập thể lớp.
 • Giúp học sinh có kỹ năng giao tiếp, thể hiện sự tôn trọng, phục tùng và ủng hộ các bạn cán bộ lớp.

Học sinh có ý thức trách nhiệm trong việc lựa chọn cán bộ lớp có năng lực, lòng nhiệt tình và có trách nhiệm trong công tác được giao.

-Học sinh hiểu được nhiệm vụ quan trọng của mình trong năm học lớp 8 từ đó các em có quyết tâm cao trong học tập và biết giúp đỡ lẫn nhau thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.

 1. Nội dung và hình thức hoạt động:
 1. Nội dung:
 • Báo cáo của đội ngũ cán bộ lớp sau 1 năm học.
 • Bầu đội ngũ cán bộ lớp mới: lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng, cán sự bộ môn…
 • Học sinh xác định được vị trí quan trọng của mình trong năm học lớp 8.
 • Học sinh nắm vững những nhiệm vụ trong năm học này.
 • Học sinh thảo luận và đưa ra biện pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.
 1. Hình thức hoạt động:
 • Nghe báo cáo và thảo luận.
 • Bỏ phiếu bầu hoặc lấy biểu quyết.
 1. Chuẩn bị hoạt động:
 1. Về phương tiện hoạt động:
 • Bản báo cáo kết quả hoạt động trong năm học trước
 • Phiếu bầu
 • Một số tiết mục văn nghệ
 1. Về tổ chức:
 • Giáo viên chủ nhiệm họp với cán bộ lớp để xây dựng bản báo cáo kết quả hoạt động trong năm học trước của các em, dự kiến tiêu chuẩn bầu chọn cán bộ lớp trong năm học này và thống nhất chương trình học tập.
 • Phân công người báo cáo kết quả hoạt động của cán bộ lớp trong năm học trước: Lớp trưởng.
 • Phân công người điều khiển chương trình: bạn ………; Thư ký: ……….
 • Phân công tổ 2 trang trí lớp, kẻ tiêu đề, kê dọn bàn ghế.
 1. Tiến hành hoạt động:

4.1 Bầu cán bộ lớp

 1. Khởi động:
 • Bạn ……… nêu lý do cuộc họp và giới thiệu đại biểu: cô chủ nhiệm tham gia cuộc họp.
 1. Báo cáo hoạt động của cán bộ lớp trong năm qua:
 • Lớp trưởng báo cáo kết quả hoạt động của cán bộ lớp trong năm học trước.
 1. Bầu cán bộ lớp mới:
 • Bạn …………… yêu cầu các bạn trong lớp thảo luận để thống nhất tiêu chuẩn của cán bộ lớp.
 • Tự ứng cử hoặc đề cử các bạn có năng lực làm cán bộ lớp.
 • Bạn thư ký: ……….. ghi tên các bạn tự ứng cử (nếu có) và các bạn được đề cử lên bảng.
 • Lớp bầu ra ban kiểm phiếu, trưởng ban kiểm phiếu. Trưởng ban kiểm phiếu nêu rõ thể lệ bầu cử:

+ Bầu lớp trưởng và các lớp phó

+ Bầu các cán sự bộ môn

+ Bầu tổ trưởng, tổ phó của các tổ

 • Ban văn nghệ dưới sự điều khiển của bạn quản ca – Trang giới thiệu các bài hát ca ngợi tình bạn trong sáng dưới mái trường.

4.2 Trao đổi về vị trí, nhiệm vụ người học sinh lớp 8

 1. Thảo luận về vị trí và nhiệm vụ của năm học:
 • Bạn ……….. nêu lần lượt các câu hỏi cho các bạn trong lớp thảo luận:
 • Bạn có suy nghĩ gì khi mình là học sinh lớp 8? (vị trí, vai trò và trách nhiệm của chính bạn)
 • Bạn thấy mình cần làm tốt những nhiệm vụ gì ở năm học này?
 • Lớp tổ chức thảo luận theo tổ dưới sự điều khiển của tổ trưởng: mỗi tổ cử 1 bạn chữ đẹp để viết ý kiến chung của tổ lên giấy khổ A1.
 • Từng tổ trưởng trình bày ý kiến của tổ mình.
 • Lớp góp ý bổ sung, phân tích lựa chọn và thống nhất đưa ra các ý kiến chung về vị trí và nhiệm vụ của năm học này.
 • Cuối cùng bạn …………. tổng kết thảo luận.
 1. Làm việc cá nhân về biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học:
 • Mời một số học sinh trình bày ý kiến của mình trước lớp. Bạn …….. – thư ký ghi nhanh tóm tắt ý chính lên bảng.
 • Lớp cùng góp ý bổ sung, lụa chọn và đưa ra ý kiến thống nhất.
 • Bạn …………….. tổng kết lại các biện pháp cơ bản để các bạn trong lớp cùng thực hiện.
 1. Văn nghệ

Ban văn nghệ dưới sự điều khiển của bạn quản ca – ....... giới thiệu các bài hát ca ngợi tình bạn trong sáng dưới mái trường.

 1. Kết thúc hoạt động:

Giáo viên chủ nhiệm nêu trách nhiệm của cán bộ lớp đối với tập thể lớp và động viên các bạn cán bộ lớp cố gắng phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được tập thể lớp giao phó trong năm học.

Tác giả: VQB

Xem thêm