tin tức-sự kiện

TKB HKII NĂM HỌC 2015 - 2016 -Từ Tuần 31

Trường THCS Đạo Lý Thời khóa biểu năm học 2015-2016 BẢN CHÍNH THỨC
Học kì II (Áp dụng từ tuần 30: từ ngày 28/3/2016 đến 21 / 05 /2016)
Thứ Tiết 6A 6B 6C 7A 7B 7C 8A 8B 8C 9A 9B 9C GV Nghỉ
Thứ 2 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
2 MT- Châm MT - Hiền TD - Sang SỬ - Lai ĐỊA - Xiêm ANH- Duyên VĂN - Huệ LÝ-Lan MT-Dương VĂN - T.Hà TD - Quân SINH - N.Yến
3 VĂN - Minh ĐỊA-Xiêm CNg - Thái TOÁN - Châm VĂN - Đĩnh NHẠC - Thảo ANH - Hằng TOÁN-Dương HOÁ - Bích TD - Quân ANH - Duyên TOÁN-Thanh
4 TOÁN-Huỳnh CNg - Nhàn ANH - Hằng VĂN - Khanh SỬ - Lai ĐỊA - Xiêm TOÁN - Đ.Yến VĂN - T.Hà VĂN - Huệ NHẠC- Tuấn TOÁN - Đạt HÓA- Hiền
5 ĐỊA-Xiêm SINH - Hiền GDCD - Minh NHẠC-Thảo TOÁN - Châm SỬ - Lai SỬ - Khanh VĂN - T.Hà TOÁN - Đạt CNg - Nhàn VĂN - Đĩnh VĂN - Huệ
Thứ 3 1 TOÁN-Huỳnh TD - Sang VĂN - T.Hà ANH - Duyên LÝ - Lan TD - Quân TOÁN - Đ.Yến ĐỊA - Xiêm SINH - N.Yến GDCD - Minh TOÁN - Đạt TOÁN-Thanh Dương; Huệ, Khanh;Thảo.
2 TD - Sang ANH - Hằng VĂN - T.Hà CNg - Nhàn ANH - Duyên TOÁN - Thanh SINH - N.Yến HOÁ - Bích TD - Quân ĐỊA - Đĩnh SỬ - Xiêm LÝ - Lan
3 ANH - Hằng VĂN - Minh LÝ- Tuấn TD - Sang TOÁN - Châm ĐỊA - Xiêm TD - Quân SINH - N.Yến TOÁN - Đạt VĂN - T.Hà VĂN - Đĩnh ANH - Duyên
4 VĂN - Minh TOÁN - Tuấn ANH - Hằng TOÁN - Châm SINH - Hiền CNg - Nhàn TOÁN - Đ.Yến ANH - Duyên TCT-Đạt SỬ - Xiêm VĂN - Đĩnh TD - Quân
5 CNg - Nhàn TCT - Tuấn ĐỊA- Đĩnh SINH - Hiền GDCD - Minh MT-Châm HOÁ - Bích VĂN - T.Hà ANH - Hằng TOÁN - Đ.Yến LÝ - Đạt Nhạc - Thanh
Thứ 4 1 TOÁN-Huỳnh VĂN - Minh ANH - Hằng VĂN - Khanh VĂN - Đĩnh TOÁN - Thanh MT- Đ.Yến SINH - N.Yến HOÁ - Bích SỬ - Xiêm NHẠC-Tuấn TD - Quân Sang; Hà B; Hiền; Nhàn; Đạt ; Châm.
2 TCV - Minh TOÁN - Tuấn SINH - Bích VĂN - Khanh VĂN - Đĩnh LÝ- Lan NHẠC-Thảo ANH - Duyên SINH - N.Yến ANH - Hằng SỬ - Xiêm VĂN - Huệ
3 SINH - N.Yến ANH - Hằng SỬ- Khanh LÝ- Lan ĐỊA - Xiêm ANH- Duyên VĂN - Huệ TD - Quân GDCD- Thảo TCT - Đ.Yến TCV - Đĩnh TCT-Thanh
4 TCT- Tuấn GDCD -Minh TOÁN - Dương ANH - Duyên TD - Quân TOÁN - Thanh VĂN - Huệ NHẠC-Thảo ANH - Hằng TOÁN - Đ.Yến SINH - Bích SỬ-Xiêm
5 GDCD-Minh ANH - Duyên VĂN - Khanh TOÁN - Đ.Yến TOÁN-Dương LÝ- Lan SINH - Bích GDCD-Thảo GDCD-Huệ
Thứ 5 1 ANH - Hằng VĂN - Minh VĂN - T.Hà VĂN - Khanh TD - Quân CNg - Nhàn ĐỊA-Xiêm ANH - Duyên VĂN - Huệ LÝ - Lan TOÁN - Đạt TOÁN-Thanh
2 SỬ-Khanh VĂN - Minh NHẠC -Thảo ANH - Duyên VĂN - Đĩnh TOÁN - Thanh SINH - N.Yến TOÁN-Dương ANH - Hằng HOÁ - Hiền CNg - Nhàn SỬ-Xiêm
3 SINH - N.Yến LÝ - Tuấn CNg - Thái ĐỊA - Xiêm TOÁN - Châm VĂN - Khanh VĂN - Huệ GDCD-Thảo TD - Quân TOÁN - Đ.Yến HOÁ - Hiền LÝ - Lan
4 GDCD - Minh TOÁN - Tuấn TOÁN - Dương TOÁN - Châm NHẠC-Thảo SINH - Hiền ANH - Hằng TD - Quân ĐỊA - Xiêm SINH - Bích VĂN - Đĩnh TCV - Huệ
5 HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL
Thứ 6 1 TOÁN-Huỳnh TOÁN - Tuấn TOÁN - Dương ĐỊA - Xiêm VĂN - Đĩnh TD - Quân LÝ_Lan SỬ - Khanh VĂN - Huệ VĂN - T.Hà TOÁN - Đạt ANH - Duyên Hằng; Thái; Bích; Đ.Yến; Thanh;
2 LÝ -Tuấn VĂN - Minh TCT - Dương SINH - Hiền TOÁN - Châm ANH- Duyên VĂN - Huệ ĐỊA - Xiêm TOÁN - Đạt VĂN - T.Hà TD - Quân ĐỊA - Đĩnh
3 VĂN - Minh SINH - Hiền TD - Sang CNg - Nhàn ANH - Duyên VĂN - Khanh TD - Quân TCV - T.Hà ĐỊA - Xiêm LÝ - Lan VĂN - Đĩnh VĂN - Huệ
4 VĂN - Minh TD - Sang VĂN - T.Hà TOÁN - Châm CNg- Nhàn VĂN - Khanh ĐỊA-Xiêm TOÁN-Dương NHẠC - Thảo TD - Quân ANH - Duyên HÓA- Hiền
5 MT- Châm MT- Nhàn GDCD -Minh GDCD-Thảo MT- Dương SỬ - Khanh HOÁ - Hiền ĐIA-Đĩnh SINH - N.Yến
Thứ 7 1 NHẠC- Thảo SỬ-Khanh SINH - Bích TD - Sang CNg - Nhàn SỬ - Lai ANH - Hằng TOÁN-Dương CNg - Thái VĂN - T.Hà HOÁ - Hiền VĂN - Huệ Tuấn; Minh; N.Yến;Lan; Đĩnh; Quân ; Duyên; Xiêm;
2 ANH - Hằng CNg - Nhàn TOÁN - Dương VĂN - Khanh SỬ - Lai SINH - Hiền TOÁN - Đ.Yến HOÁ - Bích TOÁN - Đạt VĂN - T.Hà TCT-Thanh VĂN - Huệ
3 TD - Sang NHẠC -Thảo MT- Hiền SỬ - Lai TCT-Châm TOÁN - Thanh CNg - Thái VĂN - T.Hà VĂN - Huệ ANH - Hằng SINH - Bích CNg - Nhàn
4 CNg - Nhàn ANH - Hằng VĂN - T.Hà TCT-Châm SINH - Hiền VĂN - Khanh HOÁ - Bích CNg - Thái VĂN - Huệ TOÁN - Đ.Yến LÝ - Đạt TOÁN-Thanh
5 SH - N.Yến SH - Tuấn SH - Thái SH - Sang SH - Nhàn SH - Thanh SH - Đ.Yến SH - Dương SH - Bích SH - T.Hà SH - Đạt SH - Huệ
Đạo Lý, ngày 28/3/2016
Chỉnh sửa lần cuối lúc 16h30' ngày 26/3/2016 KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Trương Ngọc Huỳnh
Tác giả: Trương Ngọc Huỳnh

Xem thêm