tin tức-sự kiện

Hướng dẫn giáo viên và học sinh tập huấn KHKT

BÀI 1: QUY TRÌNH THỰC HIỆN MỘT DỰ ÁN KHOA HỌC KĨ THUẬT

Đơn vị quản lý:Bộ Giáo dục và Đào tạo Lĩnh vực:Hoạt động trải nghiệm sáng tạo

BÀI 1: QUY TRÌNH THỰC HIỆN MỘT DỰ ÁN KHOA HỌC KĨ THUẬT

I. Mục đích, yêu cầu

1. Trình bày và thuyết minh được các bước thực hiện một dự án khoa học; các bước thực hiện một dự án kĩ thuật hoặc máy tính; so sánh được điểm giống nhau và khác nhau giữa việc thực hiện một dự án khoa học và một dự án kĩ thuật.

2. Vận dụng quy trình và kĩ thuật thực hiện dự án khoa học, kĩ thuật để xây dựng kế hoạch nghiên cứu cho một dự án cụ thể; hoàn thành các phiếu cần thiết trong hồ sơ nghiên cứu của dự án.

II. Phương thức thực hiện

1. Tất cả các học viên đều phải có tài khoản để đăng nhập vào "Trường học kết nối" để tham gia bài học. Mỗi đơn vị cử 01 nhóm trưởng. Nhóm trưởng là người đầu tiên đăng kí vàoBài 1:"Quy trình thực hiện một dự án khoa học kĩ thuật"(Thư mục: "Trường học mới"; Lĩnh vực: "Hoạt động trải nghiệm sáng tạo"), thêm các thành viên để tạo thành 01 nhóm tham gia bài học.Mỗi tỉnh chỉ đăng kí 01 nhóm với tất cả các thành viên tham dự lớp tập huấn.

2. Lựa chọn 01 dự án của học sinh trong đơn vị mình đã tham gia dự thi Cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2014-2015 để nghiên cứu và phân tích(tất cả các dự án đoạt giải trong Cuộc thi năm 2015 của từng đơn vị sẽ được gửi cho các đơn vị tại lớp tập huấn bằng 01 USB).

3. Nghiên cứu nội dung tài liệu tập huấn, vận dụng để phân tích dự án đã lựa chọn và trả lời các câu hỏi trong Mẫu báo cáo (Tài liệu tập huấn và Mẫu báo cáo được đính kèm trong bài học trên mạng).

III. Mẫu báo cáo

Sau khi hoàn thành bài học, nhóm trưởng nộp báo cáo lên mạng theo mẫu sau:

BÁO CÁO KẾT QUẢ TẬP HUẤN

BÀI 1: Quy trình thực hiện một dự án khoa học kĩ thuật

I. Thông tin chung

1. Sở GDĐT:

2. Thông tin nhóm

STT

Họ và tên

Đơn vị

Điện thoại/email

Ghi chú

1

Nhóm trưởng

2

3

...

II. Nội dung:

1. Trình bày tóm tắt quy trình thực hiện một dự án khoa học; quy trình thực hiện một dự án kĩ thuật; những điểm giống và khác nhau giữa 2 quy trình này.

2. Trình bày về một dự án cụ thể theo các nội dung sau:

a) Câu hỏi/vấn đề nghiên cứu của dự án là gì? Tìm hiểu và nêu ít nhất 03 công trình nghiên cứu trước có cùng hướng nghiên cứu với đề tài của dự án (đã được công bố trong và ngoài nước). Điểm mới của dự án này so với các nghiên cứu trước đây là gì?

b) Căn cứ vào nội dung của dự án, xây dựng lại Kế hoạch nghiên cứu theo mẫu hướng dẫn trong hồ sơ dự án; hoàn thành tất cả các Phiếu cần thiết đối với dự án này (Các mẫu phiếu được đính kèm trong bài học trên mạng).

c) Mô tả quá trình thực hiện dự án và kết quả thu được:

- Dữ liệu khoa học mà dự án đã thu thập được qua nghiên cứu tài liệu;

- Mô tả quá trình tiến hành nghiên cứu thực nghiệm: khảo sát, điều tra, thí nghiệm... và các số liệu mà dự án đã thu được;

- Phân tích dữ liệu và kết luận.

d) Thiết kế 01 poster để giới thiệu về dự án này (có thể lấy poster do học sinh đã thiết kế và dự thi cấp quốc gia để hoàn thiện thêm).

BÀI 2: TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ MỘT DỰ ÁN KHOA HỌC, KĨ THUẬT

Đơn vị quản lý:Bộ Giáo dục và Đào tạo Lĩnh vực:Hoạt động trải nghiệm sáng tạo

BÀI 2: TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ MỘT DỰ ÁN KHOA HỌC, KĨ THUẬT

I. Mục đích, yêu cầu

1. Trình bày được các tiêu chí đánh giá một dự án khoa học; các tiêu chí đánh giá một dự án kĩ thuật hoặc máy tính; so sánh được điểm giống nhau và khác nhau giữa việc đánh giá một dự án khoa học và một dự án kĩ thuật.

2. Vận dụng tiêu chí đánh giá dự án khoa học, kĩ thuật vào việc đánh giá 01 dự án cụ thể; hoàn thành các Phiếu đánh giá dự án (mỗi dự án 01 phiếu).

II. Phương thức thực hiện

1. Tất cả các học viên đều phải có tài khoản để đăng nhập vào "Trường học kết nối" để tham gia bài học. Mỗi đơn vị cử 01 nhóm trưởng. Nhóm trưởng là người đầu tiên đăng kí vào Bài 2: "Tiêu chí đánh giá một dự án khoa học kĩ thuật" (Thư mục: "Trường học mới"; Lĩnh vực: "Hoạt động trải nghiệm sáng tạo"), thêm các thành viên để tạo thành 01 nhóm tham gia bài học. Mỗi tỉnh chỉ đăng kí 01 nhóm với tất cả các thành viên tham dự lớp tập huấn.

2. Tìm hiểu về các dự án của học sinh do các đơn vị đã lựa chọn, phân tích trong Bài 1 và vận dụng các tiêu chí đánh giá dự án để hoàn thành các Phiếu đánh giá cho mỗi dự án, bao gồm cả việc tự đánh giá dự án của đơn vị mình.

III. Mẫu báo cáo

Sau khi hoàn thành bài học, nhóm trưởng nộp báo cáo lên mạng theo mẫu sau:

BÁO CÁO KẾT QUẢ TẬP HUẤN

BÀI 2: Tiêu chí đánh giá một dự án khoa học kĩ thuật

I. Thông tin chung

1. Sở GDĐT:

2. Thông tin nhóm

STT

Họ và tên

Đơn vị

Điện thoại/email

Ghi chú

1

Nhóm trưởng

2

3

...

II. Nội dung:

Tên dự án:....................................................................................................................

Lĩnh vực:…………………………………………….................................................

I. Nhận xét (Ghi đầy đủ nhận xét cho từng tiêu chí)

1. Câu hỏi/ Vấn đề nghiên cứu:

2. Kế hoạch và phương pháp nghiên cứu:

3. Tiến hành nghiên cứu (thu thập, phân tích và sử dụng dữ liệu/ xây dựng và thử nghiệm):

4. Tính sáng tạo:

5. Poster:

II. Đánh giá chung (Điểm mới, sáng tạo):

III. Cho điểm:

STT

Tiêu chí

Điểm

1

Câu hỏi/ Vấn đề nghiên cứu (10 điểm)

2

Kế hoạch và phương pháp nghiên cứu (15 điểm)

3

Tiến hành nghiên cứu (20 điểm)

4

Tính sáng tạo (20 điểm)

5

Gian trưng bày (10 điểm)

Trả lời phỏng vấn (25 điểm)

Tổng điểm

Tác giả: VQB

Xem thêm