tin tức-sự kiện

KẾ HOẠCH Tổ chức hội thi tự làm đồ dùng dạy học Năm học 2016 – 2017

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN LÝ NHÂN

TRƯỜNG THCS ĐẠO LÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: / KH-THCS

Đạo Lý, ngày 04 tháng 11 năm 2016

KẾ HOẠCH

Tổ chức hội thi tự làm đồ dùng dạy học

Năm học 2016 – 2017

- Căn cứ vào công văn 780/ PGDĐT-THCS ngày 27 tháng 10 năm 2016 về việc hướng dẫn tổ chức hội thi Đồ dùng dạy học tự làm cấp THCS;

- Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2016-2017 của trường THCS Đạo Lý;

- Căn cứ vào kế hoạch chuyên môn năm học 2016-2017 của nhà trường;

- Nhằm phát huy kết quả và đẩy mạnh phong trào tự làm đồ dùng dạy học, tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học trong các giờ dạy, trường THCS Đạo Lý phát động phong trào tự làm đồ dùng dạy học và tổ chức hội thi đồ dùng dạy học tự làm trong toàn trường năm học 2016-2017 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu.

1. Mục đích:

- Khuyến khích giáo viên đổi mới phương pháp giảng dạy, tích cực làm và sử dụng đồ dùng dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường.

- Trao đổi, học hỏi lẫn nhau giữa các giáo viên, các tổ chuyên môn về kinh nghiệm sáng chế, xây dựng mô hình học cụ và sử dụng đồ dùng dạy học;

- Xây dựng phong trào thường xuyên nghiên cứu tự làm đồ dùng dạy học, nâng cao chất lượng giảng dạy.

- Bổ sung trang thiết bị, đồ dùng dạy học trong nhà trường.

- Là tiêu chí để xét thi đua cho cá nhân và tập thể các tổ chuyên môn trong nhà trường.

2. Yêu cầu:

- Huy động được đông đảo giáo viên tham gia, có chất lượng về tính sáng tạo, khoa học thực tiễn và tính sư phạm, không sao chép những sản phẩm đã có.

- Hội thi phải trở thành phong trào thi đua sâu rộng trong toàn trường, phát huy được tính chủ động, sáng tạo trong quá trình tổ chức Hội thi của các tổ chuyên môn.

- Hội thi thực hiện đúng kế hoạch và đánh giá đúng chất lượng đồ dùng dạy học của từng tổ chuyên môn và các cá nhân giáo viên.

II. Đối tượng, thời gian, địa điểm thi.

1. Đối tượng:

Mỗi giáo viên tham gia ít nhất 01 sản phẩm đồ dùng dạy học có chất lượng .

2. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian diễn ra: từ ngày 05/11/2016 đến hết ngày 02/3/2017. Cụ thể:

+ Ngày 05 /11/2016: Triển khai kế hoạch đến toàn thể GV, NV

+ Từ ngày 15/11/2016 đến ngày 20/11/2016: Đăng kí sản phẩm tự làm.

+ Từ ngày 21/11/2016 đến hết ngày 28/2/2017: Giáo viên hoàn thiện sản phẩm

+ Sáng ngày 01/03/2017: Nộp sản phẩm dự thi, bản thuyết trình về VP nhà trường

+ Chiều ngày 02/3/2017: Chấm thi

- Địa điểm trưng bày và chấm thi: Văn phòng nhà trường

III. Thể lệ:

1. Đồ dùng dạy học dự thi và các yêu cầu:

a) Đồ dùng dạy học tự làm bao gồm:

- Tranh vẽ, tranh động, hình tư liệu, tranh minh họa cho bài học.

- Các mô hình, sa bàn, bản đồ, lược đồ, bảng biểu.

- Các bộ mẫu vật sưu tầm.

- Các sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin.

* Đặc biệt khuyến khích tự làm các ĐDDH trong giảng dạy cần mà trường còn thiếu.

b) Yêu cầu về ĐDDH dự thi:

- Đảm bảo tính sư phạm: Phù hợp lứa tuổi cấp học, có tác dụng giúp cho giáo viên hướng dẫn học sinh khai thác tốt nội dung bài học.

- Đảm bảo tính khoa học: Nội dung chính xác, cơ cấu các thành phần hợp lí, dễ sử dụng trong giảng dạy và bảo quản an toàn, lâu dài.

- Đảm bảo tính thẩm mĩ: Hình thức đẹp, hài hòa về màu sắc, có tác dụng giáo dục thẩm mĩ, gây hứng thú trong học tập cho học sinh.

- Đảm bảo tính kinh tế: Sản phẩm được làm bằng nguyên vật liệu dễ tìm, dễ mua, dễ thay thế, giá thành hợp lý, có thể sử dụng được nhiều lần.

- Đảm bảo tính sáng tạo: Sản phẩm thể hiện sự sáng tạo về loại hình, nội dung, về lựa chọn nguyên vật liệu, chưa có trong danh mục đồ dùng học tập, dạy học của nhà trường.

Chú ý: Các loại thiết bị, đồ dùng dạy học nói trên phải do người dự thi tự làm (được phép sử dụng một số sản phẩm có sẵn trên thị trường làm chi tiết của đồ dùng, thiết bị dạy học) và không nằm trong danh mục thiết bị tối thiểu của Bộ GD&ĐT đã trang bị hàng năm. Những sản phẩm tương tự các thiết bị đã trang bị, phải có cải tiến để chất lượng và hiệu quả sử dụng cao hơn. Riêng băng hình và tranh ảnh có thể do người dự thi sưu tầm hoặc tổ chức sưu tầm nhưng phải có sự gia công, biên tập, phải ghi rõ xuất xứ. Các sản phẩm dự thi phải có bản thuyết minh, nêu rõ đặc điểm, giá trị, hiệu quả sử dụng.

2. Tiêu chuẩn đánh giá và xếp loại ĐDDH:

a) Tiêu chuẩn đánh giá: 20 điểm, gồm 04 tiêu chí sau:

- Tính khoa học: 5,0 điểm;

- Tính sáng tạo : 6,0 điểm;

- Tính sư phạm, thẩm mỹ: 4,0 điểm;

- Tính hiệu quả: 5,0 điểm;

b) Xếp loại:

- Loại A: Tổng điểm từ 18,0 điểm trở lên và không có tiêu chí nào dưới 3,0 điểm;

- Loại B: Tổng điểm từ 16,0 đến dưới 18,0 điểm và không có tiêu chí nào dưới 2,5 điểm;

- Loại C: Tổng điểm từ 14,0 đến dưới 16,0 điểm và không có tiêu chí nào dưới 2,0 điểm;

- Loại D (không đạt yêu cầu): Tổng điểm từ 12,0 đến dưới 14,0 điểm hoặc có tiêu chí dưới 2,0 điểm.

- Không chấm sản phẩm có điểm dưới 12,0.

IV. Hồ sơ dự thi:

- Danh sách tập thể, cá nhân tham gia Hội thi Đồ dùng dạy học cấp trường (theo mẫu phụ lục).

- Hai (02) bản thuyết trình về đồ dùng dạy học mà tập thể, cá nhân đăng ký dự thi: một (01) bản kèm theo bộ đồ dùng trưng bày; một (01) bản do tập thể, cá nhân giữ lại để thuyết minh.

V. Kết quả Hội thi:

- Trong các sản phẩm xếp loại A sẽ lựa chọn 01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba, 03 giải khuyến khích để tặng tiền thưởng .

Giải Nhất: 100.000 đồng; Giải Nhì: 70.000 đồng;

Giải Ba: 50.000 đồng; Giải KK: 30.000 đồng;

- Những sản phẩm được xếp loại C trở lên nhưng không đạt giải sẽ được nhà trường hỗ trợ kinh phí 30.000 đồng.

- Kết quả Hội thi là căn cứ để đánh giá, xếp loại thi đua của đơn vị và cá nhân.

VI. Tổ chức thực hiện:

1. Ban tổ chức:

Ông Phạm Ngọc Tuấn - Hiệu trưởng: Trưởng ban

Ông Trương Ngọc Huỳnh - Phó hiệu trưởng: Phó ban

Ông Lương Thị Châm – TT Tổ KHTN: Ủy viên

Ông Vũ Quang Bích - TP Tổ KHTN:: Ủy viên

Bà Nguyễn Thị Hà – TP Tổ KHXH: Ủy viên

Bà Nguyễn Thị Lan - TPT Đội: Ủy Viên

Ông Nguyễn Đông Sang - Bí thư chi Đoàn: Ủy viên

Ông Cao Văn Đĩnh - Giáo viên tổ KHXH: Ủy viên

2. Ban giám khảo:

Ông Trương Ngọc Huỳnh - Phó hiệu trưởng: Trưởng ban

Bà Lương Thị Châm – TT Tổ KHTN: Ủy viên

Ông Vũ Quang Bích - TP Tổ KHTN:: Ủy viên

Bà Nguyễn Thị Hà – TP Tổ KHXH: Ủy viên

Ông Cao Văn Đĩnh - Giáo viên tổ KHXH: Ủy viên

Bà Nguyễn Thị Lan - TPT Đội: Thư kí

3. Cách thức thực hiện:

- Phối hợp với Công đoàn vận động tất cả giáo viên tham gia và là thành viên Ban tổ chức hội thi.

- Các Tổ trưởng chuyên môn có kế hoạch triển khai, vận động giáo viên tham gia hội thi.

- Trường thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo tham gia hội thi.

- Kế toán dự trù kinh phí thực hiện.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội thi “tự làm đồ dùng dạy học” cấp trường năm học 2016 - 2017. Đề nghị các Tổ trưởng chuyên môn triển khai thực hiện đến từng giáo viên để Hội thi đạt kết quả cao. Việc tham gia hội thi là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua cuối năm. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần thông tin kịp thời về bộ phận chuyên môn.

Nơi nhận:

- PGD(để báo cáo)

- Hiệu trưởng (để báo cáo)

- Công đoàn (phối hợp thực hiện);

- Tổ trưởng CM, giáo viên (để thực hiện);

- Bộ phận thiết bị (để thực hiện);

- Đăng website;

- Lưu VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Trương Ngọc Huỳnh

PHỤ LỤC

(Kèm công văn số: 15 / KH-THCSHK, ngày 04 tháng 11 năm 2016 của Trường THCS Đạo Lý)

PHỤ LỤC 1:

BẢN THUYẾT MINH ĐỒ DÙNG DẠY HỌC TỰ LÀM

Tên thiết bị dạy học tự làm:......................................................................................................

Loại đồ dùng dạy học:

Tên tác giả (nhóm tác giả):..............................................................dạy môn:………….

Tổ (nhóm CM)………………………………………..

I. Thông tin chung

- Nêu lý do tự làm hoặc cải tiến;

- Nêu rõ ĐDDH này chưa có ai làm hoặc đã có nhưng được cải tiến như thế nào.

II. Công dụng (chức năng) của ĐDDH tự làm:

- Dạy bài nào trong chương trình môn học, lớp học hoặc ngoại khóa;

- ….

III. Quy trình thiết kế ĐDDH tự làm

1. Nguyên tắc và cấu tạo:

- Nêu nguyên tắc hoạt động của ĐDDH và ĐDDH gồm các chi tiết nào?

- Kích thước và yêu cầu kỹ thuật của các chi tiết...

-….

2. Nguyên vật liệu (Liệt kê các nguyên vật liệu, số lượng các chi tiết):

3. Cách làm:

4. Lắp ráp và bố trí ĐDDH tự làm:

- Nêu cách lắp ráp và bố trí ĐDDH;

- Có thể có hình vẽ minh họa;

- …..

IV. Hướng dẫn khai thác, sử dụng

(Nêu các bước tiến hành, cách khai thác và sử dụng)

V/ Những điểm cần lưu ý khi sử dụng, bảo quản

….., ngày….. tháng….. năm 2016

NGƯỜI LÀM ĐDDH

PHỤ LỤC 2:

- Tính khoa học: 5,0 điểm;

- Tính sáng tạo : 4,0 điểm;

- Tính sư phạm, thẩm mỹ: 6,0 điểm;

- Tính hiệu quả: 5,0 điểm;

PHIẾU ĐÁNH GIÁ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC TỰ LÀM

Tên đồ dùng dạy học: ………………………………………………………………….….

Bộ môn (các môn): ……………………………………………………………….……….

Họ và tên tác giả (nhóm tác giả): ……………………………………………..………….

Tổ (nhóm CM) ………………………………………………………………….………..

Nội dung tiêu chuẩn đánh giá ( 20 điểm )

Điểm tối đa

I. Tính khoa học: 5 điểm

1. Thể hiện được mục đích, yêu cầu về kiến thức của bài dạy:

2,0

2. Tính chính xác về khoa học:

2,0

3. Cấu trúc hợp lý trong chế tác:

1,0

II. Tính sư phạm – thẩm mỹ: 6 điểm

1. Tính trực quan, dẫn dắt, tác động tâm lý học tập của học sinh:

2,0

2. Mức độ, khối lượng kiến thức truyền đạt:

2,0

3. Hỗ trợ và kích thích học sinh sáng tạo, tư duy học tập:

2,0

III. Tính sáng tạo: 4 điểm

1. Độc lập về ý tưởng thiết kế:

2,0

2. Sáng tạo trong chế tác:

2,0

IV. Tính hiệu quả: 5 điểm

1. Hiệu quả kinh tế, phù hợp với thực tế:

2,0

2. An toàn, dễ sử dụng:

1,0

3. Có thể phổ biến, ứng dụng ở cơ sở giáo dục khác:

2,0

Quy định về chấm điểm và xếp loại ĐDDH tự làm:

1. Chấm và cho điểm từng tiêu chí có thể lẻ đến 0,25.

2. Xếp loại ĐDDH:

- Loại A: Tổng điểm từ 18,0 điểm trở lên và không có tiêu chí nào dưới 3,0 điểm;

- Loại B: Tổng điểm từ 16,0 đến dưới 18,0 điểm và không có tiêu chí nào dưới 2,5 điểm;

- Loại C: Tổng điểm từ 14,0 đến dưới 16,0 điểm và không có tiêu chí nào dưới 2,0 điểm;

- Loại D (không đạt yêu cầu): Tổng điểm từ 12,0 đến dưới 14,0 điểm hoặc có tiêu chí dưới 2,0 điểm.

- Không chấm sản phẩm có điểm dưới 12,0.

………, ngày ….. tháng …. năm ……

Người chấm điểm

(Ký và ghi rõ họ tên)

PHỤ LỤC 3:

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ DỰ THI

Stt

Tên sản phẩm

Môn học

Dạy bài

Lớp

Tác giả

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Tổng cộng: Có ……….. sản phẩm dự thi.

Người tổng hợp

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Tác giả: TNH

Xem thêm