tin tức-sự kiện

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2017 - 2018

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG THCS ĐẠO Lí

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 10/KH-THCS

Đạo Lý, ngày 01 thỏng 10 năm 2017

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG

NĂM HỌC 2017 - 2018

Căn cứ Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm chủ yếu của ngành giáo dục năm học 2017 - 2018;

Căn cứ Thông tư 35/2015/TT-BGDĐT ngày 31/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 709/QĐ-UBND ngày 17/5/2016 của UBND tỉnh Hà Nam v/v ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hà Nam;

Căn cứ Kế hoạch số 1223/KH-SGDĐT ngày 30/8/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam về công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục năm học 2017 - 2018;

Căn cứ Kế hoạch số 749/KH-PGDĐT ngày 25/9/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục năm học 2017 - 2018;

Căn cứ Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018, kết quả thi đua năm học 2016 – 2017 của trường THCS Đạo Lý, Trường THCS Đạo Lý xây dựng Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm học 2017 – 2018 cô thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

- Động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh chủ động, sáng tạo, thi đua “Dạy tốt – Học tốt”, triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học” giai đoạn 2016 – 2020 góp phần thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các lĩnh vực công tác trong năm học; chủ động phát hiện nhân tố mới, mô hình mới, nhân rộng điển hình, gương người tốt việc tốt, tạo bước chuyển biến rừ nột về chất lượng phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.

- Tiếp tục triển khai và thực hiện sâu rộng các văn bản của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Luật thi đua, khen thưởng sửa đổi, bổ sung năm 2013; các văn bản hướng dẫn của các cấp và của ngành giáo dục và đào tạo về công tác thi đua, khen thưởng.

- Nâng cao chất lượng thi đua, khen thưởng, thực hiện tốt Luật thi đua, khen thưởng; chú trọng khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được, trong đó quan tâm đến giáo viên, nhân viên trực tiếp giảng dạy – công tác; cá nhân học sinh cú thành tớch trong học tập, rốn luyện.

2. Yờu cầu

- Tập trung công tác tuyên truyền nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức về vai Trò, vị trớ tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác thi đua, khen thưởng; chủ động xây dựng kế hoạch phong trào thi đua phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế, vận dụng sỏng tạo với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú tạo ra khí thế thi đua mới bằng hành động thiết thực, cô thể; tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành TW Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

- Tổ chức các đợt thi đua thường xuyên, thi đua theo chuyên đề; thực hiện việc sơ kết, tổng kết và khen thưởng kịp thời. Thường xuyên quan tâm đến việc tuyên truyền, bồi dưỡng, phát hiện và nhân điển hình tiến tiến, gương người tốt, việc tốt.

II. NHIỆM VỤ

1. Quỏn triệt tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh và triển khai sâu rộng các văn bản của Đảng, Nhà nước đặc biệt là Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, Luật thi đua khen thưởng, các Nghị định quy định chi thiết thi hành Luật thi đua, khen thưởng; các văn bản hướng dẫn của các cấp và của ngành giáo dục – đào tạo về công tác thi đua, khen thưởng.

2. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, gắn kết chặt chẽ nội dung thi đua với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dạy tốt – Học tốt”, PTTĐ “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học” giai đoạn 2016-2020 đảm bảo thiết thực, sâu rộng, hiệu quả. Tập trung các nhiệm vụ trọng tâm về công tác thi đua như sau:

  • Xây dựng các phong trào thi đua, phát hiện và nhân rộng điển hình tiến tiến; chỳ ý khen thưởng đột xuất, khen thưởng chuyên đề, quan tâm đến người trực tiếp giảng dạy, các tập thế, cá nhân có sự cố gắng vươn lên, có chuyển biến tích cực so với năm học trước; các đơn vị và nhà trường chủ động xây dựng các tiêu chí để phát hiện, bồi dưỡng các tập thể, cá nhân điển hình tiến tiến, bảo đảm thiết thực, công khai, minh bạch, đúng người, đúng việc, có tác dụng tốt trong việc động viên, khích lệ, thúc đẩy phong trào thi đua "Dạy tốt - Học tốt"; biểu dương, khen thưởng hoặc trình cấp cú thẩm quyền khen thưởng kịp thời.
  • Nõng cao vai trò Lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý nhà nước đối với công tác thi đua, khen thưởng, phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền với các đoàn thế trong việc vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tích cực tham gia thi đua. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả, sáng tạo việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tiếp tục đưa nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua đó tổng kết thành các hoạt động thường xuyên của cơ quan, trường học.
  • Kiện toàn, sắp xếp bộ máy tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng bảo đảm những người làm công tác này phải có chuyờn mụn nghiệp vụ vững vàng, cú tõm huyết, trung thực, cú ý thức tổ chức kỷ luật tốt.

3. Tăng cường hoạt động giám sát, kiểm tra, hướng dẫn, giúp đỡ của Hội đồng Thi đua, khen thưởng nhà trường đối với phong trào thi đua trong trường học. Tham dự các lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác thi đua, khen thưởng do ngành tổ chức nhằm nõng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và chất lượng tham mưu cho các thành viên Hội đồng thi đua, khen thưởng nhà trường. Thực hiện cải cách hành chớnh và ứng dụng công nghệ thụng tin trong công tác thi đua khen thưởng theo chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Lý Nhân.

III. NỘI DUNG

1. Phát động và tố chức thực hiện tốt các phong trào thi đua

  • Thực hiện nghiờm tỳc Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chớnh trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với nhiệm vụ cô thể của tập thể và cá nhân; duy trỡ các phong trào thi đua: “Dạy tốt - Học tốt”; “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.
  • Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khúa XI về “Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.
  • Thực hiện có hiệu quả PTTĐ “Đổi mới sỏng tạo trong dạy và học” với các tiờu chớ cô thể, nội dung thiết thực (theo hướng dẫn tại Công văn số 3282/BGDĐT-TĐKT ngày 28/7/2017 của Bộ GD-ĐT va Kế hoạch số 1231/KH- SGDĐT ngày 30/8/2017 của Sở GD-ĐT), bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2017-2018, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2017, 2018.
  1. Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác khen thưởng

Thực hiện có hiệu quả công tác đăng ký, bình xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng, đảm bảo tính kịp thời, chính xác, quan tâm khen thưởng thành tích đột xuất, chuyên đề, khen thưởng tập thể, giáo viên, người lao động trực tiếp coi đây là biện pháp đột phá trong năm học 2017 - 2018.

  1. Đẩy mạnh công tác phỏt hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiến tiến, các mụ hình mới, nhân tố mới

Chủ động phát hiện, bồi dưỡng điển hình tiến tiến trong toàn đơn vị (CB-GV-NV-HS); giao trách nhiệm cô thể cho từng thành viên Hội đồng Thi đua khen thưởng trong việc phát hiện bồi dưỡng các điển hình tiến tiến.

Phát động các phong trào thi đua học tập, làm theo gương điển hình tiến tiến trong toàn ngành; kịp thời tổng kết mụ hình, điển hình và khen thưởng, động viên, khuyến khích các điển hình phấn đấu vươn lên. Thực hiện tốt việc tuyên truyền gương điển hình, tổ chức thăm quan, học tập phương pháp, cách làm hiệu quả của các điển hình tiến tiến để nghiên cứu, vận dụng vào thực tế đơn vị.

  1. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về thi đua, khen thưởng

Tố chức tuyờn truyền và triển khai có hiệu quả Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013, văn bản hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng của Trung ương, của tỉnh, huyện và của ngành đảm bảo kịp thời đúng quy định.

Tăng cường công tác kiểm tra; chú trọng kiểm tra việc ứng dụng các đề tài, giải pháp, sáng kiến; kiểm tra triển khai thực hiện các mụ hình, giải pháp thi đua được đăng ký từ đầu năm; giải quyêt đơn thư về công tác thi đua, khen thưởng, đảm bảo đúng Luật Khiếu nại, Tố cáo.

  1. Củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác Thi đua, khen thưởng

Tham gia tập huấn về Luật Thi đua, khen thưởng sửa đổi và các Nghị định, Thông tư, Hướng dẫn của Trung ương, Bộ GD&ĐT, tỉnh, huyện, Phòng GD&ĐT để nâng cao nhận thức, nghiệp vụ trong tham mưu thực hiện công tác Thi đua, khen thưởng.

Củng cố, kiện toàn, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng thi đua khen thưởng nhà trường, lựa chọn những cán bộ có năng lực, sáng tạo, kinh nghiệm, nhiệt tình với công tác thi đua, khen thưởng làm thành viên hội đồng.

* Kiện toàn HĐTĐKT năm học 2017 2018:

1. Ông Phạm Ngọc Tuấn - Hiệu trưởng, Bí thư Chi bộ - Chủ tịch HĐTĐKT.

2. Ông Trương Ngọc Huỳnh - Phó hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn - Phó Chủ tịch HĐTĐKT.

3. Bà Nguyễn Thị Hà – Tổ phó KHXH, Thư ký HĐSP – Thư ký HĐTĐKT.

4. Bà Lương Thị Châm - Tổ trưởng KHTN - Thành viờn.

5. Ông Cao Văn Đĩnh – Tổng phụ trách đội TNTP HCM – Thành viên.

6. Ông Vũ Tuấn Đạt – Bí thư Chi đoàn giáo viên – Thành viên.

7. Ông Vũ Quang Bớch – Tổ phú KHTN – Thành viờn.

* Phân công nhiệm vụ các thành viên:

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

GHI CHÚ

Phạm Ngọc Tuấn

CTHĐ

Phụ trách chung

Trương Ngọc Huỳnh

Phó CTHĐ

Phụ trách nội dung thi đua công đoàn

Nguyễn Thị Hà

Thư ký

Thư ký tổng hợp, nội dung thi đua tổ KHXH

Lương Thị Châm

Thành viên

Phụ trách nội dung thi đua tổ KHXH

Cao Văn Đĩnh

Thành viên

Phụ trách nội dung thi đua liên đội TNTP HCM

Vũ Tuấn Đạt

Thành viên

Phụ trách nội dung thi đua đoàn viên TNCS HCM

Vũ Quang Bích

Thành viên

Phụ trách nội dung thi đua tổ KHTN

IV. KẾ HOẠCH CÔ THỂ

TT

Thỏng

Nội dung hoạt động

1

8/2017

Thống kê kết quả thi đua năm học 2016-2017

2

9/2017

- Tổ chức khai giảng năm học mới. Phát động phong trào thi đua “Hai tốt” gắn với việc thực hiện “Học tập làm theo tấm gương đạo đức, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh”; Cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; phong trào thi đua “Xây dựng THTT-HSTC”

- Tổ chức cho HS tham gia các cuộc thi dịp khai giảng: Cắm hoa, Trò chơi dân gian và trao thưởng luôn trong ngày khai giảng. Phát động cuộc thi Sáng tạo KHKT, đóng góp sách xây dựng Thư viện.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua trong năm học

- Tuyên truyền mục đích ý nghĩa cuộc vận động tại hội nghị cha mẹ học sinh và trờn các phương tiện thông tin đại chúng

- Tổ chức cho cán bộ giáo viên đăng ký thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua

3

10/2017

- Xây dựng kế hoạch thi đua khen thưởng, Quy chế (tiêu chí) thi đua trong năm học; kiện toàn Hội đồng TĐKT năm học 2017 - 2018

- Tổ chức Hội nghị CB-CC-VC và LĐ, triển khai đăng ký thi đua cá nhân. Tổ chức ký cam kết giữa Công đoàn và Nhà trường trong việc thực hiện cuộc vận động và phong trào thi đua. Tổ chức cho giáo viên đăng ký viết sỏng kiến kinh nghiệm, đăng ký đồ dựng dạy học tự làm

- Phát động thi đua “Hai tốt” cùng với dịp đón thư Bác, Hội học – Hội giảng, Hội thi GVG cấp trường; thi đua “Phiếu điểm tốt” đối với học sinh

- Tổ chức Ngày hội KHKT cấp trường, tổng kết cuộc thi Sáng tạo KHKT

- Thi bóng đá nam cấp trường để chọn đội tuyển dự thi cấp huyện

4

11/2017

- Tổng kết Hội thi GVG cấp trường, cử giáo viên tham gia Hội thi GVG cấp huyện

- Tổ chức kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 gắn với việc sơ kết cuộc vận động, phát động thi đua và trao thưởng dịp 20/11: Thi góp sách xây dựng Thư viện; phiếu điểm tốt; KHKT cấp trường; văn nghệ - báo tường, bóng đá nam

- Thẩm định đề tài, SKKN, đồ dùng dạy học tự làm của CB-GV-NV cấp trường đợt 1

- Động viên cán bộ, giáo viên tham gia học tập để nâng cao trình độ.

- Kiểm tra việc thực hiện cuộc vận động, phong trào thi đua ở các cá nhân

5

12/2017

- Tổ chức thi HSG TDTT cấp trường dịp 22/12. Tuyên truyền ý nghĩa ngày thành lập QĐND VN và Ngày hội quốc Phòng toàn dõn

- Kiểm tra việc thực hiện cuộc vận động, phong trào thi đua ở các cá nhân

6

01/2018

- Sơ kết thi đua, khen thưởng học kỳ I, bỏo cáo Phòng GD&ĐT theo lịch

- Xét tặng “Kỷ niệm chương Vỡ sự nghiệp giáo dục” năm 2018

- Kiểm tra việc thực hiện cuộc vận động, phong trào thi đua ở các cá nhân

7

02/2018

- Đôn đốc việc làm đề tài, SKKN, đồ dùng dạy học tự làm

- Nộp hồ sơ xét tặng “Kỷ niệm chương Vỡ sự nghiệp giáo dục” năm 2018 về Phòng GD&ĐT

- Kiểm tra việc thực hiện cuộc vận động, phong trào thi đua ở các cá nhân

8

03/2018

- Thẩm định đề tài, SKKN, đồ dùng dạy học tự làm của CB-GV-NV cấp trường đợt 2. Nộp SKKN của các cá nhân đăng ký các danh hiệu thi đua về Phòng GD&ĐT

- Kiểm tra việc thực hiện cuộc vận động, phong trào thi đua ở các cá nhân

9

04/2018

Nghiên cứu, triển khai công tác thi đua, tổng kết thi đua cuối năm học theo các văn bản hướng dẫn của Phòng GD&ĐT

10

5/2018

- Tự đánh giá, chấm điểm các lĩnh vực, các mặt công tác của nhà trường

- Tổng kết thi đua, khen thưởng năm học từ các Tổ chuyên môn. Hội đồng TĐKT tổng hợp bình xét tập thể và các cá

nhân, nộp hồ sơ về Phòng GD&ĐT

11

6/2018

Giải quyết các tồn tại về việc bình xét thi đua năm học khi có vấn đề phát sinh và yêu cầu của HĐTĐKT cấp trên

12

7/2018

Giải quyết các tồn tại về việc bình xét thi đua năm học khi có vấn đề phát sinh và yêu cầu của HĐTĐKT cấp trên

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn phối hợp xây dựng Kế hoạch thi đua, khen thưởng.

- Kế hoạch thi đua, khen thưởng năm học 2017 - 2018 của nhà trường sau khi xây dựng xong, Hội đồng thi đua khen thưởng nhà trường tổ chức phổ biến công khai trong đơn vị, tổ chức triển khai thực hiện ở tất cả các tổ chuyên môn, tổ chức đoàn thể trong nhà trường. Danh hiệu thi đua có thể bổ sung theo sự chỉ đạo của Hội đồng thi đua khen thưởng cấp trên.

Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm học 2017-2018 của trường THCS Đạo Lý. Trường THCS Đạo Lý yêu cầu các tổ chuyên môn, các cá nhân thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc báo cáo trực tiếp Hiệu trưởng hoặc Hội đồng TĐKT nhà trường để được giải đáp, giúp đỡ./.

Nơi nhận:

- Phòng GD-ĐT (để báo cáo);

- Thành viên HĐTĐKT nhà trường (để thực hiện);

- Các tổ CM, đoàn thể (để thực hiện);

- Lưu: VP.

HIỆU TRƯỞNG

Phạm Ngọc Tuấn

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

Trương Ngọc Huỳnh

Tác giả: TNH

Xem thêm