tin tức-sự kiện

TKB Tuần 4 - Năm học 2016-2017
Trường THCS Đạo Lý Thời khóa biểu năm học 2016-2017
Học kì I (Áp dụng từ tuần 4 : từ ngày 19 / 9 /2016 - / / 2016 )
Ngày Tiết 6A 6B 6C 7A 7B 7C 8A 8B 8C 9A 9B 9C GV Nghỉ
Thứ 2 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
2 MT - Lai TD - Sang LÝ - Đ.Yến VĂN - Đĩnh VĂN- Hương SINH- Hiền CNg-Thái Anh - Hằng ĐỊA - Xiêm LÝ- Lan SINH - N.Yến HÓA - Bích
3 SINH-Hiền TOÁN - C.Tuấn TOÁN - Đạt SỬ - Lệ VĂN- Hương TOÁN - Thanh VĂN - Huệ VĂN - Khanh NHẠC -Thảo VĂN - Hà VĂN - Đĩnh TD - Quân
4 Địa -Cương TOÁN - C.Tuấn CNg- Nhàn TOÁN- Châm ANH- Hằng VĂN - Hương TOÁN -Dương TOÁN - Đ.Yến SỬ - Lệ TD - Quân SỬ- Khanh VĂN - Huệ
5 TCV- Cương LÝ - C.Tuấn MT - Lai MT - Châm NHẠC-Thảo VĂN - Hương ANH- Duyên SỬ - Lệ VĂN- Khanh TOÁN - Đ.Yến TOÁN- Đạt TOÁN - Thanh
Thứ 3 1 TOÁN - Huỳnh SỬ - Xiêm ANH- Duyên ANH- Thiện TD - Sang CD- Minh LÝ-Lan TOÁN - Đ.Yến SINH- N.Yến VĂN - Hà TD - Quân TOÁN - Thanh Huệ, Xiêm,
2 ANH- Thiện VĂN- Cương TD - Sang CNg- Nhàn LÝ- Lan Sử - Lệ TOÁN -Dương Anh - Hằng TD - Quân VĂN - Hà VĂN - Đĩnh SINH- Bích Hiền Hương đi NC
3 VĂN - Hà ANH- Duyên VĂN- Cương TD - Sang SỬ - Lệ TOÁN - Thanh MT-Nhàn TD - Quân LÝ- Lan SINH - Bích SINH - N.Yến Anh - Hằng Đạt,
4 VĂN- Hà CNg- Nhàn SỬ - Xiêm CD - Lệ TOÁN - Châm TD - Quân SINH- N.Yến NHẠC-Thảo TOÁN -Dương TOÁN - Đ.Yến TCV - Đĩnh TOÁN - Thanh Khanh Tuấn đi Nhân Đạo
5 LÝ - Lan TCV - Cương CD - Thảo TOÁN- Châm ANH- Hằng MT - Thanh TOÁN -Dương MT- Nhàn ANH- Duyên ĐỊA - Đĩnh HÓA - Bích CD - Lệ Thiên
Thứ 4 1 TCT- C.Tuấn ANH- Duyên VĂN- Cương VĂN - Đĩnh ĐỊA - Xiêm Anh - Hằng SỬ - Lệ HÓA-Hiền VĂN - Khanh TOÁN - Đ.Yến HÓA - Bích TD - Quân Hà, Nhàn,
2 CD - Thảo TOÁN - C.Tuấn VĂN - Cương ANH- Thiện ANH- Hằng ĐỊA - Xiêm HÓA-Hiền TOÁN - Đ.Yến VĂN -Khanh HÓA - Bích TOÁN - Đạt TOÁN - Thanh Châm, Hương đi NC
3 ANH- Thiện TOÁN - C.Tuấn TOÁN - Đạt ĐỊA - Xiêm CD - Lệ NHẠC -Thảo TD - Quân SINH- N.Yến HÓA-Hiền Anh - Hằng VĂN - Đĩnh MT - Thanh Sang,
4 TOÁN - Huỳnh TCT - C.Tuấn SINH- Hiền SINH- N.Yến SỬ - Lệ TOÁN - Thanh VĂN - Huệ LÝ - Lan ANH- Duyên ĐỊA - Đĩnh ĐỊA - Xiêm SINH- Bích Dương, Thiên
5 NHẠC - Thảo SINH - Bích TOÁN - Thanh VĂN - Huệ SỬ - Lệ SINH- N.Yến MT - Đ.Yến TCT- Đạt LÝ - Lan
Thứ 5 1 SỬ - Xiêm ĐỊA- Cương TD - Sang TOÁN- Châm VĂN - Hương Anh - Hằng CNg-Thái TCT - Đ.Yến HÓA-Hiền SINH - Bích VĂN - Đĩnh VĂN - Huệ
2 ANH- Thiện ANH- Duyên TOÁN - Đạt TCV-Khanh TOÁN - Châm LÝ- Lan TD - Quân CNg-Thái SỬ - Lệ CD - Cương VĂN - Đĩnh ĐỊA - Xiêm Tuấn đi Nhân Đạo
3 VĂN - Hà SINH- Hiền VĂN - Cương TCT - Châm VĂN- Hương TOÁN - Thanh SINH- N.Yến Anh - Hằng CNg-Thái CNg - Nhàn ANH-Duyên SỬ - Khanh
4 CNg- Thái VĂN- Cương ANH- Duyên ANH- Thiện CNg-Nhàn VĂN - Hương NHẠC-Thảo ĐỊA- Đĩnh TD - Quân TOÁN - Đ.Yến LÝ- Đạt TOÁN - Thanh Thiên
5 HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL ANH- Duyên VĂN - Khanh TOÁN -Dương HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL
Thứ 6 1 TOÁN - Huỳnh MT - Lai ANH- Duyên VĂN - Đĩnh TOÁN - Châm CNg- Nhàn TOÁN -Dương HÓA-Hiền TCV - Khanh TD - Quân ĐỊA - Xiêm HÓA - Bích Hằng,
2 TD - Sang NHẠC-Lai TOÁN - Đạt VĂN - Đĩnh ĐỊA - Xiêm TD - Quân HÓA-Hiền TD - Quân TOÁN -Dương SỬ - Khanh ANH-Duyên CNg- Nhàn Thanh; Hương đi NC
3 NHẠC-Lai CD - Thảo SINH- Hiền LÝ - Lan SINH - Bích ĐỊA - Xiêm ANH- Duyên CD - Thảo MT- Nhàn VĂN - Hà TD - Quân VĂN - Huệ Thái, Cương
4 VĂN- Hà TD - Sang NHẠC-Lai SINH- N.Yến TCT- Châm SINH- Hiền CD -Thảo VĂN - Khanh ANH- Duyên HÓA - Bích CNg- Nhàn LÝ- Lan Đ.Yến
5 VĂN - Huệ SINH- N.Yến CD - Thảo LÝ- Lan TOÁN- Đạt TCV- Huệ Lệ; C.Tuấn
Thứ 7 1 CNg- Thái SINH- Hiền ĐỊA- Cương TD - Sang MT-Châm VĂN - Hương SỬ - Lệ TOÁN - Đ.Yến TOÁN -Dương TCV - Hà LÝ- Đạt MT - Thanh N.Yến,
2 TOÁN - Huỳnh CNg- Nhàn TCV- Cương SỬ - Lệ TOÁN - Châm VĂN - Hương TCV- Huệ CNg-Thái VĂN- Khanh VĂN - Hà TOÁN - Đạt Anh - Hằng Đĩnh; Tuấn đi Nhân Đạo
3 SINH-Hiền VĂN- Cương TOÁN - Đạt TOÁN- Châm TD - Sang Anh - Hằng ĐỊA-Xiêm VĂN - Khanh TOÁN -Dương TOÁN - Đ.Yến CD -Lệ VĂN - Huệ Duyên
4 TD - Sang VĂN- Cương CNg- Nhàn ĐỊA - Xiêm VĂN- Hương SỬ - Lệ TOÁN -Dương VĂN - Khanh CNg-Thái Anh - Hằng MT - Đ.Yến VĂN - Huệ Lan, Bích
5 SH- Thái SH- Sang SH- Nhàn SH- N. Yến SH- Bích SH- Thanh SH- Dương SH- Đ.Yến SH- Hiền SH- Hà SH- Đạt SH- Huệ Thảo
Đạo Lý, Ngày 12/9/2016
KT. HIỆU TRƯỞNG
TKB in lần 1 ( 15h30 ngày 12/9/2016) PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Trương Ngọc Huỳnh
Tác giả: Trương Ngọc Huỳnh

Xem thêm

Cách cài kí hiệu đồng dạng trong Microsoft Word và ứng dụng MathType 6.9 Full Crack
Toán 9 - Các dạng toán hình học hay gặp trong đề thi vào lớp 10 môn Toán tiết 1
Bất đẳng thức côsi Phần 4
Bất đẳng thức côsi Phần 1
Bất đẳng thức côsi Phần 3