tin tức-sự kiện

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện nhiệm vụ của Đề án ngoại ngữ giai đoạn 2008-2020 năm 2016

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS ĐẠO LÝ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: / KH-THCS

Đạo Lý, ngày 10 tháng 04 năm 2016

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện nhiệm vụ của Đề án ngoại ngữ giai đoạn 2008-2020

năm 2016

I. Căn cứ:

- Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 – 2020";

-Kế hoạch số 1338/KH-UBND ngày 23 tháng 09 năm 2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam về việc triển khai thực hiện Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” tại tỉnh Hà Nam.

- Công văn số 45/CV-ĐANN ngày 17/03/2016 của Ban quản lý Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia (NNQG) 2020;

- Kế hoạch số 375/KH-SGDĐT ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Sở GD-ĐT Hà Nam triển khai thực hiện nhiệm vụ của Đề án ngoại ngữ giai đoạn 2008-2020 năm 2016.

- Kế hoạch số 222/KH- PGD ngày 07 tháng 4 năm 2016 của Phòng GD-ĐT Lý Nhân triển khai Đề án ngoại ngữ Quốc gia 2020, năm 2016 .

Thực trạng đội ngũ, tình hình dạy và học ngoại ngữ trong các trường THCS THCS Đạo Lý.

II. Mục đích, yêu cầu:

1. Tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao năng lực tiếng Anh, phương pháp giảng dạy, năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng thiết bị trong quá trình dạy học cho giáo viên cốt cán và giáo viên Tiếng Anh ở nhà trường nhằm xây dựng đội ngũ giáo viên Tiếng Anh đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ trong các nhà trường, đặc biệt là trường THCS Đạo Lý đang triển khai dạy học chương trình Tiếng Anh 10 năm theo Đề án ngoại ngữ quốc gia 2010-2020. Tích cực xây dựng, khai thác nguồn học liệu sẵn có, thực hiện đa dạng hóa các hình thức học tập đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng nâng cao năng lực cho giáo viên, học sinh thường xuyên, liên tục.

2. Tiếp tục khai thác, sử dụng trang thiết bị phục vụ dạy và học ngoại ngữ có hiệu quả với công suất tối đa; đề nghị cấp trên quan tâm đầu tư trang thiết bị phục vụ dạy và học Tiếng Anh lớp 6, lớp7 cho nhà trường dạy đại trà Tiếng Anh theo chương trình 10 năm từ năm học 2016-2017; xã hội hóa công tác sửa chữa, bảo trì trang thiết bị dạy học Tiếng Anh đã hết bảo hành, sử dụng nguồn lực sẵn có trong việc sửa chữa những hỏng hóc nhỏ của thiết bị.

3. Xây dựng kế hoạch dạy học môn Tiếng Anh ở khối 6, khối 7, khối 8 về đổi mới toàn diện dạy và học ngoại ngữ theo hướng dẫn của Bộ và Sở, Phòng GD-ĐT.

II. Tính hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016

Từ năm học 2014-2015 đến này, trường THCS Đạo Lý trang bị một số thiết bị CNTT để hỗ trợ dạy học môn Tiếng Anh: 01 Máy tính, 01 tiết bị bộ đàm, 02 đài có đĩa, 01 thiết bị quay, chụp kết nối với máy tính; 01 bộ bút chỉ. Nhà trường đã bố trí 01 phòng nhà cấp tầng để sử dụng làm phòng Tiếng Anh để dạy Tiếng anh 6,7,8. Nhà trường có 02 giáo viên dạy Tiếng Anh 6,7,8 đã đạt chuẩn bằng A2 trở lên. Đã áp dụng dạy học môn Tiếng Anh theo đề án 2008-2020 từ năm học 2014-2015 và năm học 2016-2017. Trong quá trình thực hiện, Nhà trường đã rút ra được những thuận lợi, khó khăn sau:

Thuận lợi:

-Đời sống giáo viên có phát triển nên đã đầu tư được máy tính nối mạng Internet.
- Nhà trường có các trang thiết bị hiện đại để giáo viên sử dụng được CNTT trong tiết dạy hoc Tiếng anh.

-Tất cả giáo viên dạy Tiếng anh 6,7,8 đã đạt chuẩn bằng B2 trở lên đều biết sử dụng được CNTT, đáp ứng được yêu cầu của nghành nghề.

-Được sự quan tâm của lãnh đạo nhà trường trong công tác dạy học Tiếng anh

Khó khăn:

- Hiện nay vẫn có giáo viên sử dụng máy tính chưa giỏi, còn hạn chế. Trình độ CNTT của mỗi người còn chưa cao, sự tiếp cận với các phần mềm còn hạn chế chưa thể cập nhật hết các phần mềm dạy học khả năng ở các kĩ năng .

- CSVC của nhà trường vẫn còn ít, chưa đồng bộ.

III. Nội dung:

1. Tiếp tục bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nâng cao năng lực Tiếng Anh và nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên:

a. Cử đầy đủ giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực Tiếng Anh từ trình độ bậc 4 (B2) lên trình độ bậc 5 (C1) theo đúng chỉ tiêu của Sở GD-ĐT. Đề nghị Sở GD-ĐT tiếp tục mở lớp bồi dưỡng trình độ bậc 4 (B2) cho các giáo viên nhà trường chưa đạt chuẩn.

b. Tổ chức cho GV tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên đề về chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy cho giáo viên Tiếng Anh nhà trường , tham gia sinh hoạt chuyên môn Tiếng anh theo cụm mỗi tháng 01 lần.

c. Bồi dưỡng, tập huấn cho giáo viên về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và sử dụng trang thiết bị dạy học ngoại ngữ; tích cực khai thác các nguồn tài nguyên và các phần mềm trong dạy học ngoại ngữ phù hợp, hiệu quả.

d. Hướng dẫn giáo viên xây dựng và thực hiện kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng. Phổ biến cho giáo viên các phần mềm, tài liệu tra cứu và tài liệu tham khảo môn Tiếng Anh thiết thực, hiệu quả; tạo điều kiện cho giáo viên và học sinh thường xuyên tự học, tự nghiên cứu để nâng cao kiến thức và phát triển kỹ năng, đạt yêu cầu cơ bản về năng lực giáo viên Tiếng Anh phổ thông, chuẩn đầu ra đối với học sinh, theo quy định của Bộ GD-ĐT.

2. Đổi mới sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy học:

a. Tổ chức thực hiện đổi mới sinh hoạt chuyên môn trong trường phổ thông theo đúng Kế hoạch số 80/KH-BGDĐT ngày 25/02/2014 của Bộ GD-ĐT và Hướng dẫn số 1051 SGDĐT-GDTrH ngay 21 tháng 8 năm 2015, v/v hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn tiếng anh của Sở GD-ĐT Hà Nam; Hướng dẫn số 217/ GD-THCS ngày 11 tháng 9 năm 2014, v/v hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn tiếng anh của Phòng GD&ĐT huyện Lý Nhân;

b. Chú trọng việc dự giờ rút kinh nghiệm về đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng CNTT, sử dụng trang thiết bị dạy học, khai thác các phần mềm, tài liệu hiệu quả trong mỗi tiết dạy học. Tổ chức tốt sinh hoạt chuyên môn liên trường, các cuộc thi GVG theo cấp học.

c. Tổ chức câu lạc bộ Tiếng Anh trong các nhà trường, cụm trường, các buổi giao lưu, hội thảo, các cuộc thi Tiếng Anh (thi học sinh giỏi, thi viết luận, thi nói/hùng biện,vv…), tạo nhiều cơ hội cho học sinh được rèn luyện, thực hành giao tiếp Tiếng Anh trong và ngoài nhà trường.

3. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị trong dạy và học:

a. Đề nghị cấp trên quan tâm đầu tư trang thiết bị, phòng học Tiếng Anh cho nhà trường ; tích cực huy động các nguồn lực củng cố, tu sửa trang thiết bị, cơ sở vật chất phòng học Tiếng Anh trong nhà trường.

b. Khai thác, sử dụng thường xuyên, hiệu quả trang thiết bị dạy học Tiếng Anh phù hợp với từng tiết dạy, đảm bảo phục vụ tốt việc đổi mới công tác giảng dạy, kiểm tra đánh giá học sinh và sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn.

c. Xây dựng nguồn tài liệu tham khảo hỗ trợ giáo viên giảng dạy chương trình Tiếng Anh 10 năm của Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020 qua các đợt bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ hoặc các buổi sinh hoạt giao lưu chuyên môn. Xây dựng giáo án và ngân hàng đề kiểm tra tham khảo ở mỗi cấp học.

d. Tiếp nhận, sử dụng, bảo quản tốt thiết bị dạy học Tiếng Anh được cấp; Tham mưu với Phòng GD-ĐT huyện chỉ đạo các địa phương bổ xung thêm phòng học tiếng nhiều thiết bị cho nhà trường còn thiếu, đảm bảo ít nhất có 01 phòng học ngoại ngữ nhằm đáp ứng việc dạy đại trà chương trình ngoại ngữ 10 năm cho lớp 6,7,8 năm học 2016-2017. Đề nghị tổ chức thực hiện tốt việc bảo trì thiết bị dạy học ngoại ngữ cho các trường Tiểu học.

4. Công tác chỉ đạo thực hiện

- BGH quán triệt nhiệm vụ cho GV dạy, thường xuyên quan tâm, đôn đốc , dự giờ thăm lớp các tiết dạy Tiếng Anh 6, 7,8 tại phòng Tiếng Anh.

5. Tham mưu với Phòng GD&ĐT bố trí đội ngũ giáo viên Tiếng Anh đủ về số lượng, đảm bảo về trình độ chuyên môn và trình độ năng lực ngoại ngữ, năng lực giảng dạy theo đúng quy định của Bộ và Sở GD-ĐT, đảm bảo ổn định về đội ngũ giáo viên.

IV. GIẢI PHÁP

-Tuyên truyền, phổ biến chủ trương dạy học ngoại ngữ theo Đề án “ Dạy học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020 ” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Kế hoạch thực hiện đề án dạy học tiếng Anh tại nhà trường đến toàn thể giáo viên, học sinh và các cấp các ngành trong tỉnh nhằm nâng cao nhận thức và sự đồng thuận của các lực lượng xã hội quyết tâm triển khai thực hiện có chất lượng và hiệu quả việc dạy và học tiếng Anh trong các nhà trường và toàn xã hội.

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo viên Tiếng Anh cấp THCS về chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng CNTT, sử dụng trang thiết bị dạy học ngoại ngữ nhằm đáp ứng yêu cầu cơ bản triển khai đại trà chương trình ngoại ngữ 10 năm từ năm học 2014-2015.

- Căn cứ kế hoạch, các văn bản hướng dẫn của Phòng GD-ĐT, Nhà trường đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tại đơn vị mình và triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch.

- Chủ động tham mưu Cấp ủy, Chính quyền địa phương tăng cường CSVC, trước hết là bổ sung, bố trí phòng học Tiếng Anh đáp ứng yêu cầu thực hiện kế hoạch từ đầu năm học.

- Tăng cường đầu tư và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang, thiết bị phục vụ việc dạy và học Tiếng Anh, phấn đấu đáp ứng đầy đủ thiết bị tối thiểu theo danh mục được Bộ GD&ĐT quy định, tiến tới xây dựng phòng học tiếng nước ngoài theo đúng tiêu chuẩn.

- Đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực trong các nhà trường, xây dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ việc dạy và học tiếng Anh, tạo động cơ học tập ngoại ngữ của thế hệ trẻ; phát huy mạnh mẽ các môi trường giao tiếp tiếng Anh trong và ngoài nhà trường giúp học sinh nâng cao ý thức tự học, sáng tạo, nâng cao trình độ và khả năng sử dụng ngoại ngữ trong các điều kiện, lĩnh vực cuộc sống cũng như tạo cơ sở ban đầu để học sinh rèn luyện kỹ năng sống.

- Đẩy mạnh công tác xã hội hoá, thu hút sự đóng góp của toàn xã hội cho công tác dạy và học Tiếng Anh. Đẩy nhanh tốc độ xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia; tạo sự chuyển biến rõ rệt trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh trong các nhà trường.

- Tổ chức rà soát, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, bảo đảm đáp ứng nhu cầu theo mục tiêu đề ra:

+ Kiểm tra thực trạng 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết đối với toàn bộ giáo viên đang dạy tiếng Anh hiện nay tại các trường phổ thông. Trên cơ sở nắm chắc thực trạng trình độ của đội ngũ để giáo viên xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng, tự đào tạo để nâng cao trình độ của bản thân, đồng thời sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ cho phù hợp.

+ Phối hợp với Cụm SHCM Tiếng Anh và kiến nghị với các đơn vị cấp trên thực hiện chương trình bồi dưỡng giáo viên Tiếng Anh, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực ngoại ngữ trong giảng dạy và sử dụng Tiếng Anh theo qui định của Bộ GD&ĐT, được sử dụng người nước ngoài hỗ trợ kỹ năng Nghe, nói trong khóa bồi dưỡng. Khuyến khích các giáo viên dạy Tiếng Anh của đơn vị mình có điều kiện đi học các lớp bồi dưỡng tập trung .

+ Tạo điều kiện để những giáo viên tiếng Anh có nhu cầu được đào tạo nâng chuẩn theo học các lớp nâng cao trình độ tiếng Anh (10 chuyên đề sau đại học, thạc sỹ) theo hình thức đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn.

-Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo triển khai dạy học tiếng Anh chỉ đạo dạy học bộ môn tiếng nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động chuyên môn tiếng Anh theo trường và cụm trường.

-Kiểm tra đánh giá các giờ dạy ngoại ngữ, kiểm tra đôn đốc việc sử dụng thiết bị dạy học, phòng học bộ môn và ứng dụng CNTT trong dạy học ngoại ngữ của giáo viên Tiếng Anh. Tổ chức tốt việc kiểm tra đánh giá chất lượng học tập của học sinh, tạo môi trường học Tiếng Anh cho học sinh.

- Chủ trì, phối hợp với cụm trưởng cụm SHCM Tiếng Anh và chuyên viên PGD môn Tiếng Anh để quán triệt GV dạy Tiếng Anh thực hiện nghiêm túc các tiết dạy Tiếng anh 6, 7,8 tại phòng Tiếng Anh đảm bảo chất lượng, hiệu quả theo đúng qui chuẩn của đề án, khai thác tối đa hiệu quả các thiết bị cung cấp cho môn tiếng anh 6,7.

- Tổ KHXH phối hợp, các bộ phận liên quan tham mưu chỉ đạo GV dạy Tiếng Anh thực hiện tốt kế hoạch nhà trường đề ra.

- Khuyến khích và huy động giáo viên Tiếng Anh ở các đơn vị xây dựng nguồn học liệu mở, tài liệu dạy học môn Tiếng Anh tham khảo cho giáo viên và học sinh.

- Tổ chức tốt việc sinh hoạt chuyên môn trong trường, liên trường cho giáo viên Tiếng Anh theo đúng quy định của Phòng GD-ĐT.

- Tích cực tham gia bồi dưỡng IOE cho HS lớp 6,9 tham gia thi cấp huyện, tỉnh.Tích cực tham gia thi giáo viên dạy giỏi môn tiếng Anh

- Tổ chức khảo sát năng lực ngoại ngữ của học sinh theo học chương trình tiếng Anh hệ 10 năm và kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh cuối cấp học.

- Tổ chức khảo sát trình độ Tiếng Anh đầu năm học 2016-2017 đối với học sinh lớp 6 (bậc 1); kiểm tra, đánh giá năng lực đầu ra cho học sinh cuối cấp sau khi hoàn thành chương trình tiếng Anh hệ 10 năm (lớp 5, lớp 9 thí điểm).

Tổ chức thăm quan, học hỏi kinh nghiệm các đơn vị điển hình về dạy học ngoại ngữ trong và ngoài huyện. .

Tham gia các Hội nghị, Hội thảo, tập huấn, kiểm tra, giám sát, đánh giá, báo cáo sơ kết, tổng kết về việc thực hiện các nhiệm vụ của Đề án; tạo điều kiện cho chuyên viên và giáo viên Tiếng Anh tham gia hội thảo, tập huấn chuyên môn trong và ngoài nước theo kế hoạch của Sở GD-ĐT.

Tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ quản lý và giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực kiểm tra, giám sát và tự kiểm tra, giám sát, báo cáo do Ban quản lý Đề án NNQG 2020 và Sở GD-ĐT Hà Nam, Phòng GD-ĐT Lý Nhân tổ chức.

- Đổi mới phương pháp dạy và học nhằm nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh .

+Đối với giáo viên: Tổ chức tập huấn, hội thảo về đổi mới phương pháp dạy học; giáo viên tăng cường nghiên cứu khoa học, tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.

+Đối với học sinh: Hướng dẫn, động viên và khuyến khích học sinh tích cực, chủ động, sáng tạo trong học tập; tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động tập thể như: tổ chức hội thảo, viết thư quốc tế bằng tiếng Anh; tham gia các câu lạc bộ sử dụng tiếng Anh với nhiều hình thức tổ chức đa dạng và phong phú.

+Đổi mới kiểm tra, đánh giá đầy đủ 4 kĩ năng: nghe, nói,đọc, viết để thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học, đảm bảo đáp ứng yêu cầu đầu ra theo hướng dẫn của Bộ giáo dục. Coi trọng kiểm tra đánh giá kỹ năng ngôn ngữ của học sinh và việc vận dụng kiến thức ngôn ngữ nhằm phát triển, ứng dụng các kỹ năng ngôn ngữ vào các tình huống thực tiễn.

- Phối hợp tổ chức tập huấn, kiểm tra đánh giá việc thực hiện đổi mới sinh hoạt chuyên môn trong trường, liên trường cho cán bộ quản lý và giáo viên Tiếng Anh của nhà trường .

- Thường xuyên theo dõi đôn đốc, chủ trì việc kiểm tra, đánh giá các giờ dạy ngoại ngữ tại trường, đặc biệt trường THCS Đạo Lý đang thực hiện dạy học chương trình Tiếng Anh 10 năm; kiểm tra việc sử dụng thiết bị phòng học ngoại ngữ và ứng dụng CNTT trong dạy và học ngoại ngữ trong phòng Tiếng Anh củai nhà trường.

Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020 năm 2016 của Trường THCS Đạo Lý. Yêu cầu Tổ phó chuyên môn tổ KHXH trường, các đồng chí giáo viên dạy môn Tiếng Anh căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết và triển khai thực hiện tốt các nội dung đã đề ra. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, các đơn vị cần báo cáo với đồng chí Huỳnh để nghiên cứu giải quyết./.

Nơi nhận:

KT.HIỆU TRƯỞNG

-UBND huyện (thay báo cáo);

-Sở GD-ĐT (thay báo cáo);

-LĐ phòng, CĐ ngành (để p/h chỉ đạo);

- CV TH, THCS, TCCB, Tài vụ-CSVC (để thực hiện);

-Các trường TH, THCS;

- Lưu: VT.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Trương Ngọc Huỳnh

Tác giả: TNH

Xem thêm