tin tức-sự kiện

TKB NĂM HỌC 2014 - 2015
Trường : THCS Đạo Lý 0
Học kỳ : 1+2
Năm học : 2014-2015
Ngày Tiết 6A 6B 6C 7A 7B 7C 8A 8B 8C 9A 9B GV Nghỉ
Thứ 2 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
Địa - Đĩnh ANH - Duyên VĂN-Tỉnh SỬ - Lai ANH - Thiện VĂN - Khanh VĂN - N.Hà CNg - Thái VĂN - Huệ VĂN - T.Hà HOÁ - Bích
MT- Thuỳ CNg- Nhàn VĂN -Tỉnh Địa -Huệ SỬ - Lai ANH - Thiện SỬ- Khanh VĂN - N.Hà CNg - Thái SỬ - T.Hà ANH - Duyên
2 CNg - Thái TOAN - Đạt TOÁN- Thuỳ SINH - N.Yến TOAN - Châm SỬ - Lai TD - Quân TOAN -Dương VĂN - Huệ CNg - Nhàn LÝ - Lan
3 SINH - Bích MT - Thuỳ LÝ - Lan TOAN - Châm SINH - N.Yến TOAN -Thanh CNg - Thái ANH - Thiện TOAN - Đ.Yến LÝ - Đạt CN- Nhàn
Thứ 3 1 TOAN -Huỳnh TOAN - Đạt VĂN-Tỉnh TOAN - Châm LÝ - Đ.Yến ANH - Thiện NHẠC -Dương ĐỊA - Đĩnh ANH - Duyên TD - Quân SỬ -T.HÀ Thùy
2 VĂN - T.Hà VĂN - Đĩnh ANH - Duyên ANH - Thiện VĂN - Khanh ĐỊA - Huệ TOAN - Đ.Yến TOAN -Dương LÝ - Lan HOÁ - Bích TD - Quân Yến A,
3 VĂN - T.Hà VĂN - Đĩnh NHẠC-Dương VĂN - Tỉnh TD - Quân LÝ - Đ.Yến ANH - Thiện LÝ- Lan HOÁ - Bích TOAN - Đạt VĂN - Huệ ;Hà A
4 ANH - Duyên SINH - Bích GDCD-Tỉnh TD - Quân TCV -Khanh SINH - Dương TCT-Đ.Yến ANH - Thiện TCV- Huệ TCT - Đạt ĐỊA - Đĩnh Thanh
5 TOAN -Huỳnh TCT- Đạt TCV- Tỉnh LÝ - Đ.Yến TOAN - Châm TCV - Khanh LÝ- Lan HOÁ - Bích ANH - Duyên VĂN - T.Hà TCV - Huệ Nhàn;
Thứ 4 1 TOAN -Huỳnh TD - Duy MT - Thuỳ SINH - N.Yến VĂN - Khanh SỬ - Lai TD - Quân VĂN - N.Hà TOAN - Đ.Yến VĂN - T.Hà ANH - Duyên Đạt ,Châm
2 SỬ - T.Hà ANH - Duyên ĐỊA - Đĩnh TD - Quân ĐỊA - Huệ TD - Duy TOAN - Đ.Yến VĂN - N.Hà HOÁ - Bích SINH - N.Yến TOAN -Thanh Dương
3 TD - Duy SINH - Bích ANH - Duyên CNg - Nhàn SỬ - Lai VĂN - Khanh ĐỊA - Đĩnh TD - Quân TCT - Đ.Yến MT -Thanh VĂN - Huệ ,Thiện,Lan
4 VĂN - T.Hà VĂN - Đĩnh TD - Duy NHẠC -Nhàn MT - Đ.Yến VĂN - Khanh VĂN - N.Hà SINH - N.Yến TD - Quân ANH - Duyên VĂN - Huệ Tỉnh
5 SỬ - Lai CN-Nhàn TOAN -Thanh VĂN- N.Hà HOÁ - Bích ĐỊA - Đĩnh SỬ - T.Hà GDCD- Huệ ,Hiền
Thứ 5 1 TOAN -Huỳnh LÝ - Lan SINH -Thùy Địa -Huệ TOAN - Châm GDCD-Tỉnh SINH - N.Yến VĂN - N.Hà NHẠC-Dương ANH - Duyên SỬ - T.Hà
2 VĂN - T.Hà TCV - Đĩnh ANH - Duyên CNg - Nhàn SINH - N.Yến ĐỊA - Huệ GDCD-N.Hà TOAN -Dương TOAN - Đ.Yến HOÁ - Bích TOAN -Thanh
3 TCT -Dương SỬ - T.Hà TOÁN- Thuỳ VĂN - Tỉnh NHẠC - Thanh CNg- Nhàn ANH - Thiện SỬ- Khanh ĐỊA - Đĩnh TOAN - Đạt VĂN - Huệ
4 ANH - Duyên ĐỊA - Đĩnh VĂN - Tỉnh VĂN - Tỉnh ĐỊA - Huệ ANH - Thiện TOAN - Đ.Yến MT -Nhàn SINH - N.Yến VĂN - T.Hà TD - Quân
5 HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HOÁ - Bích Địa - Đĩnh Sử -Khanh HĐNGLL HĐNGLL
Thứ 6 1 LÝ -Lan CNg- Nhàn TOÁN- Thuỳ TOAN - Châm ANH - Thiện TD - Duy ĐỊA - Đĩnh CNg - Thái GDCD - N.Hà TD - Quân TOAN -Thanh Duyên
2 NHẠC-Dương VĂN - Đĩnh TD - Duy TCT- Châm TD - Quân TOAN -Thanh ANH - Thiện GDCD - N.Hà VĂN - Huệ TOAN - Đạt SINH - N.Yến Khanh
3 CNg - Thái TD - Duy TOÁN- Thuỳ ANH - Thiện GDCD - Tỉnh NHẠC - Thanh VĂN - N.Hà TD - Quân VĂN - Huệ SINH - N.Yến LÝ - Lan ,HàB
4 TD - Duy TOAN - Đạt CNg - Nhàn VĂN - Tỉnh TCT-Châm CNg- Nhàn CNg - Thái ANH - Thiện TD - Quân ĐỊA - Đĩnh VĂN - Huệ Bích,
5 GDCD- Tỉnh TOAN - Châm MT- Đạt SINH - N.Yến NHẠC-Dương CNg - Thái GDCD-Huệ TCT -Thanh ,YếnB,
Thứ 7 1 TCV - T.Hà GDCD-Tỉnh TOÁN- Thuỳ ANH - Thiện CN-Nhàn TOAN -Thanh TCV - N.Hà TOAN -Dương SINH - N.Yến TOAN - Đạt HOÁ - Bích Huệ;
2 GDCD - Tỉnh ANH - Duyên SỬ - T.Hà TOAN - Châm VĂN - Khanh TCT-Thanh TOÁN -Đ.Yến ANH - Thiện MT- Nhàn LÝ - Đạt SINH - N.Yến Thái
3 SINH - Bích TOAN - Đạt SINH -Thùy VĂN- Tỉnh VĂN - Khanh SINH - Dương MT -Nhàn VĂN - N.Hà ANH - Duyên VĂN - T.Hà TOAN -Thanh Đĩnh,
4 ANH - Duyên NHẠC-Dương CNg - Nhàn MT- Châm ANH - Thiện VĂN - Khanh HOÁ - Bích SINH - N.Yến TOAN - Đ.Yến VĂN - T.Hà MT -Thanh Quân
5 SH - Thái SH - Nhàn SH - Thuỳ SH - Châm SH - Khanh SH - Thanh SH - Bích SH -Dương SH - Đ.Yến SH - Đạt SH - N.Yến
Đạo Lý,Ngày 01/01/2015
TKB tuần 21 chỉnh sửa lần 2 28-Feb
Tác giả: TNH

Xem thêm

Cách cài kí hiệu đồng dạng trong Microsoft Word và ứng dụng MathType 6.9 Full Crack
Toán 9 - Các dạng toán hình học hay gặp trong đề thi vào lớp 10 môn Toán tiết 1
Bất đẳng thức côsi Phần 4
Bất đẳng thức côsi Phần 1
Bất đẳng thức côsi Phần 3