tin tức-sự kiện

TKB HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015 - 2016 TỪ TUẦN 5
Trường THCS Đạo Lý Thời khóa biểu năm học 2015-2016
Học kì I (Áp dụng từ tuần 2: từ ngày 07/9 đến / )
Ngày Tiết 6A 6B 6C 7A 7B 7C 8A 8B 8C 9A 9B 9C GV Nghỉ
Thứ 2 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
2 VĂN - Minh SINH - Hiền TD - Sang VĂN - Khanh ĐỊA - Xiêm SỬ - Lai VĂN - Huệ LÝ-Lan VĂN - N.Hà TD - Quân ANH - Duyên SINH - N.Yến
3 ANH - Hằng NHẠC - Thuỳ CNg - Thái TOÁN - Châm GDCD - Minh ĐỊA - Xiêm SỬ - Khanh TOÁN-Dương TOÁN - Đạt CNg - Nhàn TD - Quân VĂN - Huệ
4 NHẠC-Thùy TOÁN - Tuấn ANH - Hằng SINH - Hiền SỬ - Lai ANH- Duyên TOÁN - Đ.Yến SỬ - Khanh HOÁ - Bích VĂN - T.Hà VĂN - Đĩnh TOÁN-Thanh
5 ĐỊA - Minh CNg - Nhàn NHẠC - Thuỳ SỬ - Lai TOÁN - Châm SINH - Hiền ANH - Hằng CNg - Thái SỬ - Khanh GDCD-Huệ TOÁN - Đạt ĐỊA - Đĩnh
1 TOÁN-Huỳnh ANH - Hằng ĐỊA - Minh CNg - Nhàn VĂN - Đĩnh MT - Châm TOÁN - Đ.Yến SINH - N.Yến TD - Quân SỬ - Xiêm TOÁN - Đạt ANH - Duyên Tuấn; Thùy; Lan; Huệ, Khanh; HàA
2 TD - Sang VĂN - Minh ANH - Hằng SINH - Hiền TOÁN - Châm ĐỊA - Xiêm SINH - N.Yến ANH - Duyên TOÁN - Đạt VĂN - T.Hà VĂN - Đĩnh TD - Quân
3 CNg - Nhàn TD - Sang TOÁN - Dương TCT- Châm SINH - Hiền GDCD - Minh TD - Quân HOÁ - Bích ANH - Hằng VĂN - T.Hà HOÁ - Hiền TOÁN-Thanh
4 ANH - Hằng CNg - Nhàn VĂN - T.Hà TD - Sang ANH - Duyên TD - Quân TCT- Đ.Yến TOÁN-Dương SINH - N.Yến ĐỊA -Đĩnh LÝ - Đạt MT - Thanh
5 TOÁN-Huỳnh GDCD - Minh VĂN - T.Hà ANH - Duyên CNg - Nhàn TOÁN - Thanh HOÁ - Bích TCT-Dương TOÁN - Đạt TOÁN - Đ.Yến ĐỊA - Đĩnh HOÁ - Hiền
Thứ 4 1 TOÁN-Huỳnh VĂN - Minh LÝ -Tuấn VĂN - Khanh VĂN - Đĩnh TOÁN - Thanh MT-Thùy VĂN - N.Hà LÝ-Lan TOÁN - Đ.Yến SỬ - Xiêm TD - Quân Dương; Sang; Hà B; Hiền; Nhàn; Đạt ; Châm
2 VĂN - Minh TOÁN - Tuấn SINH - Bích VĂN - Khanh VĂN - Đĩnh TOÁN - Thanh SINH - N.Yến ANH - Duyên ANH - Hằng TOÁN - Đ.Yến GDCD - Huệ SỬ-Xiêm
3 VĂN - Minh ANH - Hằng GDCD - N.Hà ANH - Duyên ĐỊA - Xiêm LÝ- Tuấn TOÁN - Đ.Yến TD - Quân MT-Thùy SINH - Bích VĂN - Đĩnh VĂN - Huệ
4 SINH - N.Yến TCT - Tuấn ANH - Hằng LÝ- Đ.Yến TD - Quân VĂN - Khanh VĂN - Huệ TCV - N.Hà HOÁ - Bích ĐỊA -Đĩnh MT-Thanh ANH - Duyên
5 GDCD-Minh ANH - Duyên VĂN - Khanh VĂN - Huệ MT-Thùy SINH - N.Yến ANH - Hằng SINH - Bích TCT-Thanh
Thứ 5 1 SINH - N.Yến VĂN - Minh VĂN - T.Hà ANH - Duyên TD - Quân VĂN - Khanh ĐỊA-Xiêm TOÁN-Dương GDCD-N.Hà LÝ - Lan CNg - Nhàn ĐỊA - Đĩnh
2 ANH - Hằng VĂN - Minh SỬ-Khanh ĐỊA - Xiêm VĂN - Đĩnh TOÁN - Thanh CNg - Thái SINH - N.Yến VĂN - N.Hà HOÁ - Hiền TOÁN - Đạt LÝ - Lan
3 SỬ-Khanh SINH - Hiền TOÁN - Dương NHẠC - Nhàn TOÁN - Châm ANH- Duyên ANH - Hằng TD - Quân CNg - Thái TOÁN - Đ.Yến VĂN - Đĩnh VĂN - Huệ
4 VĂN - Minh SỬ- Khanh MT- Dương TOÁN - Châm ANH - Duyên CNg - Nhàn NHẠC -Tuấn CNg - Thái TD - Quân SINH - Bích VĂN - Đĩnh TOÁN-Thanh
5 HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL TCV - Huệ NHẠC -Tuấn ANH - Hằng HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL
Thứ 6 1 TOÁN-Huỳnh ĐỊA - Minh TOÁN - Dương TOÁN - Châm SỬ - Lai ANH- Duyên LÝ - Lan ĐỊA - Xiêm NHẠC - Tuấn VĂN - T.Hà TD - Quân VĂN - Huệ Hằng; Thái; Bích; Đ.Yến; N.Yến Thanh;
2 GDCD -Minh TOÁN - Tuấn TCT - Dương SỬ - Lai VĂN - Đĩnh VĂN - Khanh TD - Quân GDCD -N.Hà ĐỊA - Xiêm VĂN - T.Hà ANH - Duyên SINH - N.Yến
3 VĂN - Minh TD - Sang VĂN - T.Hà ĐỊA - Xiêm TOÁN - Châm TD - Quân VĂN - Huệ VĂN - N.Hà SỬ - Khanh LÝ - Lan TOÁN - Đạt HOÁ - Hiền
4 MT- N.Yến VĂN - Minh TD - Sang TOÁN - Châm NHẠC - Nhàn SỬ - Lai SỬ - Khanh ANH - Duyên TCV- N.Hà TD - Quân VĂN - Đĩnh GDCD - Huệ
5 GDCD-N.Hà SỬ - Khanh TOÁN - Đạt HOÁ - Hiền ĐỊA - Đĩnh CNg- Nhàn
Thứ 7 1 TCT-Dương LÝ - Tuấn VĂN - T.Hà VĂN - Khanh Toán -Châm SINH - Hiền ANH - Hằng VĂN - N.Hà TOÁN -Đạt MT- Thanh SINH - Bích LÝ - Lan Minh; YếnA; Đĩnh; Quân ;Duyên ; Xiêm
2 LÝ- Tuấn MT - Hiền SINH - Bích VĂN - Khanh MT- Châm NHẠC - Nhàn TOÁN - Đ.Yến VĂN - N.Hà CNg - Thái VĂN - T.Hà TOÁN - Đạt VĂN - Huệ
3 TD - Sang TOÁN - Tuấn CNg - Thái TOÁN - Châm LÝ - Đ.Yến TOÁN - Thanh HOÁ - Bích TOÁN-Dương VĂN - N.Hà ANH - Hằng HOÁ - Hiền VĂN - Huệ
4 CNg - Nhàn ANH - Hằng TOÁN - Dương TD - Sang SINH - Hiền VĂN - Khanh CNg - Thái HOÁ - Bích VĂN - N.Hà TOÁN - Đ.Yến LÝ - Đạt TOÁN-Thanh
5 SH - N.Yến SH - Tuấn SH - Thái SH - Sang SH - Nhàn SH - Thanh SH - Đ.Yến SH - Dương SH - Bích SH - T.Hà SH - Đạt SH - Huệ
Chú ý: Đạo Lý, ngày 07/9/2015
Đã chỉnh sửa lần 03 ( ngày 07/9) KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Trương Ngọc Huỳnh

Tác giả: TNH

Xem thêm

Cách cài kí hiệu đồng dạng trong Microsoft Word và ứng dụng MathType 6.9 Full Crack
Toán 9 - Các dạng toán hình học hay gặp trong đề thi vào lớp 10 môn Toán tiết 1
Bất đẳng thức côsi Phần 4
Bất đẳng thức côsi Phần 1
Bất đẳng thức côsi Phần 3