tin tức-sự kiện

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC DẠY ÔN TẬP ĐỐI VỚI HỌC SINH LỚP 9 CÓ NGUYỆN VỌNG THI TUYỂN VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2017-2018

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG THCS ĐẠO LÝ

Số: /KH-THCS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đạo Lý, ngày 09 tháng 5 năm 2017

ê

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC DẠY ÔN TẬP ĐỐI VỚI HỌC SINH LỚP 9

CÓ NGUYỆN VỌNG THI TUYỂN VÀO LỚP 10 THPT

NĂM HỌC 2017-2018

I. Những căn cứ xây dựng kế hoạch:

- C¨n cø th«ng t­ sè 55/2011/TT- BGD-§T ngµy 22/11/2011 cña Bé GD&§T ban hµnh ®iÒu lÖ ban ®¹i diÖn cha mÑ häc sinh,

- C¨n cø quyÕt ®Þnh sè 31/2012/Q§-UBND ngµy 12/12/2012 cña Chñ tÞch UBND tØnh Hµ Nam ban hµnh quy ®Þnh vÒ viÖc d¹y thªm, häc thªm trªn ®Þa bµn tØnh Hµ Nam,

- C¨n cø h­íng dÉn số 538/HD-SGDĐT ngày 28 tháng 4 năm 2017 cña Së GD&§T Hµ Nam vÒ c«ng t¸c tuyÓn sinh líp 10 THPT n¨m häc 2017-2018

- Căn cứ công văn 322/GD ĐT-THCS , Phßng GD&§T Lý Nh©n vÒ c«ng t¸c tuyÓn sinh líp 10 THPT ngày 20 tháng 5 năm 2017 về việc dạy thêm, học thêm ôn thi vào lớp 10 THPT n¨m häc 2017-2018,

- Thùc hiÖn kÕ ho¹ch n¨m häc 2016-2017 cña tr­êng THCS §¹o Lý,

- C¨n cø NghÞ quyÕt H§SP tr­êng THCS §¹o Lý häp ngµy 04 th¸ng 5 n¨m 2017,

- C¨n cø biªn b¶n häp víi Ban ®¹i diÖn CMHS líp 9 ngµy 12 th¸ng 5 n¨m 2017 vµ biªn b¶n häp toµn thÓ CMHS líp 9 ngµy13 th¸ng 5 n¨m 2017.

II. Đặc điểm tình hình:

1. Số liệu cơ bản:

- Tổng số học sinh lớp 9 tốt nghiệp: 90 HS.

Số học sinh đăng ký dự học lớp ôn thi THPT: 76 HS, chia làm 3 lớp. Bình quân 25 HS/lớp.

Lớp 9A : 39 học sinh

Lớp 9B: 31 học sinh

Lớp 9C : 12 học sinh

- Tổng số giáo viên dạy ôn: 8 đ/c. Trong đó:

+ GV dạy Toán: 3 đ/c,

+ GV dạy Văn: 3 đ/c,

+ GV dạy Anh: 2 đ/c.

Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm: 7/8 đ/c, tỷ lệ 100%,

Cao đẳng sư phạm: 1/8 đ/c, tỷ lệ: 12,5%.

- Kết quả thi cuối năm các môn:

+ Môn Văn: Điểm bình quân 6,38 điểm, xếp thứ 3/25.

+ Môn Toán: Điểm bình quân 5,5 điểm, xếp thứ 3/25.

+ Môn Anh: Điểm bình quân 4,3 điểm, xếp thứ 14/25.

Điểm TB cả 3 môn Văn, Toán, Anh: 5,39 điểm xếp chung 3 môn thứ 8/25

2. Thuận lợi, khó khăn:

2.1. ThuËn lîi:

- N¨m häc 2016 – 2017, tr­êng THCS Đạo Lý cã ®éi ngò gi¸o viªn gi¶ng d¹y c¸c m«n V¨n, To¸n, Anh ®¹t tỷ lệ tr×nh ®é chuÈn vµ trªn chuÈn vÒ ®µo t¹o cao, æn ®Þnh, nhiÖt t×nh c«ng t¸c, cã kinh nghiÖm trong gi¶ng d¹y vµ «n tËp vµ ®· ®­îc chän ®Ó d¹y líp 9.

  • C«ng t¸c gi¶ng d¹y hµng ngµy ®¶m b¶o kû c­¬ng nÒ nÕp.

- Phô huynh häc sinh ®· quan t©m ®Õn viÖc häc tËp ®Ó n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc toµn diÖn.

  • §a sè häc sinh ch¨m chØ häc tËp, cã ý thøc tù gi¸c trong häc tËp.

2.2. Khã Kh¨n:

  • Sè häc sinh cã lùc häc yÕu, TB cßn kh¸ nhiÒu (31/82= 37,8%) trong ®ã sè häc sinh yÕu chiÕm 9,5% th­êng kh«ng cã sù cè g¾ng v­¬n lªn trong häc tËp.
  • Qua k× kiÓm tra cuèi n¨m do Së vµ Phßng GD&§T ra ®Ò tû lÖ häc sinh cã ®iÓm d­íi TB cßn cao.

III. Môc ®Ých, chØ tiªu, biÖn ph¸p thùc hiÖn:

1. Môc ®Ých:

  • TËp trung båi d­ìng ®Çu kh¸ giái n©ng cao chÊt l­îng mòi nhän, vµ phô ®¹o ®Çu yÕu kÐm ®Ó ®¹t chÊt l­îng ®¹i trµ, quan t©m ®Õn mäi ®èi t­îng häc sinh trong viÖc rÌn kiÕn thøc vµ kü n¨ng phï hîp víi ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc phæ th«ng.
  • C¸c ®ång chÝ gi¸o viªn gi¶ng d¹y x©y dùng kÕ ho¹ch b¸m s¸t kÕ ho¹ch nhµ tr­êng, phï hîp ®èi t­îng vµ kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh; ph¶i thùc hiÖn ®óng kÕ ho¹ch vµ néi dung ch­¬ng tr×nh «n tËp, cã gi¸o ¸n gi¶ng d¹y vµ d¹y ®óng thêi kho¸ biÓu.

2. Yªu cÇu cô thÓ:

2.1. VÒ néi dung kiÕn thøc, kü n¨ng:

- Häc sinh diÖn yÕu kÐm n¾m ®­îc c¸c ®¬n vÞ kiÕn thøc c¬ b¶n trong ch­¬ng tr×nh SGK, cã kü n¨ng gi¶i quyÕt 40 % yªu cÇu cña mét bµi tËp.

- HS ®¹i trµ n¾m ®­îc toµn bé c¸c ®¬n vÞ kiÕn thøc c¬ b¶n trong ch­¬ng tr×nh SGK, cã kü n¨ng trong viÖc gi¶i quyÕt c¸c bµi tËp thuéc ch­¬ng tr×nh SGK, møc ®é gi¶i ®­îc bµi tËp ®¹t yªu cÇu 60-> 70%.

- HS kh¸ giái n¾m ch¾c c¸c ®¬n vÞ kiÕn thøc c¬ b¶n trong SGK, cã kü n¨ng thµnh th¹o trong viÖc gi¶i bµi tËp, n¾m v÷ng c¸c ®¬n vÞ kiÕn thøc d­íi d¹ng n©ng cao, cã kh¶ n¨ng gi¶i quyÕt 80 % yªu cÇu cña mét bµi tËp thuéc d¹ng bµi n©ng cao.

2.2. VÒ møc ®é t­ duy:

- HS ph¶i ®­îc rÌn mét c¸ch cã bµi b¶n vÒ kh¶ n¨ng t­ duy, s¸ng t¹o theo møc ®é khã dÇn phï hîp víi tõng ®èi t­îng HS.

- Kh¶ n¨ng t­ duy cña HS ph¶i ®­îc rÌn theo c¬ së khoa häc, t­ duy cã l«gic; tr¸nh sù t­ duy m¸y mãc dËp khu«n.

3. ChØ tiªu:

3.1. Tû lÖ HS ®ç vµo THPT: HÖ c«ng lËp ®¹t 98%,

3.2. XÕp chung thø 12/25.

M«n To¸n thø 10/25 trë lªn,

M«n V¨n thø 8/25 trë lªn,

M«n Anh thø 14/25 trë lªn.

4. Tæ chøc thùc hiÖn:

4.1. Ph©n lo¹i HS mỗi lớp được chia ra thành ít nhất 03 nhóm ®èi t­îng ®Ó d¹y:

- Nhóm 1 : Gåm nh÷ng HS cã häc lùc kh¸, giái.

- Nhóm 2 : Gåm nh÷ng HS cã häc lùc TB,TB –Khá.

- Nhóm 3 : Gåm nh÷ng HS cã häc lùc TB-Yếu,Yếu.

4.2. Ph©n c«ng gi¸o viªn d¹y vµ phô tr¸ch líp häc:

TT

Họ và tên GV

Trình độ CM

Môn dạy

Dạy lớp

GV phụ trách lớp ôn tập

1

Vũ Tuấn Đạt

ĐHSP Toán-Tin (CĐSP Toán Lý)

Văn

9A2

9A1

2

Nguyễn Thị Hà

ĐHSP Văn

Văn

9A2

3

Nguyễn Thị Bích Duyên

ĐHSP Anh

Anh

9A1

4

Nguyễn Thị Thu Hằng

ĐHSP Anh

Anh

9A2

5

Vũ Thị Huệ

ĐHSP Văn

Văn

9A1

9A1

6

Nguyễn Duy Thanh

CĐSP Toán

(ĐHSP Tin)

Toán

9A1

7

Đinh Thị Minh Yến

CĐSP Toán-Lý

Toán

9A3

9A3

8

Cao Văn Đĩnh

ĐHSP Văn

Văn

9A3

4.3. Ban qu¶n lý:

- §/c Ph¹m Ngäc TuÊn- HiÖu tr­ëng- Tr­ëng ban.

- §/c Trương Ngọc Huỳnh- HiÖu phã- Phã ban.

- §/c TrÇn ThÞ Thu H­¬ng- KÕ to¸n- uû viªn.

- §/c Vũ Quang Bích- Thñ quü- Uû viªn.

4.4. Thêi l­îng «n:

Ph©n chia theo tû lÖ:

V¨n : To¸n : Anh = 2:2:1,5

Tæng sè buæi «n c¶ 3 m«n: 36 buæi/líp.

4.5. Néi dung «n: Theo 3 vßng «n:

Vßng 1: Tõ 24/5-> 27/5/2017: Rµo kÝn kiÕn thøc:

HÖ thèng, n¾m ch¾c, nhí kü c¸c néi dung kiÕn thøc c¬ b¶n.

Tæ chøc kh¶o s¸t ngµy 27/5/2017.

Vßng 2: Tõ 29/5-> 03/6: §iÓm s©u kiÕn thøc, kü n¨ng:

TËp trung rÌn kü n¨ng lµm bµi tËp theo c¸c d¹ng c¬ b¶n thuéc ch­¬ng tr×nh.

Tæ chøc kh¶o s¸t ngµy 04/6/2017.

Vßng 3: Tõ 05/6-> 13/6: Kh¸i qu¸t tæng hîp.

Tæ chøc kh¶o s¸t ngµy 10/6/2017.

5. BiÖn ph¸p:

- Häp H§SP th«ng qua néi quy líp häc, kÕ ho¹ch «n tËp, møc thu, thèng nhÊt víi gi¸o viªn phô tr¸ch líp, gi¸o viªn gi¶ng d¹y líp «n tËp.

- Häp bµn, triÓn khai th«ng qua CMHS khèi 9 vÒ néi quy líp häc, kÕ ho¹ch «n tËp, møc thu.

- Ban gi¸m hiÖu ký duyÖt kÕ ho¹ch «n tËp theo nhãm chuyªn m«n, th«ng qua néi dung «n tËp, biÖn ph¸p thùc hiÖn, chØ tiªu phÊn ®Êu.

- 100% gi¸o viªn d¹y cã ®ñ kÕ ho¹ch, gi¸o ¸n, sæ theo dâi chuyªn cÇn, theo dâi ®iÓm kiÓm tra vµ møc ®é tiÕn bé cña HS, cã rót kinh nghiÖm qua mçi tiÕt d¹y. Gi¸o ¸n ®­îc BGH phª duyÖt tr­íc khi lªn líp 1 tuÇn.

- Ngoµi viÖc kiÓm tra th­êng xuyªn, sau mçi vßng «n GV ph¶i tæ chøc kiÓm tra viÕt 120 phót (V¨n, To¸n) vµ 60 phót (Anh), c¨n cø kÕt qu¶ bµi lµm cña HS ®Ó cã ®iÒu chØnh PPGD.

- ViÖc tæ chøc ra ®Ò, kiÓm tra ®¸nh gi¸ HS ph¶i ®¶m b¶o kh¸ch quan c«ng b»ng, phï hîp ®èi t­îng vµ ph©n lo¹i ®­îc HS. Th«ng qua kÕt qu¶ kiÓm tra c¸c vßng «n cã thÓ ®iÒu chuyÓn häc sinh tr¸nh ngåi nhÇm líp.

- BGH t¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra ®¸nh gi¸, thanh tra giê d¹y «n tËp cña GV.

6. Cơ sở vật chất phục vụ cho dạy ôn tập

Dạy tại trường THCS §¹o Lý ( tại 03 lớp 9A,9B,9C).

Điều kiện phục vụ cho HS đảm bảo theo quy định về dạy thêm học thêm của UBND tỉnh Hà Nam.

7. Thời khóa biểu:

Môn Lp

Buổi

9A1

9A2

9A3

Lãnh đạo trực

Hành chính trực

Ca1

Ca2

Ca1

Ca2

Ca1

Ca2

2

Sáng

V

A

V

T

V

A

Tuấn

Bích

Chiều

V

V

A

A

A

T

Tuấn

Hương

3

Sáng

T

A

A

V

V

T

Huỳnh

Hương

Chiều

T

T

V

T

A

V

Huỳnh

Bích

4

Sáng

T

V

T

V

V

T

Tuấn

Bích

Chiều

V

A

A

V

T

V

Tuấn

Hương

5

Sáng

T

V

V

T

V

T

Huỳnh

Hương

Chiều

A

T

T

V

A

T

Huỳnh

Bích

6

Sáng

T

V

V

T

T

V

Tuấn

Bích

Chiều

A

V

T

A

T

V

Tuấn

Hương

7

Sáng

A

T

T

V

V

A

Huỳnh

Hương

Chiều

T

V

V

A

T

V

Huỳnh

Bích

8. Kinh phí thu, chi.

8.1. Thu:

- Tổng số học sinh tham gia ôn tập: 76 học sinh

- Số tiền thực thu của mỗi học sinh: 616.000 đồng/cả đợt ôn tập.

- Số học sinh được miền trừ: 0; lý do (con hộ nghèo, con gia đình chính sách…)

8.2. Chi.

- Chi 80% cho GV trực tiếp dạy,

- Chi 5% điện nước phục vụ dạy học,

- Chi 15% quản lý hành chính.

9. Một số quy định chung.

- Cán bộ, giáo viên nhà trường thực hiện nghiêm túc các nội dung quy định về tổ chức dạy thêm, học thêm theo chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Nam.

- Cơ sở giáo dục tổ chức dạy thêm, học thêm chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cán bộ, giáo viên và học sinh trong quá trình tổ chức hoạt động dạy và học tại trường.

10. Một số điều chỉnh, bổ sung:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

HiÖu tr­ëng

Phạm Ngọc Tuấn

Trường THCS Đạo Lý

DANH SÁCH GIÁO VIÊN

ĐƯỢC PHÂN CÔNG DẠY LỚP 9 ÔN THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2016 - 2017

TT

Họ và tên GV

Trình độ CM

Môn dạy

Dạy lớp

GV phụ trách lớp ôn tập

1

Vũ Tuấn Đạt

ĐH Toán-Tin ( CĐSP Toán – Lý)

Văn

9A2

9A2

2

Nguyễn Thị Hà

ĐHSP Văn (CĐSP Văn- Sử)

Văn

9A1

9A1

3

Nguyễn Thị Bích Duyên

ĐHSP Anh

Anh

9A2

4

Nguyễn Thị Thu Hằng

ĐHSP Anh

Anh

9A1,9A3

5

Vũ Thị Huệ

ĐHSP Văn ( CĐSP Văn- CD)

Văn

9A2

6

Nguyễn Duy Thanh

CĐSP Toán

ĐHSP Tin

Toán

9A1

7

Đinh Thị Minh Yến

CĐSP Toán-Lý

Toán

9A3

8

Cao Văn Đĩnh

ĐHSP Văn (CĐSP- Địa)

Văn

9A3

Đạo Lý, ngày 09 tháng 5 năm 2017

HIỆU TRƯỞNG

Phạm Ngọc Tuấn

Tác giả: TNH

Xem thêm