tin tức-sự kiện

TKB Tuần 2 - Năm học 2016-2017
Trường THCS Đạo Lý Thời khóa biểu năm học 2016-2017
Học kì I (Áp dụng trong tuần 2 : từ ngày / 9 /2016 - / / )
Ngày Tiết 6A 6B 6C 7A 7B 7C 8A 8B 8C 9A 9B 9C GV Nghỉ
Thứ 2 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
2 MT - Lai TD - Sang LÝ - C.Tuấn ĐỊA - Xiêm VĂN- Hương SỬ - Lệ CNg-Thái Anh - Hằng NHẠC -Thảo LÝ- Lan SINH - N.Yến HÓA - Bích
3 ANH- Duyên TOÁN - C.Tuấn TOÁN - Đạt TOÁN- Châm TCV- Hương TOÁN - Thanh VĂN - Huệ VĂN - Khanh ĐỊA -Xiêm VĂN - Hà VĂN - Đĩnh TD - Quân
4 Địa -Xiêm MT - Lai CNg- Nhàn SỬ - Lệ Anh - Hằng SINH- Hiền TOÁN -Dương TOÁN - Đ.Yến SỬ - Khanh TD - Quân TOÁN - Đạt VĂN - Huệ
5 TOÁN - Huỳnh VĂN - Hà MT - Lai MT - Châm CD - Lệ VĂN - Hương ANH- Duyên SỬ - Khanh VĂN- Huệ TOÁN - Đ.Yến CNg-Nhàn TOÁN - Thanh
Thứ 3 1 TOÁN - Huỳnh ANH- Duyên TCT - C.Tuấn Anh - Hằng TD - Sang CD-Lệ LÝ-Lan TOÁN - Đ.Yến SINH- N.Yến VĂN - Hà TD - Quân SINH - Bích Huệ, Xiêm,
2 ANH- Duyên CD - Thảo TD - Sang CD - Lệ LÝ- Lan VĂN - Hương MT-Nhàn Anh - Hằng TD - Quân VĂN - Hà VĂN - Đĩnh TOÁN - Thanh Hiền
3 VĂN - Hà TCV-Hương ANH- Duyên CNg- Nhàn NHẠC-Thảo Anh - Hằng TOÁN -Dương TD - Quân LÝ- Lan SINH - Bích SINH - N.Yến MT - C.Tuấn Đạt,
4 VĂN- Hà LÝ - C.Tuấn SỬ - Lệ TD - Sang TOÁN - Châm VĂN - Hương SINH- N.Yến NHẠC-Thảo TOÁN -Dương TOÁN - Đ.Yến HÓA - Bích TOÁN - Thanh Khanh
5 LÝ - C.Tuấn CNg- Nhàn CD - Thảo TOÁN- Châm Anh - Hằng MT - Thanh TOÁN -Dương MT- Đ.Yến ANH- Duyên ĐỊA - Đĩnh SỬ - Hương CD-Lệ
Thứ 4 1 TOÁN - Huỳnh ANH- Duyên VĂN- Khanh NHẠC - Thảo ĐỊA - Xiêm TOÁN - Thanh SỬ - Lệ HÓA-Hiền VĂN - Huệ TOÁN - Đ.Yến VĂN - Đĩnh TD - Quân Hà, Nhàn,
2 CD - Thảo ĐỊA - Xiêm TCV - Khanh Anh - Hằng CD - Lệ TD - Quân HÓA-Hiền TOÁN - Đ.Yến VĂN -Huệ HÓA - Bích TOÁN - Đạt TOÁN - Thanh Châm,
3 ANH- Duyên TCT - C.Tuấn TOÁN - Đạt VĂN - Đĩnh Anh - Hằng ĐỊA - Xiêm TD - Quân SINH- N.Yến HÓA-Hiền CD - Lệ HÓA - Bích LÝ- Lan Sang,
4 TCV- Khanh TOÁN - C.Tuấn SINH- Hiền SINH- N.Yến SỬ - Lệ LÝ - Lan VĂN - Huệ TCT - Đ.Yến ANH- Duyên Anh - Hằng ĐỊA - Xiêm SINH- Bích Dương,
5 VĂN - Đĩnh SINH - Bích TCT-Thanh VĂN - Huệ SỬ - Khanh SINH- N.Yến MT - C.Tuấn TCT- Đạt Anh - Hằng Hương
Thứ 5 1 SỬ - Lệ TOÁN - C.Tuấn ANH- Duyên TOÁN- Châm VĂN - Hương ĐỊA - Xiêm CNg-Thái LÝ- Lan HÓA-Hiền SINH - Bích VĂN - Đĩnh VĂN - Huệ
2 SINH-Hiền ANH- Duyên VĂN- Khanh TD - Sang TOÁN - Châm Anh - Hằng TD - Quân CNg-Thái TOÁN -Dương CNg- Nhàn VĂN - Đĩnh ĐỊA - Xiêm
3 TD - Sang SINH- Hiền VĂN -Khanh TCT - Châm SINH - Bích TOÁN - Thanh SINH- N.Yến Anh - Hằng CNg-Thái ĐỊA - Đĩnh ANH-Duyên SỬ - Hương
4 CNg- Thái SỬ- Lệ TD - Sang Anh - Hằng CNg-Nhàn NHẠC - Thảo ANH- Duyên VĂN - Khanh TD - Quân TOÁN - Đ.Yến LÝ- Đạt TOÁN - Thanh
5 HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL NHẠC-Thạo ĐỊA- Đĩnh SỬ - Khanh HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL
Thứ 6 1 TOÁN - Huỳnh VĂN - Hà ANH- Duyên VĂN - Đĩnh TOÁN - Châm VĂN - Hương TOÁN -Dương HÓA-Hiền TCV - Khanh TD - Quân ĐỊA - Xiêm CNg- Nhàn Hằng,
2 TD - Sang VĂN - Hà TOÁN - Đạt VĂN - Đĩnh ĐỊA - Xiêm VĂN - Hương HÓA-Hiền TD - Quân TOÁN -Dương SỬ - Khanh ANH-Duyên HÓA - Bích Thanh;
3 SINH-Hiền TD - Sang VĂN - Khanh LÝ - Lan TCT- Châm TD - Quân ANH- Duyên CD - Thảo MT- Nhàn VĂN - Hà TCV - Đĩnh VĂN - Huệ Thái,
4 VĂN- Hà CNg- Nhàn ĐỊA - Xiêm SINH- N.Yến VĂN -Hương SINH- Hiền CD -Thảo VĂN - Khanh ANH- Duyên HÓA - Bích TD - Quân LÝ- Lan Đ.Yến
5 VĂN - Huệ SINH- N.Yến CD - Thảo LÝ- Lan TOÁN- Đạt TCV- Đĩnh Lệ; C.Tuấn
Thứ 7 1 CNg- Thái VĂN - Hà NHẠC-Lai TOÁN - Châm MT-Thanh CNg- Nhàn SỬ - Lệ TOÁN - Đ.Yến TOÁN -Dương TCV - Khanh LÝ- Đạt ĐỊA - Xiêm N.Yến,
2 TCT - C.Tuấn NHẠC-Lai SINH- Hiền SỬ - Lệ TOÁN - Châm TOÁN - Thanh TCV-Khanh CNg-Thái VĂN- Huệ VĂN - Hà TOÁN - Đạt Anh - Hằng Đĩnh
3 NHẠC-Lai TOÁN - C.Tuấn TOÁN - Đạt TCV-Hương TD - Sang Anh - Hằng ĐỊA-Xiêm VĂN - Khanh TOÁN -Dương TOÁN - Đ.Yến CD -Lệ VĂN - Huệ Duyên
4 VĂN- Hà SINH- Hiền CNg- Nhàn ĐỊA - Xiêm VĂN- Hương SỬ - Lệ TOÁN -Dương VĂN - Khanh CNg-Thái Anh - Hằng MT - C.Tuấn VĂN - Huệ Lan, Bích
5 SH- Thái SH- Sang SH- Nhàn SH- N. Yến SH- Bích SH- Thanh SH- Dương SH- Đ.Yến SH- Hiền SH- Hà SH- Đạt SH- Huệ Thảo
Đạo Lý, Ngày 04/9/2016
KT. HIỆU TRƯỞNG
TKB chỉnh sửa lần 3 ( 15h30 ngày 04/9/2016) PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Trương Ngọc Huỳnh
Tác giả: Trương Ngọc Huỳnh

Xem thêm

Cách cài kí hiệu đồng dạng trong Microsoft Word và ứng dụng MathType 6.9 Full Crack
Toán 9 - Các dạng toán hình học hay gặp trong đề thi vào lớp 10 môn Toán tiết 1
Bất đẳng thức côsi Phần 4
Bất đẳng thức côsi Phần 1
Bất đẳng thức côsi Phần 3