tin tức-sự kiện

PCCM HKI lần 1-2016-2017

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2016- 2017

Trường THCS Đạo Lý Tổ khoa học tự nhiên ( 22/8/2016 - 27/8/2016 )

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Đảng viên ( x)

GVG cấp

Trình độ CM đào tạo, môn

Phân công dạy môn, lớp, số tiết/ tuần

Số tiết thực dạy

Ban đầu

Hiện nay

1

Phạm Ngọc Tuấn

17-09-1975

x

Huyện

CĐSP Toán Lý

ĐH Toán

Hướng nghiệp 9ABC

0,75

2

Trương Ngọc Huỳnh

25-06-1980

x

Huyện

CĐSP Toán Lý

ĐH Toán Tin

Toán (6A)

4

3

Lương Thị Châm

08-10-1971

x

Huyện

CĐSP Toán

ĐHSP Toán

Toán 7AB (8) + TC Toán 7A (1)+ TC Toán7B (1)+ MT7A(1)

11

4

Vũ Tuấn Đạt

20-01-1983

x

Trường

CĐSP Toán Lý

ĐH Toán Tin

Toán 6C ,9B (8)+ Lý 9B(2) + TCT 9B(1)

11

5

Nguyễn Duy Thanh

08-10-1978

x

Trường

CĐSP Toán Tin

ĐHSP Tin

Toán 7C, 9C(8) + TC Toán 7C(1)+ TC Toán 9C (1)+ MT7BC(2)

12

6

Đinh Thị Minh Yến

08-02-1985

Huyện

CĐSP Toán Lý

CĐSP Toán Lý

Toán 9A, 8B(8) + TC Toán 8B(1) + TC Toán 9A(1)

10

7

Cao Minh Tuấn

21-10-1990

CĐSP Toán Lý

CĐSP Toán Lý

Toán 6B(4) + TCToán 6ABC(3) + Lý 6A, 6B, 6C(3)+ MT9ABC(3) + MT6ABC(3)+

16

8

Phạm Thị Thùy Dương

28-08-1979

Huyện

CĐSP Toán Tin

ĐHSP Tin

Toán 8B,6C(8) + TCT 8BC(2) +MT 8ABC(3)

13

9

Trương Thị Hiền

30-01-1983

x

Huyện

CĐSP Sinh Hóa

ĐHSP Hóa

Hoá 8A, 8B, 8C(6) + Sinh 7C(2)+ Sinh 6ABC(6)

14

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Đảng viên ( x)

GVG cấp

Trình độ CM đào tạo, môn

Phân công dạy môn, lớp, số tiết/ tuần

Số tiết thực dạy

Ban đầu

Hiện nay

10

Vũ Quang Bích

14-04-1981

x

Tỉnh

CĐSP Sinh Hóa

ĐHSP Sinh

Hoá 9ABC(6) + Sinh 9AB(4 ) + Sinh 7B(2)

12

11

Nguyễn Thị Yến

21-08-1986

Trường

CĐSP Sinh KTNN

CĐSP Sinh KTNN

Sinh 7A, 8A, 8B, 8C, 9C(10)

10

12

Trần Thị Thanh Nhàn

11-06-1960

x

Trường

CĐSP KTCN

CĐHSP KTCN

CNghệ 6BC(4) +CNghệ 7ABC(4,5) +CNghệ 9ABC(3)

13,5

13

Nguyễn Hồng Thái

25-05-1974

x

Huyện

CĐSP KTCN

ĐHSP KTCN

CNghệ 6A(2), CNghệ 8ABC(4,5)

6,5

14

Nguyễn Thị Lan

27-08-1981

x

Trường

CĐSP Lý CTĐ

CĐSP Lý CTĐ

Lý 8A, 8B, 8C(3) + Lý 9AC(4)+ Lý 7ABC(3)

10

15

Bùi Hồng Quân

02-03-1983

Trường

CĐSP KTCN

CĐSP KTCN

Thể 7C,8A, 8B,8C, 9A, 9B, 9C (14).

14

16

Nguyễn Đông Sang

28-11-1990

ĐHSP TDTT

ĐHSP TDTT

Thể 6A, 6B, 6C(6); Thể 7A,7B(4).

10

TỔ TRƯỞNG

Đạo Lý, ngày 08 tháng 8 năm 2016

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Lương Thị Châm

Trương Ngọc Huỳnh

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN Trường THCS Đạo Lý

BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2016 - 2017 Tổ khoa học xã hội ( 22/8/2016 - 27/8/2016 )

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Đảng viên ( x)

GVG cấp

Trình độ CM đào tạo, môn

Phân công dạy môn, lớp, số tiết/ tuần

Số tiết thực dạy

Tên công việc kiểm nhiệm

Tổng số Giờ

Ban đầu

Hiện nay

1

Vũ Thị Huệ

14-08-1978

x

Huyện

CĐSP văn

ĐHSP văn

Văn 8AC(8) +Văn 9C(5) + TC Văn 9C(1)+ TC Văn8AC(2)

16

CNh9C (4); BDHSG Văn 8.

20

2

Cao Văn Đĩnh

17-06-1981

x

Tỉnh

CĐSP văn

ĐHSP văn

Văn 9B, 7A(9) + TCV 9B(1) + TCV 7A(1) + Địa 9ABC(4,5) + Địa 6C(1)

15,5

BDHSG Địa 8,9

15,5

3

Lê Hồng Khanh

13-11-1978

Trường

CĐSP văn

CĐSP văn

Văn 8B,6C(8) + TCVăn 8B(1) +TCVăn 6C(1)+ Sử 6ABC(3) +Sử 8ABC(4,5) +TCV 6B(1)

18,5

18.5

4

Nguyễn Thị Hà

12-10-1979

x

Huyện

CĐSP văn

ĐHSP văn

Văn 6A(4) + Văn 6B (4) +Văn 9A(5) +TCV 9A,6B(2)

15

CNh9A(4); BDHSG Văn 9, Văn 6(4),TKHĐ(2)

21

5

Lương Thị Minh

12-10-1989

CĐSP văn-GDCD

CĐSP văn- GDCD

Văn 7BC(8) + TCV 7BC(2) + CD 7ABC(3) + CD 9ABC(3)

16

BDHSG Văn 7

17

6

Nguyễn Thị Thu Hằng

13-11-1976

x

Huyện

CĐSP T.Anh

ĐHSP T.Anh

T.Anh 7ABC(9) + T.Anh 9AC(2) +T.Anh 8B(3)

16

IOE6; BDHSG Anh 7,9.

16

7

Nguyễn Thị Bích Duyên

03-10-1976

x

Huyện

CĐSP T.Anh

ĐHSP T.Anh

T.Anh 6ABC(9) + T.Anh 9B(3) +T.Anh 8AC(6)

17

BDHSG Anh 6,8; IOE9.

17

8

Trần Thị Xiêm

30-01-1983

Trường

CĐSP Sử -Địa

CĐSP Sử -Địa

Địa 8ABC(4,5) + Địa 7ABC(6) + Sử 9ABC (4,5) + Địa 6AB(2)

17

BDHSG Sử 8,9

17

9

Nguyễn Văn Lai

11-06-1960

CĐSP sử

CĐSP sử

Sử 7ABC(6)

15

GDTX

19

10

Trần Thị Thảo

02-12-1988

CĐSP Nhạc -Đội

Nhạc7ABC (3) + Nhạc 8ABC(3) + CD 8ABC(3) + CD6ABC (3)

12

PTPT Đội (4)

16

Đạo Lý, ngày 08 tháng 8 năm 2016

TỔ PHÓ

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Hà

Trương Ngọc Huỳnh

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN

DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐĂNG KÝ SOẠN GIÁO ÁN BẰNG VI TÍNH

Trường THCS Đạo Lý

Năm học 2015-2016

Tổ khoa học xã hội

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chứng chỉ tin học

Trình độ CM

Môn dạy được phân công giảng dạy

Môn đăng ký soạn vi tính

Ký tên

1

Nguyễn T.Bích Duyên

03-10-1976

A

ĐHSP Anh văn

Anh 7,8,9

Văn 6,9; Sử 8

2

Cao Văn Đĩnh

17-06-1981

A

CĐSP Văn sử( ĐHSP Văn)

Văn 6,9; Địa 8,9

Anh 6,8,9

3

Nguyễn Thị Hà

12-10-1979

A

ĐHSP Văn

Văn 6,9; Sử 8

Văn 7; Sử 6

4

Nguyễn Thị Thu Hằng

13-11-1976

A

ĐHSP Tiếng Anh

Anh 6,8,9

Sử 8,9; Địa 7,8,9

5

Lê hồng Khanh

13-11-1978

A

CĐSP Văn sử

Văn 7; Sử 6

Văn 8,9 ; CD 9; Địa 6

6

Trần Thị Xiêm

30-01-1983

A

CĐSP Sử Địa

Sử 8,9; Địa 7,8,9

Sử 7; CD 7

7

Vũ Thị Huệ

14-08-1978

A

(CĐSP Văn sử ) ĐHSP Văn

Văn 8,9 ; CD 9; Địa 6

Hóa 8, Sinh 9

8

Nguyễn Văn Lai

11-06-1960

A

CĐSP Văn sử

Sử 7; CD 7

Toán 8,9 ; Lý 9

Đạo Lý, ngày24 tháng 9 năm 2015

TỔ TRƯỞNG

HIỆU TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ và tên)

(Đã Kí)

Nguyễn Thị Ngọc Hà

Phạm Ngọc Tuấn

Tác giả: Trương Ngọc Huỳnh

Xem thêm

Cách cài kí hiệu đồng dạng trong Microsoft Word và ứng dụng MathType 6.9 Full Crack
Toán 9 - Các dạng toán hình học hay gặp trong đề thi vào lớp 10 môn Toán tiết 1
Bất đẳng thức côsi Phần 4
Bất đẳng thức côsi Phần 1
Bất đẳng thức côsi Phần 3