tin tức-sự kiện

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG THƯ VIỆN ĐẠT TIÊN TIẾN NĂM HỌC 2016 – 2017

PHÒNG GD & ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG THCS ĐẠO

Số: 14/KH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đạo Lý, ngày 19 tháng 10 năm 2016

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG THƯ VIỆN ĐẠT TIÊN TIẾN

NĂM HỌC 2016 – 2017

Căn cứ vào Quyết định số 01/2003/QĐ/BGD&ĐT ngày 02 tháng 01 năm 2003 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông;

Căn cứ vào công văn số 11185/GDTrH của Bộ giáo dục và đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông ngày 17 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ công văn số 1479/SGDĐT-GDTrH ngày 10/10/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam về việc Hướng dẫn công tác thư viện trường học năm học 2016 - 2017;

Căn cứ công văn số 740/GDĐT-THCS ngày 13/10/2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Lý Nhân về việc Hướng dẫn công tác, thư viện năm học 2016-2017;

Căn cứ phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm học và tình hình thực tiễn của trường THCS Đạo Lý năm học 2016-2017,

I/ Tình hình chung

1. Tình hình giáo viên và học sinh

+ Tổng số học sinh: 372 học sinh chia thành 12 lớp.

- Khối lớp 6: 3 lớp 90 học sinh.

- Khối lớp 7: 3 lớp 89 học sinh.

- Khối lớp 8: 3 lớp 103 học sinh.

- Khối lớp 9: 3 lớp 90 học sinh.

+ Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên: 31 đ/c.

Trong đó: Cán bộ quản lý: 2 đ/c. Trình độ chuyên môn: ĐHSP.

- Giáo viên đứng lớp: 25 đ/c. (16 ĐHSP; 9 CĐSP).

- Nhân viên hành chính văn thư: 4 đ/c (2 CĐ Kế toán; 2 TC).

2. Tổng số sách báo, tạp chí trong thư viện: 6 481 bản

+ Sách nghiệp vụ: 966 bản.

+ Sách tham khảo: 3 523 bản.

+ Sách giáo khoa: 1 092 bản.

+ Sách quyên góp: 900 bản.

+ Báo, tạp chí: 600 bản.

3. Tổng số độc giả

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên tới thư viện đọc và mượn sách là: 31 người đạt 100%.

- Học sinh tới thư viện đọc và mượn sách là 297/372 em đạt 80%.

- Thư viện tổ chức đọc và mượn sách vào các buổi sáng trong tuần và 4 buổi chiều vào chiều thứ 2, 3, 4, 6 hàng tuần, bình quân mỗi buổi 30 độc giả.

- Lượt sách luân chuyển trong ngày là 30 lượt, cho mượn các buổi trong tuần.

4. Cán bộ thư viện

- Người chỉ đạo: Đ/c Trương Ngọc Huỳnh - Phó hiệu trưởng.

- Người phụ trách: Đ/c Trương Thị Thu Thảo - (Nhân viên hành chính kiêm thư viện).

5. Cơ sở vật chất

+ Trụ sở thư viện:

- Phòng thư viện rộng: 54m2 (để làm phòng kho sách và phòng đọc của giáo viên).

- Phòng đọc của học sinh rộng: 54m2.

+ Trang thiết bị thư viện gồm:

- 10 giá đựng sách gồm:

+ 02 giá sách giáo khoa

+ 03 giá sách tham khảo.

+ 02 giá sách nghiệp vụ.

+ 02 giá sách đạo đức.

+ 01 giá sách pháp luật.

- 01 tủ đựng báo.

- 01 tủ trưng bầy.

- 01 tủ phích.

- 01 bộ máy tính xách tay, máy in có kết nối mạng Wifi.

+ Bảng biểu:

- Nội quy thư viện 01.

- Biểu đồ phát triển sách 01.

- Khẩu hiệu châm ngôn 04.

Đánh giá chung: Chưa đủ điều kiện thư viện tiên tiến.

II/ Phương hướng nhiệm vụ công tác thư viện năm học 2016 - 2017

A. Phương hướng chung

Trong năm học 2016 – 2017 phấn đấu xây dựng các tiêu chuẩn của thư viện đạt tiên tiến nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường, tập trung chỉ đạo xây dựng đủ CSVC phòng đọc của giáo viên, mua sắm thêm các loại sách, báo theo quy định. Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh mượn và đọc sách báo đạt hiệu quả tốt, từng bước nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ thư viện để đáp ứng yêu cầu đổi mới trong công tác thư viện trường học.

B. Tình hình thư viện

1. Thuận lợi.

Trường THCS Đạo Lý được sự quan tâm của Phòng GD&ĐT Lý Nhân; đước Đảng, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo xây dựng CSVC, phối hợp giúp đỡ nhà trường trong các hoạt động giáo dục.

Nhân dân địa phương còn khó khăn song phần lớn nhân dân chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, có nhận thứ chuyển biến quan tâm đầu tư cho sự nghiệp giáo dục. Chất lượng dạy và học được nâng lên rõ rệt. Duy trì sĩ số 100% , các em ham đọc sách.

2. Khó khăn.

- Nguồn kinh phí nhà trường còn hạn hẹp; số lượng sách hiện có trong thư viện của nhà trường từ những năm học trước đến nay chưa đảm bảo chỉ tiêu, việc đầu tư sách mới còn chưa đủ. Nhà trường không có giáo viên chuyên trách thư viện. Cán bộ phụ trách thu viện kiêm nhiệm mới được tập huấn 1 lần do Phòng GD&ĐT tổ chức và cấp chứng chỉ nghiệp vụ công tác thư viện, vì vậy còn hạn chế về chuyên môn.

- Khó khăn lớn nhất của nhà trường là về cơ sở vật chất, hiện tại không có phòng đọc của giáo viên riêng.

C. Nhiệm vụ, chỉ tiêu phấn đấu công tác thư viện

1. Mua bổ sung sách, báo, tạp chí thư viện

- Sách giáo khoa: 850 bản.

- Sách tham khảo: 350 bản.

- Sách nghiệp vụ : 150 bản.

- Băng, đĩa hình giáo khoa, các loại : 20 băng đĩa.

2. Xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị thư viện

Trong tháng 9 năm 2016 thu dọn sắp xếp, mua sắm thêm tài liệu, xây dựng bố trí cơ sở vật chất và trang thiết bị thư viện theo quy định gồm:

- Kho sách thư viện và nơi làm việc của cán bộ thư viện.

- Phòng đọc của giáo viên đảm bảo đủ 30 chỗ ngồi.

- Trang trí kho sách, phòng đọc đẹp, đúng quy định.

- Huy động nguồn kinh phí mua sắm bổ sung tài liệu, sách cho thư viện.

Từ nguồn kinh phí được cấp năm học 2016 – 2017: Khoảng 10 triệu đồng.

Từ nguồn kinh phí tự nguyện đóng góp tài liệu, sách của giáo viên và học sinh: Trị giá khoảng 2 triệu đồng.

3. Sắp xếp, trưng bầy sách, báo, tạp chí

- Phân loại, đánh số, sắp xếp các loại sách, báo, tạp chí theo quy định.

- In phích, sắp xếp các loại phích theo môn.

- Trưng bầy tủ giới thiệu sách, báo, tạp chí đảm bảo tính khoa học, mỹ thuật.

- Trang trí thư viên theo quy định.

4. Công tác giới thiệu tuyên truyền sách

Trong năm học 2016 – 2017 thư viện trường tổ chức biên soạn giới thiệu 2 thư mục:“Giới thiệu sách về Bác Hồ và giới thiệu sách Bồi dưỡng HSG môn ngữ văn”.

5. Tổ chức, mượn sách, trả sách, đọc sách

Mỗi tuần thư viện nhà trường tổ chức cho CB, GV, NV và học sinh mượn và đọc sách vào các buổi sáng trong tuần, buổi chiều vào các ngày thứ 2, 3, 4, 6.

6. Tổ chức bảo quản kiểm kê tài sản thư viện

- Nhà trường chuẩn bị đủ điều kiện cần thiết về CSVC để đảm bảo an toàn không bị mất mát, hư hỏng các trang thiết bị, sách báo trong thư viện.

- Trong năm học tổ chức kiểm kê sách vào thời gian kết thúc năm học và tổng kiểm kê thư viện khi kết thúc năm hành chính.

- Sau khi kiểm kê, lập biên bản, quy kết trách nhiệm và tiếp tục làm kế hoạch công tác thư viện cho năm học mới.

7. Công tác bạn đọc

Thành lập tổ công tác bạn đọc.

Phấn đấu 100% CBGV mượn và đọc sách thường xuyên.

Phấn đấu có 80% học sinh mượn và đọc sách thường xuyên.

8. Hoạt động thư viện

Phấn đấu tổ chức giới thiệu sách chuyên đề 1 lần/ năm.

Tổ chức thi giới thiệu sách vào các ngày lễ lớn trong năm.

Biên soạn thư mục sách : 2 thư mục / năm.

D. Biện pháp thực hiện

Lập kế hoạch thừ đầu năm học.

Báo cáo, đề xuất với địa phương, cấp trên giúp đỡ.

Học tập kinh nghiệm của đồng nghiệp và các đơn vị bạn đã xây dựng xong thư viện tiên tiến.

Có biện pháp quản lý sách, có kế hoạch bảo quản, giữ gìn sách.

Chuẩn bị đủ các loại hồ sơ theo quy định.

III/ Kế hoạch từng tháng

Tháng năm

TT

Nội dung công việc

Chỉ đạo thực hiện

Ghi chú

9/2016

1

Xây dựng kế hoạch thư viện tiên tiến.

Kế hoạch hoạt động thư viện duyệt với phòng GD&ĐT.

Tham mưu với lãnh đạo địa phương tìm giải pháp khắc phục khó khăn về CSVC có phòng đọc của giáo viên.

Thảo

BGH

2

Tiếp tục mua bổ sung SGK, STK, SNV, bổ sung SGK mới cho tủ SGK dung chung đồng thời tổ chức cho học sinh, giáo viên mượn SGK phục vụ năm học mới, tranh thủ sự chỉ đạo của BGH và phối hợp với GVCN kiểm tra, nhắc nhở đảm bảo 100% học sinh có đủ SGK để học tập, hướng dẫn cho học sinh mua, dùng lại SGK cũ hoặc mượn sách trong thư viện, hướng dẫn học sinh sử dụng sách bài tập, vở bài tập, sách tham khảo bổ trợ, chọn lọc do NXBGD xuất bản.

BGH GVCN

Thảo

3

Hiệu trưởng thành lập Tổ công tác viên thư viện; cử nhân viên phụ trách thư viện đi học tập kinh nghiệm làm thư viện ở đơn vị bạn; sắp xếp lại kho sách, phòng đọc thư viện.

BGH

Thảo

4

Phát động phong trào đọc sách trong toàn trường (tham mưu với cán bộ phụ trách Đoàn, Đội về kế hoạch chỉ đạo và tổ chức thực hiện trong cả năm học).

BGH

5

Lựa chọn đề tài để biên soạn thư mục chuyên đề phục vụ giảng dạy và học tập.

BGH

6

Phát động GV HS tự nguyện đóng góp sách cũ, sách không sử dụng đến.

BGH

10/2016

1

Bổ sung sách tham khảo cho thư viện theo danh muc, sách tham khảo do Bộ GD- ĐT quy định. Bổ sung sách cho tủ sách đạo đức theo Quyết định của Bộ GD- ĐT quy định.

Thực hiện việc sử lý kỹ thuật tài liệu, tham gia việc điều tra khảo sát SGK đầu năm học theo sự chỉ đạo của Sở GD&ĐT.

BGH Hương

Thảo

2

Phối hợp với BCH Đoàn, Đội đôn đốc kiểm tra phong trào đọc sách của GV và HS.

BGH

3

Thực hiện sử lý kĩ thuật sách, báo, tài liệu (hướng dẫn cho các cộng tác viên thực hiện); tổ chức sử lý tài liệu xây dựng tủ sách đạo đức trong thư viện trường học.

BGH

4

Tiếp tục sưu tầm tài liệu và biên soạn thư mục chuyên đề phục vụ chương trình giảng dạy và học tập của nhà trường

BGH

11/2016

1

Tiếp tục bổ sung và xử lý kỹ thuật tài liệu mới bổ sung.

BGH

2

Tổ chức trưng bầy, giới thiệu, điểm sách theo chủ đề: Nhà Giáo Việt Nam (theo kế hoạch đã được HT duyệt)

Thảo

3

Sơ kết phong trào đóp góp sách, tài liệu xây dựng thư viện của GV– HS dịp 20/11.

BGH

12/2016

1

Tiếp tục bổ sung sách, báo, tài liệu cho thư viện (chú ý GSK phục vụ học kỳ II, các sách tham khảo mới và sách đạo đức) tổ chức xử lý kỹ thuật.

BGH

2

Giới thiệu và phát hành SGK, STK phục vụ học kỳ II, tổ chức cho HS thuê, mượn SGK trong thư viện, đồng thời hướng dẫn, vẫn động học sinh dung lại SGK cũ.

Thảo

1/2017

1

Đề xuất với BGH và phối hợp với cán bộ phụ trách Đoàn – Đội tiếp tục kiểm tra, đôn đốc phong trào đọc sách, trong đó hướng vào chủ đề : Chào mừng ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 3/2.

Thảo

2

Tiếp tục xử lý kỹ thuật tài liệu ( hướng dẫn phối hợp với cộng tác viên thư viện).

Thảo

3

Kiểm tra đánh giá việc thực hiện 5 tiêu chuẩn báo cáo huyện về thẩm định và giúp đỡ.

BGH Thảo

4

Tổng kết phong trào đóng góp sách, tài liệu xây dựng Thư viện của GV- HS cùng dịp Sơ kết học kỳ I.

Thảo

2/2017

1

Tiếp tục bổ sung và xử lý kỹ thuật tài liệu mới.

Thảo

2

Tiếp tục đôn đốc kiểm tra và cổ động phong trào đọc sách.

BGH

3/2017

1

Chủ động phối hợp với giáo vên chủ nhiệm hoặc tổ trưởng chuyên môn chuẩn bị sách và tổ chức giới thiệu, hướng dẫn sử dụng sách phục vụ ôn tập và kiểm tra cuối năm học.

Thảo

4/2017

1

Tiếp tục bổ sung xử lý kỹ thuật tài liệu mới bổ sung: tổ chức trưng bầy, giới thiệu sách nhân kỷ niệm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước.

Thảo

2

Thực hiện việc kiểm tra, đánh giá công nhận thư viện theo kế hoạch của Phòng Giáo dục .

BGH

5/2017

1

Chủ động đề xuất với BGH, BCH Đoàn, Đội trưng bầy, giới thiệu, điểm sách báo về Bác Hồ, tiếp tục giới thiệu hướng dẫn học sinh sử dụng sách phục vụ ôn tập kiểm tra cuối năm.

BGH Thảo

2

Thu hồi sách cho mượn, xử lý kho sách và lập kế hoạch bảo quản kho sách, báo, tài liệu và các trang thiết bị của thư viện trong thời gian nghỉ.

Thảo

3

Tổng kết công tác thư viện phục vụ năm học (cùng với tổng kết năm học của trường). Báo cáo kết quả hoạt động thư viện phục vụ năm học.

Đón đoàn kiểm tra công nhận.

BGH

Kết thúc năm học và nghỉ hè

6/2017

1

Tiếp tục giới thiệu và phát hành SGK phục vụ năm học mới 2017 - 2018.

BGH Thảo

2

Tổ chức việc bảo quản, kiểm kê tà liệu, tài sản và trang thiết bị của thư viện trong thời gian nghỉ hè. Vệ sinh quản lý chống mất mát, hư hỏng, ẩm ướt, mối xông, chuột cắn tài liệu.

BGH Thảo

3

Tổ chức giới thiệu và phát hành sách giáo khoa, STK phục vụ cho năm học mới.

BGH Thảo

7/2017

1

Thư viện chuẩn bị phục vụ năm học mới 2017 – 2018, vệ sinh, kiểm tra kho sách, tài liệu bổ sung phục vụ công tác giảng dạy, lập kế hoạch hoạt động, dự kiến bổ sung tài liệu và các trang thiết bị khác.

BGH Thảo

2

Tranh thủ sự chỉ đạo của cấp trên, phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, với công ty sách, trang thiết bị trường học tiệp tụ giới thiệu và phát hành SGK, STK phục vụ năm học mới, đồng thời lập kế hoạch bổ sung tài liệu cho thư viện. Tổ chức cho thuê, cho mượn, đồng thời hướng dẫn vận động học sinh dùng lại SGK cũ, đảm bảo mỗi học sinh có đủ một bộ SGK trước năm học mới.

BGH Thảo

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG

  • Phòng GD-ĐT (để Báo cáo);
  • BGH (để báo cáo);
  • Tổ công tác Thư viện (để thực hiện);
  • Lưu VT, TV.

Theo dõi thực hiện kế hoạch và bổ sung

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tác giả: Trương Ngọc Huỳnh

Xem thêm