tin tức-sự kiện

Kế hoạch Công tác Pháp chế năm học 2017-2018

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG THCS ĐẠO

Số: 11/KH-THCS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đạo Lý, ngày 01 tháng 10 năm 2017

KẾ HOẠCH

Công tác Pháp chế năm học 2017-2018

A. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

I. Văn bản pháp quy và các văn bản hướng dẫn

- Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế;

- Chỉ thị số 2699/CT-BGD&ĐT ngày 08/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành Giáo dục;

- Công văn số 4194/BGDĐT-PC ngày 11/9/2017 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2017-2018 về công tác pháp chế;

- Quyết định số 1090/QĐ-UBND ngày 19/7/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hà Nam ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam;

- Công văn số 2462/UBND-KGVX ngày 30/8/2017 của UBND tinh Hà Nam về việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 trên địa bàn tỉnh;

- Kế hoạch số 1309/KH-SGDĐT ngày 13/9/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam về thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2017-2018;

- Kế hoạch số 750/KH-PGDĐT-PC ngày 25/9/2017 của Phòng GD&ĐT Lý Nhân về thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2017-2018;

- Kế hoạch số 07/KH-THCS ngày 09/9/2017 v/v thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 của trường THCS Đạo Lý.

- Căn cứ kết quả thực hiện công tác pháp chế năm học 2016-2017, điều kiện thực tế của nhà trường và của địa phương xã Đạo Lý, trường THCS Đạo Lý xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2017-2018 với những nội dung cụ thể như sau:

II. Đặc điểm tình hình

1. Thuận lợi

- Trường THCS Đạo Lý luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện; sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Phòng GD&ĐT, thanh tra Phòng GD&ĐT và các chuyên viên của Phòng GD&ĐT Lý Nhân; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, HĐND - UBND xã Đạo Lý.

- Công tác Thanh tra, kiểm tra về quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục theo đúng các quy định của pháp luật, phổ biến tuyên truyền, giáo dục pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật luôn được tăng cường. Kỷ cương, nền nếp dạy và học trong nhà trường được duy trì; đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ nòng cốt và giáo viên tích cực học tập bồi dưỡng nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

- Công tác quản lý được coi trọng, xác định là khâu then chốt trong thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện của ngành; việc xây dựng cơ chế, chính sách, qui hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục phù hợp với thực tế của đơn vị và của địa phương.

- Năm học 2017-2018 trường THCS Đạo Lý tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu và yêu cầu đã được Phòng GD&ĐT chỉ đạo.

2. Khó khăn

- Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường đông, nhận thức am hiểu pháp luật nói chung chưa sâu rộng đòi hỏi tập trung nỗ lực chỉ đạo để đảm bảo chỉ tiêu, kế hoạch số lượng và chất lượng.

- Cán bộ quản lý làm công tác pháp chế là kiêm nhiệm nên còn hạn chế nhiều về chuyên môn nghiệp vụ và là công tác mới được giao.

- Công tác pháp chế là một lĩnh vực khó đối với CBQL, vì vậy khi triển khai tại cơ sở còn gặp một số khó khăn.

III. Các số liệu cơ bản (tại thời điểm 01/10/2017)

1. Học sinh

Tổng số học sinh toàn trường là 348 em, chia ra 11 lớp.

Bình quân sĩ số học sinh theo số lớp là: 31,6 em/lớp.

Chia ra: Khối 6: 2 lớp - 67 học sinh, bình quân: 33,5 hs/lớp.

Khối 7: 3 lớp - 88 học sinh, bình quân: 29,3 hs/lớp.

Khối 8: 3 lớp - 90 học sinh, bình quân: 30,0 hs/lớp.

Khối 9: 3 lớp - 103 học sinh, bình quân: 34,3 hs/lớp.

2. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên

Tổng số có 25 người. N÷ cã 15 ®/c.

Trong ®ã biªn chÕ: 25 ®/c, hîp ®ång 2 ®/c (lµ nh©n viªn hîp ®ång 68).

+ C¸n bé qu¶n lý: 2 ®/c.

+ Hµnh chÝnh: 4 ®/c.

+ Gi¸o viªn ®øng líp 19 ®ång chÝ (biªn chÕ 19 hîp ®ång 0, cã 01 ®ång chÝ häc líp SÜ quan dù bÞ tõ 5/9/2017 ®Õn hÕt th¸ng 11/2017), tỷ lệ giáo viên/lớp là 18/11 = 1,63(63) (trong đã đã trừ 1/2 giáo viên phụ trách GDTX, 1/2 tổng phụ trách Đội).

Tæ KHTN: 11 ®/c; Tæ KHXH: 8 ®/c.

- §¶ng viªn: 16/25 ®/c = 64,0% (16 ®/c chÝnh thøc).

- Tr×nh ®é Cao häc: 1 (lµ qu¶n lý).

§¹i häc: 15 ®/c. Tû lÖ trªn chuÈn: 16/21 = 76,2% (qu¶n lý 1, gi¸o viªn 14).

Cao ®¼ng: 07 ®/c (05 đ/c lµ gi¸o viªn, 2 đ/c là nhân viên). Tû lÖ ®¹t chuÈn: 05/21 = 23,8%. Cã 1 ®/c GV ®ang häc §HSP.

Trung cÊp: 2 ®/c (trong ®ã 1 gi¸o viªn thiÕt bÞ thÝ nghiÖm; 1 nh©n viªn hµnh chÝnh).

- Gi¸o viªn gi¶ng d¹y theo bé m«n ®µo t¹o:

M«n V¨n: 2 ®/c.

M«n Sö: 1 ®/c.

M«n To¸n: 3 ®/c.

M«n Lý: 2 ®/c.

M«n §Þa: 2 ®/c.

M«n T. Anh: 2 ®/c.

GDCD: 1 ®/c.

¢m nh¹c: 0 ®/c.

M«n Ho¸: 1 ®/c.

M«n Sinh: 2 ®/c.

M«n C«ng nghÖ: 2 ®/c.

M«n ThÓ dôc: 1 ®/c.

Mü thuËt: 0 ®/c.

B. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC PHÁP CHẾ

I. Nhiệm vụ chung

  1. Hoàn thiện thể chế, tiếp tục xây dựng, kiện toàn và phát huy vai trò cùa tổ chức pháp chế, đội ngũ những người làm công tác pháp chế tại đơn vị nhà trường; thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP và Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT.
  2. Thực hiện rà soát các văn bàn quy phạm pháp luật (VBQPPL) về giáo dục và đào tạo để kiến nghị cấp có thẩm quyền ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.
  3. Tiếp tục tham mưu với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng công tác pháp chế nhằm nâng cao chất lượng và chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ quản lý làm công tác pháp chế tại đơn vị trường.
  4. Tăng cường tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường.
  5. Tiếp tục triển khai Chương trình số 474/CTr-BGDĐT-BTP ngày 24/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phối hợp thực hiện công tác pháp chế giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tư pháp giai đoạn 2015-2020.

II. Nhiệm vụ cụ thể

1. Kiện toàn tổ chức pháp chế

- Hiệu trưởng nhà trường trực tiếp phụ trách và tổ chức thực hiện công tác pháp chế của đơn vị. Phân công 1 đ/c Tổng phụ trách Đội làm công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật.

- Hiệu trưởng, Tổng phụ trách Đội tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị và các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ làm công tác pháp chế do ngành và các cơ quan liên quan tổ chức. Xây dựng đội ngũ nòng cốt của nhà trường có nhận thức tốt về nội dung công tác pháp chế, có trách nhiệm thực hiện, triển khai nhiệm vụ pháp chế trong các tổ chức chính quyền, đoàn thể được phân công phụ trách đảm bảo chất lượng.

  1. Về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Hiệu trưởng chủ trì các cuộc họp trực tiếp tổ chức lấy ý kiến đóng góp của CB-GV-NV đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục theo yêu cầu.

Nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và các văn bản hướng dẫn để xây dựng các văn bản quản lý, điều hành tại đơn vị đúng pháp luật, đưa các nội dung quy phạm pháp luật vào hoạt động thực tiễn của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và các tổ chức đoàn thể tại đơn vị.

  1. Về công tác kiểm tra, xử lý; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

a. Cung cấp các thông tin, tài liệu cần thiết và phối hợp với Cán bộ Tư pháp xã giúp HĐND, UBND xã Đạo Lý trong công tác tự kiểm tra, xử lý các văn bản thuộc lĩnh vực giáo dục do HĐND, UBND xã ban hành. Thực hiện tự kiểm tra văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật do cơ quan, đơn vị cấp trên ban hành để tham mưu kịp thời, hiệu quả.

b. Chủ trì phối hợp với Cán bộ Tư pháp xã, ban Pháp chế HĐND xã và các tổ chức, đoàn thể địa phương có liên quan thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực giáo dục do cấp trên ban hành để tham mưu kịp thời. Kiến nghị HĐND, UBND xã Đạo Lý công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản về giáo dục theo quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng Nội vụ, Phòng GD&ĐT huyện quy hoạch cán bộ QLGD và xây dựng chiến lược phát triển giáo dục của nhà trường đến năm 2020 tầm nhìn 2030 theo chỉ đạo của UBND huyện và Phòng GD&ĐT huyện trên cơ sở căn cứ tình hình thực tế tại địa phương.

c. Báo cáo Phòng GD-ĐT và UBND xã Đạo Lý về kết quả kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục có liên quan đến nhà trường.

  1. Về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

a. Triển khai thực hiện tốt Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021; Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 của ngành giáo dục ban hành kèm theo Quyết định số 6239/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ GDĐT; Kế hoạch tiếp tục hiển khai thực hiện Đề án: “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” đến năm 2021 của Bộ trường Bộ GD&ĐT; Kế hoạch 2426/KH-UBND ngày 28/8/2017 của UBND tỉnh Hà Nam về việc triển khai thực hiện chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Thực hiện tốt nội dung phổ biến các nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành giáo dục: Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08/8/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành Giáo dục; Quyết định số 1090/QĐ-UBND ngày 19/7/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Công văn số 2462/UBND-KGVX ngày 30/8/2017 về việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 trên địa bàn tỉnh Hà Nam gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/06/2014 ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Tập trung tuyên truyền, phổ biến kịp thời Kế hoạch số 2410/KH-UBND ngày 25/8/2017 của UBND tỉnh Hà Nam về việc triển khai tuyển dụng giáo viên trung học cơ sở hạng III, giáo viên tiểu học hạng IV, giáo viên mầm non hạng IV năm 2017; Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 05/9/2017 của UBND huyện Lý Nhân về việc tuyển dụng giáo viên trung học cơ sở hạng III, giáo viên tiểu học hạng IV, giáo viên mầm non hạng IV năm 2017 nhằm tạo sự đồng thuận, chia sẻ khó khăn về bố trí đội ngũ giáo viên đứng lớp của nhà trường trong năm học 2017-2018.

Tổ chức tuyên truyền kế hoạch số 1991/KH-UBND ngày 21/7/2017 thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hà Nam trong tháng 10 và tháng 11 năm 2017, tập trung cao điểm từ ngày 6/11 đến 11/11/2017 bằng nhiều hình thức khác nhau; phổ biến Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thỉ hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.

b. Kết hợp giáo dục pháp luật với giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên; lồng ghép hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật với các cuộc vận động, các hoạt động ngoại khóa và các phong trào thi đua của ngành:

+ Đối với học sinh và học viên GDTX: Tổ chức dạy và học kiến thức pháp luật phù hợp với cấp học THCS và trình độ đào tạo:

Nâng cao chất lượng dạy và học môn Giáo dục công dân theo hướng cung cấp kiến thức, rèn luyện các kỹ năng thực hiện các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, quyền và nghĩa vụ trong các lĩnh vực pháp luật gắn với cuộc sống và học tập của học sinh. Chú trọng các nội dung về an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, chủ quyền biển đảo, phòng chống các tệ nạn xã hội và tác động tiêu cực của Internet gây hại cho phát triển tâm sinh lý học sinh, vv... Đặc biệt chú trọng giáo dục nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, thực hiện theo pháp luật, tôn trọng và thực hiện các nội quy, quy chế trong nhà trường của học sinh.

+ Đối với cán bộ, công chức, nhà giáo và người lao động trong nhà trường:

Tập trung tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước về giáo dục và đào tạo như: Luật Giáo dục, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng sửa đổi, Luật Bồi thường Nhà nước, Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật Giao thông, Luật Bảo vệ Môi trường, Pháp lệnh Dân số, Luật Bình đẳng giới,vv… các Nghị quyết chuyên đề về giáo dục và đào tạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chỉ thị nhiệm vụ năm học, Quy chế xét tốt nghiệp, tuyển sinh; văn bản hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2017-2018 của ngành, nội quy, quy chế của đơn vị, vv...

Xin ý kiến chỉ đạo của Phòng GD&ĐT huyện và phối hợp với với Cán bộ Tư pháp xã và các tổ chức đoàn thể có liên quan ở địa phương tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ giáo viên dạy môn GDCD, giáo viên chủ nhiệm, báo cáo viên và cán bộ phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Chỉ đạo TPT đội triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức khác nhau như sinh hoạt ngoại khóa, hoạt động giáo dục pháp luật ngoài giờ lên lớp, tổ chức thành các cuộc thi, trò chơi, kết hợp trong các dịp kỉ niệm các ngày lễ, các cuộc vận động lớn trong ngành nhằm bổ sung kiến thức cho các bài học chính khóa và các văn bản có liên quan đến quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của học sinh trong quá trình tham gia học tập, rèn luyện ở trong và ngoài nhà trường.

Thường xuyên bổ sung, nâng cao chất lượng tủ sách pháp luật và các phương tiện, thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Chú trọng việc sử dụng các phương tiện điện tử, tin học, các mô hình trực quan phục vụ việc giảng dạy và học tập môn học đạo đức và giáo dục công dân.

Chỉ đạo xây dựng trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật trên trang thông tin điện tử của nhà trường, giảm thiểu tác động tiêu cực của thông tin không chính thống trên các trang mạng xã hội, các trò chơi trực tuyến gây ảnh hưởng xấu đối với học tập, rèn luyện của học sinh.

Nhà trường sẽ đánh giá và khen thưởng sự đóng góp của các cá nhân, các tổ chức trong nhà trường về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại đơn vị.

5. Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; kiểm tra việc thực hiện pháp luật

a. Xây dựng và thực hiện tốt Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật của ngành theo quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2017 của Bộ trường Bộ GDĐT ban hành kèm theo Quyết định số 571/QĐ-BGDĐT ngày 27/2/2017.

b. Kết hợp chặt chẽ giữa công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật với tăng cường hoạt động kiểm tra việc thực hiện pháp luật để kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung trái pháp luật. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan trong việc kiểm tra, xử lý việc chấp hành pháp luật về giáo dục của các cá nhân (CB-GV-NV-HS) và các tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý của nhà trường trên địa bàn xã, kể cả việc vi phạm đăng tải, phát tán thông tin không phù hợp, gây ảnh hưởng xấu, phản giáo dục trên các website, mạng xã hội của CB, GV, NV trong ngành.

c. Báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong lĩnh vực giáo dục của nhà trường với Phòng Giáo dục-Đào tạo và UBND xã Đạo Lý theo quy định.

6. Về công tác bồi thường của Nhà nước

a. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết bồi thường thuộc trách nhiệm của đơn vị theo quy định Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

b. Đề nghị Cán bộ Tư pháp xã hướng dẫn về nghiệp vụ trong việc giải quyết các vụ việc phát sinh liên quan đến công tác bồi thường.

c. Báo cáo thống kê, tổng kết, đánh giá việc thực hiện bồi thường Nhà nước trong trong lĩnh vực giáo dục ở đơn vị, địa phương gửi Cán bộ Tư pháp xã để tổng hợp, báo cáo UBND xã và Phòng Giáo dục và Đào tạo.

7. Tham mưu công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật của Trung tâm học tập cộng đồng xã Đạo Lý

7.1. Tham mưu kiện toàn Ban lãnh đạo, Thư ký Trung tâm học tập cộng đồng xã ngay từ đầu năm học.

7.2. Tham mưu với Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng xã xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm học, chỉ đạo tổ chức chuyên đề hàng tháng gắn hoạt động của các chuyên đề với việc tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật theo các nội dung cơ bản như sau:

a. Triển khai thực hiện tốt Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021; Kế hoạch 2426/KH-UBND ngày 28/8/2017 của UBND tỉnh Hà Nam về việc triển khai thực hiện chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Tập trung tuyên truyền, phổ biến kịp thời Kế hoạch số 2410/KH-UBND ngày 25/8/2017 của UBND tỉnh Hà Nam về việc triển khai tuyển dụng giáo viên trung học cơ sở hạng III, giáo viên tiểu học hạng IV, giáo viên mầm non hạng IV năm 2017; Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 05/9/2017 của UBND huyện Lý Nhân về việc tuyển dụng giáo viên trung học cơ sở hạng III, giáo viên tiểu học hạng IV, giáo viên mầm non hạng IV năm 2017.

Tổ chức tuyên truyền kế hoạch số 1991/KH-UBND ngày 21/7/2017 thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hà Nam trong tháng 10 và tháng 11 năm 2017, tập trung cao điểm từ ngày 6/11 đến 11/11/2017 bằng nhiều hình thức khác nhau; phổ biến Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thỉ hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.

b. Kết hợp giáo dục pháp luật với giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học viên các lớp tập huấn về nghề nghiệp, chuyển đổi hình thức tổ chức sản xuất – kinh doanh, chuyển giao khoa học, công nghệ mới,...; lồng ghép hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật với các hoạt động cụ thể của các tổ chức, cá nhân tham gia sinh hoạt chuyên đề hàng tháng.

8. Về công tác thi đua, khen thưởng

Trên cơ sở hướng dẫn, đánh giá, xếp loại các chỉ tiêu về công tác pháp chế của Phòng GD-ĐT đối với các nhà trường; trường THCS Đạo Lý xây dựng tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua công tác Pháp chế năm học 2017-2018 đối với các cá nhân, tổ chức thuộc quyền quản lý của nhà trường trên địa bàn xã và trong đơn vị.

Trường THCS Đạo Lý phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nội dung về công tác Pháp chế theo tiêu chuẩn đánh giá xếp loại các chỉ tiêu đối với các nhà trường của Phòng GD-ĐT Lý Nhân.

III. Tổ chức thực hiện

1. Phân công trách nhiệm

1.1. Hiệu trưởng

Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch công tác pháp chế và phần kế hoạch tham mưu công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật của Trung tâm học tập cộng đồng xã Đạo Lý của đơn vị cụ thể, khoa học, đầy đủ các nội dung, đảm bảo tính khả thi và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác pháp chế năm học đạt kết quả tốt.

Tổ chức kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất đối với việc chấp hành quy chế, chuyên môn, nội quy của cơ quan đơn vị, chấp hành pháp luật của tập thể và từng cá nhân, việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, giáo viên, nhân viên và của học sinh.

Tổng hợp báo cáo công tác kiểm tra về công tác pháp chế định kỳ và đột xuất theo chỉ đạo của Phòng GD-ĐT.

1.2. Các cán bộ nòng cốt, giáo viên, nhân viên và lao động

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, thực thi pháp luật, quy định của đơn vị, quy chế chuyên môn của ngành; tham gia tích cực các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành và địa phương phát động.

2. Chế độ thông tin báo cáo

Ngoài những báo cáo đột xuất theo yêu cầu, nhà trường thực hiện chế độ báo cáo định kỳ với Phòng GD&ĐT (nộp đ/c Vĩnh nhận 1 bản dấu đỏ và 1 bản qua hòm thư ntvinhpgd.ln@hanam.edu.vn), cụ thể:

- Nộp Kế hoạch công tác công tác pháp chế năm học 2017-2018 ngày 05/10/2017.

- Báo cáo sơ kết công tác pháp chế học kỳ I năm học 2017-2018 trước ngày 05/01/2018.

- Báo cáo tổng kết và báo cáo tự đánh giá chỉ tiêu công tác pháp chế của nhà trường trước ngày 20/5/2018.

Báo cáo định kỳ của các tổ chuyên môn, đoàn thể trong trường cuối học kỳ I, giữa học kỳ II, cuối năm học.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm học 2017-2018. Trường THCS Đạo Lý yêu cầu các tập thể và cá nhân trong nhà trường triển khai thực hiện; đề nghị lãnh đạo Trung tâm học tập cộng đồng xã Đạo Lý phối hợp chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật trong địa bàn xã Đạo Lý. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc các tập thể, cá nhân và đồng chí Thư ký Trung tâm học tập cộng đồng xã Đạo Lý (kiêm giáo viên GDTX của nhà trường) báo cáo trực tiếp đồng chí Hiệu trưởng nhà trường để có chỉ đạo phối hợp giải quyết kịp thời.

Trường THCS Đạo Lý trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Phòng GD-ĐT, TTHTCĐ xã Đạo Lý (để báo cáo);

- Các Tổ chuyên môn

- Giáo viên phụ trách công tác pháp chế, GDTX (để thực hiện);

- Trưởng các đoàn thể trong nhà trường

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

Phạm Ngọc Tuấn

Tác giả: TNH

Xem thêm