tin tức-sự kiện

BÁO CÁO KẾT QUẢ CUỘC THI KHKT CẤP TRƯỜNG Năm học 2017 - 2018

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG THCS ĐẠO LÝ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 10 /BC-THCS

Đạo Lý, ngày 20 tháng 10 năm 2017

BÁO CÁO KẾT QUẢ CUỘC THI KHKT CẤP TRƯỜNG

Năm học 2017 - 2018

Kính gửi: Ban giám hiệu trường THSC Đạo Lý

Thực hiện thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 của trường THCS Đạo Lý.

Liên đội trường THCS Đạo Lý báo cáo kết qủa cuộc thi khoa học cấp trường năm học 2017 – 2018 cụ thể như sau:

Giải nhất: Lớp 9B

Giải nhì: Lớp 7A, 8A

Giải ba: Lớp 9A, 9C, 6A

Giải khuyến khích: Lớp 8C, 8B, 7B, 7C, 6B

Đạo Lý, ngày 20 tháng 11 năm 2017

HIỆU TRƯỞNG TỔNG PHỤ TRÁCH

Phạm Ngọc Tuấn

Cao Văn Đĩnh

Tác giả: TNH

Xem thêm