Tin tức : CÔNG VĂN CẤP TRÊN/

Nhiệm vụ Giáo dục THCS năm học 2019-2020

UBND HUYỆN LÝ NHÂN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 
 
 

 

 

Số: 2030/PGDĐT-THCS

V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ

Giáo dục THCS năm học 2019-2020

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Lý Nhân, ngày 09 tháng 9 năm 2019

 

Kính gửi:

               - Hiệu trưởng các trường THCS;

                         - Hiệu trưởng trường TH và THCS Nhân Mỹ

 

Thực hiện Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 08/8/2019 của Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục; Công văn số 3892/BGDĐT-GDTrH ngày 28/8/2019 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2019-2020; Quyết định số 1391/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Hà Nam Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Công văn số 1358/SGDĐT-GDTrH ngày 25/7/2019 của Sở GD&ĐT về việc thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2019-2020; Công văn số 1688/SGDĐT-GDTrH ngày 03/9/2019 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2019-2020,

Phòng GD&ĐT hướng dẫn các trường THCS và trường TH&THCS Nhân Mỹ thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020, cụ thể như sau:

          A. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Tăng cường quán triệt và thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục rà soát, quy hoạch mạng lưới trường, lớp giáo dục trung học theo hướng hợp lý và hiệu quả; tăng cường nền nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu quả giáo dục trong các cơ sở giáo dục trung học; chú trọng giáo dục đạo đức lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng của học sinh; nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình GDPT mới; tiếp tục điều chỉnh nội dung dạy học trong chương trình GDPT hiện hành theo hướng tinh giản, tiếp cận định hướng chương trình GDPT mới; thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp, hình thức và kỹ thuật dạy học tích cực; đổi mới phương thức đánh giá học sinh; tích cực đổi mới nội dung, phương thức giáo dục hướng nghiệp gắn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh tại địa phương; tăng cường đổi mới quản lý việc thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục, củng số kỷ cương, nền nếp trong dạy dọc và kiểm tra đánh giá

 

 

 

B. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

I. Công tác tuyên truyền, duy trì nền nếp và thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các cuộc vận động, phong trào thi đua

1. Công tác tuyên truyền: Tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, Chính sách, pháp luật của nhà nước; các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, các quy định, quy chế của ngành, của địa phương và của đơn vị (Các chỉ thị, Nghị Quyết, Các văn bản luật, Nghị định hướng dẫn, .... các văn bản hướng dẫn nhiệm vụ năm học, hướng dẫn các lĩnh vực, ....)

2. Tiếp tục triển khai sáng tạo, hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; cuộc vận động “ Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo’’

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền sâu rộng nội dung của các cuộc vận động tới toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh để tạo sự đồng thuận trong xã hội.

- Tiếp tục triển khai thực hiện bộ tài liệu hướng dẫn nội dung cuộc vận động “ Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí minh” vào giảng dạy tích hợp ở một số môn học chính khóa và hoạt động ngoại khóa theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT và Phòng GD&ĐT Lý Nhân đạt hiệu quả.

- Thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh; xây dựng môi trường làm việc nghiêm túc, khoa học, thân thiện và có trách nhiệm trong cơ quan, đơn vị nhà trường.

3. Duy trì có nền nếp, nâng cao chất lượng trường học thân thiện, an toàn, học sinh tích cực

- Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các nội dung, yêu cầu của trường học thân thiện, học sinh tích cực;

- Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống, các quy tắc ứng xử văn hóa cho học sinh thông qua các hoạt động giáo dục. Tổ chức các hoạt động giáo dục  thiết thực để học sinh tìm hiểu về truyền thống nhà trường, các anh hùng, các danh nhân văn hoá mà chi đội được mang tên; giúp học sinh  nắm được Điều lệ nhà trường, quy chế thi, kiểm tra, xếp loại học sinh về học tập và rèn luyện; nội quy, quy định của nhà trường...

- Tổ chức có hiệu quả “Tháng khuyến học”. Tiếp tục tổ chức tốt việc vận động quyên góp quần áo, sách vở, dụng cụ học tập cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh con gia đình chính sách; phấn đấu thực hiện được yêu cầu “3 đủ” đối với học sinh: “đủ ăn, đủ quần áo, đủ sách vở” trước ngày Khai giảng năm học mới.

- Nhà trường luôn duy trì cảnh quan xanh - sạch  - đẹp - an toàn.

II. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

1. Xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục

Tiếp tục triển khai thực hiện Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018 và hướng dẫn bổ sung tại Công văn 5131/BGDĐT-GDTrH ngày 01/11/2017; Công văn số 1551/SGDĐT-GDTrH ngày 31/10/2017 của Sở GD&ĐT Hà Nam hướng dẫn thực hiện Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 của Bộ GD&ĐT, trong đó tập trung vào các nội dung sau:

1.1. Tiếp tục tinh giản những nội dung dạy học vượt quá mức độ cần đạt về kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành; điều chỉnh để tránh trùng lặp nội dung giữa các môn học, hoạt động giáo dục; bổ sung, cập nhật những thông tin mới phù hợp thay cho những thông tin cũ, lạc hậu.

1.2. Xây dựng kế hoạch giáo dục của từng môn học, hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường theo hướng sắp xếp lại các nội dung dạy học, cập nhật nội dung dạy học nhằm tạo thuận lợi cho việc áp dụng các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật, giáo dục văn hóa giao thông; tăng cường các hoạt động nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Quá trình xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ/nhóm chuyên môn được thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH và Công văn 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT, Công văn 1551/SGDĐT-GDTrH và Công văn 1451/SGDĐT-GDTrH ngày 04/10/2016 của Sở GDĐT; gắn kết với việc thực hiện chương trình GDPT mới. Kế hoạch giáo dục các môn học, hoạt động giáo dục của tổ/nhóm chuyên môn  phải được Hiệu trưởng nhà trường phê duyệt, báo cáo phòng GD&ĐT trước khi thực hiện và là căn cứ để kiểm tra, giám sát, nhận xét, góp ý  trong quá trình thực hiện.

Nghiêm túc thực hiện các tiết dạy tự chọn theo đúng hướng dẫn của Bộ , Sở và Phòng GD&ĐT; có kế hoạch dạy học tự chọn; tiết dạy tự chọn phải được thể hiện trên thời khóa biểu và trong sổ ghi đầu bài của lớp.

Thực hiện tốt chương trình giáo dục địa phương các môn học theo phân phối chương trình của Bộ GD&ĐT và tài liệu do Sở GD&ĐT Hà Nam ban hành.

Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn trong trường và cụm trường về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014, Công văn số 141/BGDĐT-GDTrH ngày 12/01/2015 của Bộ GD&ĐT và Công văn số 1451/SGDĐT-GDTrH ngày 4/10/2016 trong tổ chức sinh hoạt chuyên môn dựa trên "nghiên cứu bài học" và đánh giá giờ dạy của giáo viên. Thực hiện đánh giá giờ dạy giáo viên theo Công văn số 945/SGDĐT-GDTrH ngày 03/8/2015 và Công văn số 1696/SGDĐT-GDTrH ngày 21/11/2016 của Sở GD&ĐT về việc Hướng dẫn, đánh giá xếp loại giờ dạy của giáo viên trung học.

Ngày bắt đầu học kỳ I cấp THCS vào ngày 26/8/2019, kết thúc học kỳ I vào ngày 11/01/2020, kết thúc học kỳ II trước ngày 24/5/2020 và kết thúc năm học ngày 31/5/2020.

 

 

2. Triển khai mô hình trường học mới (THM)

Tiếp tục triển khai thực hiện mô hình THM đối với 11 trường THCS và trường TH&THCS Nhân Mỹ với 100% khối lớp theo Công văn số 4068/BGDĐT-GDTrH ngày 18/8/2016, Công văn số 4668/BGDĐT-GDTrH ngày 10/9/2015, Công văn số 4669/BGDĐT-GDTrH ngày 10/9/2015, Công văn số 6359/BGDĐT-GDTrH ngày 04/12/2015, Công văn số 1392/BGDĐT-GDTrH ngày 05/4/2017; Công văn số 3459/BGDĐT-GDTrH ngày 08/8/2017 của Bộ GD&ĐT về việc rà soát, đảm bảo các điều kiện triển khai mô hình trường học mới; Công văn số 1461/BGDĐT-GDTrH ngày 08/4/2019 về việc xét tốt nghiệp học sinh mô hình trường học mới ... Trên cơ sở kế hoạch, tình hình thực tế của nhà trường, địa phương và chỉ đạo, hướng dẫn của Sở và Phòng GD&ĐT, Hiệu trưởng 11 trường THCS và trường TH&THCS Nhân Mỹ triển khai mô hình trường học mới tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo phù hợp điều kiện thực tế của địa phương, của từng trường, tùy theo nội dung bài học và điều kiện lớp học, việc bố trí cho học sinh ngồi học theo nhóm hay không theo nhóm phải được thực hiện một cách phù hợp, linh hoạt giữa các hoạt động học trong mỗi bài học và giữa các bài học/môn học khác nhau, đảm bảo tất cả học sinh được hoạt động học tích cực, tự lực, hiệu quả.

3. Thực hiện dạy 2 buổi/ ngày,

Các trường có đủ điều kiện về giáo viên, cơ sở vật chất tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, mỗi ngày dạy không quá 8 tiết, mỗi tuần học không quá 6 ngày.

Các trường có đủ điều kiện về giáo viên, cơ sở vật chất, nhất là các trường có học sinh bán trú (THCS nam Cao) bố trí và huy động được các điều kiện tổ chức dạy học 2 buổi/ngày theo tinh thần Công văn số 7291/BGDĐT-GDTrH ngày 01/11/2010. Nội dung dạy học hoạt động giáo dục tăng cường tập trung vào việc phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi phù hợp với năng lực và năng khiếu của từng nhóm đối tượng nhằm phát triển năng lực học sinh; tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, nghiên cứu khoa học; giáo dục kĩ năng sống, giá trị sống, giáo dục văn hóa giao thông cho học sinh.

4. Tổ chức dạy học môn Tiếng Anh 

Triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của Đề án NNQG trong năm học 2019-2020 theo Kế hoạch số 1102/KH-SGDĐT ngày 14/6/2019 của Sở GDĐT Hà Nam và Kế hoạch số 1334/KH-PGDĐT ngày 01/8/2019 của Phòng GDDT Lý Nhân; tiếp tục triển khai hiệu quả Kế hoạch số 1051/KH-UBND ngày 18/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc triển khai thực hiện Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025" trên địa bàn tỉnh. Trường THCS Nam Cao tuyên truyền và tổ chức thực hiện thí điểm dạy bổ trợ Tiếng Anh với giáo viên là người bản ngữ ở một số khối, lớp.

Tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động, nâng cao năng lực quản lý, năng lực chuyên môn, chất lượng dạy học ngoại ngữ, sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị ngoại ngữ của cán bộ quản lý và giáo viên các trường THCS và trường liên cấp.

Dạy học đại trà chương trình Tiếng Anh mới (hệ 10 năm) đối với 100% học sinh các khối lớp. Nghiêm túc thực hiện kiểm tra, đánh giá theo theo Công văn số 5333/BGDĐT-GDTrH ngày 29/9/2014 và Công văn số 3333/BGDĐT-GDTrH ngày 07/7/2016 của Bộ GDĐT về việc sử dụng định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông từ năm học 2015-2016 của Bộ GD&ĐT. Thực hiện nghiêm túc quy định kiểm tra, đánh giá đầy đủ cả 4 kỹ năng ngôn ngữ và kiến thức ngôn ngữ trong quá trình dạy học Tiếng Anh ở các nhà trường, đáp ứng yêu cầu đầu ra ngoại ngữ cuối cấp học theo đúng yêu cầu và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Tích cực xây dựng nguồn đề kiểm tra, đề thi tham khảo.

Tích cực tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn do Bộ, Sở GD&ĐT tổ chức. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ qua việc sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề, sinh hoạt chuyên môn liên trường; tăng cường dự giờ, hội giảng, hội thảo rút kinh nghiệm nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ trong mỗi học kỳ.

Tăng cường điều kiện dạy học và ứng dụng CNTT trong dạy và học ngoại ngữ, thực hiện nghiêm túc công tác quản lý, sử dụng hiệu quả trang thiết bị dạy học ngoại ngữ tại các nhà trường. Các đơn vị tích cực huy động các nguồn kinh phí hợp pháp đầu tư cho các hoạt động đổi mới dạy và học ngoại ngữ, bổ sung trang thiết bị dạy học hiện đại. Cán bộ quản lý tăng cường kiểm tra, giám sát giáo viên ngoại ngữ tích cực ứng dụng CNTT và sử dụng hiệu quả trang thiết bị dạy học. Căn cứ số lượng phòng học bộ môn ngoại ngữ và số lượng giáo viên Tiếng Anh, Hiệu trưởng xếp thời khóa biểu tối đa cho giáo viên dạy trên phòng học bộ môn ngay từ đầu năm học (không phân biệt giáo viên cơ hữu của trường và giáo viên biệt phái).

Áp dụng các giải pháp tích cực, đảm bảo góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Anh ở tất cả các khối lớp trong các nhà trường. Tiếp tục triển khai có hiệu quả xây dựng trường học điển hình về đổi mới dạy và học ngoại ngữ theo hướng dẫn của Bộ và Sở GDĐT ở 05 trường THCS Nam Cao, Bắc Lý, Hòa Hậu, Đồng Lý, Phú Phúc và từng bước nhân rộng ra các trường trong huyện. Phát động phong trào học Tiếng Anh, khuyến khích xây dựng và phát triển môi trường học và sử dụng Tiếng Anh trong mỗi nhà trường qua các hoạt động, chương trình ngoại khóa Tiếng Anh được tổ chức hàng tuần, hàng tháng như: câu lạc bộ, sân chơi, giao lưu, cuộc thi, bổ trợ dạy học Tiếng Anh với người nước ngoài, v v...

5. Giáo dục lao động; hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh; hoạt động giáo dục nghề phổ thông

5.1. Giáo dục lao động

Coi trọng công tác giáo dục ý thức lao động, thói quen lao động và kỹ năng lao động; nâng cao ý thức lao động tự phục vụ cho bản thân; tinh thần trách nhiệm trong bảo vệ môi trường, tham gia lao động với những công việc thiết thực phù hợp nhằm tôn tạo cảnh quan trường, lớp ngày càng xanh, sạch, đẹp và an toàn.

5.2. Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh

Triển khai Đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025 ban hành kèm theo Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số1946/KH-UBND ngày 04/7/2019 của UBND tỉnh Hà Nam triển khai thực hiện Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng trong học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2015”; Kế hoạch số 1689/KH-SGDĐT-GDTrH ngày 03/9/2019 của Sở GD&ĐT Hà Nam về triển khai Kế hoạch số1946/KH-UBND ngày 04/7/2019 của UBND tỉnh Hà Nam; Kế hoạch của Phòng GD&ĐT, trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sau:

- Nâng cao nhận thức về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông; đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục hướng nghiệp trong trường phổ thông; phát triển đội ngũ giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn, hướng nghiệp trong các trường trung học; định hướng phân luồng học sinh sau THCS.

- Tiếp tục nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, cha mẹ học sinh, học sinh và trong các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh sau THCS. Đổi mới nội dung, hình thức giáo dục hướng nghiệp qua các môn học và hoạt động giáo dục trong nhà trường dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú, có tính hấp dẫn với học sinh, nhất là qua các tiết hướng nghiệp trong chương trình giáo dục phổ thông; phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện Lý Nhân để định hướng nghề nghiệp cho học sinh theo hướng thực chất, hiệu quả qua việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng cho học sinh sau THCS như: Ngày hội tư vấn, hướng nghiệp; thi tìm hiểu về thế giới nghề nghiệp; các hoạt động giao lưu của học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục với các nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nhân,... Thực hiện nghiêm túc chương trình dạy 9 bài hướng nghiệp đối với học sinh lớp 9, thời lượng 01 bài/tháng theo chương trình quy định của Bộ GD&ĐT.

- Tổ chức các hoạt động trải nghiệm nhằm giúp học sinh tiếp cận tìm hiểu nghề nghiệp tương lai tại các nhà máy, khu công nghiệp, trang trại sản xuất sản phẩm nông nghiệp, nghề truyền thống ở địa phương.... Cung cấp cho học sinh thông tin về nhu cầu việc làm, xu hướng nghề nghiệp của xã hội để học sinh chọn nghề phù hợp với năng lực bản thân và điều kiện gia đình.

- Tăng cường cơ sở vật chất, trang  thiết bị  dạy học gắn với giáo dục hướng nghiệp trong giáo dục phổ thông; huy động nguồn lực xã hội trong và ngoài nhà nước tham gia giáo dục hướng nghiệp, đảm bảo cho việc tổ chức các hoạt động dạy học/giáo dục trong nhà trường theo hướng thực học, lý thuyết gắn với thực hành và thực tiễn, phục vụ cho giáo dục hướng nghiệp và phân luồng đạt hiệu quả;

3. Hoạt động giáo dục nghề phổ thông

Các trường xây dựng kế hoạch giáo dục nghề phổ thông của trường (căn cứ vào điều kiện thực tế của nhà trường để nhà trường xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục nghề phổ thông, lựa chọn các nghề phù hợp với như nghề Điện dân dụng, nghề Tin học văn phòng), cho học sinh lớp 8 đăng ký nghề, tổ chức giáo dục nghề cho học sinh. Kế hoạch hoạt động giáo dục nghề phổ thông của trường phải được Phòng GD&ĐT phê duyệt, các trường báo cáo số học sinh thực hiện hoạt động giáo dục nghề năm học 2019-2020 về Phòng GD&ĐT (qua bộ phận THCS) trong ngày 19/9/2019

6. Tiếp tục thực hiện tích hợp giáo dục

- Tăng cường thực hiện lồng ghép, tích hợp giáo dục đạo đức, lối sống; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phổ biến, giáo dục pháp luật; giáo dục phòng chống tệ nạn xã hội, AIDS, ma túy, mại dâm và phòng, chống tham nhũng; chú trọng tuyên truyền, giáo dục chủ quyền Quốc gia về biên giới và biển đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; không sử dụng đồ nhựa dùng một lần; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục an toàn giao thông và văn hóa giao thông, giáo dục quốc phòng an ninh; giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực trong gia đình và nhà trường; tổ chức hoạt động trải nghiệm, nghiên cứu khoa học;...theo hướng dẫn của Bộ GDĐT; hướng dẫn tổ chức tham quan, học tập thông qua di sản. Chú ý cập nhật các nội dung học tập gắn với thời sự quê hương, đất nước, số liệu thống kê đối với các môn Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân, ...

- Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả công tác tư vấn tâm lý cho học sinh các trường phổ thông theo Thông tư số 31/2017/TT-BGDĐT ngày 17/12/2017 của Bộ GDĐT. Triển khai xây dựng bộ quy tắc ứng xử trong các trường học phổ thông theo Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ GDĐT; triển khai công tác xã hội trong trường học theo Thông tư số 33/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ GDĐT, chú trọng hỗ trợ các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt.

7. Giáo dục cho học sinh khuyết tật học hòa nhập

- Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đối với học sinh khuyết tật tham gia học tập hòa nhập tại các nhà trường. Lập hồ sơ quản lý, đánh giá học sinh khuyết tật học hòa nhập theo Thông tư số 03/2018/TT-BGDĐT ngày 29/01/2018 của Bộ GD&ĐT quy định về giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật.

- Làm tốt công tác tuyên truyền, huy động các nguồn lực của cộng đồng quan tâm, giúp đỡ và thực hiện nghiêm túc kế hoạch giáo dục đối với học sinh khuyết tật. Thực hiện chế độ chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật theo Thông tư Liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ GD&ĐT, Bộ LĐ-TB và XH, Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

- Hướng dẫn và phối hợp với cha mẹ học sinh thuộc diện khuyết tật để hoàn thiện hồ sơ đề nghị địa phương cấp giấy chứng nhận khuyết tật cho học sinh theo quy định.

8. Tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động NGLL

- Các trường tổ chức nghiêm túc, hiệu quả, thiết thực một số hoạt động đầu năm học 2019-2020 theo Công văn số 3421/BGDĐT-VP ngày 8/8/2019 của Bộ GD&ĐT, Công văn số 1541/SGD ĐT-VP ngày 15/8/2019 của Sở GD&ĐT; Công văn số 1431/PGDĐT ngày 28/8/2019 của Phòng GD&ĐT về việc triển khai một sối hoạt động đầu năm học 2019-2020, đặc biệt quan tâm đối với các lớp đầu cấp nhằm giúp học sinh làm quen với điều kiện học tập, sinh hoạt và tiếp cận phương pháp dạy học và giáo dục trong nhà trường.

- Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của ngày Khai giảng, Lễ chào cờ Tổ quốc; Lễ tri ân; hướng dẫn học sinh học hát Quốc ca, Đội ca đúng nhạc và lời để hát tại các buổi Lễ chào cờ đầu tuần theo đúng nghi thức, thể hiện nhiệt huyết, lòng tự hào dân tộc của tuổi trẻ Việt Nam.

- Chuyển mạnh việc tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa sang hướng hoạt động trải nghiệm sáng tạo; tăng cường tổ chức và quản lý các hoạt động giáo dục kỹ năng sống; kỹ năng khởi nghiệp, tư duy thiết kế, tư duy quản lý tài chính cho học sinh góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. Khuyến khích tổ chức, thu hút học sinh tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, trải nghiệm sáng tạo, các câu lạc bộ theo sở thích.… phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí và nội dung học tập của học sinh trên cơ sở tự nguyện của cha mẹ học sinh và học sinh, phát huy sự chủ động và sáng tạo của các địa phương, đơn vị; tăng cường tính giao lưu, hợp tác nhằm thúc đẩy học sinh hứng thú học tập, rèn luyện kĩ năng sống, bổ sung hiểu biết về các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương, của dân tộc và tinh hoa văn hóa thế giới. Chú trọng xây dựng môi trường văn hóa trong các nhà trường; ban hành Quy tắc ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025 theo Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ

- Khuyến khích tổ chức, thu hút học sinh tham gia các hoạt động góp phần phát triển năng lực học sinh như:Văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao;… trên cơ sở tự nguyện của nhà trường, cha mẹ học sinh và học sinh, phù hợp với đặc điểm tâm lý và nội dung học tập của học sinh, phát huy sự chủ động và sáng tạo của các địa phương, đơn vị; tăng cường tính giao lưu, hợp tác nhằm thúc đẩy học sinh hứng thú học tập, rèn luyện kĩ năng sống, bổ sung hiểu biết về các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc và tinh hoa văn hóa thế giới.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác Đoàn, Đội trong các trường học. Phối hợp với tổ chức Đoàn, Đội tổ chức phong trào thi đua gắn với duy trì thực hiện nền nếp, kỷ cương trường học.

9. Giáo dục thể chất và công tác y tế trường học

- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 17/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025.

- Hướng dẫn học sinh ôn luyện bài thể dục buổi sáng, bài thể dục giữa giờ và bài thể dục chống mệt mỏi theo quy định. Duy trì nền nếp thực hiện các bài thể dục nói trên, vận dụng vào tập luyện thường xuyên trong suốt năm học.

- Coi trọng công tác giáo dục nhằm nâng cao hiểu biết về vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh theo mùa; khả năng tự rèn luyện sức khỏe bản thân của học sinh.

- Thực hiện nghiêm túc việc triển khai mua bảo hiểm y tế đối với học sinh; sử dụng đúng mục đích, hiệu quả nguồn kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh tại các nhà trường.

10. Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học

- Xây dựng kế hoạch bài học theo hướng tăng cường, phát huy tính chủ động, tích cực, tự học của học sinh thông qua việc thiết kế tiến trình dạy học thành các hoạt động học để thực hiện cả ở trên lớp và ngoài lớp học. Tiếp tục quán triệt tinh thần giáo dục tích hợp Khoa học-Công nghệ-Kĩ thuật- Toán; Mô hình trường học gắn với thực tiễn sản xuất kinh doanh, Mô hình trường học đổi mới đồng bộ (Dự kiến: THCS Bắc Lý tham gia mô hình Trường học gắn với thực tiễn sản xuất kinh doanh; THCS Hòa Hậu tham gia mô hình Trường học đổi mới đồng bộ; THCS Nam Cao tham gia mô hình giáo dục STEM).

- Chú trọng rèn luyện cho học sinh phương pháp tự học, tự nghiên cứu SGK để tiếp nhận và vận dụng kiến thức mới thông qua giải quyết nhiệm vụ học  tập đặt ra trong bài học; dành nhiều thời gian trên lớp cho học sinh luyện tập, thực hành, trình bày, thảo luận, bảo vệ kết quả học tập của mình; giáo viên tổng hợp, nhận xét, đánh giá, kết luận để học sinh tiếp nhận và vận dụng.

- Đa dạng hóa các hình thức dạy học, chú ý các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; sử dụng các hình thức dạy học trên cơ sở ứng dụng CNTT và truyền thông như trường học kết nối... Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, cần coi trọng giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường và cộng đồng. Tiếp tục thực hiện tốt việc sử dụng di sản văn hóa trong dạy học theo Hướng dẫn số 73/HD-BGDĐT-BVHTTDL ngày 16/01/2013 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn sử dụng di sản trong dạy học ở trường phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên.

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học đối với học sinh trung học, 100% các trường tổ chức Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp trường và tham dự thi khoa học kĩ thuật cấp huyện; tham gia dự thi cấp tỉnh, cấp quốc gia (theo hướng dẫn của Phòng và Sở GD&ĐT Hà Nam).

11. Đổi mới phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá

11.1. Các trường tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá học sinh trong việc kiểm tra; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh.

11.2. Tiếp tục đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh. Chú trọng đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh: đánh giá qua các hoạt động trên lớp, đánh giá qua hồ sơ học tập, vở học tập; tăng cường đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết quả thực hiện một dự án học tập, nghiên cứu khoa học, kĩ thuật, báo cáo kết quả thực hành, thí nghiệm; đánh giá qua bài thuyết trình (bài viết, bài trình chiếu, video, …) về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập; giáo viên có thể sử dụng các hình thức đánh giá nói trên thay cho các bài kiểm tra hiện hành. Kết hợp đánh giá trong quá trình giáo dục và đánh giá tổng kết cuối kỳ, cuối năm học; đánh giá của giáo viên với tự đánh giá và nhận xét, góp ý lẫn nhau của học sinh, đánh giá của cha mẹ học sinh và cộng đồng. Khi chấm bài kiểm tra phải có phần nhận xét, hướng dẫn, sửa sai, động viên sự cố gắng, tiến bộ của học sinh. Đối với học sinh có kết quả bài kiểm tra định kì không phù hợp với những nhận xét trong quá trình học tập (quá trình học tập tốt nhưng kết quả kiểm tra quá kém hoặc ngược lại), giáo viên cần tìm hiểu rõ nguyên nhân, nếu thấy cần thiết và hợp lí thì có thể cho học sinh kiểm tra lại.

11.3. Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng kiểm tra theo ma trận và viết câu hỏi phục vụ ma trận đề. Đề kiểm tra bao gồm các câu hỏi, bài tập (trắc nghiệm kết hợp tự luận hoặc tự luận) theo 4 mức độ yêu cầu: nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao. Căn cứ vào mức độ phát triển năng lực của học sinh, giáo viên và nhà trường xác định tỉ lệ các câu hỏi, bài tập theo 4 mức độ yêu cầu trong các bài kiểm tra trên nguyên tắc đảm bảo sự phù hợp với đối tượng học sinh và tăng dần tỉ lệ các câu hỏi, bài tập ở mức độ yêu cầu vận dụng và vận dung cao.

11.4. Kết hợp một cách hợp lí giữa hình thức trắc nghiệm tự luận và trắc nghiệm khách quan, giữa kiểm tra lí thuyết và kiểm tra thực hành trong các bài kiểm tra; tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn; tăng cường ra các câu hỏi mở, gắn với thời sự, quê hương, đất nước đối với các môn khoa học xã hội và nhân văn để học sinh được bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội.

11.5. Tăng cường tổ chức hoạt động đề xuất và lựa chọn, hoàn thiện các câu hỏi, bài tập kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực để bổ sung cho thư viện câu hỏi của trường; xây dựng nguồn học liệu mở (thư viện học liệu) về câu hỏi, bài tập, kế hoạch bài học, tài liệu tham khảo có chất lượng trên trang thông tin điện tử của Sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT và các nhà trường.

Cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn về đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Để việc đổi mới phương thức dạy học và kiểm tra đánh giá đạt kết quả tốt tại các trường, các trường cần thực hiện tốt các nội dung cụ thể sau:

- Cán bộ quản lý gương mẫu và đi đầu trong công đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá. Hiệu trưởng trực tiếp quán triệt nâng cao nhận thức về đổi mới cho toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh trong nhà trường; xây dựng kế hoạch phù hợp với thực tế của đơn vị; có các giải pháp đồng bộ và quyết liệt để tổ chức kế hoạch đổi mới, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, giáo viên. Tổ chức ghi nhận kết quả và biểu dương kịp thời những nhân tố tích cực; duy trì sinh hoạt chuyên môn liên trường nhằm nâng cao chất lượng trao đổi kinh nghiệm giữa các trường trong huyện

          - Chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc và đổi mới công tác thi, kiểm tra; tổ chức kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ,… nghiêm túc, khách quan, công bằng kết quả học tập của học sinh. Đổi mới việc kiểm tra, đánh giá môn học, hoạt động giáo dục theo hướng nêu vấn đề mở, đòi hỏi học sinh phải vận dụng tổng hợp kiến thức, kỹ năng và đưa ra ý kiến của bản thân, …

          - Giáo viên phải đổi mới phong cách làm việc, nhiệt tình, trách nhiệm, tâm huyết, phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong xây dựng kế hoạch bài giảng và xây dựng các chuyên đề, các chủ đề, dự án dạy học; sử dụng linh hoạt và hiệu quả các phương pháp dạy học. Tập trung dạy học sinh cách học, cách tư duy, khuyến khích tự học, tự cập nhật và đổi mới tri thức, kỹ năng và phát triển năng lực; đa dạng hóa các hình thức học tập; Học sinh tích cực, chủ động trong việc lĩnh hội và tiếp thu tri thức; tích cực làm việc với sách giáo khoa và sách tham khảo, tự học theo hướng dẫn của giáo viên; tự đánh giá nhận thức của bản thân và bạn bè, trung thực trong học tập,… tổ chức các hoạt động ngoại khóa và sân chơi trí tuệ cho học sinh.

          - Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá; đổi mới nội dung sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn theo hướng nghiên cứu nội dung bài học, tập trung thảo luận các chuyên đề, nội dung khó của môn học hoặc những phương pháp dạy học, cách thức tổ chức lớp học hiệu quả.

12. Tổ chức các kỳ thi và kiểm tra cấp huyện, tỉnh và quốc gia

12.1. Kiểm tra, khảo sát chất lượng giữa kỳ, cuối kỳ

- Cuối học kỳ I

+ Sở GD&ĐT ra đề khảo sát chất lượng lớp 7 và 8 các môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và 01 môn có thông báo sau.

+ Phòng GD&ĐT ra đề khảo sát chất lượng lớp 6 và 9 các môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và 01 môn có thông báo sau.

(Phòng GD&ĐT có hướng dẫn riêng).

- Cuối học kỳ II

+ Sở GD&ĐT ra đề khảo sát chất lượng lớp 6 và 9 các môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và 01 môn có thông báo sau.

+ Phòng GD&ĐT ra đề khảo sát chất lượng lớp 7 và 8 các môn:  Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và 01 môn có thông báo sau.

(Phòng GD&ĐT có hướng dẫn riêng).

- Đối với các môn Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT không ra đề: Hiệu trưởng các trường THCS và trường TH&THCS Nhân Mỹ căn cứ vào kế hoạch giáo dục các môn học của nhà trường do Hiệu trưởng phê duyệt để triển khai thực hiện. Đề kiểm tra, khảo sát chất lượng đảm bảo các yêu cầu sau:

+ Tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, chính xác, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, in sao đề, coi, chấm;

+  Đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng; đánh giá đúng năng lực theo 4 mức độ yêu cầu trong các bài kiểm tra và sự tiến bộ của học sinh.

- Kiểm tra giữa học kỳ I và giữa học kỳ II (Phòng GD&ĐT có hướng dẫn riêng).

12.2. Kiểm tra học sinh giỏi khối 6, 7, 8: Kiểm tra khảo sát chất lượng học sinh giỏi khối 6 và 7 đối với 3 môn: Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh;  khối 8 với các môn: Ngữ văn, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh (Phòng GD&ĐT có hướng dẫn riêng);

12.3. Các kỳ thi

- Thi học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện 8 môn:  Ngữ văn, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh (Phòng GD&ĐT có hướng dẫn riêng).

- Thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh với 8 môn: Ngữ văn, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh (theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT).

- Tổ chức thi giải Toán 8 bằng Tiếng Anh, Toán 9, Vật lý 9 qua mạng Internet theo hướng dẫn của Bộ, Sở và Phòng GD&ĐT (Phòng GD&ĐT có hướng dẫn riêng)

- Thi Olympic tiếng Anh trên mạng Internet (IOE) cho học sinh lớp 9 (Phòng GD&ĐT có hướng dẫn riêng).

- Thi học sinh giỏi TDTT cấp huyện: Phòng GD&ĐT có hướng dẫn riêng.

- Tham gia cuộc thi Olympic Toán khu vực Châu Á-Thái Bình Dương đối với các đơn vị có điều kiện thực hiện theo thông báo của ban tổ chức (THCS Nam Cao, Hòa Hậu, Bắc Lý, …).

- Thi Nghề phổ thông nếu có (theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT).

13. Công tác Khảo thí

Thực hiện nghiêm túc kế hoạch ra đề kiểm tra, đề thi đề xuất và xây dựng ngân hàng đề thi, đề kiểm tra theo hướng dẫn của Sở và Phòng GD&ĐT.

III. Tích cực triển khai Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018

Triển khai thực hiện chương trình GDPT 2018 theo hướng dẫn tại Công văn số 344/BGDĐT-GDTrH ngày 24/01/2019 của Bộ GDĐT, Kế hoạch số 1969/KH-UBND ngày 05/7/2019 của UBND tỉnh Hà Nam, Kế hoạch số 1518/KH-SGDĐT ngày 12/8/2019 của Sở GDĐT về việc thực hiện chương trình GDPT giai đoạn 2019-2025; Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 21/8/2019 của UBND huyện về việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, trong đó cần tập trung vào một số nội dung sau:

1. Xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình GDPT năm 2018

Các trường THCS và trường TH&THCS Nhân Mỹ xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình GDPT của trường theo kế hoạch của huyện, của Phòng GFD&ĐT phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường.

2. Tiếp tục quán triệt các văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Bộ GD&ĐT về đổi mới chương trình, sách giáo khoa GDPT; tổ chức cho toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên nghiên cứu, thảo luận kỹ nội dung chương trình GDPT năm 2018.

3. Tham gia tổ chức biên soạn nội dung giáo dục địa phương về những vấn đề cơ bản hoặc thời sự về văn hóa, lịch sử, địa lí, kinh tế, xã hội, môi trường, hướng nghiệp,...của địa phương, bổ sung cho giáo dục địa phương bắt buộc theo Công văn số 1106/BGDĐT-GDTrH ngày 20/3/2019 của Bộ GDĐT theo yêu cầu, chỉ đạo của Sở GD&ĐT.

4. Xây dựng kế hoạch tổng thể và từng năm của địa phương thực hiện “ Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đọan 2017-2025” ban hành kèm theo Quyết định số 1436/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ; sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất hiện có; xây dựng kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm bổ sung thiết bị dạy học thực hiện CTGDPT, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

5. Đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và cộng đồng xã hội về chương trình, sách giáo khoa GDPT năm 2018.

IV. Phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý

1. Nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý

- Phòng GD&ĐT cử cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán tham gia các lớp tập huấn theo kế hoạch của Sở GD&ĐT; tổ chức tốt việc tập huấn về các nội dung đã được tiếp thu trong các đợt tập huấn của Sở GD&ĐT đến tất cả cán bộ quản lý, giáo viên trong các nhà trường. Chú trọng việc tập huấn về chương trình giáo dục phổ thông mới; về đổi mới kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh; về nội dung SGK địa phương...

          - Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng cán bộ quản lí, giáo viên về chuyên môn và nghiệp vụ theo các chương trình bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu của chuẩn Hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông, chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo các hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Tăng cường đa dạng hóa các hình thức bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lí và hỗ trợ hoạt động dạy học và quản lí qua trang mạng “Trường học kết nối”.

- Tiếp tục đổi mới sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn trong các trường và cụm trường dựa trên nghiên cứu bài học. Xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán các môn học trong các trường; tăng cường đổi mới và tổ chức sinh hoạt chuyên môn tại trường, cụm trường theo hướng dẫn tại Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; Công văn số 141/BGDĐT-GDTrH ngày 12/01/2015 của Bộ GD&ĐT và Công văn 1451/SGDĐT-GDTrH ngày 04/10/2016 của Sở GD&ĐT về việc chỉ đạo tiếp tục đổi mới sinh hoạt chuyên môn. Thực hiện đánh giá giờ dạy giáo viên theo Công văn số 945/SGDĐT-GDTrH ngày 03/8/2015 và Công văn số 1696/SGDĐT-GDTrH ngày 21/11/2016 của Sở GD&ĐT về việc Hướng dẫn, đánh giá xếp loại giờ dạy của giáo viên trung học.

- Tiếp tục rà soát đánh giá năng lực giáo viên Tiếng Anh, cử giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng theo chuẩn quy định của Bộ GD&ĐT đáp ứng việc triển khai Đề án Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ và Sở GDĐT tổ chức; những giáo viên chưa được bồi dưỡng về phương pháp dạy học tiếng Anh thì phải bố trí đi học để đạt chuẩn. Nâng cao chất lượng tổ chức sinh hoạt chuyên môn liên trường, tăng cường bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên dạy Tiếng Anh trong huyện; khuyến khích giáo viên tự học, tự bồi dưỡng thông qua sử dụng các phần mềm, các chương trình học trực tuyến, học kết hợp, các nguồn học liệu mở phù hợp với yêu cầu đổi mới dạy và học Tiếng Anh đã được phát triển bởi các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước có uy tín và đã được Bộ GD&ĐT thẩm định; tạo điều kiện để giáo viên tham gia bồi dưỡng góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy.

2. Tăng cường quản lý đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý

- Các trường cần chủ động bố trí sắp xếp đội ngũ đảm bảo phù hợp chuyên môn và năng lực; thành lập tổ tư vấn trong trường trung học theo quy định tại Thông tư số 31/2017/TT-BGDĐT và Quyết định số 1876/QĐ-BGDĐT ngày 21/5/2018 của bộ GD&ĐT ban hành chương trình bồi dưỡng năng lực tư vấn cho giáo viên phổ thông làm công tác tư vấn cho học sinh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình tự kiểm tra, tự đánh giá của giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy của mình.

- Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra đôn đốc, chấn chỉnh khắc phục những hạn chế để có đủ đội ngũ giáo viên của các trường, hiệu quả giáo dục, phát huy tính năng động, sáng tạo, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các cơ sở giáo dục trung học theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học.

- Tiếp tục bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu các hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên cấp THCS theo quy định.

3. Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi (GVDG), thi giáo viên Chủ nhiệm lớp giỏi (GVCNG) và Hội thảo chuyên môn

3.1. Thi GVDG

- Thực hiện nghiêm túc theo theo Thông tư 21/2010-BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ  GD&ĐT về việc ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên.

- Các trường THCS tổ chức thi GVDG cấp trường ở tất cả các bộ môn, lựa chọn giáo viên tham gia dự thi GVDG cấp huyện theo đúng qui định tại Thông tư 21/2010/BGDĐT và hướng dẫn của Phòng GD&ĐT.

- Phòng GD&ĐT xây dựng Kế hoạch, tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện đối với các môn học năm học 2018-2019 chưa thi (Phòng GD&ĐT có hướng dẫn riêng).

- Thực hiện đánh giá, xếp loại giờ dạy giáo viên theo Công văn số 945/SGDĐT-GDTrH ngày 03/8/2015 và công văn số 1696/SGDĐT-GDTrH ngày 21/11/2016 của Sở GD&ĐT về sửa đổi, bổ sung minh chứng đánh giá, xếp loại giờ dạy giáo viên.

3.2. Thi GVCNG

- Các trường THCS tổ chức thi GVCNG cấp trường theo đúng qui định Thông tư số 43/2012/TT-BGDĐT ngày 26/11/2012 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên và Công văn số 1176/SGDĐT-GDTrH ngày 15/9/2015 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn Hội thi GVCNG các cấp.

- Trường có giáo viên đủ điều kiện dự thi GVCNG cấp tỉnh chủ động đăng ký tham gia thi GVCNG cấp tỉnh năm học 2019-2020 vào tháng 10/2019 (trường THCS Đồng Lý, Nhân Bình, Chân Lý, … và TH&THCS Nhân Mỹ).

4. Hội thảo chuyên môn

- Hình thức hội thảo: cấp trường, cụm trường và cấp huyện.

- Nội dung:

+ Đổi mới về PPDH, hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá; tổ chức dạy học theo phương pháp “Bàn tay nặn bột”; “Dạy học gắn với sản xuất kinh doanh”; “Phương pháp và kĩ thuật tổ chức hoạt động học theo nhóm và hướng dẫn học sinh tự học”…

+ Hội thảo ôn tập Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, bồi dưỡng học sinh giỏi...

V. Phát triển mạng lưới trường, lớp; sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; kiểm định chất lượng giáo dục, xây dựng trường chuẩn quốc gia, thư viện trường học; trường chất lượng cao

1. Phát triển mạng lưới trường, lớp

- Các trường tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với Đảng, chính quyền địa phương tiếp tục rà soát qui hoạch lại mạng lưới trường, lớp gắn với các điều kiện đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông theo Quyết định số 1102/QĐ-UBND ngày 24/9/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam  Phê duyệt Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo Hà Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Rà soát, sắp xếp, điều chỉnh lại quy mô trường, lớp học một cách hợp lý gắn với việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

- Phối hợp tốt với các trường Tiểu học, Mầm non trên địa bàn để nâng cao chất lượng nhiệm vụ phổ cập giáo dục tại các xã, thị trấn; huy động học sinh ra lớp, chấm dứt hiện tượng học sinh bỏ học.

2. Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học

- Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước kết hợp với các nguồn huy động hợp pháp khác từ công tác xã hội hóa giáo dục để tăng cường cơ sở vật chất, xây dựng phòng học bộ môn, thư viện, nhà đa năng, vườn sinh học, mua sắm bổ sung trang thiết bị dạy học. Tăng cường thực hiện xã hội hóa giáo dục, vận động, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng, cải tạo cảnh quan đạt tiêu chuẩn xanh - sạch - đẹp và an toàn theo quy định; xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh thực sự để thu hút học sinh đến trường; tổ chức cho cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Tổ chức kiểm tra, rà soát thực trạng thiết bị dạy học để có kế hoạch sửa chữa và bổ sung kịp thời để từng bước đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ người làm công tác thiết bị dạy học;

- Chỉ đạo và yêu cầu giáo viên, các tổ nhóm chuyên môn nghiêm túc thực hiện việc khai thác, sử dụng và bảo quản thiết bị dạy học của nhà trường để đảm bảo việc dạy học có chất lượng. Tổ chức Hội thi đồ dùng dạy học tự làm phục vụ dạy và học theo Hướng dẫn số 1545/HD-SGDĐT ngày 24/10/2016 của Sở GD&ĐT; khuyến khích giáo viên khai thức, sử dụng thí nghiệm trên mạng Internet đảm bảo chất lượng, thiết bị hiện có, làm đồ dùng dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường

- Quan tâm đầu tư các điều kiện và tận dụng tối đa cơ sở vật chất nhà trường để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện theo hướng kết hợp dạy học văn hóa với tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhằm giáo dục tình cảm, đạo đức, giáo dục thể chất, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh.

3. Kiểm định chất lượng giáo dục, xây dựng trường chuẩn quốc gia

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả hoạt động đánh giá, công nhận kiểm định chất lượng giáo dục, xây dựng trường chuẩn quốc gia theo Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT, ngày 22/8/2018 quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học.

- Các trường chủ động xây dựng kế hoạch tự đánh giá, bổ sung, huy động các nguồn lực và tham mưu bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao tiêu chí về chất lượng các hoạt động giáo dục, nâng cao các tiêu chuẩn về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia theo Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ GD&ĐT.

- Đối với các trường đến chu kỳ kiểm tra công nhận lại trường chuẩn (THCS Chân Lý, THCS Công Lý, THCS Nhân Chính; Văn Lý, Bắc Lý, Tiến Thắng và Xuân Khê), chủ động, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, báo cáo tự đánh giá, sắp xếp minh chứng, tôn tạo cảnh quan trường lớp, ... chuẩn bị đón đoàn kiểm tra của tỉnh.

- Khai thác và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học mà trường chuẩn quốc gia đem lại, duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng dạy và học.

4. Xây dựng thư viên trường học

- Trường THCS Bắc Lý xây dựng thư viện xuất sắc, trường THCS Phú Phúc và THCS Tiến Thắng xây dựng thư viên tiên tiến.

- Tiếp tục nâng cao nhận thức trong đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên và học sinh về vị trí, vai trò, hiệu quả của công tác thư viện trường học đối với việc nâng cao chất lượng dạy học đáp ứng yêu cầu về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; thúc đẩy phong trào đọc, hình thành thói quen đọc, góp phần phát triển văn hóa đọc tại đơn vị.

  - Đảm bảo 100% các đơn vị trường học có thư viện và được đặt ở vị trí cao ráo, thoáng mát, sắp xếp khoa học, thuận tiện cho người sử dụng và việc quản lý, tác nghiệp của cán bộ thư viện. Đảm bảo 100% giáo viên có đủ nghiệp vụ, 100% học sinh có đủ sách giáo khoa, sách hướng dẫn. Hỗ trợ, tặng sách, cho mượn đối với học sinh diện chính sách và có hoàn cảnh khó khăn.

- Tổ chức hoạt động thư viện phong phú, thân thiện, hiệu quả với nhiều hình thức phù hợp như: sắp xếp có tiết đọc sách cho học sinh ở một số khối lớp trong thời khóa biểu chính khóa của nhà trường, xây dựng tủ sách lớp học, tủ sách lưu động, tổ chức tiết học thư viện, thể nghiệm xây dựng mô hình Thư viện xanh, tuyên truyền giới thiệu sách thường xuyên, tổ chức Ngày Hội đọc sách nhân ngày Sách Việt Nam 21/4 hoặc nhân kỷ niệm các ngày lễ... Tổ chức hiệu quả phong trào “Góp một cuốn sách nhỏ, đọc ngàn cuốn sách hay”; tổ chức luân chuyển sách giữa các thư viện trường học trên địa bàn...

5. Triển khai thực hiện xây dựng trường THCS chất lượng cao

Trường THCS Nam Cao tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chuẩn theo Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành quy định "Tiêu chuẩn trường Trung học cơ sở chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Hà Nam", góp phần thực hiện mục tiêu phát triển tài năng, năng khiếu học sinh; đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của con em địa phương.

VI. Duy trì, nâng cao kết quả phổ cập giáo dục

1. Tiếp tục tổ chức, triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị, Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục Tiểu học và phổ cập giáo dục THCS và Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 Quy định về điều kiện đảm bảo và nội dung, quy trình và thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, tăng cường phân luồng học sinh sau THCS và xóa mù chữ cho người lớn.

2. Củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo PCGD cấp huyện, cấp xã; đội ngũ cán bộ giáo viên chuyên trách PCGD; thực hiện tốt việc quản lý và lưu trữ hồ sơ PCGD; phối hợp tốt với trường Mầm non, Tiểu học trong xã, thị trấn và trường THCS Nam Cao điều tra phổ cập, coi trọng công tác điều tra cơ bản, rà soát đánh giá kết quả và báo cáo hằng năm về thực trạng tình hình PCGD. Sử dụng có hiệu quả Hệ thống thông tin điện tử quản lí phổ cập giáo dục-xóa mù chữ và kiểm tra tính xác thực của các số liệu trên hệ thống.

3. Tích cực tham mưu với các cấp lãnh đạo địa phương các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo và huy động các nguồn lực với các giải pháp tích cực để nâng cao chất lượng giáo dục; tích cực huy động các đối tượng diện PCGD THCS ra lớp; nắm chắc tình hình, nguyên nhân học sinh bỏ học để có các giải pháp khắc phục; vận động nhiều lực lượng tham gia nhằm nhằm duy trì sĩ số học sinh; củng cố, duy trì và nâng cao tỉ lệ, chất lượng đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 3.

4. Các trường THCS phối hợp với Trung tâm học tập cộng đồng thuộc xã, thị trấn triển khai các nhiệm vụ đổi mới giáo dục phổ thông trong cộng đồng.

VII. Đổi mới công tác quản lý giáo dục

1. Tăng cường đổi mới quản lý việc thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục theo hướng giao quyền tự chủ cho các trường trong việc xây dựng kế hoạch giáo dục; củng cố kỷ cương, nền nếp trong dạy học, kiểm tra đánh giá và thi. Đề cao tinh thần đổi mới và sáng tạo trong quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục. Các trường nghiên cứu, quán triệt đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của nhà trường, các tổ chức đoàn thể, các cá nhân theo qui định tại các văn bản hiện hành. Tăng cường nền nếp, kỷ cương trong nhà trường; khắc phục ngay tình trạng thực hiện sai chức năng, nhiệm vụ ...

2. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Kiểm tra, rà soát và tăng cường quản lý trường có yếu tố nước ngoài, các chương trình giảng dạy của nước ngoài. Phòng GDĐT tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nền nếp chuyên môn tại các cơ sở giáo dục phổ thông. Nội dung kiểm tra chủ yếu các nội dung sau:

- Việc đổi mới công tác quản lý;

- Đổi mới phương pháp dạy học; kiểm tra, đánh giá;

- Quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm;

- Nền nếp dạy và học của nhà trường;

- Sử dụng phòng học bộ môn, thiết bị dạy học; công tác thư viện;

- Triển khai Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020, Đề án 522;

- Triển khai thực hiện CTGDPT;

- Công tác văn thư, lưu trữ, …

3. Tiếp tục chấn chỉnh việc lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường theo yêu cầu tại Chỉ thị số 138/CT-BGDĐT ngày 18/01/2019 của Bộ GD&ĐT và Công văn số 261/SGDĐT-GDTrH ngày 20/02/2019 của Sở GD&ĐT. Tăng cường công tác kiểm soát chất lượng soạn giáo án bằng vi tính đối với giáo viên; thực hiện nghiêm túc Quy chế sử dụng sổ điểm điện tử; sử dụng các phần mềm trong các hoạt động giảng dạy của giáo viên; quản lý kết quả học tập và rèn luyện của học sinh; sắp xếp thời khoá biểu, quản lý thư viện trường học,...; thực hiện tốt việc quản lý và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong giáo dục phổ thông theo Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT ngày 07/7/2014 của Bộ GD&ĐT.

4. Chú trọng quản lý, phối hợp hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011; tăng cường quản lý chặt chẽ việc dạy thêm, học thêm theo Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ GD&ĐT Ban hành quy định về dạy thêm, học thêm và Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 12/12/2012 của UBND tỉnh; Hướng dẫn số 1035/HD-SGDĐT ngày 13/7/2016 của Sở GDĐT,Hướng dẫn thực hiện Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Hà Nam; khắc phục tình trạng dạy thêm, học thêm sai quy định; Hiệu trưởng chịu trách nhiệm quản lý giáo viên của đơn vị trong việc tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường và dạy thêm, học thêm ở ngoài nhà trường; phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành cùng đôn đốc, kiểm tra, chỉ đạo khắc phục những biểu hiện tiêu cực, sai quy định, đưa việc dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường vào kỷ cương, nền nếp.

- Phòng GD&ĐT tăng cường công tác quản lý, kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm, việc thực hiện các khoản thu chi tại các cơ sở giáo dục.

5. Đẩy mạnh công tác truyền thông, tập trung vào các hoạt động đổi mới giáo dục trung học, trong đó đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền để thống nhất nhận thức, tạo sự đồng thuận và huy động sự tham gia của xã hội đối với công cuộc đổi mới, phát triển giáo dục.

VIII. Tăng cường ứng dụng CNTT trong dạy học và quản lí

1. Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức dạy học; tăng cường sử dụng các mô hình học kết hợp giữa lớp học truyền thống với các lớp học trực tuyến nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí cũng như tăng cường sự công bằng trong việc tiếp cận các dịch vụ giáo dục chất lượng cao...

2. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn, quản lí kết quả học tập của học sinh; tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường với cha mẹ học sinh và cộng đồng; 100% trường có lớp sử dụng học bạ điện tử năm học 2019-2020; triển khai đồng loạt học bạ điện tử từ năm học 2020-2021.

3. Xây dựng kế hoạch và đôn đốc các cơ sở giáo dục nhập số liệu vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia trực tuyến, EMIS theo đúng tiến độ, đảm bảo chính xác số liệu. Khai thác và sử dụng thống nhất bộ số liệu về: trường, lớp, học sinh, giáo viên…toàn ngành và trong báo cáo các cấp; tăng cường tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn, bồi dưỡng giáoviên, cán bộ quản lý giáo dục bằng hình thức trực tuyến.

4. Tham gia đầy đủ các cuộc thi ứng dụng CNTT do Bộ, Sở tổ chức như: Thiết kế hồ sơ Bài giảng điện tử e-learning, Giáo viên sáng tạo trên nền tảng CNTT…

IX. Đẩy mạnh công tác truyền thông

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và của Bộ GD&ĐT về đổi mới giáo dục trung học; tuyên truyền những kết quả đạt được để xã hội hiểu và chia sẻ, đồng thuận với các chủ trương đổi mới giáo dục trung học; xây dựng kế hoạch truyền thông, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí địa phương, kịp thời, chủ động cung cấp thông tin để định hướng dư luận, tạo niềm tin của xã hội.

- Động viên đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục chủ động viết và đưa tin, bài về các hoạt động của ngành, tập trung vào các tin bài về việc chuẩn bị các điều kiện đổi mới chương trình GDPT, nhất là các gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến của cấp học để khích lệ các thầy cô giáo, các em học sinh phấn đấu vươn lên, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

X. Công tác kiểm tra; công tác báo cáo; thi đua, khen thưởng

1. Công tác kiểm tra

Đổi mới, tăng cường công tác kiểm tra nội bộ trường học, kiểm tra nền nếp chuyên môn; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên…; thực hiện có hiệu quả việc kiểm tra theo Kế hoạch, kiểm tra chuyên đề và kiểm tra đột xuất.

2. Chế độ báo cáo

- Việc báo cáo của các trường THCS cần đảm bảo các yêu cầu sau:

+ Đúng thời gian theo quy định;

+ Đủ nội dung, đúng cấu trúc;

+ Thông tin chính xác, số liệu rõ ràng, có đủ minh chứng.

- Chất lượng và chế độ thông tin, báo cáo là một tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 của các đơn vị.

3. Công tác thi đua, khen thưởng

- Thực hiện nghiêm túc Luật thi đua khen thưởng; công khai hóa các chỉ tiêu về đánh giá xếp loại thi đua đối với các tập thể, cá nhân; lấy hiệu quả làm tiêu chí đánh giá quan trọng.

- Đánh giá đủ, đúng sự cố gắng của các trường. Khuyến khích các trường có giải pháp sáng tạo nâng cao chất lượng giáo dục; trường có điều kiện khó khăn nhưng đã cố gắng vươn lên.

- Các trường THCS và trường TH&THCS Nhân Mỹ xây dựng tiêu chí cụ thể để đánh giá, xếp loại thi đua đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên. Đánh giá đủ, đúng sự cố gắng của các trường, kiên quyết khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục; trân trọng, khuyến khích các nhân tố mới, các đơn vị có sự đổi mới, sáng tạo nâng cao chất lượng giáo dục; khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 

Trên đây là những nội dung cơ bản hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2019-2020 đối với các trường THCS và GD THCS trường TH&THCS Nhân Mỹ, Phòng GD&ĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường căn cứ nội dung hướng dẫn và tình hình cụ thể của đơn vị, của địa phương để xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 sát hợp và khả thi, báo cáo Phòng GD&ĐT phê duyệt. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vấn đề phát sinh cần kịp thời báo cáo Phòng GD&ĐT (qua bộ phận THCS) để được tư vấn, hướng dẫn./.

 

 

 

Trường Đạo Lý

Tải tệp đính kèm

Các tin khác

Xem thêm...

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 48

Tổng lượng truy cập: 410675