tin tức-sự kiện

PCCM HKII, năm học 2016-2017 lần 3 từ 19/ 9/2016

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2016- 2017

Trường THCS Đạo Lý Tổ khoa học tự nhiên- Tuần 4 ( 19/ 9/2016 - / /2016 )

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Đảng viên ( x)

GVG cấp

Trình độ CM đào tạo, môn

Phân công dạy môn, lớp, số tiết/ tuần

Số tiết thực dạy

Tên công việc kiểm nhiệm

Tổng số Giờ

Ban đầu

Hiện nay

1

Phạm Ngọc Tuấn

17-09-1975

x

Huyện

CĐSP Toán Lý

ĐH Toán

Hướng nghiệp 9ABC

0,75

Hiệu trưởng

19

2

Trương Ngọc Huỳnh

25-06-1980

x

Huyện

CĐSP Toán Lý

ĐH Toán Tin

Toán (6A)

4

Hiệu phó

19

3

Lương Thị Châm

08-10-1971

x

Huyện

CĐSP Toán

ĐHSP Toán

Toán 7AB (8) + TC Toán 7A (1)+ TC Toán7B (1)+ MT7A(1)

11

TTCM(3); BDHSG Toán7 (2), Toán mạng 7(2)

14 (18)

4

Vũ Tuấn Đạt

20-01-1983

x

Trường

CĐSP Toán Lý

ĐH Toán Tin

Toán 6C ,9B (8)+ Lý 9B(2) + TCT 9B,6C(2)

12

CNh 9B(4) ;CNTT(1) ; BDHSG Vật Lý 9(2)

17

(19)

5

Nguyễn Duy Thanh

08-10-1978

x

Trường

CĐSP Toán Tin

ĐHSP Tin

Toán 7C, 9C(8) + TC Toán 7C(1)+ TC Toán 9C (1)+ MT7BC(2) + MT9C(1)

13

CNh7C(4); BDHSG Toán 9(2)

17 (19)

6

Đinh Thị Minh Yến

08-02-1985

Huyện

CĐSP Toán Lý

CĐSP Toán Lý

Toán 9A, 8B(8) + TC Toán 8B(1) + TC Toán 9A(1) + Lý 6C(1) +MT9AB(2)

13

CNh 8B (4); BDHSG Toán mạng 9(2)

17 (19)

7

Cao Minh Tuấn

21-10-1990

CĐSP Toán Lý

CĐSP Toán Lý

Toán 6B(4) + TCToán 6AB(2) + Lý 6B(1)

7

BDHSG Toán 6(2);

KHKT(1)

10

8

Phạm Thị Thùy Dương

28-08-1979

Huyện

CĐSP Toán Tin

ĐHSP Tin

Toán 8B,8C(8) + TCT 8BC(2)

10

CNh 8A(4);

BD HSG Toán 8, Toán mạng T.A8 (4)

14 (18)

9

Trương Thị Hiền

30-01-1983

x

Huyện

CĐSP Sinh Hóa

ĐHSP Hóa

Hoá 8A, 8B, 8C(6) + Sinh 7C(2)+ Sinh 6ABC(6)

14

CNh 8C(4);BDHSG Hóa8

18

(20)

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Đảng viên ( x)

GVG cấp

Trình độ CM đào tạo, môn

Phân công dạy môn, lớp, số tiết/ tuần

Số tiết thực dạy

Tên công việc kiểm nhiệm

Tổng số Giờ

Ban đầu

Hiện nay

10

Vũ Quang Bích

14-04-1981

x

Tỉnh

CĐSP Sinh Hóa

ĐHSP Sinh

Hoá 9ABC(6) + Sinh 9AB(4 ) + Sinh 7B(2)

12

CNh 7B(4) ; ;CNTT(1) ; BDHSG Hóa9,

17 (19)

11

Nguyễn Thị Yến

21-08-1986

Trường

CĐSP Sinh KTNN

CĐSP Sinh KTNN

Sinh 7A, 8A, 8B, 8C, 9C(10)

10

CNh 7A (4); BDHSG Sinh 8,9(4).

14 (18)

12

Trần Thị Thanh Nhàn

11-06-1976

x

Trường

CĐSP KTCN

CĐHSP KTCN

CNghệ 6BC(4) +CNghệ 7ABC(4,5) +CNghệ 9ABC(3) +MT8ABC(3)

14,5

CNh 6C(4)

18,5

13

Nguyễn Hồng Thái

25-05-1974

x

Huyện

CĐSP KTCN

ĐHSP KTCN

CNghệ 6A(2), CNghệ 8ABC(4,5)

6,5

CNh 6A(4);

10.5

14

Nguyễn Thị Lan

27-08-1981

x

Trường

CĐSP Lý CTĐ

CĐSP Lý CTĐ

Lý 8A, 8B, 8C(3) + Lý 9AC(4)+ Lý 7ABC(3)+ Lý 6A(1)

11

TPT(5); BDHSG Vật Lý 8(2).

16 (18)

15

Bùi Hồng Quân

02-03-1983

Trường

CĐSP KTCN

CĐSP KTCN

Thể dục 8A, 8B,8C, 9A, 9B, 9C (12).

12

BDHSG TDTT

19

16

Nguyễn Đông Sang

28-11-1990

ĐHSP TDTT

ĐHSP TDTT

Thể 6A, 6B, 6C(6); Thể 7A,7B,7C(6).

12

CNh 6B(4);

BDHSG TDTT;

19

TỔ TRƯỞNG

Đạo Lý, ngày 12 tháng 9 năm 2016

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Lương Thị Châm

Trương Ngọc Huỳnh

Tác giả: Trương Ngọc Huỳnh

Xem thêm