tin tức-sự kiện

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2017-2018

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG THCS ĐẠO LÝ

Số: 16 / KH-THCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đạo lý, ngày 09 tháng 10 năm 2017

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI

NĂM HỌC 2017-2018

----------------

I.CÁC CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

- Thực hiện Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm chủ yếu của ngành giáo dục năm học 2017 - 2018;

- Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và Quyết định số 1090/QĐ-UBND ngày 19/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2017 - 2018 của Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

- Công văn số 3718/BGDĐT-GDTrH ngày 15/8/2017 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017-2018;

- Công văn số 1223/SGD&ĐT-GDTrH ngày 29/8/2017 của Sở GD&ĐT Hà Nam Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017 - 2018;

- Căn cứ Công văn số 686/PGDĐT-THCS ngày 30/8/2017 của Phòng GD&ĐT Lý Nhân v/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2017 - 2018;

- Căn cứ Kế hoạch số 07/KH-THCS ngày 09/9/2017 v/v Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 của trường THCS Đạo Lý;

Căn cứ vào những kết quả đạt được trong năm học 2016-2017 và tình hình thực tế của đơn vị, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được phân công, nhà trường xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi như sau:

II. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tuyển chọn được đội tuyển học sinh giỏi có chất lượng và từng bước nâng cao kết quả kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh.

- Nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho học sinh giỏi, phát huy tinh thần sáng tạo, tự học, tự rèn luyện của học sinh.

2. Yêu cầu

-Các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch, giao nhiệm vụ cho giáo viên được phân công chọn đội tuyển bồi dưỡng ngay từ đầu năm.

- Giáo viên được phân công giảng dạy nhiệt tình có trách nhiệm, học sinh nghiêm túc học tập, cố gắng phấn đấu để nâng cao tỷ lệ học sinh giỏi của trường.

- Việc bồi dưỡng học sinh giỏi trong nhà trường cần phải mang tính lâu dài, tính kế thừa để đạt kết quả cao.

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2016 – 2017.

1. Đạt được

Năm học 2016-2017: Học sinh giỏi cấp Huyện đạt 26 giải, chia ra:

STT

Môn

Xếp thứ

Số giải

Loại giải

Toán 6

24

0

Anh 6

9

03

Khuyến khích

Văn 6

14

01

Khuyến khích

Văn7

23

Toán 7

24

Anh 7

8

02

Khuyến khích

Toán mạng 7

21

Toán 8

12

02

Khuyến khích

Văn 8

4

01

Khuyến khích

Anh 8

19

01

Khuyến khích

Địa 8

7

02

Khuyến khích

Sử 8

4

01

Khuyến khích

Hóa 8

20

01

Khuyến khích

Sinh 8

7

02

Khuyến khích

Lý 8

8

03

Khuyến khích

Toán mạng 8

11

Toán 9

25

Sinh9

8

02

Khuyến khích

Hóa 9

6

01

Khuyến khích

Lý 9

22

01

Khuyến khích

Anh 9

13

02

Khuyến khích

Địa 9

3

01

Ba

Sử 9

8

02

Khuyến khích

Văn 9

3

01

Khuyến khích

Toán mạng 9

19

Vật Lý mạng 9

15

01huyện, 01 giải tỉnh

Khuyến khích tỉnh, nhì huyện

TDTT

24

01

Giải ba

KHKT

Huyện

9

0

Tỉnh

1

01

Nhất

QG

01

Tiềm năng

IOE 6

Huyện

9

02

Khuyến khích

IOE 9

Huyện

11

02

Khuyến khích

Tổng

26

2. Hạn chế

-Chưa phát huy hết vai trò của tổ chuyên môn trong bồi dưỡng học sinh giỏi, chưa xây dựng được kế hoạch bồi dưỡng lâu dài, mang tính kế thừa

-Chất lượng đội tuyển ở một số môn chưa cao.

-Công tác xã hội hóa giáo dục đối với hoạt động bồi dưỡng HSG chưa phát huy hết khả năng, một số giáo viên bồi dưỡng còn chưa nhiệt tình hoặc kinh nghiệm còn hạn chế..

IV. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI 2017- 2018

1. Tuyển chọn đội tuyển

-Trong suốt quá trình năm học và đặc biệt cuối mỗi năm học các tổ chuyên môn tiến hành tuyển chọn các em có năng khiếu và thành lập đội tuyển chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi của năm học tiếp theo.

-Việc tuyển chọn đội tuyển cần quan tâm đến các học sinh giỏi lớp dưới (khối 6,7) để đảm bảo tính tính kế thừa lâu dài.

- Điều kiện vào đội tuyển: Có học lực khá, giỏi, hạnh kiểm khá, tốt.

2. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi

-Họp Hội đồng chuyên môn, giáo viên tham gia dạy bồi dưỡng ở các khối lớp của nhà trường để thảo luận về công tác này.

-Xâydựng kế hoạch cụ thể về công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, triển khai, hướng dẫntrước hội đồng sư phạm của nhà trường.Phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên trong bảng phân công chuyên môn của các tổ chuyên môn.

-Giáo viên bồi dưỡng phải có kế hoạch về chương trình dạy, nội dung dạy và kế hoạch kiểm tra, chọn lọc đội tuyển của bộ môn . Khi có sự điều chỉnh về nội dung, chương trình, số lượng học sinh tham gia cần báo cho Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng phụ trách.

-BGH có kế hoạch theo dõi, giám sát việc bồi dưỡng học sinh giỏi, có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, thi thử nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi bộ môn và TDTT.

-Hàng tuần, hàng tháng họp rút kinh nghiệm về các vấn đề liên quan.

V. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Ban giám hiệu

1.1. Ông: Phạm Ngọc Tuấn- Hiệu trưởng nhà trường.

- Chỉ đạo chung hoạt động bồi dưỡng HSG.

- Chỉ đạo bộ phận tài vụ chi trả kinh phí đúng theo quy chế chi tiêu nội bộ.

1.2. Ông: Trương Ngọc Huỳnh- Phó Hiệu trưởng

- Trực tiếp chỉ đạo công tác bồi dưỡng HSG.

- Tổ chức thực hiện kế hoạch BDHSG, ký duyệt các giáo án của giáo viên dạy.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác bồi dưỡng của tổ chuyên môn, giáo viên dạy.

- Chỉ đạo phân công giáo viên dạy, công tác quản lý các hoạt động và đảm bảo chất lượng dạy học như cơ sở vật chất, thư viện, thiết bị.

- Lập phương án tuyển chọn, quyết định đội tuyển trên cơ sở đề xuất của giáo viên.

- Cùng với tổ chuyên môn tham dự các buổi chuyên đề liên quan đến công tác bồi dưỡng HSG.

- Chỉ đạo thư viện cung cấp sách cần thiết cho giáo viên bồi dưỡng.

- Trực tiếp tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác BDHSG và thực hiện một số công tác khác do Hiệu trưởng phân công.

2. Tổ chuyên môn

-Đề xuất giáo viên dạy bồi dưỡng theo năng lực và khả năng của mỗi người.

- Tổ chuyên môn có trách nhiệm phụ trách các môn học liên quan đến tổ mình phụ trách.

- Chỉ đạo giáo viên xây dựng chương trình bồi dưỡng từng bộ môn của tổ và theo dõi tiến độ chương trình bồi dưỡng.

- Theo dõi chất lượng các lớp bồi dưỡng nhằm đảm bảo chất lượng đội tuyển, đánh giá đề xuất lựa chọn, bổ sung học sinh.

- Chủ trì các chuyên đề do tổ phụ trách và dự giờ giáo viên dạy bồi dưỡng.

- Thực hiện các công việc khác do BGH phân công.

- Cùng với Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn lập hồ sơ dự thi HSG.

3. Đối với giáo viên BDHSG

- Có giáo án dạy bồi dưỡng.

- Đảm bảo đúng tiến độ theo yêu cầu của BGH.

- Trang bị kiến thức cơ bản chính xác, khoa học.

- Dạy đúng theo kế hoạch, sát với chương trình.

- Thực hiện đúng theo thời gian đã thống nhất.

VI. PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN BỒI DƯỠNG, THỜI GIAN, LỊCH DẠY NĂM HỌC 2017-2018

1. Phân công giáo viên bồi dưỡng:

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

PHỤ TRÁCH

Vũ Quang Bích

Tổ phó CM

Môn Hóa 9

Vũ Thị Huệ

GV

Môn Ngữ văn8

Đinh Thị Minh Yến

GV

Môn Toán9

Nguyễn Thị Thu Hằng

GV

Môn Anh 6,8

Phan Đức Cương

GV

Ngữ Văn 7

Nguyễn Thị Bích Duyên

GV

Môn Anh 7,9

Nguyễn Thị Yến

GV

Môn 9

Trương Thị Hiền

GV

Môn Hóa 8, Sinh8

Lương Thị Châm

TTCM

Môn Toán 7

Nguyễn Thị Hà

Tổ phó CM

Môn Văn 6, Sử 9

Cao Văn Đĩnh

GV

Môn Địa8, 9

Vũ Tuấn Đạt

GV

Môn Lý 8,9

Nguyễn Thùy Dương

GV

Môn Toán 8, Toán 6

Bùi Hồng Quân

GV

Môn TDTT

*Học sinh giỏi lớp 9 xếp chung từ 7 -> 9/25, cụ thể:

TT

M«n thi

XÕp thø tù

HS ®¹t gi¶i

Ghi chó

1

To¸n 9

7

2

VËt lý 9

7

2

3

Ho¸ häc 9

11

4

Sinh häc 9

6

1

5

Ng÷ v¨n 9

4

3

6

TiÕng Anh 9

10

3

7

§Þa lý 9

6

3

8

LÞch sö 9

4

3

  • Phấn đấu có HSG dự thi cấp tỉnh đạt giải khuyến khích trở lên
  • Học sinh giỏi lớp 8:

TT

M«n thi

XÕp thø tù

HS ®¹t gi¶i

Ghi chó

1

To¸n 8

16

2

VËt lý 8

12

1

3

Ho¸ häc 8

12

1

4

Sinh häc 8

12

1

5

Ng÷ v¨n 8

16

6

TiÕng Anh 8

7

2

7

§Þa lý 8

12

1

8

LÞch sö 8

12

1

  • Học sinh giỏi lớp 6,7:

TT

M«n thi

XÕp thø tù

HS ®¹t gii

Ghi chó

1

To¸n 6

12

1

2

To¸n 7

16

3

Ng÷ v¨n 6

12

1

4

Ng÷ v¨n 7

9

2

5

TiÕng Anh 6

12

1

6

TiÕng Anh 7

6

3

7

Tiếng Anh tài năng lớp 6 (OTE)

Chỉ thi cấp trường,

không thi cấp huyện

* Học sinh giỏi lớp 6,7,8 : Xếp 9-11/25

2. Thời gian thực hiện:

a)Khối 9 : từ tháng 9/2017 đến tháng 1/2018

Tổng 20 buổi, mỗi tuần trung bình tối thiểu 1 buổi, bắt đầu từ tháng 09, mỗi buổi 3 tiết.

b)Khối 6,7,8 : từ tháng 12/2017 đến tháng 4/2018

Tổng 25 buổi, từ tháng 12/2017 - 1/2018: tối thiểu 0,5 buổi /1 tuần,từ tháng 2/2018 - 4/2018: 1 buổi /1 tuần, mỗi buổi 3 tiết.

- Giáo viên tự bố trí thời gian bồi dưỡng tại trường và báo lại cho đồng chí Huỳnh để theo dõi thực hiện.

- Nhà trường có thể dựa vào tình hình công việc trông tuần để bố trí số buổi của từng môn, từng khối cho phù hợp.

Trên đây là kế hoạch Bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2017-2018 của trường THPT Đạo Lý. Các tổ, bộ phận, giáo viên được phân công căn cứ xây dựng kế hoạch thực hiện để đạt hiệu quả cao nhất.

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT( để b/c)

- Hiệu trưởng (b/c).

-Các tổ chuyên môn(t/h)

-Lưu VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Trương Ngọc Huỳnh

Tác giả: TNH

Xem thêm