tin tức-sự kiện

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN HKII- NĂM HỌC 2017-2018

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2017- 2018

TRƯỜNG THCS ĐẠO LÝ Tổ khoa học tự nhiên từ Tuần 21 ( 08 /1/2018 đến Tuần ... ( ... / ... /2018 )

( 02 trang )

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Đảng viên ( x)

GVG cấp

TĐCM đào tạo, môn ban đầu

TĐCM đào tạo, môn hiện nay

Phân công dạy môn, lớp, số tiết/ tuần

Số tiết thực dạy

Tên công việc kiểm nhiệm

Tổng số Giờ

1

Phạm Ngọc Tuấn

17-09-1975

x

Huyện

CĐSP Toán Lý

ĐH Toán

Hướng nghiệp 9ABC

0,75

Hiệu trưởng

19

2

Trương Ngọc Huỳnh

25-06-1980

x

Huyện

CĐSP Toán Lý

ĐH Toán Tin

Toán 7A(4)

4

Hiệu phó

19

3

Lương Thị Châm

08-10-1971

x

Huyện

CĐSP Toán

ĐHSP Toán

Toán 7B,7C (8) + TC Toán7ABC(3) + MT7B(1)

12

TTCM(3);

CNh7B(4,5) BDHSG Toán7(2)

21,5

4

Vũ Tuấn Đạt

20-01-1983

x

Trường

CĐSP Toán Lý

ĐH Toán Tin

Toán 9C,8C (8) + Lý 8ABC(3) + Lý 6AB(2) +Lý 7ABC(3).

16

CNh8C(4,5);

BDHSG Vật Lý 8(2)

22,5

5

Nguyễn Duy Thanh

08-10-1978

x

Trường

CĐSP Toán Tin

ĐHSP Tin

Toán 9A(4) + TCT9ABC(3) + MT-AN 9ABC(3) + CNg6AB(4) + Sinh6B(2) MT8C(1).

17

CNh 6B(4,5);

21,5

6

Đinh Thị Minh Yến

08-02-1985

Huyện

CĐSP Toán Lý

CĐSP Toán Lý

Toán 9B, 8A(8) + Lý 9ABC(6) + MT8A(1).

15

CNh 9B (4,5);

19,5

7

Nguyễn Thị Hương

03 -2 -1969

Huyện

CĐSP Toán

CĐSP Toán

Toán 6B(4) +TCT6AB(2) + Nhạc 6B(1) + CNghệ 7ABC(6) + Sinh 7AC(4).

17

CNh7C(4,5);

21,5

8

Phạm Thị Thùy Dương

28-08-1979

Huyện

CĐSP Toán Tin

ĐHSP Tin

Toán8B,6A(8) + TCT 8ABC(3) + Sinh 6A(2) + MT8B(1).

14

CNh 8B(4,5);

BD HSG Toán 6,8(4)

22,5

9

Trương Thị Hiền

30-01-1979

x

Huyện

CĐSP Sinh Hóa

ĐHSP Hóa

Sinh 9ABC(6) + Hoá 8ABC(6)

12

TPĐ(8)

BDHSG Hóa8(2)

20

(22)

10

Vũ Quang Bích

14-04-1981

x

Tỉnh

CĐSP Sinh Hóa

ĐHSP Sinh

Hoá 9ABC(6) + Sinh8ABC(6)+ Sinh 7B(2).

14

CNh8A(4,5);TP(1);BDHSG Hóa9(2)

BDHSG Sinh8

19,5 ( 21,5)

11

Trần Thị Thanh Lan

09-02-1985

Trường

CĐSP Sinh KTNN

CĐSP Sinh KTNN

12

Nguyễn Hồng Thái

25-05-1974

x

Huyện

CĐSP KTCN

ĐHSP KTCN

TD 6A(2) + CNghệ 9ABC(3) + CNg8ABC(4,5) + Nhạc 6A(1)của Hà .

10,5

PT.GDTX (8)

CNh 6A(4,5);

23

13

Bùi Hồng Quân

02-03-1983

Trường

CĐSP TDTT

CĐSP TDTT

Thể 6B,7ABC,8ABC,9ABC(20).

20

BDHSG TDTT (2)

20

(22)

TỔ TRƯỞNG

Đạo Lý, ngày 02 tháng 1 năm 2018

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Lương Thị Châm

Trương Ngọc Huỳnh

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN TRƯỜNG THCS ĐẠO LÝ

BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2017 – 2018

Tổ khoa học xã hội từ Tuần 21( 08 /01 /2018) đến Tuần ( ... / .../ 2018 )

( 01 trang )

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Đảng viên ( x)

GVG cấp

Trình độ CM đào tạo, môn

Phân công dạy môn, lớp, số tiết/ tuần

Số tiết thực dạy

Tên công việc kiểm nhiệm

Tổng số Giờ

Ban đầu

Hiện nay

1

Nguyễn Thị Hà

12-10-1979

x

Huyện

CĐSP Văn- Sử

ĐHSP Văn

Văn 6A(4) + Văn 9A(5) + TCV 6A,9A(2)+ Nhạc 6A(1)à Thái dạy hộ

12

CNh 9A( 4,5) TKHĐ(2); TP(1)

BDHSG Văn 6(2)

19,5

(21,5)

2

Vũ Thị Huệ

14-08-1978

x

Huyện

CĐSP Văn-CD

ĐHSP Văn

Văn 8BC(8) + Văn 9C(5) +TCV9C(1) + Nhạc 8B(1).

15

CNh9C (4,5); BDHSG Văn8 (2)

21,5

3

Cao Văn Đĩnh

17-06-1981

x

Tỉnh

CĐSP Văn- Địa

ĐHSP Văn

Văn 9B, 7B(9) + TCV9B,7ABC (3) + Địa 9ABC(3)+ Nhạc 7ABC(3).

19

BDHSG Văn 7(2)

19 (21)

4

Lê Hồng Khanh

13-11-1978

Trường

CĐSP Văn Sử

CĐSP Văn

Văn8A,7C(8) +TCV 8ABC(3) +MT 6AB(2) + MT7AC(2) + Sử 9ABC(6).

21

21

5

Phan Đức Cương

1976

Huyện

CĐSP Văn- Địa

ĐHSP Văn

Văn 7A,6B(8)

8

8

6

Trần Thị Thu Thủy

28-4-1984

x

Huyện

CĐSP CD-Sử

CD9ABC(3)+ CD 8ABC(3)+ Sử 8ABC(3) + Sử 7ABC(6) + CD6AB(2)+ Sử 6AB(2)

19

BDHSG Sử 8

19

(21)

7

Trần Thị Xiêm

30-01-1983

Trường

CĐSP Sử -Địa

CĐSP Sử -Địa

Địa 6AB(2) + Địa7ABC(6) + Địa 8ABC (6)

Nhạc 8A(1)

15

CNh 7A(4,5)

BDHSG Địa 8(2)

19,5 (21,5)

8

Nguyễn Thị Thu Hằng

13-11-1976

x

Huyện

CĐSP T.Anh

ĐHSP T.Anh

T.Anh 9B(3) + T.Anh 7ABC(9 ) + T.Anh 6AB(6 )

18

BDHSG Anh 6,7 (4)

22

9

Nguyễn Thị Bích Duyên

03-10-1976

x

Huyện

CĐSP T.Anh

ĐHSP T.Anh

T.Anh 8ABC(9) + T.Anh 9AC(6) + CD7ABC(3)+ Nhạc 8C(1).

19

BDHSG Anh 8(2)

19 (21)

TỔ PHÓ

Đạo Lý, ngày 02 tháng 1 năm 2018

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Tác giả: TNH

Xem thêm

Cách cài kí hiệu đồng dạng trong Microsoft Word và ứng dụng MathType 6.9 Full Crack
Toán 9 - Các dạng toán hình học hay gặp trong đề thi vào lớp 10 môn Toán tiết 1
Bất đẳng thức côsi Phần 4
Bất đẳng thức côsi Phần 1
Bất đẳng thức côsi Phần 3