Tổ chức

  • BAN GIÁM HIỆU

  • Địa chỉ: Đạo Lý-Lý Nhân –Ha Nam
  • Email: c2daoly@gmail.com.vn.edu
  • Điện thoại: 03513879171
TT Thông tin
1
Họ tên: Phạm Ngọc Tuấn Không có ảnh
Vị trí: Hiệu trưởng
Email: c2daoly@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0982025169
2
Họ tên: Hà Xuân Đức Không có ảnh
Vị trí: Phó Hiệu trưởng
Email: c2daoly@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0949838999