Bạn cần biết

Sổ cấp phát bằng
hi chú
1 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 0/02/1997 X Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2012 Đinh Xá 2012 Giỏi Chính quy A02386001 01001    
2 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 23/09/1997 X Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2012 Đinh Xá 2012 Giỏi Chính quy A02386002 01002    
3 NGÔ VIỆT ANH 08/01/1997   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2012 Đinh Xá 2012 Giỏi Chính quy A02386003 01003    
4 VŨ QUỐC BẢO 5/11/1997   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2012 Đinh Xá 2012 Tb Chính quy A02386004 01004    
5 TRỊNH BÁ CHIÊU 11/06/1997   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2012 Đinh Xá 2012 Khá Chính quy A02386005 01005    
6 QUYỀN XUÂN CHIỀU 11/11/1997   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2012 Đinh Xá 2012 Khá Chính quy A02386006 01006    
7 CAO THỊ THÚY CHINH 10/09/1997 X Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2012 Đinh Xá 2012 Khá Chính quy A02386007 01007    
8 NGÔ TIẾN DŨNG 11/05/1997   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2012 Đinh Xá 2012 Khá Chính quy A02386008 01008    
9 ĐỖ VĂN DŨNG 01/08/1997   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2012 Đinh Xá 2012 Tb Chính quy A02386009 01009    
10 TRỊNH THỊ ĐÀO 12/11/1997 X Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2012 Đinh Xá 2012 Giỏi Chính quy A02386010 01010    
11 TRẦN TIẾN ĐẠT 12/7/1997   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2012 Đinh Xá 2012 Tb Chính quy A02386011 01011    
12 NGUYỄN THỊ ĐIỆP 26/03/1997 X Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2012 Đinh Xá 2012 Tb Chính quy A02386012 01012    
13 NGUYỄN VĂN ĐỒNG 19/10/1997   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2012 Đinh Xá 2012 Khá Chính quy A02386013 01013    
14 TRỊNH TRUNG ĐỨC 05/09/1997   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2012 Đinh Xá 2012 Tb Chính quy A02386014 01014    
15 ĐỖ THỊ HẢI ĐƯỜNG 26/12/1997 X Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2012 Đinh Xá 2012 Khá Chính quy A02386015 01015    
16 NGUYỄN VĂN HẢI ĐƯỜNG 18/06/1997   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2012 Đinh Xá 2012 Tb Chính quy A02386016 01016    
17 NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG 24/10/1997 X Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2012 Đinh Xá 2012 Khá Chính quy A02386017 01017    
18 PHẠM THANH HÀ 14/04/1997   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2012 Đinh Xá 2012 Tb Chính quy A02386018 01018    
19 NGUYỄN VĂN HẢI 27/06/1997   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2012 Đinh Xá 2012 Tb Chính quy A02386019 01019    
20 NGÔ ĐÌNH HANH 08/08/1997   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2012 Đinh Xá 2012 Tb Chính quy A02386020 01020    
21 NGUYỄN THỊ HẰNG 04/07/1997 X Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2012 Đinh Xá 2012 Giỏi Chính quy A02386021 01021    
22 CAO THỊ HIÊN 20/09/1997 X Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2012 Đinh Xá 2012 Giỏi Chính quy A02386022 01022    
23 NGUYỄN VĂN HIỆP 15/01/1997   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2012 Đinh Xá 2012 Khá Chính quy A02386023 01023    
24 NGUYỄN ĐỨC HIẾU 07/06/1997   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2012 Đinh Xá 2012 Tb Chính quy A02386024 01024    
25 ĐINH PHÚ HIỀU 13/11/1997   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2012 Đinh Xá 2012 Tb Chính quy A02386025 01025    
26 ĐỖ VĂN HIẾU 28/01/1997   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2012 Đinh Xá 2012 Tb Chính quy A02386026 01026    
27 ĐỖ XUÂN HINH 13/10/1997   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2012 Đinh Xá 2012 Khá Chính quy A02386027 01027    
28 VŨ THỊ PHƯƠNG HOA 20/11/1997 X Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2012 Đinh Xá 2012 Giỏi Chính quy A02386028 01028    
29 MAI VĂN HOÀN 24/03/1997   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2012 Đinh Xá 2012 Khá Chính quy A02386029 01029    
30 NGÔ QUỐC HỘI 15/03/1997   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2012 Đinh Xá 2012 Tb Chính quy A02386030 01030    
31 NGUYỄN THỊ ÁNH HỒNG 17/11/1997 X Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2012 Đinh Xá 2012 Khá Chính quy A02386031 01031    
32 ĐỖ THỊ HUÊ 17/11/1997 X Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2012 Đinh Xá 2012 Tb Chính quy A02386032 01032    
33 NGÔ THỊ HUÊ 10/02/1997 X Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2012 Đinh Xá 2012 Khá Chính quy A02386033 01033    
34 TRƯƠNG THỊ HUÊ 16/10/1997 X Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2012 Đinh Xá 2012 Giỏi Chính quy A02386034 01034    
35 NGUYỄN VĂN HÙNG 04/09/1997   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2012 Đinh Xá 2012 Tb Chính quy A02386035 01035    
36 NGUYỄN TRỌNG HUY 06/08/1997   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2012 Đinh Xá 2012 Tb Chính quy A02386036 01036    
37 NGUYỄN VIẾT HUY 08/02/1997   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2012 Đinh Xá 2012 Tb Chính quy A02386037 01037    
38 NGUYỄN THỊ HUYỀN 04/06/1997 X Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2012 Đinh Xá 2012 Khá Chính quy A02386038 01038    
39 TRẦN THỊ HUYỀN 20/01/1997 X Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2012 Đinh Xá 2012 Khá Chính quy A02386039 01039    
40 NGUYỄN THỊ THU HUYỀN 25/12/1997 X Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2012 Đinh Xá 2012 Tb Chính quy A02386040 01040    
41 NGUYỄN THỊ THU HUYỀN 25/09/1997 X Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2012 Đinh Xá 2012 Giỏi Chính quy A02386041 01041    
42 PHẠM THỊ THU HUYỀN 08/12/1997 X Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2012 Đinh Xá 2012 Khá Chính quy A02386042 01042    
43 TRỊNH THỊ HƯƠNG 22/09/1997 X Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2012 Đinh Xá 2012 Khá Chính quy A02386043 01043    
44 QUYỀN THỊ KHÁNH 05/03/1997 X Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2012 Đinh Xá 2012 Giỏi Chính quy A02386044 01044    
45 ĐINH PHÚ KIÊN 29/05/1996   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2012 Đinh Xá 2012 Tb Chính quy A02386045 01045    
46 NGUYỄN TRUNG KIÊN 04/01/1997   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2012 Đinh Xá 2012 Khá Chính quy A02386046 01046    
47 NGUYỄN TRUNG KIÊN 15/11/1997   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2012 Đinh Xá 2012 Khá Chính quy A02386047 01047    
48 ĐỖ THỊ LAN 28/12/1997 X Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2012 Đinh Xá 2012 Khá Chính quy A02386048 01048    
49 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LIÊN 20/12/1997 X Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2012 Đinh Xá 2012 Khá Chính quy A02386049 01049    
50 NGUYỄN QUANG LINH 20/08/1997   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2012 Đinh Xá 2012 Khá Chính quy A02386050 01050    
51 NGUYỄN THỊ LINH 13/10/1997 X Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2012 Đinh Xá 2012 Tb Chính quy A02386051 01051    
52 NGUYỄN THỊ LINH 04/03/1997 X Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2012 Đinh Xá 2012 Khá Chính quy A02386052 01052    
53 NGUYỄN THỊ LINH 13/11/1997 X Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2012 Đinh Xá 2012 Khá Chính quy A02386053 01053    
54 TRẦN THÙY LINH 30/07/1997 X Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2012 Đinh Xá 2012 Khá Chính quy A02386054 01054    
55 TRỊNH THỊ CHÂU LOAN 17/11/1997 X Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2012 Đinh Xá 2012 Giỏi Chính quy A02386055 01055    
56 PHẠM THỊ MAI LOAN 09/11/1997 X Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2012 Đinh Xá 2012 Khá Chính quy A02386056 01056    
57 TRẦN THỊ LOAN 31/03/1997 X Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2012 Đinh Xá 2012 Khá Chính quy A02386057 01057    
58 NGUYỄN THỊ TỐ LOAN 04/05/1997 X Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2012 Đinh Xá 2012 Khá Chính quy A02386058 01058    
59 DỖ THỊ LƯƠNG 17/04/1997 X Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2012 Đinh Xá 2012 Giỏi Chính quy A02386059 01059    
60 NGÔ THỊ MAI 01/10/1997 X Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2012 Đinh Xá 2012 Khá Chính quy A02386060 01060    
61 TRẦN HỒNG NAM 04/09/1997   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2012 Đinh Xá 2012 Tb Chính quy A02386061 01061    
62 NGUYỄN VĂN NAM 16/09/1997   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2012 Đinh Xá 2012 Tb Chính quy A02386062 01062    
63 NGUYỄN VĂN NẮNG 02/05/1996   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2012 Đinh Xá 2012 Tb Chính quy A02386063 01063    
64 NGUYỄN THỊ HẰNG NGÂN 13/01/1997 X Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2012 Đinh Xá 2012 Khá Chính quy A02386064 01064    
65 NGUYỄN TRỌNG NGHĨA 17/04/1997   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2012 Đinh Xá 2012 Khá Chính quy A02386065 01065    
66 ĐỖ VĂN NGHIÊM 20/03/1997   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2012 Đinh Xá 2012 Khá Chính quy A02386066 01066    
67 ĐỖ NGỌC NGỢI 13/01/1997   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2012 Đinh Xá 2012 Tb Chính quy A02386067 01067    
68 NGUYỄN THỊ NHUNG 29/09/1997 X Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2012 Đinh Xá 2012 Tb Chính quy A02386068 01068    
69 LÊ VĂN NINH 13/07/1997   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2012 Đinh Xá 2012 Tb Chính quy A02386069 01069    
70 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG  30/04/1997 X Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2012 Đinh Xá 2012 Giỏi Chính quy A02386070 01070    
71 QUYỀN THỊ PHƯỢNG 08/12/1997 X Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2012 Đinh Xá 2012 Giỏi Chính quy A02386071 01071    
72 ĐỖ THÚY QUỲNH 10/10/1997 X Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2012 Đinh Xá 2012 Giỏi Chính quy A02386072 01072    
73 NGÔ THỊ RIỆU 06/06/1997 X Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2012 Đinh Xá 2012 Khá Chính quy A02386073 01073    
74 NGUYỄN HỮU SƠN 04/03/1997   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2012 Đinh Xá 2012 Tb Chính quy A02386074 01074    
75 NGUYỄN VIẾT SƠN 14/08/1997   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2012 Đinh Xá 2012 Khá Chính quy A02386075 01075    
76 NGÔ VĂN SỰ 03/10/1997   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2012 Đinh Xá 2012 Tb Chính quy A02386076 01076    
77 ĐẶNG THỊ THẢO 07/11/1997 X Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2012 Đinh Xá 2012 Khá Chính quy A02386077 01077    
78 ĐỖ THỊ THẢO 26/12/1997 X Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2012 Đinh Xá 2012 Tb Chính quy A02386078 01078    
79 ĐINH VĂN THUẬN 10/02/1997   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2012 Đinh Xá 2012 Khá Chính quy A02386079 01079    
80 NGUYỄN THỊ HỒNG THỦY 21/07/1997 X Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2012 Đinh Xá 2012 Khá Chính quy A02386080 01080    
81 QUYỀN THỊ THỦY 24/11/1997 X Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2012 Đinh Xá 2012 Khá Chính quy A02386081 01081    
82 TRẦN THỊ ANH THƯ 15/05/1997 X Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2012 Đinh Xá 2012 Khá Chính quy A02386082 01082    
83 CAO VIẾT TIẾN 04/05/1997   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2012 Đinh Xá 2012 Khá Chính quy A02386083 01083    
84 ĐỖ THỊ TIN 05/06/1997 X Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2012 Đinh Xá 2012 Khá Chính quy A02386084 01084    
85 NGUYỄN VĂN TOÁN 25/10/1997   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2012 Đinh Xá 2012 Khá Chính quy A02386085 01085    
86 ĐINH THỊ TRANG 27/12/1997 X Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2012 Đinh Xá 2012 Tb Chính quy A02386086 01086    
87 ĐỖ THỊ TRANG 20/02/1997 X Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2012 Đinh Xá 2012 Khá Chính quy A02386087 01087    
88 ĐỖ THỊ TRANG 08/09/1997 X Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2012 Đinh Xá 2012 Khá Chính quy A02386088 01088    
89 NGUYỄN THỊ TRANG 02/10/1997 X Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2012 Đinh Xá 2012 Khá Chính quy A02386089 01089    
90 NGUYỄN PHÚ TRỌNG 20/12/1997   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2012 Đinh Xá 2012 Khá Chính quy A02386090 01090    
91 NGUYỄN MINH TÚ 27/01/1997   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2013 Đinh Xá 2012 Khá Chính quy A02386091 01091    
92 ĐINH VĂN TUÂN 02/04/1997   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2014 Đinh Xá 2012 Giỏi Chính quy A02386092 01092    
93 QUYỀN ĐÌNH TUYỀN 18/02/1997   Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2015 Đinh Xá 2012 Khá Chính quy A02386093 01093    
94 TRỊNH THỊ TUYỀN 01/01/1997 X Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2016 Đinh Xá 2012 Giỏi Chính quy A02386094 01094    
95 NGUYỄN THỊ TUYẾN 11/12/1997 X Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2017 Đinh Xá 2012 Khá Chính quy A02386095 01095    
96 PHẠM THỊ TUYẾT 03/06/1997 X Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2018 Đinh Xá 2012 Tb Chính quy A02386096 01096    
97 NGUYỄN THỊ THU UYÊN 28/10/1997 X Hà Nam Kinh Đinh Xá TN THCS 6/2019 Đinh Xá 2012 Tb Chính quy A02386097 01097    
HIỆU TRƯỞNG
Trong năm học 2011 - 2012         (đã ký)
Đã có 73 học sinh nhận bằng
Còn 24  học sinh chưa nhận bằng Đào Anh Tuấn

Văn bản mới

https://www.youtube.com/watch?v=9Pw4wT00MnU
Múa mừng Đại hội
Chi hội phụ nữ thôn 2-Đinh Xá-Phủ Lí- Hà Nam
Tình thương
Hà Nam Quê Mẹ - Hát chèo - NSUT Lương Duyên
  • Ba công khai
  • Thông báo
Website Đơn vị